Commit 9a20aeb1 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Felix Paul Kühne

Updated Finnish translation

Signed-off-by: Felix Paul Kühne's avatarFelix Paul Kühne <fkuehne@videolan.org>
parent 5fdf16e8
B"STORE_DESCRIPTION"="VLC for iOS on VLC-mediatoistimen versio, joka toimii iPadilla, iPhonella ja iPod touchilla.\nOhjelman avulla voit katsella elokuvia ja tv-ohjelmia sekä kuunnella musiikkia useimmissa eri tiedostomuodoissa muuntamatta niitä ensin.\nVLC for iOSin avulla voit myös synkronoida tiedostoja Dropboxista, Google Drivestä, OneDrivestä, Boxista, iCloud Drivestä ja iTunesista. Lisäksi voit ladata suoraan osoitteen perusteella tai Wi-Fi-jaon avulla. Voit myös suoratoistaa mediaa SMB-, FTP- ja UPnP-/DLNA-mediapalvelimilta ja verkosta.\nVLC tarjoaa tuen kehittyneille tekstityksille, sisältäen täyden SSA-yhteensopivuuden, monikanavaäänet ja nopeuden säädön.\nVLC for iOS on täysin ilmainen ja vapaata lähdekoodia.";
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment