Commit 0880c414 authored by Ludovic Fauvet's avatar Ludovic Fauvet
Browse files

Add polish translation

parent 83b3b213
<!DOCTYPE TS><TS>
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutVLMC</name>
<message>
<source>About</source>
<translation>O programie</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#b1ca00;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#b1ca00;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Version: %1</source>
<translation>Wersja: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Authors</source>
<translation>Autorzy</translation>
</message>
<message>
<source>Translators</source>
<translation>Tłumacze</translation>
</message>
<message>
<source>License</source>
<translation>Licencja</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AudioProjectPreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>SampleRate</source>
<translation>Próbkowanie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClipProperty</name>
<message>
<source>properties</source>
<translation>właściwości</translation>
</message>
<message>
<source>New tags edition</source>
<translation>Edytor nowych tagów</translation>
</message>
<message>
<source>Enter tags (you can enter multiple tags, separated by a comma)</source>
<translation>Wprowadź tagi (możesz wprowadzić kilka tagów, oddzielając je przecinkiem)</translation>
</message>
<message>
<source>Media Properties</source>
<translation>Właściwości medium</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<source>unnamed</source>
<translation>bez nazwy</translation>
</message>
<message>
<source>Duration</source>
<translation>Długość</translation>
</message>
<message>
<source>0s</source>
<translation>0s</translation>
</message>
<message>
<source>Resolution</source>
<translation>Rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<source>0px. x 0px.</source>
<translation>0px. x 0px.</translation>
</message>
<message>
<source>FPS</source>
<translation>Klatek na sekundę</translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
</message>
<message>
<source>Number of video tracks</source>
<translation>Ilość scieżek wideo</translation>
</message>
<message>
<source>Number of audio tracks</source>
<translation>Ilość scieżek audio</translation>
</message>
<message>
<source>Metatags :</source>
<translation>Metatagi :</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<source>Annotations :</source>
<translation>Adnotacje :</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CrashHandler</name>
<message>
<source>Unable to get backtrace.</source>
<translation>Nie można pobrać śladu wstecznego.</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown signal</source>
<translation>Nieznany sygnał</translation>
</message>
<message>
<source>A crash occured. Signal received: </source>
<translation>Wystąpiła awaria. Odebrano sygnał: </translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Crash handler</source>
<translation>Obsługa błędów VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>An error occured. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
<translation>Nastąpiła awaria. Przepraszamy za utrudnienia. Twój projekt został zachowany i zostanie załadowany przy następnym uruchomieniu VLMC.</translation>
</message>
<message>
<source>Ok</source>
<translation>Ok</translation>
</message>
<message>
<source>Restart</source>
<translation>Restart</translation>
</message>
<message>
<source>Crash_Description</source>
<translation>Opis awarii</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FileBrowser</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
<message>
<source>New project wizard</source>
<translation>Kreator projektów</translation>
</message>
<message>
<source>Set General options</source>
<translation>Opcje ogólne</translation>
</message>
<message>
<source>Form is incomplete</source>
<translation>Formularz jest niekompletny</translation>
</message>
<message>
<source>The project name must be filled.</source>
<translation>Należy wypełnić nazwę projektu.</translation>
</message>
<message>
<source>The workspace location must be set.</source>
<translation>Należy ustawić lokalizację obszaru roboczego.</translation>
</message>
<message>
<source>Missing workspace location</source>
<translation>Brakująca lokalizacja obszaru roboczego</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid workspace location</source>
<translation>Nieprawidłowa lokalizacja obszaru roboczego</translation>
</message>
<message>
<source>WizardPage</source>
<translation>Strona kreatora</translation>
</message>
<message>
<source>This guide will step you through the process of setting up a new project.</source>
<translation>Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces tworzenia nowego projektu.</translation>
</message>
<message>
<source>Project name</source>
<translation>Nazwa projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Untitled</source>
<translation>Bez nazwy</translation>
</message>
<message>
<source>Description</source>
<translation>Opis</translation>
</message>
<message>
<source>Workspace directory</source>
<translation>Scieżka obszaru roboczego</translation>
</message>
<message>
<source>Browse...</source>
<translation>Przeglądaj...</translation>
</message>
<message>
<source>Project location</source>
<translation>Lokalizacja projektu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GraphicsAudioItem</name>
<message>
<source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
<translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Nazwa:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Długość:&lt;/b&gt; %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GraphicsMovieItem</name>
<message>
<source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
<translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Nazwa:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Długość:&lt;/b&gt; %2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportController</name>
<message>
<source>Importing files...</source>
<translation>Importowanie plików...</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>properties</source>
<translation>właściwości</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<translation>Importuj</translation>
</message>
<message>
<source>Media Properties</source>
<translation>Właściwości medium</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Nazwa</translation>
</message>
<message>
<source>unnamed</source>
<translation>bez nazwy</translation>
</message>
<message>
<source>Duration</source>
<translation>Długość</translation>
</message>
<message>
<source>0s</source>
<translation>0s</translation>
</message>
<message>
<source>Resolution</source>
<translation>Rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<source>0px. x 0px.</source>
<translation>0px. x 0px.</translation>
</message>
<message>
<source>FPS</source>
<translation>Klatek na sekundę</translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LanguagePreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation>Język</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Library</name>
<message>
<source>Import error</source>
<translation>Błąd podczas importu</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t open file :</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku :</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LibraryWidget</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>Audio</source>
<translation>Sons</translation>
</message>
<message>
<source>Videos</source>
<translation>Wideo</translation>
</message>
<message>
<source>Images</source>
<translation>Obrazy</translation>
</message>
<message>
<source>Add Media</source>
<translation>Dodaj medium</translation>
</message>
<message>
<source>Remove Media</source>
<translation>Usuń medium</translation>
</message>
<message>
<source>Filter:</source>
<translation>Filtr:</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<source>Media Library</source>
<translation>Biblioteka mediów</translation>
</message>
<message>
<source>Clip Preview</source>
<translation>Podgląd klipu</translation>
</message>
<message>
<source>Project Preview</source>
<translation>Podgląd projektu</translation>
</message>
<message>
<source>History</source>
<translation>Historia</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>VLMC settings</source>
<translation>Ustawienia VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>Language preferences</source>
<translation>Preferencje językowe</translation>
</message>
<message>
<source>Language settings</source>
<translation>Ustawienia języka</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard</source>
<translation>Klawiatura</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard Settings</source>
<translation>Ustawienia klawiatury</translation>
</message>
<message>
<source>Project</source>
<translation>Projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Project settings</source>
<translation>Ustawienia projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Video</source>
<translation>Wideo</translation>
</message>
<message>
<source>Video settings</source>
<translation>Ustawienia wideo</translation>
</message>
<message>
<source>Audio</source>
<translation>Audio</translation>
</message>
<message>
<source>Audio settings</source>
<translation>Ustawienia audio</translation>
</message>
<message>
<source>Sorry</source>
<translation>Przepraszam</translation>
</message>
<message>
<source>This feature is currently disabled.</source>
<translation>Ta funkcja jest obecnie wyłączona.</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Renderer</source>
<translation>VLMC Renderer</translation>
</message>
<message>
<source>There is nothing to render.</source>
<translation>Nie ma nic do przetworzenia.</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the output file name</source>
<translation>Wprowadź nazwę pliku wyjściowego</translation>
</message>
<message>
<source>Crash recovery</source>
<translation>Odzyskiwanie</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you wan&apos;t to recover your project ?</source>
<translation>VLMC zostało zamknięte niepoprawnie. Czy chcesz odzyskać swój projekt ?</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t restore project</source>
<translation>Nie można przywrócić projektu</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t manage to restore your project. We appology for the inconvenience</source>
<translation>VLMC nie udało się przywrócić projektu. Przepraszamy za niedogodności</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
<translation>Podgląd</translation>
</message>
<message>
<source>VideoLAN Movie Creator</source>
<translation>VideoLAN Movie Creator</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<source>View</source>
<translation>Widok</translation>
</message>
<message>
<source>Effects</source>
<translation>Efekty</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
<translation>Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<source>Window</source>
<translation>Okno</translation>
</message>
<message>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<source>Quit</source>
<translation>Wyjście</translation>
</message>
<message>
<source>Save As</source>
<translation>Zapisz jako</translation>
</message>
<message>
<source>Close Project</source>
<translation>Zamknij projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Crash</source>
<translation>Awaria</translation>
</message>
<message>
<source>About</source>
<translation>O programie</translation>
</message>
<message>
<source>Preferences</source>
<translation>Właściwości</translation>
</message>
<message>
<source>Transcode</source>
<translation>Konwertuj</translation>
</message>
<message>
<source>New Project</source>
<translation>Nowy projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Fullscreen</source>
<translation>Pełny ekran</translation>
</message>
<message>
<source>Render</source>
<translation>Przetwarzaj</translation>
</message>
<message>
<source>Load Project</source>
<translation>Otwórz projekt</translation>
</message>
<message>
<source>Save</source>
<translation>Zapisz</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<translation>Importuj</translation>
</message>
<message>
<source>Project Preferences</source>
<translation>Właściwości projektu</translation>
</message>
<message>
<source>Enable effects engine</source>
<translation>Włącz silnik efektów</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+P</source>
<translation>Ctrl+P</translation>
</message>
<message>
<source>Project Wizard</source>
<translation>Kreator projektów</translation>
</message>
<message>
<source>Undo</source>
<translation>Cofnij</translation>
</message>
<message>
<source>Redo</source>
<translation>Ponów</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MediaCellView</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<source>Media Title</source>
<translation>Tytuł medium</translation>
</message>
<message>
<source>clip count</source>
<translation>ilość klipów</translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
</message>
<message>
<source>length</source>
<translation>długość</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenPage</name>
<message>
<source>Project wizard</source>
<translation>Kreator projektów</translation>
</message>