Commit 2fb24f97 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Felix Paul Kühne

Updated Ukrainian translation

Signed-off-by: Felix Paul Kühne's avatarFelix Paul Kühne <fkuehne@videolan.org>
parent d2af7850
B"STORE_DESCRIPTION"="VLC для iOS — це порт вільного медіапрогравача VLC на iPad, iPhone та iPod touch.\nВін може відтворювати усі фільми, відео та музику у більшості відомих форматів безпосередньо без перетворення.\nТакож VLC дозволяє синхронізацію файлів через Dropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes, прямі завантаження та через WiFi, а також потоковий перегляд із SMB, FTP, UPnP/DLNA медіасерверів чи інтернету.\n\nVLC для iOS — повністю вільний із відритим вихідним кодом.";
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment