Commit 7c84f93d authored by Hugo Beauzée-Luyssen's avatar Hugo Beauzée-Luyssen
Browse files

Updating Polish translation.

TRANSLATORS has been updated, as the maintainer changed.
parent 814e6270
......@@ -25,6 +25,9 @@ Massimo Fierro <massimo.fierro@gmail.com>
Japanese:
wwwcfe <wwwcfe@yahoo.co.jp>
Polish:
Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>
Romanian:
Constantin Romulus <daviodan@yahoo.com>
......
......@@ -47,51 +47,51 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<name>ClipMetadataDisplayer</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formularz</translation>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>Media Properties</source>
<translation type="unfinished">Właściwości medium</translation>
<translation>Właściwości pliku</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nazwa</translation>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<source>Duration</source>
<translation type="unfinished">Długość</translation>
<translation>Czas trwania</translation>
</message>
<message>
<source>---</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>---</translation>
</message>
<message>
<source>Resolution</source>
<translation type="unfinished">Rozdzielczość</translation>
<translation>Rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<source>FPS</source>
<translation type="unfinished">Klatek na sekundę</translation>
<translation>Klatek na sekundę</translation>
</message>
<message>
<source>Number of video tracks</source>
<translation type="unfinished">Ilość scieżek wideo</translation>
<translation>Ilość scieżek wideo</translation>
</message>
<message>
<source>Number of audio tracks</source>
<translation type="unfinished">Ilość scieżek audio</translation>
<translation>Ilość scieżek audio</translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
<translation type="unfinished">0</translation>
<translation>0</translation>
</message>
<message>
<source>Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ścieżka</translation>
</message>
<message>
<source>In project workspace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>W obszarze roboczym projektu</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -145,11 +145,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>A crash occurred. Signal received: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wystąpił błąd. Otrzymany sygnał: </translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wystąpił błąd. Przepraszamy za utrudnienia. Twój projekt został zachowany i zostanie załadowany przy następnym uruchomieniu VLMC.</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -179,31 +179,31 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Do you want to save it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Czy chcesz to zapisać?</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load project file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można załadować pliku projektu</translation>
</message>
<message>
<source>You are about to relocate the project. Every video will be copied to your new workspace.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Projekt zostaje przenoszony. Każde wideo zostanie skopiowane do nowego obszaru roboczego.</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to proceed?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Czy chcesz kontynuować?</translation>
</message>
<message>
<source>Backup file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plik kopii zapasowej</translation>
</message>
<message>
<source>A backup file exists for this project. Do you want to load it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plik kopii zapasowej istnieje już dla tego projektu. Czy chcesz go załadować?</translation>
</message>
<message>
<source>An outdated backup file was found. Do you want to erase it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Został znaleziony przestarzały plik kopii zapasowej. Czy chcesz go usunąć?</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -295,11 +295,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Invalid medias</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nieprawidłowe media</translation>
</message>
<message>
<source>Some of the medias you loaded can&apos;t be used for video editing. Do you want VLMC to convert them so you can use them in your project?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Niektóre z załadowanych mediów nie mogą być używane do edycji widea. Czy chcesz, aby VLMC przekonwertował je, żeby można używać ich w twoim projekcie?</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -406,159 +406,159 @@ więcej&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Widok</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pomo&amp;c</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Zakończ</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;O</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Preferencje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Nowy projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Open the wizard to create a new project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otwórz kreatora, aby utworzyć nowy projekt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fullscreen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pełny &amp;ekran</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Z&amp;aładuj projekt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapi&amp;sz</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<source>Import new medias into the current project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuj nowe media do obecnego projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Proj&amp;ect Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pr&amp;eferencje projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapisz &amp;jako</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close Project</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za&amp;mknij projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Use the mouse tool to manipulate regions in the timeline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj narzędzia myszy do manipulowania regionów na osi czasu</translation>
</message>
<message>
<source>Use the scissors to cut regions in the timeline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj nożyczek do cięcia regionów na osi czasu</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pomniejsz</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Powiększ</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t manage to restore your project. We apology for the inconvenience</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>VLMC nie mógł przywrócić twojego projektu. Przepraszamy za kłopoty</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Eksportuj</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Toolbar</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pasek narzędzi VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;To a file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Do pliku</translation>
</message>
<message>
<source>Render your project as a file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Renderuj twój projekt do pliku</translation>
</message>
<message>
<source>Share on &amp;Youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Udostępnij na &amp;Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Share your project on youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Udostępnij twój projekt na Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Selection mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tryb wyboru</translation>
</message>
<message>
<source>Cut mode</source>
<translation type="unfinished">Tryb cięcia</translation>
<translation>Tryb cięcia</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ogólnie</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klawiatura</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Network</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sieć</translation>
</message>
<message>
<source>Video</source>
<translation type="unfinished">Wideo</translation>
<translation>Wideo</translation>
</message>
<message>
<source>Audio</source>
<translation type="unfinished">Audio</translation>
<translation>Audio</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you want to recover your project?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>VLMC nie został poprawnie zamknięty. Czy chcesz odzyskać twój projekt?</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -577,45 +577,45 @@ więcej&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>This clip or some of its children are contained in the timeline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ten klip lub niektóre z jego dzieci znajdują się na osi czasu.</translation>
</message>
<message>
<source>Removing it will delete it from the timeline. Do you want to proceed?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usunięcie klipu usuwa go z osi czasu. Czy chcesz kontynuować?</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t copy to workspace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można skopiować do obszaru roboczego</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t copy this media to workspace: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie można skopiować tego pliku do obszaru roboczego: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MediaLibrary</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formularz</translation>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nazwa</translation>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<source>Tags</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tagi</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished">Importuj</translation>
<translation>Importuj</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NotificationZone</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formularz</translation>
<translation>Formularz</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -657,11 +657,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<name>PathWidget</name>
<message>
<source>Select path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz ścieżkę</translation>
</message>
<message>
<source>Select a path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz ścieżkę</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -728,7 +728,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Preferences</source>
<translation>Właściwości</translation>
<translation>Preferencje</translation>
</message>
<message>
<source>Open VLMC preferences</source>
......@@ -828,7 +828,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Video width</source>
<translation>Szerokość video</translation>
<translation>Szerokość wideo</translation>
</message>
<message>
<source>Width resolution of the output video</source>
......@@ -836,7 +836,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Video height</source>
<translation>Wysokość video</translation>
<translation>Wysokość wideo</translation>
</message>
<message>
<source>Height resolution of the output video</source>
......@@ -860,86 +860,86 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Open the new project wizard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otwórz kreatora nowego projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Confirm clip deletion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Potwierdź usunięcie pliku</translation>
</message>
<message>
<source>Ask for confirmation before deleting a clip from the timeline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pytaj o potwierdzenie przed usunięciem klipu z osi czasu</translation>
</message>
<message>
<source>Project preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Preferencje projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Open the project preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Otwórz preferencje projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Selection mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tryb wyboru</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube Developer Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klucz programisty Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>The Youtube Developer Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klucz programisty Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube Username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nazwa użytkownika Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC won&apos;t store your passwords...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>VLMC nie zachowuje haseł...</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Serwer proxy HTTP</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Port</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Port proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy Port</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Port serwera proxy HTTP</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nazwa użytkownika proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy Username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nazwa użytkownika serwera proxy HTTP</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Password</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hasło proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy Password</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hasło serwera proxy HTTP</translation>
</message>
<message>
<source>The default location where to store projects folders</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Domyślna lokalizacja, gdzie przechowywane będą foldery projektów</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreferencesWidget</name>
<message>
<source>Project default location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Domyślna lokalizacja projektu</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -950,51 +950,52 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Go to the previous frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przejdź do poprzedniej klatki</translation>
</message>
<message>
<source>Play / Pause</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Odtwarzaj / Wstrzymaj</translation>
</message>
<message>
<source>Go to the next frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przejdź do następnej klatki</translation>
</message>
<message>
<source>Set marker A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustaw znacznik A</translation>
</message>
<message>
<source>Set marker B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustaw znacznik B</translation>
</message>
<message>