Commit ab9855bf authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Felix Paul Kühne

Updated Polish translation

Signed-off-by: Felix Paul Kühne's avatarFelix Paul Kühne <fkuehne@videolan.org>
parent de7982a8
B"STORE_DESCRIPTION"="VLC dla iOS jest portem otwartego odtwarzacza multimedialnego VLC dla modeli iPad, iPhone i iPod Touch.\nMoże odtwarzać wszystkie filmy, seriale i muzykę w większości formatów bezpośrednio bez konwersji.\nUmożliwia synchronizację plików z Dropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes, bezpośrednim pobraniem i dzieleniem poprzez WiFi, a także z przesyłaniem strumieniowym z SMB, FTP, UPnP/Serwerów DLNA i internetu.\nVLC oferuje wsparcie dla zaawansowanych napisów, w tym pełną zgodność SSA, wybór rożnych ścieżek dźwiękowych i zmianę prędkości odtwarzania.\n\nVLC dla iOS jest całkowicie darmowy i ma otwarty kod źródłowy.";
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment