Commit 9ff85f86 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Felix Paul Kühne

Updated translation to Slovenian

Signed-off-by: Felix Paul Kühne's avatarFelix Paul Kühne <fkuehne@videolan.org>
parent 8ba68b55
B"STORE_DESCRIPTION"="VLC za iOS je predelava brezplačnega predvajalnika VLC za iPad, iPhone in iPod touch.\nNeposredno lahko predvaja vsa vaše filme, predstave in glasbo v večini oblikah brez pretvarjanja.\nOmogoča usklajevanje storitvami Dropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes, neposredne prejeme preko souporabe omr. Wi-Fi kot tudi pretakanje iz strežnikov predstavnosti SMB, FTP, UPnP/DLNA in spleta.\nVLC ponuja podporo za napredne podnapise s polno podporo za obliko SSA, več sledi zvoka in nadzor hitrosti predvajanja.\n\nVLC za iOS je popolnoma brezplačen in odprtokoden.";
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment