Commit 00f99d10 authored by Hugo Beauzee-Luyssen's avatar Hugo Beauzee-Luyssen
Browse files

Adding Dutch translation

parent a6423545
......@@ -6,6 +6,9 @@ Sidney Doria <ssdoria@gmail.com>
Czech:
Mailo Svetel <development@rooland.cz>
Dutch:
Steven Van Assche <DENMKKEWQFFM@spammotel.com>
French:
Clément CHAVANCE <kinder@vlmc.org>
Christophe Courtaut <kri5@vlmc.org>
......
......@@ -9,5 +9,6 @@
<file alias="sk">ts/vlmc_sk.qm</file>
<file alias="uk">ts/vlmc_uk.qm</file>
<file alias="cs">ts/vlmc_cs.qm</file>
<file alias="nl">ts/vlmc_nl.qm</file>
</qresource>
</RCC>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="nl_BE">
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
<name>AboutVLMC</name>
<message>
<source>About</source>
<translation>Over</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#b1ca00;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Version: %1</source>
<translation>Versie: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Authors</source>
<translation>Auteurs</translation>
</message>
<message>
<source>Translators</source>
<translation>Vertalers</translation>
</message>
<message>
<source>License</source>
<translation>Licentie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AudioProjectPreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translatorcomment>Later te vertalen - niet duidelijk</translatorcomment>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>SampleRate</source>
<translatorcomment>Ik laat dit in het Engels omdat bemonsteringsfrequentie veeel te krom klinkt in NL.</translatorcomment>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClipProperty</name>
<message>
<source>TextLabel</source>
<translation>Tekstlabel</translation>
</message>
<message>
<source>Media Properties</source>
<translation>Media eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Naam</translation>
</message>
<message>
<source>unnamed</source>
<translation>naamloos</translation>
</message>
<message>
<source>Duration</source>
<translation>Tijdsduur</translation>
</message>
<message>
<source>0s</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Resolution</source>
<translation>Resolutie</translation>
</message>
<message>
<source>0px. x 0px.</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>FPS</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Metatags :</source>
<translation>Trefwoorden:</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Annotations :</source>
<translation>Notities:</translation>
</message>
<message>
<source>properties</source>
<translation>eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<source>New tags edition</source>
<translatorcomment>Niet zeker van de juistheid</translatorcomment>
<translation>Nieuwe trefwoorden bewerken</translation>
</message>
<message>
<source>Enter tags (you can enter multiple tags, separated by a comma)</source>
<translation>Enter trefwoorden (meerdere trefwoorden mogelijk, gescheiden door een komma)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CrashHandler</name>
<message>
<source>VLMC Crash handler</source>
<translation>VLMC crash afhandeling</translation>
</message>
<message>
<source>An error occured. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
<translation>Een probleem deed zich voor. Onze excuses voor het ongemak. Het geopende project is opgeslagen en zal volgende keer automatisch ingeladen worden door VLMC.</translation>
</message>
<message>
<source>Ok</source>
<translatorcomment>zelfde in NL</translatorcomment>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Restart</source>
<translation>Herstart</translation>
</message>
<message>
<source>Crash_Description</source>
<translation>Crash_omschrijving</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to get backtrace.</source>
<translation>Kon geen backtrace krijgen.</translation>
</message>
<message>
<source>Unknown signal</source>
<translation>Onbekend signaal</translation>
</message>
<message>
<source>A crash occured. Signal received: </source>
<translation>Een crash deed zich voor. Signaal ontvangen:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GeneralPage</name>
<message>
<source>WizardPage</source>
<translation>Wizardpagina</translation>
</message>
<message>
<source>This guide will step you through the process of setting up a new project.</source>
<translation>Deze wizard begeleid je door het aanmaken van een nieuw project.</translation>
</message>
<message>
<source>Project name</source>
<translation>Project naam</translation>
</message>
<message>
<source>Untitled</source>
<translation>Naamloos</translation>
</message>
<message>
<source>Description</source>
<translation>Omschrijving</translation>
</message>
<message>
<source>Workspace directory</source>
<translation>Werkdirectory</translation>
</message>
<message>
<source>Browse...</source>
<translation>Bladeren...</translation>
</message>
<message>
<source>Project location</source>
<translation>Project locatie</translation>
</message>
<message>
<source>New project wizard</source>
<translation>Wizard nieuw project</translation>
</message>
<message>
<source>Set General options</source>
<translation>Algemene opties</translation>
</message>
<message>
<source>Form is incomplete</source>
<translation>Fomulier is niet volledig</translation>
</message>
<message>
<source>The project name must be filled.</source>
<translation>De projectnaam moet ingevuld worden.</translation>
</message>
<message>
<source>The workspace location must be set.</source>
<translation>De werkdirectory moet worden ingevuld.</translation>
</message>
<message>
<source>Missing workspace location</source>
<translation>Werkdirectory niet opgegeven</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid workspace location</source>
<translation>Ongeldige werkdirectory</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GraphicsAudioItem</name>
<message>
<source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GraphicsMovieItem</name>
<message>
<source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportController</name>
<message>
<source>Import</source>
<translation>Importeren</translation>
</message>
<message>
<source>Media Properties</source>
<translation>Eigenschappen</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Naam</translation>
</message>
<message>
<source>unnamed</source>
<translation>naamloos</translation>
</message>
<message>
<source>Duration</source>
<translation>Lengte</translation>
</message>
<message>
<source>0s</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Resolution</source>
<translation>Resolutie</translation>
</message>
<message>
<source>0px. x 0px.</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>FPS</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>properties</source>
<translation>eigenschappen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportModel</name>
<message>
<source>Error while loading media(s):
%0</source>
<translation>Fout bij het laden van media:
%0</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LanguagePreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translatorcomment>Ik ken de context niet - later aan te vullen</translatorcomment>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Language</source>
<translation>Taal</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Library</name>
<message>
<source>Import error</source>
<translation>Importeer fout</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t open file :</source>
<translatorcomment>Angepast om beter in NL te klinken</translatorcomment>
<translation>Bestand niet herkend:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<source>VideoLAN Movie Creator</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation>Bestand</translation>
</message>
<message>
<source>Edit</source>
<translation>Bewerken</translation>
</message>
<message>
<source>View</source>
<translation>Beeld</translation>
</message>
<message>
<source>Effects</source>
<translation>Effecten</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
<translatorcomment>Gebaseerd op andere NL vertalingen (gereedschap is te krom)</translatorcomment>
<translation>Extra</translation>
</message>
<message>
<source>Window</source>
<translation>Venster</translation>
</message>
<message>
<source>Help</source>
<translation>Help</translation>
</message>
<message>
<source>Quit</source>
<translation>Afsluiten</translation>
</message>
<message>
<source>About</source>
<translation>Info</translation>
</message>
<message>
<source>Preferences</source>
<translation>Opties</translation>
</message>
<message>
<source>Media Library</source>
<translation>Media bibliotheek</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
<translation>Voorbeeld</translation>
</message>
<message>
<source>Transcode</source>
<translatorcomment>Niet zeker</translatorcomment>
<translation>Transcoderen</translation>
</message>
<message>
<source>New Project</source>
<translation>Nieuw Project</translation>
</message>
<message>
<source>Fullscreen</source>
<translation>Volledig scherm</translation>
</message>
<message>
<source>Render</source>
<translation>Renderen</translation>
</message>
<message>
<source>Load Project</source>
<translation>Project openen</translation>
</message>
<message>
<source>Save</source>
<translation>Opslaan</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<translation>Importeren</translation>
</message>
<message>
<source>Project Preferences</source>
<translation>Project voorkeuren</translation>
</message>
<message>
<source>Enable effects engine</source>
<translation>Effectenmodule aanzetten</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+P</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Project Wizard</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Save As</source>
<translation>Opslaan als</translation>
</message>
<message>
<source>Close Project</source>
<translation>Project sluiten</translation>
</message>
<message>
<source>Crash</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Clip Preview</source>
<translation>Clip voorbeeld</translation>
</message>
<message>
<source>Project Preview</source>
<translation>Project voorbeeld</translation>
</message>
<message>
<source>History</source>
<translation>Geschiedenis</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard Settings</source>
<translation>Toetsenbordinstellingen</translation>
</message>
<message>
<source>Sorry</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>This feature is currently disabled.</source>
<translation>Deze functie is momenteel uitgeschakeld.</translation>
</message>
<message>
<source>Crash recovery</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you wan&apos;t to recover your project ?</source>
<translation>VLMC werd verkeerd afgesloten. Het vorige project proberen te herstellen?</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t restore project</source>
<translation>Herstellen mislukt</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t manage to restore your project. We appology for the inconvenience</source>
<translation>Het project herstellen is niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MediaCellView</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Media Title</source>
<translation>Media titel</translation>
</message>
<message>
<source>clip count</source>
<translation>aantal clips</translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>length</source>
<translation>lengte</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OpenPage</name>
<message>
<source>WizardPage</source>
<translation>WizardPagina</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;We have now enough informations to load this project.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Press &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;finish&lt;/span&gt; to close this wizard and start editing your videos!&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Project wizard</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Ready to load this project</source>
<translation>Gereed om het project te laden</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreviewWidget</name>
<message>
<source>Preview</source>
<translation>Voorbeeld</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectManager</name>
<message>
<source>&lt;Unsaved project&gt;</source>
<translation>&lt;niet opgeslagen project&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>The project has been modified.</source>
<translation>Gewijzigd project.</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to save it ?</source>
<translation>Wil je het opslaan?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectPreferences</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Project name</source>
<translation>Project naam</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ProjectWizard</name>
<message>
<source>Project wizard</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Choose the appropriate action then click Next to continue.</source>
<translation>Kies de benodigde handeling en klik Volgende om door te gaan.</translation>
</message>
<message>
<source>This help is likely not to be of any help.</source>
<translatorcomment>Kwa?</translatorcomment>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>Project wizard help</source>
<translation></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>Adding clip to track %1</source>
<translation>Voeg clip aan track %1 toe</translation>
</message>
<message>
<source>Moving clip from track %1 to %2</source>
<translation>Verplaats clip van track %1 naar %2</translation>
</message>
<message>
<source>Moving clip</source>
<translation>Verplaats clip</translation>