Commit d990e8fb authored by Kaya Zeren's avatar Kaya Zeren Committed by Edward Wang
Browse files

l10n: Turkish update


Signed-off-by: Edward Wang's avatarEdward Wang <edward.c.wang@compdigitec.com>
parent 6c1401b8
......@@ -3,18 +3,21 @@
<!--Main VLC Interface-->
<string name="filebrowser_sdfail">SD kart açılamadı. Düzgün takıldığından emin olun.</string>
<string name="filebrowser_root">Kök</string>
<string name="filebrowser_parent">..</string>
<string name="filebrowser_title">Oynatılacak ortamı seçin</string>
<string name="ml_no_media_dir">Ortam klasörü yok</string>
<string name="sortby">Sıralama...</string>
<string name="sortby">Sıralama</string>
<string name="sortby_name">Ad</string>
<string name="sortby_length">Uzunluk</string>
<string name="searchable_hint">Arama...</string>
<string name="searchable_hint">Arama</string>
<string name="search_history">Geçmiş</string>
<string name="search_found_results">%1$d sonuç bulundu</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
<item quantity="other">%d sonuç bulundu</item>
</plurals>
<string name="show_player">Oynatıcıyı göster</string>
<string name="hide_mini_player">Mini oynatıcıyı gizle</string>
<string name="play">Oynat</string>
<string name="play_as_audio">Ses olarak oynat</string>
<string name="play_as_video">Görüntü olarak oynat</string>
<string name="append">Ekle</string>
<string name="play_all">Tümünü oynat</string>
<string name="append_all">Tümünü ekle</string>
......@@ -24,7 +27,7 @@
<string name="pause">Duraklat</string>
<string name="close">Kapat</string>
<string name="not_show_again">Artık bu iletiyi gösterme.</string>
<string name="beta_warning">Bu bir Beta sürümüdür.\n\nBu sürüm kararlı DEĞİLDİR!\n\nNe yaptığınızı bildiğinizden emin değilseniz kullanmayın.\n\nKedinizi öldürebilir, evinizi yıkabilir ve maya kıyametini başlatabilir.\nKullanımdan doğacak riskler size aittir.\n\nİyi Eğlenceler! :)</string>
<string name="beta_warning">Bu bir Beta sürümüdür.\n\nBu sürüm kararlı DEĞİLDİR!\n\nNe yaptığınızı bildiğinizden emin değilseniz kullanmayın.\n\nKedinizi öldürebilir, evinizi yıkabilir ve Maya kıyametini başlatabilir.\nKullanımdan doğacak riskler size aittir.\n\nİyi Eğlenceler! :)</string>
<string name="info_title">VLC Beta</string>
<string name="unknown_artist">Bilinmeyen Sanatçı</string>
<string name="unknown_album">Bilinmeyen Albüm</string>
......@@ -42,16 +45,17 @@
<item quantity="other">%d altklasör</item>
</plurals>
<string name="parent_folder">Üst klasör</string>
<string name="audio">Ses</string>
<string name="video">Görüntü</string>
<string name="all_albums">Tüm albümler</string>
<string name="genres">Türler</string>
<string name="playlists">Oynatma listeleri</string>
<string name="time_0">0:00</string>
<string name="title">Başlık</string>
<string name="artist">Sanatçı</string>
<string name="album">Albüm</string>
<string name="directory">Klasör</string>
<string name="directories">Klasörler</string>
<string name="loading">Yükleniyor...</string>
<string name="loading">Yükleniyor</string>
<string name="nomedia">Ortam dosyaları bulunamadı, dosyalarınızı aktarın ya da ayarlarınızı denetleyin.</string>
<string name="mediafiles">Ortam dosyaları</string>
<string name="notavailable">kullanılamaz</string>
......@@ -84,6 +88,7 @@
<string name="open_mrl_dialog_msg">Ağ MRL yazın: örneğin http://, mms:// or rtsp://</string>
<string name="media_library">Ortam kütüphanesi</string>
<string name="error_not_compatible">Malesef, bu Android™ için VLC sürümü aygıtınızı desteklemiyor.\n\nHata iletisi (hata ayıklama raporunda bu iletiyi belirtin):\n</string>
<string name="playback_speed">Oynatma hızı</string>
<!--About-->
<string name="app_name_full">Android™ için VLC</string>
......@@ -94,6 +99,7 @@
<string name="about_text">Android™ için VLC, çok kullanılan açık kaynaklı VLC ortam oynatıcının bir sürümüdür. Android™ sürümü pek çok dosya ve ağ akışlarını okuyabilir.</string>
<string name="for_android">Android™ için</string>
<string name="compiled_by">Bu VLC sürümü şu kişiler tarafından oluşturulmuştur:</string>
<string name="vlc_authors">VLC Yazarları.</string>
<!--Preferences-->
<string name="preferences">Ayarlar</string>
......@@ -106,6 +112,9 @@
<string name="quit">Uygulamadan çık</string>
<string name="clear_media_db">Ortam veritabanını temizle</string>
<string name="media_db_cleared">Ortam veritabanı temizlendi!</string>
<string name="set_locale">Yerel ayar</string>
<string name="set_locale_detail">Sıfırlamak için boş bırakın</string>
<string name="set_locale_popup">Değişikliklerin geçerli olması için VLC yazılımını kapatıp sıfırlayın.</string>
<string name="detect_headset">Kulaklığı algıla</string>
<string name="detect_headset_detail">Kulaklık çıkarıldığında duraklat, takıldığında oynat</string>
<string name="enable_wheel_bar">Tekerlek çubuğunu etkinleştir</string>
......@@ -115,4 +124,6 @@
<string name="aout_audiotrack">AudioTrack (doğal)</string>
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Zamana yaymalı sesi etkinleştir</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Tonu değiştirmeden sesi hızlandırır ya da yavaşlatır (hızlı bir aygıt gerekir)</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment