Commit a79e1d28 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Felix Paul Kühne

Updated Turkish translation

Signed-off-by: Felix Paul Kühne's avatarFelix Paul Kühne <fkuehne@videolan.org>
parent 74b7277f
B"STORE_DESCRIPTION"="iOS için VLC, özgür VLC ortam oynatıcısının iPad, iPhone ve iPod touch üzerinde kullanılabilir bir parçasıdır.\nTüm filmlerinizi, dizilerinizi ve müziklerinizi çoğu biçimde dönüştürme işlemine gerek duymadan doğrudan oynatabilir.\nDropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes ile dosya eşitlemenize, doğrudan dosya indirmenize ve WiFi paylaşımı aracılığıyla SMB, FTP, UPnP/DLNA gibi ortam sunucularından ve web üzerinden akış yapmanıza izin verir.\nVLC, tam SSA uyumluluğu ile gelişmiş altyazıları, çok izli sesleri ve oynatma hızı denetimini destekler.\n\niOS için VLC tamamen özgür ve açık kaynaklıdır.";
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment