Commit 867bf0c9 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Felix Paul Kühne
Browse files

Updated Lao translation


Signed-off-by: Felix Paul Kühne's avatarFelix Paul Kühne <fkuehne@videolan.org>
parent 0d73fc01
B/* A single strings file, whose title is specified in your preferences schema. The strings files provide the localized content to display to the user for each of your preferences. */
B/* A single strings file, whose title is specified in your preferences schema. The strings files provide the localized content to display to the user for each of your preferences. */
"CHOOSE_AUDIO_TRACK"="ເລືອກ Track ສຽງ";
"CHOOSE_SUBTITLE_TRACK"="ເລືອກ Track ຄຳບັນຍາຍ";
"OPEN_TRACK_PANEL"="Track ການເລືອກເປີດ";
"CHOOSE_TITLE"="ເລືອກຫົວຂໍ້";
"CHOOSE_CHAPTER"="ເລືອກຫົວບົດ";
"MINIMIZE_PLAYBACK_VIEW"="ຫຍໍ້ໜ້າຕ່າງໂປແກມລົງ";
"FULLSCREEN_PLAYBACK"="ຫຼີ້ນໃນຮູບແບບເຕັມໜ້າຈໍ";
"TRACK_SELECTION"="Track Selection";
"AUDIO"="Audio";
"SUBTITLES"="Subtitles";
"LANGUAGE"="Language";
"MEDIA_INFO"="Media Information";
"VIDEO_DIMENSIONS"="Video dimensions";
"FORMAT_VIDEO_DIMENSIONS"="%ix%i pixel";
"FORMAT_AUDIO_TRACKS"="%i audio tracks";
"ONE_AUDIO_TRACK"="One audio track";
"FORMAT_SPU_TRACKS"="%i subtitles tracks";
"ONE_SPU_TRACK"="One subtitles track";
"PLAYING_EXTERNALLY_TITLE"="ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະພາບ";
"PLAYING_EXTERNALLY_DESC"="ວິດີໂອນີ້ໄດ້ຖືກຫຼີ້ນການໂທລະພາບ";
"VFILTER_HUE"="ແຖບສີ";
"VFILTER_CONTRAST"="ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ";
"VFILTER_BRIGHTNESS"="ຄວາມສະຫວ່າງ";
"VFILTER_SATURATION"="ການອິ່ມຕົວ";
"VFILTER_GAMMA"="ແກມມາ";
"BUTTON_EQUALIZER"="ຄໍໄລເຊີຣ໌";
"PREAMP"="ພຣີແອມປ໌";
"DB_FORMAT"="%i dB";
"CHOOSE_EQUALIZER_PROFILES"="ເລືອກຂໍ້ມູນຂອງຄໍໄລເຊີຣ໌";
"PLAYBACK_FAILED"="ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນການຫຼີ້ນ";
"PLEASE_WAIT"="Please wait";
"AR_CHANGED"="ອັດຕາສ່ວນ: %@";
"DEFAULT"="ຄ່າມາດຕະຖານ";
"FILL_TO_SCREEN"="Crop ໃຫ້ເຕັມໜ້າຈໍ";
"DEVICE_TOOSLOW_TITLE"="ອຸປະກອນຊ້າເກີນໄປ";
"DEVICE_TOOSLOW"="%@ ຂອງທ່ານມີໂອກາດຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະຫລິ້ນ \"%@\". ເປີດ ຫລື ບໍ່?";
"PLAYBACK_SPEED"="ຄວາມໄວໃນການຫຼິ້ນ";
"SPU_DELAY"="ຄວາມຊັກຊ້າໃນການບັນຍາຍ";
"AUDIO_DELAY"="ຄວາມຊັກຊ້າຂອງສຽງ";
"BUTTON_SLEEP_TIMER"="ເວລານອນຫຼັບ";
"CONTINUE_PLAYBACK"="Continue playback?";
"CONTINUE_PLAYBACK_LONG"="Would you like to continue playback of \"%@\" where you left off?";
"BUTTON_EDIT"="ແກ້ໄຂ";
"BUTTON_DONE"="ສຳເລັດ";
"BUTTON_OPEN"="ເປີດ";
"BUTTON_CANCEL"="ຍົກເລີກ";
"BUTTON_SAVE"="ບັນທຶກ";
"BUTTON_DOWNLOAD"="ດາວໂຫຼດ";
"BUTTON_DELETE"="ລຶບ";
"BUTTON_OK"="ຕົກລົງ";
"BUTTON_NEXT"="ຖັດໄປ";
"BUTTON_CONTRIBUTE"="ການປະກອບສ່ວນ";
"BUTTON_BACK"="ກັບ";
"BUTTON_CONNECT"="ເຊື່ອມຕໍ່";
"BUTTON_REPEAT"="ເຮັດຊ້ຳ";
"BUTTON_RENAME"="ປ່ຽນຊື່";
"BUTTON_LEARN_MORE"="ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ";
"BUTTON_LOGOUT"="ອອກຈາກລະບົບ";
"BUTTON_CONTINUE"="Continue";
"BUTTON_RETRY"="Retry";
"PRIVATE_PLAYBACK_TOGGLE"="ການຫຼິ້ນສ່ວນຕົວ";
"SCAN_SUBTITLE_TOGGLE"="ການສະແກນຫາຄຳບັນຍາຍ (http ເທົ່ານັ້ນ)";
"UPGRADING_LIBRARY"="ອັບເກຣດ Media Library";
"UNTITLED_SHOW"="ສະແດງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຫົວຂໍ້";
"UNKNOWN"="ບໍ່ລະບຸ";
"OPEN_NETWORK"="ເປີດກະແສເຄືອຂ່າຍ";
"NETWORK_TITLE"="ກະແສເຄືອຂ່າຍ";
"OPEN_NETWORK_HELP"="ກະລຸນາໃສ່ HTTP, RTSP, RTMP, MMS, FTP ຫຼືທີ່ຢູ່ UDP / RTP ທີ່ຈະເປີດກະແສໄດ້ໂດຍກົງ.";
"ABOUT_APP"="ກ່ຽວກັບ VLC ສຳລັບ iOS";
"OPEN_VLC_MENU"="ເປີດເມນູແຖບດ້ານຂ້າງຂອງ VLC ";
"HTTP_UPLOAD_SERVER_OFF"="Server ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ";
"HTTP_UPLOAD_NO_CONNECTIVITY"="ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອີນເຕີເນັດ WiFi ທີ່ເຮັດວຽກ";
"OPEN_STREAM_OR_DOWNLOAD"="ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະດາວໂຫລດ ຫລື ຫລິ້ນ URL ນີ້?";
"SELECT_RESOURCE_TO_PLAY"="ເລືອກຊັບພະຍາກອນໃນການຫລິ້ນ:";
"SELECT_RESOURCE_TO_DOWNLOAD"="ເລືອກຊັບພະຍາກອນໃນການດາວໂຫຼດ:";
"SHARED_VLC_IOS_LIBRARY"="ການແບ່ງປັນ VLC ສໍາລັບ iOS Library";
"SAP_STREAMS"=" ກະແສເຄືອຂ່າຍ (SAP)";
"SMB_CIFS_FILE_SERVERS"="File Servers (SMB/CIFS)";
"SMB_CIFS_FILE_SERVERS_SHORT"="SMB/CIFS";
"HTTP_DOWNLOAD_FAILED"="ດາວໂຫຼດບໍ່ສຳເລັດ ດ້ວຍລະຫັດ HTTP %i";
"HTTP_FILE_CREATION_FAILED"="ການສ້າງຟຼາຍບໍ່ສຳເລັດ";
"HTTP_DOWNLOAD_CANCELLED"="ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຍົກເລີກການດາວໂຫຼດ";
"DOWNLOAD_FROM_HTTP_HELP"="ກາລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ເພື່ອດາວໂຫຼດຟຼາຍຂອງທ່ານໄປຍັງ %@.";
"DOWNLOAD_FROM_HTTP"="ດາວໂຫຼດທັງໝົດ";
"ERROR_NUMBER"="ຂໍ້ຜິດພາດ %i ທີ່ເກີດຂຶ້ນ";
"DOWNLOAD_FAILED"="ການດາວໂຫຼດບໍ່ສຳເລັດ";
"FILE_NOT_SUPPORTED"="ຮູບແບບຟຼາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ";
"FILE_NOT_SUPPORTED_LONG"="ຮູບແບບຟຼາຍທີ່ໃຊ້ໂດຍ %@ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍລຸ້ນຂອງ VLC ສຳລັບ iOS.";
"SCHEME_NOT_SUPPORTED"="ທີ່ຢູ່ໂຄງການບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ";
"SCHEME_NOT_SUPPORTED_LONG"="ໂຄງການທີ່ຢູ່ (%@) ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ. ກະລຸນາໃຊ້ທີ່ຢູ່ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ HTTP, HTTPS ຫຼື FTP.";
"LIBRARY_ALL_FILES"="ຟຼາຍທັງໝົດ";
"LIBRARY_MUSIC"="ອາລະບຳເພງ";
"LIBRARY_SERIES"="ລາຍການໂທລະພາບ";
"LIBRARY_TRACKS"="%i ເພງທັງຫຼາຍ";
"LIBRARY_SINGLE_TRACK"="%i ເພງ";
"LIBRARY_EPISODES"="%i ຕອນ, %i ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ";
"LIBRARY_SINGLE_EPISODE"="%i ຕອນ, %i ຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ";
"LIBRARY_TRACK_N"="ເພງ %i";
"LIBRARY_MINUTES_LEFT"="%@m ຊ້າຍ";
"RENAME_MEDIA_TO"="ໃສ່ຊື່ໃໝ່ສຳລັບ %@";
"FOLDER_EMPTY"="ໂຟນເດີທີ່ເປົ່າຫວ່າງ";
"FOLDER_EMPTY_LONG"="ເພື່ອເພີ່ມຟຼາຍ, ແກ້ໄຂ, ເລືອກຟຼາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ໃຫ້ຄລິກທີ່ປຸ່ມໂຟນເດີ ແລະ ເລືອກໂຟນເດີນີ້.";
"FOLDER_INVALID_TYPE_TITLE"="ປະເພດຟຼາຍທີ່ບໍ່ຖຶກຕ້ອງ";
"FOLDER_INVALID_TYPE_MESSAGE"="ທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາສອງຟຼາຍໄປຫາໂຟນເດີທີ່ປະກອບຫຼືເພີ່ມເປັນຟຼາຍດຽວກັບໂຟນເດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.";
"FOLDER_CHOOSE_NAME_TITLE"="ສ້າງໂຟນເດີໃໝ່";
"FOLDER_CHOOSE_NAME_MESSAGE"="ໃ່ສ່ຫົວຂໍ້ສຳລັບໂຟນເດີຂອງທ່ານ";
"FOLDER_NAME_PLACEHOLDER"="ຫົວຂໍ້ຂອງໂຟນເດີ";
"FOLDER_NAME_DUPLICATE_TITLE"="ຊື່ຫົວຂໍ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ";
"FOLDER_NAME_DUPLICATE_MESSAGE"="ກາລຸນາເລືອກຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ";
"SELECT_FOLDER"="ເລືອກໂຟນເດີ";
"SHARING_ACTION_SHEET_TITLE_CHOOSE_FILE"="ເລືອກຟຼາຍເພື່ອເປີດ:";
"SHARING_ACTIVITY_OPEN_IN_TITLE"="ເປີດໃນ...";
"SHARING_ERROR_NO_FILES"="ບໍ່ສາມາດຊອກຫາຟຼາຍໃດໆທີ່ຈະແບ່ງປັນ";
"SHARING_ERROR_NO_APPLICATIONS"="ບໍ່ພົບການໃຊ້ງານໃດໆ ເພື່ອເປີດຟຼາຍປະເພດນີ້";
"SHARING_SUCCESS_CAMERA_ROLL"="ຟຼາຍໄດ້ຖຶກບັນທຶກສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃນຮູບແບບມ້ວນຟິມ";
"SECTION_HEADER_LIBRARY"="ສື່ຫ້ອງສະໝຸດ";
"SECTION_HEADER_NETWORK"="ເຄືອຂ່າຍ";
"LOCAL_NETWORK"="ເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ";
"CONNECT_TO_SERVER"="ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງເຊີເວີ";
"ENTER_SERVER_CREDS_HELP"="ຖ້າຫາກຈຳເປັນຕ້ອງການໃຊ້ເຊີເວີ, ໃຫ້ໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ.";
"USER_LABEL"="ຜູ້ໃຊ້";
"PASSWORD_LABEL"="ລະຫັດຜ່ານ";
"DISABLE_LABEL"="Disable";
"LOCAL_SERVER_REFRESH"="ຟື້ນຟູ";
"LOCAL_SERVER_LAST_UPDATE"="ແກ້ໄຂລ່າສຸດໃນ %@";
"LOCAL_SERVER_CONNECTION_FAILED_TITLE"="ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊີເວີມີຄວາມຜິດພາດ";
"LOCAL_SERVER_CONNECTION_FAILED_MESSAGE"="ກາລຸນາກວດສອບທີ່ຢູ່ເຊີເວີຂອງທ່ານ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນສວນຕົວ";
"CLOUD_SERVICES"="ການບໍລິການ​ Cloud";
"LOGIN"="ເຂົ້າສູ່ລະບົບ";
"LOGGED_IN"="ເຂົ້າສູ່ລະບົບ";
"DROPBOX_DOWNLOAD"="ດາວໂຫຼດຟຼາຍ?";
"DROPBOX_DL_LONG"="ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະດາວໂຫຼດ \"%@\" ເພຶ່ອ %@?";
"DROPBOX_LOGIN"="ເຂົ້າສູ່ລະບົບ";
"GDRIVE_ERROR_FETCHING_FILES"="ຄວາມຜິດພາດໃນຂະນະທີ່ເອີ້ນໄຟ";
"GDRIVE_DOWNLOAD_SUCCESSFUL"="ຟຼາຍຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການດາວໂຫຼດສໍາເລັດແລ້ວ";
"GDRIVE_DOWNLOAD_SUCCESSFUL_TITLE"="ຄວາມສຳເລັດ";
"GDRIVE_ERROR_DOWNLOADING_FILE"="ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນຂະນະທີ່ກຳລັງດາວໂຫຼດ";
"GDRIVE_ERROR_DOWNLOADING_FILE_TITLE"="ຄວາມຜິດພາດ";
"DISK_FULL"="ຂອບເຂດຈຳກັດຂອງການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ";
"DISK_FULL_FORMAT"="%@ ບໍ່ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນ %@ ຂອງທ່ານ, ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ມີພື້ນທີ່ພຽງພໍໄວ້.";
"NUM_OF_FILES"="%i ຟຼາຍ";
"ONE_FILE"="1 ຟຼາຍ";
"NO_FILES"="ບໍ່ມີຟຼາຍໄດ້ຮັບສະໜັບສະໜູນ";
"DOWNLOADING"="ກຳລັງດາວໂຫຼດ...";
"REMAINING_TIME"= "ເວລາທີ່ຍັງເຫຼືອ: %@";
"ENTER_PASSCODE"="ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ";
"REENTER_PASSCODE"="ໃສ່ລະຫັດຜ່ານອີກເທື່ອໜຶ່ງ";
"PASSCODE_SET"="ການຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານ";
"PASSCODE_CHANGE"="ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ";
"PASSCODE_ENTER_OLD"="ໃສ່ລະຫັດຜ່ານເກົ່າຂອງທ່ານ";
"PASSCODE_ENTER_NEW"="ໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃໝ່ຂອງທ່ານ";
"PASSCODE_REENTER_NEW"="ໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃໝ່ຂອງທ່ານອີກເທື່ອໜຶ່ງ";
"PASSCODES_DID_NOT_MATCH"="ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານປ້ອນບໍ່ຄືກັນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.";
"PASSCODE_FAILED_1"="1 ຄວາມພະຍາຍາມທີ່່ລົ້ມເຫຼວຂອງລະຫັດຜ່ານ";
"PASSCODE_FAILED_FORMAT"="%d ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລະຫັດຜ່ານ";
"TOUCHID_UNLOCK"="Unlock Media Library\nCancel to enter Passcode";
"Settings"="ການຕັ້ັ້ງຄ່າ"; // plain text key to keep compatibility with InAppSettingsKit's upstream
"ON"="On";
"OFF"="Off";
"EMPTY_LIBRARY"="ສື່ຫ້ອງສະໜຸດເປົ່າຫວ່າງ";
"EMPTY_LIBRARY_LONG"="ສໍາລັບການຫຼິ້ນ, ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ສື່ Media ຈາກເຄື່ອງເຊີເວີໃນເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ຈາກການຟັງ ຫຼືການປັບສື່ Media ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍນໍາໃຊ້ iTunes, WiFi Upload ຫຼື ການບໍລິການ Cloud.";
"PLAYBACK_SCRUB_HELP"="ເລື່ອນນິ້ວຂອງທ່ານລົງເພື່ອປັບອັດຕາການຂັດໄດ້";
"PLAYBACK_SCRUB_HIGH"="ຄວາມໄວສູງທີ່ຂັດ";
"PLAYBACK_SCRUB_HALF"="ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຄວາມໄວຂັດ";
"PLAYBACK_SCRUB_QUARTER"="ໄຕມາດຂອງຄວາມໄວຂັດ";
"PLAYBACK_SCRUB_FINE"="ຄວາມລະອຽດຂັດ";
"PLAYBACK_POSITION"="ຕຳແໜ່ງທີ່ຫຼິ້ນໄດ້";
"VIDEO_FILTER"="ການກັ່ນຕອງວິດີໂອ";
"VIDEO_FILTER_RESET_BUTTON"="ຕັ້ງຄ່າການກັ່ນຕອງວິດີໂອ";
"VIDEO_ASPECT_RATIO_BUTTON"="ປ່ຽນອັດຕາສ່ວນດ້ານວິດີໂອ";
"PLAY_PAUSE_BUTTON"="ຫຼິ້ນ ຫຼື ຢຸດການຫຼິ້ນໃນປັດຈຸບັນ";
"BWD_BUTTON"="ກັບຫຼັງ";
"FWD_BUTTON"="ໄປໜ້າ";
"PLAY_BUTTON"="ຫຼິ້ນ";
"PAUSE_BUTTON"="ຢຸດ";
"VERSION_FORMAT"="ລຸ້ນ: %@";
"BASED_ON_FORMAT"="ອີງໃສ່:<br />%@";
"NEW"="ໃໝ່";
"BUG_REPORT_TITLE"="ລາຍງານຂໍ້ຜິດພາດ";
"BUG_REPORT_MESSAGE"="ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງລາຍງານຂໍ້ຜິດພາດຫຼືບໍ່?";
"BUG_REPORT_BUTTON"="ເປີດ Safari";
"VO_VIDEOPLAYER_TITLE"="ເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອ";
"VO_VIDEOPLAYER_DOUBLETAP"="ແຕະສອງເທື່ອເພື່ອສະແດງ ຫຼື ຊ້ອນໂຕຄວບຄຸມການຫຼິ້ນ";
"FIRST_STEPS_WELCOME"="ຍີນດີຕ້ອນຮັບ";
"FIRST_STEPS_WELCOME_DETAIL"="ຂັ້ນຕອນທໍາອິດເພື່ອຊິງຄ໌ ແລະ ຫຼິ້ນສື່ Media ຂອງທ່ານ.";
"FIRST_STEPS_ITUNES"="iTunes ຊິງຄ໌ຟຼາຍ";
"FIRST_STEPS_ITUNES_DETAILS"="ເຊື່ອມຕໍ່ %@ ຂອງທ່ານກັບ Mac ຫຼື PC ໂດຍໃຊ້ cable.\nເປີດ iTunes.\nເລືອກ %@ ຂອງທ່ານ.\nສະລັບໄປທີ່ \"Apps\" ແຸຖບເລື່ອນລົງ ແລະ ໃຫ້ຫາເບີ່ງ VLC.\nການຖ່າຍໂອນຟຼາຍຂອງທ່ານ.";
"FIRST_STEPS_WIFI_CONNECT_DETAILS"="ການເຊື່ອມຕໍ່ %@ ຂອງທ່ານກັບເຄືອຂ່າຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Mac ຫຼື PC ຂອງທ່ານ.";
"FIRST_STEPS_WIFI_UPLOAD_DETAILS"="ສະວິດສະຫຼັບໃນແຖບດ້ານຂ້າງໃຫ້ປ້ອນ URL ໄປຍັງເວັບບາວເຊີ ແລະ ອັບໂຫຼດຟຼາຍຂອງທ່ານ.";
"FIRST_STEPS_CLOUDS"="ກໍ່ໃກ້ເກີດມີບັນຫາ";
"FIRST_STEPS_CLOUD_UPLOAD_DETAILS"="ອັບໂຫຼດສື່ Media ຂອງທ່ານໄປຍັງ Google Drive or Dropbox.";
"FIRST_STEPS_CLOUD_ACCESS_DETAILS"="ເປີດແຖບດ້ານຂ້າງເພື່ອເລືອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄຼາວດ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງສື່ຂອງທ່ານສຳລັບການດາວໂຫຼດ ຫຼື ສະຕີມມິ່ງ.";
"FIRST_STEPS_PLAYBACK"="ການຟັງເພງ";
"FIRST_STEPS_FLOSS"="VLC ສຳລັບ iOS ເປັນຊອບແວຣ໌ຟຣີ ແລະ ເປີດແຫຼ່ງພັດທະນາໂດຍ volunteers.\nພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຈະຮັກມັນ.";
"FIRST_STEPS_TIME"="ເວລາ";
"FIRST_STEPS_ASPECT"="ອັດຕາສ່ວນ";
"FIRST_STEPS_SPEED"="ຄວາມໄວ";
"FIRST_STEPS_REPEAT"="ເຮັດຊ້ຳ";
"FIRST_STEPS_SUBTITLES"="ຄຳອະທິບາຍເພງ";
"FIRST_STEPS_AUDIO"="ການຕິດຕາມສຽງ";
"FIRST_STEPS_POSITION"="ຕຳແໜ່ງ";
"PLEX_WATCHED"="ເຄື່ອງໝາຍໃຫ້ເບີ່ງ";
"PLEX_UNWATCHED"="ເຄື່ອງໝາຍການຍັກເລີກການເບີ່ງ";
"PLEX_ERROR_MARK"="ຂໍ້ຜິດພາດຂອງສື່ໃນການເຮັດເຄື່ອງໝາຍ";
"PLEX_CONNECT_TO_SERVER"="ເຊື່ອມຕໍ່ເຊີເວີໄປຍັງສື່ຂອງລະບົບ Plex";
"PLEX_CHECK_ACCOUNT"="ກວດສອບເບີ່ງບັນຊີ Plex ຂອງທ່ານໃນການຕັ້ງຄ່າ";
"PLEX_ERROR_ACCOUNT"="ມີຄວາມຜິດພາດໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ Plex";
"UNAUTHORIZED"="ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ";
"SERVER"="ເຄືອຂ່າຍແມ່";
"SERVER_PORT"="ພອດ";
"BOOKMARK"="Bookmark";
"INVALID_IP_PORT"="ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ IP ແລະ Port ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ";
"NO_SERVER_FOUND"="No server found";
"NO_RECENT_STREAMS"="No stream was played recently";
"WEBINTF_TITLE"="ແບ່ງປັນກັນຜ່ານລະບົບ WiFi";
"WEBINTF_DROPFILES"="ລຶບຟຼາຍ";
"WEBINTF_DROPFILES_LONG"="ວາງຟຼາຍໃນ window ເພື່ອເພີ່ມທີມຂອງທ່ານ %@.<br> ຫຼື ຄຼິກທີ່ \"+\" ປຸ້ມເພື່ອໃຊ້ໃນການເລືອກຟຼາຍ.";
"WEBINTF_DOWNLOADFILES"="ຟຼາຍດາວໂຫຼດ";
"WEBINTF_DOWNLOADFILES_LONG"="ພຽງແຕ່ຄລິກໃສ່ໄຟລ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອດາວໂຫລດຈາກ %@.";
"WEBINTF_TITLE_ATV"="Remote Playback";
"WEBINTF_DROPFILES_LONG_ATV"="Drop files in the window to play them on your %@.<br>Or click on the \"+\" button to use the file picker dialog.";
"CLOUD_DRIVES"="Cloud Drives ອື່ນໆ";
"NOW_PLAYING"="ກຳລັງຫຼິ້ນ";
"PLAY_NOW"="ຫຼິ້ນດຽວນີ້";
"PLAYING"="ຫຼິ້ນ";
"PAUSED"="ຢຸດ";
"DETAIL"="ລາຍລະອຽດ";
"VOLUME"="ປະລິມານ";
"DURATION"="ໄລຍະເວລາ";
"TITLE"="ຫົວຂໍ້";
// strings from VLCKit
"%ld hours %ld minutes remaining"="%ld hours %ld minutes remaining";
"%ld hours %ld minutes"="%ld hours %ld minutes";
"%ld minutes remaining"="%ld minutes remaining";
"%ld minutes"="%ld minutes";
"%ld minutes %ld seconds remaining"="%ld minutes %ld seconds remaining";
"%ld minutes %ld seconds"="%ld minutes %ld seconds";
"%ld seconds remaining" = "%ld seconds remaining";
"%ld seconds"="%ld seconds";
// accessibility labels for the playlist
"OBJECT_TYPE_SHOW"="ສະແດງ";
"OBJECT_TYPE_SHOW_EPISODE"="ສະແດງຕອນ";
"OBJECT_TYPE_LABEL"="ໂຟນເດີ";
"OBJECT_TYPE_ALBUM"="ອາລະບຳ";
"OBJECT_TYPE_ALBUM_TRACK"="ການຕິດຕາມອາລະບຳ";
"OBJECT_TYPE_FILE"="ຟຼາຍ";
"OBJECT_TYPE_FILE_AUDIO"="ຟຼາຍສຽງ";
"LONGPRESS_TO_STOP"="ກົດເພື່ອຢຸດການຫຼິ້ນ";
// ATV specific
"LOGIN_FAIL"="Login failure";
"CLOUD_LOGIN_LONG"="To access Cloud Services, sign-in to iCloud on both this Apple TV and an iOS device with the same Apple ID and enable Keychain Sharing in System Settings.\nAfterwards, login to the cloud provider of your choice using the VLC app on your iOS device. Finally, select it on this screen.";
"ENTER_URL"="Enter URL to play";
"HTTP_SERVER_ON"="Remote Playback enabled";
"HTTP_SERVER_OFF"="Enable Remote Playback";
// Local Network Service Names
"UPNP_LONG"="Universal Plug'n'Play (UPnP)";
"UPNP_SHORT"="UPnP";
"PLEX_LONG"="Plex Media Server (via Bonjour)";
"PLEX_SHORT"="Plex";
"FTP_LONG"="File Transfer Protocol (FTP)";
"FTP_SHORT"="FTP";
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment