Commit ce2f52f1 authored by Marián Hikaník's avatar Marián Hikaník Committed by Michał Trzebiatowski

l10n: Slovak update

99% translated
Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent 5e7d0893
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="sk_SK">
<TS version="2.0" language="sk" sourcelanguage="en">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutVLMC</name>
......@@ -230,6 +230,10 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
<source>VLMC Crash handler</source>
<translation>Pády programu VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
<translation>Nastala chyba. Ospravedlňujeme sa Vám za nepríjemnosti, Váš projekt bol uložený. Môžete ho znovu otvoriť po ďalšom spustení programu VLMC.</translation>
</message>
<message>
<source>Ok</source>
<translation>OK</translation>
......@@ -250,10 +254,6 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
<source>A crash occurred. Signal received: </source>
<translation>Nastala chyba. Bol prijatý signál: </translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
<translation>Nastala chyba. Ospravedlňujeme sa Vám za nepríjemnosti, Váš projekt bol uložený. Môžete ho znovu otvoriť po ďalšom spustení programu VLMC.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DockWidgetManager</name>
......@@ -280,14 +280,14 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
</context>
<context>
<name>EffectSettingWidget</name>
<message>
<source>Apply</source>
<translation>Použiť</translation>
</message>
<message>
<source>Effect Properties</source>
<translation>Vlastnosti efektov</translation>
</message>
<message>
<source>Apply</source>
<translation>Použiť</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EffectStack</name>
......@@ -310,26 +310,6 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
</context>
<context>
<name>EffectWidget</name>
<message>
<source>Filter</source>
<translation>Filter</translation>
</message>
<message>
<source>Source</source>
<translation>Zdroj</translation>
</message>
<message>
<source>Mixer 2</source>
<translation>Mixér 2</translation>
</message>
<message>
<source>Mixer 3</source>
<translation>Mixér 3</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown type</source>
<translation>Neznámy typ</translation>
</message>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulár</translation>
......@@ -358,6 +338,26 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
<source>Description</source>
<translation>Opis</translation>
</message>
<message>
<source>Filter</source>
<translation>Filter</translation>
</message>
<message>
<source>Source</source>
<translation>Zdroj</translation>
</message>
<message>
<source>Mixer 2</source>
<translation>Mixér 2</translation>
</message>
<message>
<source>Mixer 3</source>
<translation>Mixér 3</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown type</source>
<translation>Neznámy typ</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EffectsListView</name>
......@@ -376,10 +376,6 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
<source>Do you want to save it?</source>
<translation>Chcete ho uložiť?</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load project file</source>
<translation>Nepodarilo sa načítať projekt</translation>
</message>
<message>
<source>You are about to relocate the project. Every video will be copied to your new workspace.</source>
<translation>Chystáte sa zmeniť umiestnenie projektu. Každé video bude skopírované do nového pracovného priestoru.</translation>
......@@ -388,6 +384,10 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
<source>Do you want to proceed?</source>
<translation>Chcete pokračovať?</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load project file</source>
<translation>Nepodarilo sa načítať projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Backup file</source>
<translation>Súbor so zálohou</translation>
......@@ -410,7 +410,7 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
</message>
<message>
<source>Please choose a project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prosím vyberte súbor s projektom</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -507,10 +507,6 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
<source>Import</source>
<translation>Import</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load %1</source>
<translation>Nepodarilo sa načítať %1</translation>
</message>
<message>
<source>TextLabel</source>
<translation>TextovaMenovka</translation>
......@@ -523,6 +519,10 @@ Verzia Vášho prostredia Qt: %4</translation>
<source>Some of the medias you loaded can&apos;t be used for video editing. Do you want VLMC to convert them so you can use them in your project?</source>
<translation>Niektoré z načítaných médií sa nedajú použiť na úpravu videa. Chcete, aby ich program VLMC konvertoval tak, aby sa dali použiť vo vašom projekte?</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load %1</source>
<translation>Nepodarilo sa načítať %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>IntroDialog</name>
......@@ -569,93 +569,53 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>VideoLAN Movie Creator</translation>
</message>
<message>
<source>Help</source>
<translation>Pomocník</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
<translation>Náhľad</translation>
</message>
<message>
<source>Crash</source>
<translation>Pád</translation>
</message>
<message>
<source>Crash recovery</source>
<translation>Obnova po páde</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t restore project</source>
<translation>Projekt nemožno obnoviť</translation>
</message>
<message>
<source>Undo</source>
<translation>Späť</translation>
</message>
<message>
<source>Redo</source>
<translation>Dopredu</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Renderer</source>
<translation>Vykresľovač VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>There is nothing to render.</source>
<translation>Nie je čo vykresľovať.</translation>
</message>
<message>
<source>Use the mouse tool to manipulate regions in the timeline</source>
<translation>Použiť nástroj myši na manipuláciu s regiónmi na časovej osi</translation>
</message>
<message>
<source>Use the scissors to cut regions in the timeline</source>
<translation>Použiť nožnice na vystrihnutie regiónov na časovej osi</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom out</source>
<translation>Oddialiť</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom in</source>
<translation>Priblížiť</translation>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ú&amp;pravy</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t manage to restore your project. We apology for the inconvenience</source>
<translation>Program VLMC nedokázal obnoviť váš projekt. Ospravedlňujeme sa za spôsobené neprítomnosti</translation>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Po&amp;mocník</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ú&amp;pravy</translation>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Súbor</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;View</source>
<translation>Zo&amp;braziť</translation>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Export</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Po&amp;mocník</translation>
<source>&amp;View</source>
<translation>Zo&amp;braziť</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Súbor</translation>
<source>Tools</source>
<translation>Nástroje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>Kon&amp;iec</translation>
<source>VLMC Toolbar</source>
<translation>Panel nástrojov VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About</source>
<translation>O p&amp;rograme</translation>
</message>
<message>
<source>Help</source>
<translation>Pomocník</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preferences</source>
<translation>N&amp;astavenia</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
<translation>Náhľad</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New Project</source>
<translation>&amp;Nový projekt</translation>
......@@ -668,6 +628,14 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>&amp;Fullscreen</source>
<translation>&amp;Celoobrazovkový režim</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;To a file</source>
<translation>&amp;Do súboru</translation>
</message>
<message>
<source>Render your project as a file</source>
<translation>Renderovať projekt ako súbor</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load Project</source>
<translation>N&amp;ačítať projekt</translation>
......@@ -697,41 +665,73 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>&amp;Zatvoriť projekt</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you want to recover your project?</source>
<translation>Program VLMC sa neukončil korektne. Chcete obnoviť svoj posledný projekt?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Export</translation>
<source>Crash</source>
<translation>Pád</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;To a file</source>
<translation>&amp;Do súboru</translation>
<source>Undo</source>
<translation>Späť</translation>
</message>
<message>
<source>Render your project as a file</source>
<translation>Renderovať projekt ako súbor</translation>
<source>Redo</source>
<translation>Dopredu</translation>
</message>
<message>
<source>Share your project on youtube</source>
<translation>Zdieľajte svoj projekt na portáli Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
<translation>Nástroje</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Toolbar</source>
<translation>Panel nástrojov VLMC</translation>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>Kon&amp;iec</translation>
</message>
<message>
<source>Selection mode</source>
<translation>Režim výberu</translation>
</message>
<message>
<source>Use the mouse tool to manipulate regions in the timeline</source>
<translation>Použiť nástroj myši na manipuláciu s regiónmi na časovej osi</translation>
</message>
<message>
<source>Cut mode</source>
<translation>Režim vystrihovania</translation>
</message>
<message>
<source>Use the scissors to cut regions in the timeline</source>
<translation>Použiť nožnice na vystrihnutie regiónov na časovej osi</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom out</source>
<translation>Oddialiť</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom in</source>
<translation>Priblížiť</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Renderer</source>
<translation>Vykresľovač VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>There is nothing to render.</source>
<translation>Nie je čo vykresľovať.</translation>
</message>
<message>
<source>Crash recovery</source>
<translation>Obnova po páde</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you want to recover your project?</source>
<translation>Program VLMC sa neukončil korektne. Chcete obnoviť svoj posledný projekt?</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t restore project</source>
<translation>Projekt nemožno obnoviť</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t manage to restore your project. We apology for the inconvenience</source>
<translation>Program VLMC nedokázal obnoviť váš projekt. Ospravedlňujeme sa za spôsobené neprítomnosti</translation>
</message>
<message>
<source>Publish on &amp;Internet</source>
<translation>Zverejniť na &amp;Internete</translation>
......@@ -839,16 +839,20 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<context>
<name>PreferenceWidget</name>
<message>
<source>Select the selection tool in the timeline</source>
<translation>Vyberte nástroj na výber na časovej osi</translation>
<source>Automatic save</source>
<translation>Automaticky uložiť</translation>
</message>
<message>
<source>Cut mode</source>
<translation>Režim vystrihovania</translation>
<source>When this option is activated,VLMC will automatically save your project at a specified interval</source>
<translation>Ak je táto voľba aktivovaná, program VLMC automaticky uloží váš projekt v zadaných časových intervaloch</translation>
</message>
<message>
<source>Select the cut/razor tool in the timeline</source>
<translation>Vyberte si nástroj na vystrihnutie na časovej osi</translation>
<source>Automatic save interval</source>
<translation>Interval automatického ukladania</translation>
</message>
<message>
<source>This is the interval that VLMC will wait between two automatic save</source>
<translation>Toto je časový interval, ktorý uplynie medzi dvomi automatickými uloženiami programom VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>Media preview</source>
......@@ -906,6 +910,14 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Open VLMC preferences</source>
<translation>Otvoriť nastavenia programu VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>Project preferences</source>
<translation>Nastavenia projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Open the project preferences</source>
<translation>Otvoriť nastavenia projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Fullscreen</source>
<translation>Celoobrazovkový režim</translation>
......@@ -918,6 +930,10 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>New project</source>
<translation>Nový projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Open the new project wizard</source>
<translation>Otvoriť sprievodcu projektom</translation>
</message>
<message>
<source>Open a project</source>
<translation>Otvoriť projekt</translation>
......@@ -966,25 +982,61 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Render the project to a file</source>
<translation>Vykresliť projekt do súboru</translation>
</message>
<message>
<source>Selection mode</source>
<translation>Režim výberu</translation>
</message>
<message>
<source>Select the selection tool in the timeline</source>
<translation>Vyberte nástroj na výber na časovej osi</translation>
</message>
<message>
<source>Cut mode</source>
<translation>Režim vystrihovania</translation>
</message>
<message>
<source>Select the cut/razor tool in the timeline</source>
<translation>Vyberte si nástroj na vystrihnutie na časovej osi</translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation>Jazyk</translation>
</message>
<message>
<source>The VLMC&apos;s UI language</source>
<translation>Jazyk programu VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic save</source>
<translation>Automaticky uložiť</translation>
<source>Confirm clip deletion</source>
<translation>Potvrdenie vymazania klipu</translation>
</message>
<message>
<source>When this option is activated,VLMC will automatically save your project at a specified interval</source>
<translation>Ak je táto voľba aktivovaná, program VLMC automaticky uloží váš projekt v zadaných časových intervaloch</translation>
<source>Ask for confirmation before deleting a clip from the timeline</source>
<translation>Pred vymazaním klipu z časovej osi vyžadovať potvrdenie tejto akcie</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic save interval</source>
<translation>Interval automatického ukladania</translation>
<source>Youtube Developer Key</source>
<translation>Vývojársky kľúč pre portál Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>This is the interval that VLMC will wait between two automatic save</source>
<translation>Toto je časový interval, ktorý uplynie medzi dvomi automatickými uloženiami programom VLMC</translation>
<source>Youtube Username</source>
<translation>Meno používateľa na serveri Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Port</source>
<translation>Port Proxy</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Username</source>
<translation>Meno používateľa na proxy serveri</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Password</source>
<translation>Heslo na prosxy server</translation>
</message>
<message>
<source>The default location where to store projects folders</source>
<translation>Predvolené umiestnenie kam chcete uložiť priečinky s projektami</translation>
</message>
<message>
<source>Output video FPS</source>
......@@ -1027,56 +1079,12 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Názov projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Open the new project wizard</source>
<translation>Otvoriť sprievodcu projektom</translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation>Jazyk</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm clip deletion</source>
<translation>Potvrdenie vymazania klipu</translation>
</message>
<message>
<source>Ask for confirmation before deleting a clip from the timeline</source>
<translation>Pred vymazaním klipu z časovej osi vyžadovať potvrdenie tejto akcie</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube Developer Key</source>
<translation>Vývojársky kľúč pre portál Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube Username</source>
<translation>Meno používateľa na serveri Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Port</source>
<translation>Port Proxy</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Username</source>
<translation>Meno používateľa na proxy serveri</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Password</source>
<translation>Heslo na prosxy server</translation>
</message>
<message>
<source>The default location where to store projects folders</source>
<translation>Predvolené umiestnenie kam chcete uložiť priečinky s projektami</translation>
</message>
<message>
<source>Project preferences</source>
<translation>Nastavenia projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Open the project preferences</source>
<translation>Otvoriť nastavenia projektu</translation>
<source>Project default location</source>
<translation>Predvolené umiestnenie projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Selection mode</source>
<translation>Režim výberu</translation>
<source>Temporary folder</source>
<translation>Dočasný priečinok</translation>
</message>
<message>
<source>The temporary folder used by VLMC to process videos.</source>
......@@ -1094,6 +1102,10 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Youtube Password</source>
<translation>Heslo pre server Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Leave this field empty, password will be stored in unencrypted form.</source>
<translation>Ak ponecháte toto políčko prázdne, heslo sa uloží v nekódovanej podobe.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable Proxy for VLMC</source>
<translation>Zapnúť proxy pre program VLMC</translation>
......@@ -1122,18 +1134,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Set Proxy Password, if any.</source>
<translation>Nastavte heslo pre proxy, ak je k dispozícii.</translation>
</message>
<message>
<source>Project default location</source>
<translation>Predvolené umiestnenie projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Temporary folder</source>
<translation>Dočasný priečinok</translation>
</message>
<message>
<source>Leave this field empty, password will be stored in unencrypted form.</source>
<translation>Ak ponecháte toto políčko prázdne, heslo sa uloží v nekódovanej podobe.</translation>
</message>
<message>
<source>Video aspect ratio</source>
<translation>Stranový pomer videa</translation>
......@@ -1255,10 +1255,6 @@ Pred odoslaním záznamu o chybe prosím skontrolujte inštaláciu programu VLC.
</context>
<context>
<name>RendererSettings</name>
<message>
<source>Enter the output file name</source>
<translation>Zadajte názov výstupného súboru</translation>
</message>
<message>
<source>Select...</source>
<translation>Vybrať...</translation>
...