Commit 6eeee4f9 authored by Marian Hikanik's avatar Marian Hikanik Committed by Ludovic Fauvet

Update for Slovak translation of VLMC. Status: 100 % translated.

Signed-off-by: default avatarLudovic Fauvet <etix@l0cal.com>
parent 951d74ea
......@@ -57,10 +57,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Name</source>
<translation>Názov</translation>
</message>
<message>
<source>unnamed</source>
<translation>bez názvu</translation>
</message>
<message>
<source>Duration</source>
<translation>Trvanie</translation>
......@@ -89,6 +85,14 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>0</source>
<translation>0</translation>
</message>
<message>
<source>Path</source>
<translation>Cesta</translation>
</message>
<message>
<source>In project workspace</source>
<translation>V pracovnom priestore projektu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClipProperty</name>
......@@ -123,10 +127,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>VLMC Crash handler</source>
<translation>Pády programu VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>An error occured. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
<translation>Nastala chyba. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti. Váš projekt však bol zachovaný a otvorí sa pri ďalšom otvorení programu VLMC.</translation>
</message>
<message>
<source>Ok</source>
<translation>OK</translation>
......@@ -147,6 +147,10 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>A crash occurred. Signal received: </source>
<translation>Nastala chyba. Bol prijatý signál: </translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
<translation>Nastala chyba. Ospravedlňujeme sa Vám za nepríjemnosti, Váš projekt bol uložený. Môžete ho znovu otvoriť po ďalšom spustení programu VLMC.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DockWidgetManager</name>
......@@ -181,6 +185,26 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Failed to load project file</source>
<translation>Nepodarilo sa načítať projekt</translation>
</message>
<message>
<source>You are about to relocate the project. Every video will be copied to your new workspace.</source>
<translation>Chystáte sa zmeniť umiestnenie projektu. Každé video bude skopírované do nového pracovného priestoru.</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to proceed?</source>
<translation>Chcete pokračovať?</translation>
</message>
<message>
<source>Backup file</source>
<translation>Súbor so zálohou</translation>
</message>
<message>
<source>A backup file exists for this project. Do you want to load it?</source>
<translation>Pre tento projekt je dostupný aj súbor so zálohou. Chcete ho načítať?</translation>
</message>
<message>
<source>An outdated backup file was found. Do you want to erase it?</source>
<translation>Našiel sa starší súbor so zálohou. Chcete ho vymazať?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
......@@ -318,10 +342,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>VideoLAN Movie Creator</source>
<translation>VideoLAN Movie Creator</translation>
</message>
<message>
<source>Effects</source>
<translation>Efekty</translation>
</message>
<message>
<source>Help</source>
<translation>Pomocník</translation>
......@@ -354,10 +374,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Crash</source>
<translation>Pád</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard Settings</source>
<translation>Nastavenia klávesnice</translation>
</message>
<message>
<source>Sorry</source>
<translation>Prepáčte</translation>
......@@ -382,22 +398,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Redo</source>
<translation>Dopredu</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC settings</source>
<translation>Nastavenia programu VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>Project settings</source>
<translation>Nastavenia projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Video settings</source>
<translation>Nastavenia videa</translation>
</message>
<message>
<source>Audio settings</source>
<translation>Nastavenia zvuku</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Renderer</source>
<translation>Vykresľovač VLMC</translation>
......@@ -422,10 +422,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Zoom in</source>
<translation>Priblížiť</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you wan&apos;t to recover your project?</source>
<translation>Program VLMC nebol korektne ukončený. Chcete obnoviť svoj posledný projekt?</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t manage to restore your project. We apology for the inconvenience</source>
<translation>Program VLMC nedokázal obnoviť váš projekt. Ospravedlňujeme sa za spôsobené neprítomnosti</translation>
......@@ -478,14 +474,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>&amp;Fullscreen</source>
<translation>&amp;Celoobrazovkový režim</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Render</source>
<translation>Vy&amp;resľovač</translation>
</message>
<message>
<source>Render your project</source>
<translation>Vykreslite váš projekt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load Project</source>
<translation>N&amp;ačítať projekt</translation>
......@@ -514,6 +502,54 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>&amp;Close Project</source>
<translation>&amp;Zatvoriť projekt</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation>Všeobecné</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard</source>
<translation>Klávesnica</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube</source>
<translation>Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Network</source>
<translation>Sieť</translation>
</message>
<message>
<source>Video</source>
<translation>Video</translation>
</message>
<message>
<source>Audio</source>
<translation>Zvuk</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you want to recover your project?</source>
<translation>Program VLMC sa neukončil korektne. Chcete obnoviť svoj posledný projekt?</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Export</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;To a file</source>
<translation>&amp;Do súboru</translation>
</message>
<message>
<source>Render your project as a file</source>
<translation>Renderovať projekt ako súbor</translation>
</message>
<message>
<source>Share on &amp;Youtube</source>
<translation>Zdieľať na &amp;Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Share your project on youtube</source>
<translation>Zdieľajte svoj projekt na portáli Youtube</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MediaCellView</name>
......@@ -534,8 +570,16 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Tento klip alebo niektoré jeho súčasti obsiahnuté na časovej osi.</translation>
</message>
<message>
<source>Removing it will delete it from the timeline. Do you want to proceed ?</source>
<translation>Odstránením ho môžete vymazať z časovej osi. Chcete pokračovať?</translation>
<source>Removing it will delete it from the timeline. Do you want to proceed?</source>
<translation>Jeho odstránením sa vymaže aj z časovej osi. Chcete naozaj pokračovať?</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t copy to workspace</source>
<translation>Do pracovného priestoru sa nedá kopírovať</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t copy this media to workspace: %1</source>
<translation>Nasledujúce médium nemožno skopírovať do pracovného priestoru: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -604,6 +648,17 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<translation>Pripravené na načítanie projektu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathWidget</name>
<message>
<source>Select path</source>
<translation>Výber cesty</translation>
</message>
<message>
<source>Select a path</source>
<translation>Vyberte cestu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreferenceWidget</name>
<message>
......@@ -790,14 +845,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Output project audio samplerate</source>
<translation>Vzorkovacia frekvencia zvuku vo výstupnom projekte</translation>
</message>
<message>
<source>Workspace location</source>
<translation>Umiestnenie pracovného priestoru</translation>
</message>
<message>
<source>The place where all project&apos;s videos will be stored</source>
<translation>Mieste, kam sa ukladajú všetky videá projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Project name</source>
<translation>Názov projektu</translation>
......@@ -822,6 +869,65 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Ask for confirmation before deleting a clip from the timeline</source>
<translation>Pred vymazaním klipu z časovej osi vyžadovať potvrdenie tejto akcie</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube Developer Key</source>
<translation>Vývojársky kľúč pre portál Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>The Youtube Developer Key</source>
<translation>Vývojársky kľúč pre portál Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube Username</source>
<translation>Meno používateľa na serveri Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC won&apos;t store your passwords...</source>
<translation>Program VLMC neukladá žiadne Vami zadané heslá...</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy</source>
<translation>Proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy </source>
<translation>HTTP proxy </translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Port</source>
<translation>Port Proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy Port</source>
<translation>Port HTTP proxy</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Username</source>
<translation>Meno používateľa na proxy serveri</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy Username</source>
<translation>Meno používateľa na HTTP proxy serveri</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Password</source>
<translation>Heslo na prosxy server</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy Password</source>
<translation>Heslo na HTTP proxy server</translation>
</message>
<message>
<source>The default location where to store projects folders</source>
<translation>Predvolené umiestnenie kam chcete uložiť priečinky s projektami</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreferencesWidget</name>
<message>
<source>Project default location</source>
<translation>Predvolené umiestnenie projektu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreviewWidget</name>
......@@ -857,6 +963,16 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Stop the playback</source>
<translation>Zastaviť prehrávanie</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering error</source>
<translation>Chyba pri renderovaní</translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred while rendering.
Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
<translation>Nastala chyba počas renderovania.
Pred odoslaním záznamu o chybe prosím skontrolujte inštaláciu programu VLC.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectManager</name>
......@@ -1024,6 +1140,129 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>audio</source>
<translation>audio</translation>
</message>
<message>
<source>youtube</source>
<translation>youtube</translation>
</message>
<message>
<source>network</source>
<translation>sieť</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShareOnYoutube</name>
<message>
<source>Share On Youtube</source>
<translation>Zdieľať na portáli Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Username</source>
<translation>Meno používateľa</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
<translation>Heslo</translation>
</message>
<message>
<source>Autos &amp; Vehicles</source>
<translation>Autá &amp; vozidlá</translation>
</message>
<message>
<source>Comedy</source>
<translation>Komédia</translation>
</message>
<message>
<source>Education</source>
<translation>Vzdelávanie</translation>
</message>
<message>
<source>Entertainment</source>
<translation>Zábava</translation>
</message>
<message>
<source>Film &amp; Animation</source>
<translation>Film &amp; animácia</translation>
</message>
<message>
<source>Gaming</source>
<translation>Hry</translation>
</message>
<message>
<source>Howto &amp; Style</source>
<translation>Štýl návodov &amp;-Ako na to-</translation>
</message>
<message>
<source>Music</source>
<translation>Hudba</translation>
</message>
<message>
<source>News &amp; Politics</source>
<translation>Správy &amp; politika</translation>
</message>
<message>
<source>Nonprofits &amp; Activism</source>
<translation>Neziskové aktivity &amp; aktivisti</translation>
</message>
<message>
<source>People &amp; Blogs</source>
<translation>Ľudia &amp; blogy</translation>
</message>
<message>
<source>Pets &amp; Animals</source>
<translation>Domáci miláčikovia &amp; zvieratá</translation>
</message>
<message>
<source>Science &amp; Technology</source>
<translation>Veda &amp; technika</translation>
</message>
<message>
<source>Sports</source>
<translation>Športy</translation>
</message>
<message>
<source>Travel &amp; Events</source>
<translation>Cestovanie &amp; udalosti</translation>
</message>
<message>
<source>Title</source>
<translation>Titul</translation>
</message>
<message>
<source>Description</source>
<translation>Opis</translation>
</message>
<message>
<source>Tags</source>
<translation>Tagy</translation>
</message>
<message>
<source>Video Size</source>
<translation>Veľkosť videa</translation>
</message>
<message>
<source>Small (480 x 272)</source>
<translation>Malé (480 x 272)</translation>
</message>
<message>
<source>Medium (640 x 360)</source>
<translation>Stredné (640 x 360)</translation>
</message>
<message>
<source>Large (960 x 540)</source>
<translation>Veľké (950 x 540)</translation>
</message>
<message>
<source>HD (1280 x 720)</source>
<translation>HD (1280 x 720)</translation>
</message>
<message>
<source>Make this video public (Default: private)</source>
<translation>Zverejniť toto video (predvolená voľba: súkromné)</translation>
</message>
<message>
<source>Category</source>
<translation>Kategória</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>StackViewNavController</name>
......@@ -1383,4 +1622,15 @@ Potom kliknite na tlačidlo Ďalej...</translation>
<translation>Renderovanie snímky %1 / %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Workspace</name>
<message>
<source>File already exists!</source>
<translation>Súbor existuje!</translation>
</message>
<message>
<source>A file with the same name already exists, do you want to overwrite it?</source>
<translation>Súbor s takýmto názvom existuje, chcete ho prepísať?</translation>
</message>
</context>
</TS>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment