Commit db5e1c76 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Felix Paul Kühne

Updated translation to Slovak

Signed-off-by: Felix Paul Kühne's avatarFelix Paul Kühne <fkuehne@videolan.org>
parent 84d93120
B"STORE_DESCRIPTION"="VLC for iOS je portom voľne dostupného programu VLC media player pre zariadenia iPad, iPhone a iPod touch.\nDokáže prehrávať všetky vaše filmy, show a hudbu vo väčšine formátov - a to priamo a bez konvertovania. \nUmožňuje synchronizáciu súborov so službami Dropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes, priame stiahnutie a zdieľanie cez sieť WiFi, ako aj streamovanie z mediálnych serverov SMB, FTP, UPnP/DLNA a webu.\nVLC ponúka aj podporu pokročilých titulkov, vrátane úplne kompatibility s SSA, zvukom s viacerými stopami a ovládaním rýchlosti prehrávania.\n\nVLC for iOS je dostupný zadarmo a má otvorený zdrojový kód.";
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment