Commit 6477c350 authored by Marian Hikanik's avatar Marian Hikanik Committed by Hugo Beauzée-Luyssen

Update for Slovak translation of VLMC.

Signed-off-by: default avatarHugo Beauzée-Luyssen <beauze.h@gmail.com>
parent 7a0d0f03
......@@ -293,6 +293,14 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>TextLabel</source>
<translation>TextovaMenovka</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid medias</source>
<translation>Neplatné médiá</translation>
</message>
<message>
<source>Some of the medias you loaded can&apos;t be used for video editing. Do you want VLMC to convert them so you can use them in your project?</source>
<translation>Niektoré z načítaných médií sa nedajú použiť na úpravu videa. Chcete, aby ich program VLMC konvertoval tak, aby sa dali použiť vo vašom projekte?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>IntroDialog</name>
......@@ -346,42 +354,14 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Help</source>
<translation>Pomocník</translation>
</message>
<message>
<source>Media Library</source>
<translation>Knižnica médií</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
<translation>Náhľad</translation>
</message>
<message>
<source>Transcode</source>
<translation>Prekódovať</translation>
</message>
<message>
<source>Enable effects engine</source>
<translation>Zapnúť engine pre efekty</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+P</source>
<translation>Ctrl+P</translation>
</message>
<message>
<source>Project Wizard</source>
<translation>Sprievodca projektom</translation>
</message>
<message>
<source>Crash</source>
<translation>Pád</translation>
</message>
<message>
<source>Sorry</source>
<translation>Prepáčte</translation>
</message>
<message>
<source>This feature is currently disabled.</source>
<translation>Táto funkcia je momentálne zablokovaná.</translation>
</message>
<message>
<source>Crash recovery</source>
<translation>Obnova po páde</translation>
......@@ -434,10 +414,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>&amp;View</source>
<translation>Zo&amp;braziť</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Nástroje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
......@@ -550,6 +526,22 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Share your project on youtube</source>
<translation>Zdieľajte svoj projekt na portáli Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
<translation>Nástroje</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Toolbar</source>
<translation>Panel nástrojov VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>Selection mode</source>
<translation>Režim výberu</translation>
</message>
<message>
<source>Cut mode</source>
<translation>Režim vystrihovania</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MediaCellView</name>
......@@ -588,10 +580,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Form</source>
<translation>Formulár</translation>
</message>
<message>
<source>Filter:</source>
<translation>Filter:</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Názov</translation>
......@@ -600,19 +588,18 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>Tags</source>
<translation>Tagy</translation>
</message>
<message>
<source>Filter by</source>
<translation>Filtrovať podľa</translation>
</message>
<message>
<source>clear</source>
<translation>vyčistiť</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<translation>Import</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NotificationZone</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formulár</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenPage</name>
<message>
......@@ -661,10 +648,6 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</context>
<context>
<name>PreferenceWidget</name>
<message>
<source>Select mode</source>
<translation>Vyberte režim</translation>
</message>
<message>
<source>Select the selection tool in the timeline</source>
<translation>Vyberte nástroj na výber na časovej osi</translation>
......@@ -921,6 +904,18 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<source>The default location where to store projects folders</source>
<translation>Predvolené umiestnenie kam chcete uložiť priečinky s projektami</translation>
</message>
<message>
<source>Project preferences</source>
<translation>Nastavenia projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Open the project preferences</source>
<translation>Otvoriť nastavenia projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Selection mode</source>
<translation>Režim výberu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreferencesWidget</name>
......@@ -1097,10 +1092,6 @@ Pred odoslaním záznamu o chybe prosím skontrolujte inštaláciu programu VLC.
<source>Render settings</source>
<translation>Nastavenia vykresľovania</translation>
</message>
<message>
<source>Videos(*.avi *.mpg)</source>
<translation>Videá (*.avi, *.mpg)</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid parameters</source>
<translation>Neplatné parametre</translation>
......@@ -1121,6 +1112,21 @@ Pred odoslaním záznamu o chybe prosím skontrolujte inštaláciu programu VLC.
<source>Output file already exists, do you want to overwrite it?</source>
<translation>Výstupný súbor existuje, chcete ho prepísať?</translation>
</message>
<message>
<source>Videos(%1)</source>
<translation>Videá(%1)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SearchLineEdit</name>
<message>
<source>Clear</source>
<translation>Vyčistiť</translation>
</message>
<message>
<source>Filter</source>
<translation>Filter</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Settings</name>
......@@ -1148,6 +1154,14 @@ Pred odoslaním záznamu o chybe prosím skontrolujte inštaláciu programu VLC.
<source>network</source>
<translation>sieť</translation>
</message>
<message>
<source>Project preferences</source>
<translation>Nastavenia projektu</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Settings</source>
<translation>Nastavenia VLMC</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShareOnYoutube</name>
......@@ -1346,73 +1360,6 @@ Pred odoslaním záznamu o chybe prosím skontrolujte inštaláciu programu VLC.
<translation>Akcia nie je podporovaná.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Transcode</name>
<message>
<source>Transcode File</source>
<translation>Prekódovať súbor</translation>
</message>
<message>
<source>Input File</source>
<translation>Vstupný súbor</translation>
</message>
<message>
<source>Profiles</source>
<translation>Profily</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<source>H264 + AAC</source>
<translation>H264 + AAC</translation>
</message>
<message>
<source>Dirac + AAC</source>
<translation>Dirac + AAC</translation>
</message>
<message>
<source>Theora + Vorbis</source>
<translation>Theora + Vorbis</translation>
</message>
<message>
<source>Theora + Flac</source>
<translation>Theora + Flac</translation>
</message>
<message>
<source>Mpeg4 + AAC</source>
<translation>Mpeg4 + AAC</translation>
</message>
<message>
<source>WMV + WMA</source>
<translation>WMV + WMA</translation>
</message>
<message>
<source>Choose File to open</source>
<translation>Vyberte si súbor, ktorý chcete otvoriť</translation>
</message>
<message>
<source>Video files (*.avi *.mkv *.ogg)</source>
<translation>Video súbory (*.avi *.mkv *.ogg)</translation>
</message>
<message>
<source>Transcode in progress</source>
<translation>Prebieha prekódovanie</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation>Upozornenie</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a video to transcode</source>
<translation>Vyberte si video, ktoré sa prekódovať</translation>
</message>
<message>
<source>Choose File to save</source>
<translation>Vyberte si video, ktoré chcete uložiť</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UndoStack</name>
<message>
......@@ -1632,5 +1579,13 @@ Potom kliknite na tlačidlo Ďalej...</translation>
<source>A file with the same name already exists, do you want to overwrite it?</source>
<translation>Súbor s takýmto názvom existuje, chcete ho prepísať?</translation>
</message>
<message>
<source>Workspace: </source>
<translation>Pracovné prostredie: </translation>
</message>
<message>
<source> copied to </source>
<translation> skopírované do </translation>
</message>
</context>
</TS>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment