Commit faeedce0 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Felix Paul Kühne

Updated Dutch translation

Signed-off-by: Felix Paul Kühne's avatarFelix Paul Kühne <fkuehne@videolan.org>
parent 9212d6c3
B"STORE_DESCRIPTION"="VLC voor iOS is een port van de gratis VLC media player naar iPad, iPhone en iPod touch.\nHet kan al uw films, series en muziek in de meeste formaten direct afspelen, zonder conversie.\nHet laat bestandssynchronisatie toe met Dropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes, directe downloads, via WiFi-delen en ook streamen vanaf SMB, FTP, UPnP /DLNA mediaservers en het web. VLC biedt ondersteuning voor geavanceerde ondertitels inclusief volledige SSA-compatibiliteit, multi-track audio en regeling van afspeelsnelheid.\n\nVLC voor iOS is helemaal gratis en opensource.";
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment