Commit 98a7c77c authored by Kaya Zeren's avatar Kaya Zeren Committed by Edward Wang

res: i10n: Add Turkish translations

Signed-off-by: Edward Wang's avatarEdward Wang <edward.c.wang@compdigitec.com>
parent d7530175
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Main VLC Interface-->
<string name="filebrowser_sdfail">SD kart açılamadı. Düzgün takıldığından emin olun.</string>
<string name="filebrowser_root">Kök</string>
<string name="filebrowser_parent">..</string>
<string name="filebrowser_title">Oynatılacak ortamı seçin</string>
<string name="ml_no_media_dir">Ortam klasörü yok</string>
<string name="sortby">Sıralama...</string>
<string name="sortby_name">Ad</string>
<string name="sortby_length">Uzunluk</string>
<string name="searchable_hint">Arama...</string>
<string name="search_history">Geçmiş</string>
<string name="search_found_results">%1$d sonuç bulundu</string>
<string name="show_player">Oynatıcıyı göster</string>
<string name="hide_mini_player">Mini oynatıcıyı gizle</string>
<string name="play">Oynat</string>
<string name="append">Ekle</string>
<string name="play_all">Tümünü oynat</string>
<string name="append_all">Tümünü ekle</string>
<string name="delete">Sil</string>
<string name="info">Bilgiler</string>
<string name="confirm_delete">Bu dosya silinsin mi?</string>
<string name="pause">Duraklat</string>
<string name="close">Kapat</string>
<string name="not_show_again">Artık bu iletiyi gösterme.</string>
<string name="beta_warning">Bu bir Beta sürümüdür.\n\nBu sürüm kararlı DEĞİLDİR!\n\nNe yaptığınızı bildiğinizden emin değilseniz kullanmayın.\n\nKedinizi öldürebilir, evinizi yıkabilir ve maya kıyametini başlatabilir.\nKullanımdan doğacak riskler size aittir.\n\nİyi Eğlenceler! :)</string>
<string name="info_title">VLC Beta</string>
<string name="unknown_artist">Bilinmeyen Sanatçı</string>
<string name="unknown_album">Bilinmeyen Albüm</string>
<string name="unknown_genre">Bilinmeyen Tür</string>
<string name="songs">Parçalar</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="other">%d şarkı</item>
</plurals>
<string name="artists">Sanatçılar</string>
<string name="albums">Albümler</string>
<plurals name="albums_quantity">
<item quantity="other">%d albüm</item>
</plurals>
<plurals name="subfolders_quantity">
<item quantity="other">%d altklasör</item>
</plurals>
<string name="parent_folder">Üst klasör</string>
<string name="all_albums">Tüm albümler</string>
<string name="genres">Türler</string>
<string name="playlists">Oynatma listeleri</string>
<string name="time_0">0:00</string>
<string name="title">Başlık</string>
<string name="artist">Sanatçı</string>
<string name="album">Albüm</string>
<string name="directory">Klasör</string>
<string name="directories">Klasörler</string>
<string name="loading">Yükleniyor...</string>
<string name="nomedia">Ortam dosyaları bulunamadı, dosyalarınızı aktarın ya da ayarlarınızı denetleyin.</string>
<string name="mediafiles">Ortam dosyaları</string>
<string name="notavailable">kullanılamaz</string>
<string name="nosubdirectory">Alt klasör yok.</string>
<string name="validation">Emin misiniz?</string>
<string name="locked">Kilitli</string>
<string name="unlocked">Kilitsiz</string>
<string name="surface_best_fit">En uygun</string>
<string name="surface_fit_horizontal">Yatay sığdır</string>
<string name="surface_fit_vertical">Dikey sığdır</string>
<string name="surface_fill">Doldur</string>
<string name="surface_original">Ortala</string>
<string name="thumbnail">Küçük resim</string>
<string name="refresh">Yenile</string>
<string name="track_audio">Ses izi</string>
<string name="track_video">Görüntü izi</string>
<string name="track_text">Alt yazı izi</string>
<string name="track_unknown">Bilinmeyen iz</string>
<string name="track_codec_info">Kodek: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Dil: %1$s\n</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="other">%1$d kanal\n</item>
</plurals>
<string name="track_samplerate_info">Örnekleme hızı: %1$d Hz\n</string>
<string name="track_resolution_info">Çözünürlük: %1$dx%2$d\n</string>
<string name="track_framerate_info">Kare hızı: %1$.3f\n</string>
<string name="open"></string>
<string name="open_mrl">MRL Aç</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Ağ akışı aç</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Ağ MRL yazın: örneğin http://, mms:// or rtsp://</string>
<string name="media_library">Ortam kütüphanesi</string>
<string name="error_not_compatible">Malesef, bu Android™ için VLC sürümü aygıtınızı desteklemiyor.\n\nHata iletisi (hata ayıklama raporunda bu iletiyi belirtin):\n</string>
<!--About-->
<string name="app_name_full">Android™ için VLC</string>
<string name="version">Sürüm</string>
<string name="licence">Lisans</string>
<string name="revision">Değişiklik</string>
<string name="about">Hakkında</string>
<string name="about_text">Android™ için VLC, çok kullanılan açık kaynaklı VLC ortam oynatıcının bir sürümüdür. Android™ sürümü pek çok dosya ve ağ akışlarını okuyabilir.</string>
<string name="for_android">Android™ için</string>
<string name="compiled_by">Bu VLC sürümü şu kişiler tarafından oluşturulmuştur:</string>
<!--Preferences-->
<string name="preferences">Ayarlar</string>
<string name="main_prefs_category">Ana</string>
<string name="privacy_prefs_category">Gizlilik</string>
<string name="clear_history">Arama geçmişini temizle</string>
<string name="advanced_prefs_category">Gelişmiş</string>
<string name="enable_iomx">Donanım hızlandırmalı kod çözmeyi etkinleştir</string>
<string name="advanced_debugging">Gelişmiş hata ayıklama</string>
<string name="quit">Uygulamadan çık</string>
<string name="clear_media_db">Ortam veritabanını temizle</string>
<string name="media_db_cleared">Ortam veritabanı temizlendi!</string>
<string name="detect_headset">Kulaklığı algıla</string>
<string name="detect_headset_detail">Kulaklık çıkarıldığında duraklat, takıldığında oynat</string>
<string name="enable_wheel_bar">Tekerlek çubuğunu etkinleştir</string>
<string name="enable_verbose_mode">Ayrıntıları göster</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Ayrıntıları arttır (logcat)</string>
<string name="aout">Ses çıkışı</string>
<string name="aout_audiotrack">AudioTrack (doğal)</string>
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment