Commit a61a8042 authored by Ludovic Fauvet's avatar Ludovic Fauvet
Browse files

lupdate on translations

parent c99c840d
<!DOCTYPE TS><TS>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutVLMC</name>
......@@ -37,17 +39,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Llicencia</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AudioProjectPreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulari</translation>
</message>
<message>
<source>SampleRate</source>
<translation>Taxa de mostratge</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClipProperty</name>
<message>
......@@ -150,13 +141,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Un desastre ha tingut lloc. Senyal rebut:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FileBrowser</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulari</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
<message>
......@@ -236,14 +220,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</context>
<context>
<name>ImportController</name>
<message>
<source>Importing files...</source>
<translation>Important arxius...</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<source>properties</source>
<translation>propietats</translation>
......@@ -288,62 +264,20 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>0</source>
<translation>0</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LanguagePreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulari</translation>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished">Titol</translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation>Llengua</translation>
<source>Failed to load %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Library</name>
<message>
<source>Import error</source>
<translation>Errada d&apos;importacio</translation>
</message>
<name>ListViewController</name>
<message>
<source>Can&apos;t open file :</source>
<translation>No es pot obrir l&apos;arxiu:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LibraryWidget</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulari</translation>
</message>
<message>
<source>Audio</source>
<translation>Audio</translation>
</message>
<message>
<source>Videos</source>
<translation>Vídeos</translation>
</message>
<message>
<source>Images</source>
<translation>Imatges</translation>
</message>
<message>
<source>Add Media</source>
<translation>Afegeix media</translation>
</message>
<message>
<source>Remove Media</source>
<translation>Esborra media</translation>
</message>
<message>
<source>Filter:</source>
<translation>Filtre:</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
<source>Media List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -364,50 +298,22 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>History</source>
<translation>Historic</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC</source>
<translation>VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC settings</source>
<translation>Prefrencies de VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>Language preferences</source>
<translation>Preferencies de la llengua</translation>
</message>
<message>
<source>Language settings</source>
<translation>Ajustaments de la llengua</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard</source>
<translation>Teclat</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard Settings</source>
<translation>Preferencies del teclat</translation>
</message>
<message>
<source>Project</source>
<translation>Projecte</translation>
</message>
<message>
<source>Project settings</source>
<translation>Preferencies del projecte</translation>
</message>
<message>
<source>Video</source>
<translation>Video</translation>
</message>
<message>
<source>Video settings</source>
<translation>Preferencies de video</translation>
</message>
<message>
<source>Audio</source>
<translation>Audio</translation>
</message>
<message>
<source>Audio settings</source>
<translation>Preferencies d&apos;audio</translation>
......@@ -428,10 +334,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>There is nothing to render.</source>
<translation>No hi ha res a renderitzar.</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the output file name</source>
<translation>Escriu el nom de l&apos;arxiu de sortida</translation>
</message>
<message>
<source>Crash recovery</source>
<translation>Recuperacio de desastres</translation>
......@@ -637,17 +539,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }(new line)
<translation>Vols guardar-lo?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectPreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulari</translation>
</message>
<message>
<source>Project name</source>
<translation>Nom del projecte</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
<message>
......@@ -699,10 +590,58 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }(new line)
</message>
</context>
<context>
<name>Settings</name>
<name>RendererSettings</name>
<message>
<source>Preferences: %1</source>
<translation>Preferencies: %1</translation>
<source>Dialog</source>
<translation type="unfinished">Dialeg</translation>
</message>
<message>
<source>Output file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Amplada</translation>
</message>
<message>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Alçada</translation>
</message>
<message>
<source>FPS</source>
<translation type="unfinished">FPS</translation>
</message>
<message>
<source>Video quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Audio quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Video codec</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>H264</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Audio codec</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>AAC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enter the output file name</source>
<translation type="unfinished">Escriu el nom de l&apos;arxiu de sortida</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -849,41 +788,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }(new line)
<translation>Res a desfer</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VLMCPreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulari</translation>
</message>
<message>
<source>Output FPS</source>
<translation>FPS de sortida</translation>
</message>
<message>
<source>25</source>
<translation>25</translation>
</message>
<message>
<source>Number of tracks</source>
<translation>Nombre de pistes</translation>
</message>
<message>
<source>64</source>
<translation>64</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic save</source>
<translation>Desat automatic</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic save interval</source>
<translation>Interval de desat automatic</translation>
</message>
<message>
<source>minutes</source>
<translation>minuts</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VideoPage</name>
<message>
......@@ -987,29 +891,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }(new line)
<translation>Configurar preferencies de video</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VideoProjectPreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulari</translation>
</message>
<message>
<source>FPS</source>
<translation>FPS</translation>
</message>
<message>
<source>Image width</source>
<translation>Amplada d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<source>Image height</source>
<translation>Alçada d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<source> Frames/Seconds</source>
<translation>Frames/Segons</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VlmcDebug</name>
<message>
......
......@@ -46,19 +46,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Licence</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AudioProjectPreferences</name>
<message>
<location filename="../src/Gui/settings/ui/AudioProjectPreferences.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/settings/ui/AudioProjectPreferences.ui" line="20"/>
<source>SampleRate</source>
<translation>Vzorkovací frekvence</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClipProperty</name>
<message>
......@@ -135,17 +122,17 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Komentáře :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="46"/>
<location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="48"/>
<source>properties</source>
<translation>vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="101"/>
<location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="103"/>
<source>New tags edition</source>
<translation>Úprava nových tagů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="102"/>
<location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="104"/>
<source>Enter tags (you can enter multiple tags, separated by a comma)</source>
<translation>Zadajte tagy (můžete zadat víc tagů oddelených čárkou)</translation>
</message>
......@@ -189,14 +176,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Nastala chyba. Prijatý signál:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FileBrowser</name>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/FileBrowser.ui" line="20"/>
<source>Form</source>
<translation>Formulář</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
<message>
......@@ -240,38 +219,38 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Umístění projektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="14"/>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="15"/>
<source>New project wizard</source>
<translation>Průvodce novým projektem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="15"/>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="16"/>
<source>Set General options</source>
<translation>Nastavení všeobecných voleb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="74"/>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="81"/>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="75"/>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="82"/>
<source>Form is incomplete</source>
<translation>Formulář není kompletní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="75"/>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="76"/>
<source>The project name must be filled.</source>
<translation>Název projektu musí být vyplněn.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="82"/>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="83"/>
<source>The workspace location must be set.</source>
<translation>Musí být nastavené umístění pracovního prostoru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="107"/>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="108"/>
<source>Missing workspace location</source>
<translation>Chybí umístění pracovního prostoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="121"/>
<location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="122"/>
<source>Invalid workspace location</source>
<translation>Nesprávné umístnění pracovního prostoru</translation>
</message>
......@@ -279,7 +258,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<context>
<name>GraphicsAudioItem</name>
<message>
<location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsAudioItem.cpp" line="37"/>
<location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsAudioItem.cpp" line="40"/>
<source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
<translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Délka:&lt;/b&gt; %2</translation>
</message>
......@@ -287,7 +266,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<context>
<name>GraphicsMovieItem</name>
<message>
<location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsMovieItem.cpp" line="37"/>
<location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsMovieItem.cpp" line="41"/>
<source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
<translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Déĺka:&lt;/b&gt; %2</translation>
</message>
......@@ -296,155 +275,83 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<name>ImportController</name>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="14"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="168"/>
<source>Import</source>
<translation>Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="80"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="169"/>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="71"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="132"/>
<source>Media Properties</source>
<translation>Vlastnosti médií</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="86"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="170"/>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="138"/>
<source>Name</source>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="93"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="171"/>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="145"/>
<source>unnamed</source>
<translation>bez názvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="100"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="172"/>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="152"/>
<source>Duration</source>
<translation>Trvání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="107"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="173"/>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="159"/>
<source>0s</source>
<translation>0s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="120"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="174"/>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="172"/>
<source>Resolution</source>
<translation>Rozlíšení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="133"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="175"/>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="185"/>
<source>0px. x 0px.</source>
<translation>0px. x 0px.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="146"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="176"/>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="198"/>
<source>FPS</source>
<translation>FPS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="153"/>
<location filename="../src/ui_Import.h" line="177"/>
<location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="205"/>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="76"/>
<source>Importing files...</source>
<translation>Importuji soubory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="77"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="219"/>
<location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="245"/>
<location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="154"/>
<source>properties</source>
<translation>vlastnosti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LanguagePreferences</name>
<message>
<location filename="../src/Gui/settings/ui/LanguagePreferences.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/settings/ui/LanguagePreferences.ui" line="20"/>
<source>Language</source>
<translation>Jazyk</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Library</name>
<message>
<location filename="../src/Library/Library.cpp" line="203"/>
<source>Import error</source>
<translation>Chyba při importu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Library/Library.cpp" line="204"/>
<source>Can&apos;t open file :</source>
<translation>Není možné otevřít soubor :</translation>
<location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="325"/>
<source>Failed to load %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LibraryWidget</name>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/LibraryWidget.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation>Formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/LibraryWidget.ui" line="36"/>
<source>Audio</source>
<translation>Audio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/LibraryWidget.ui" line="74"/>
<source>Videos</source>
<translation>Videa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/LibraryWidget.ui" line="109"/>
<source>Images</source>