Commit fc6292ba authored by Patriccollu di Santa Maria è Sichè's avatar Patriccollu di Santa Maria è Sichè Committed by Michał Trzebiatowski

l10n: Corsican update

100% translated
Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent 45654cbb
......@@ -641,8 +641,8 @@
<string name="never">Mai</string>
<string name="ask_confirmation">Dumandà cunfirmazione</string>
<string name="add_to_scanned">Analizà stu cartulare</string>
<string name="directory_not_scanned">Stu cartulare ùn hè micca analisatu</string>
<string name="scanned_directory_added">%s aghjuntu à i vostri cartulari analisati</string>
<string name="directory_not_scanned">Stu cartulare ùn hè micca analizatu</string>
<string name="scanned_directory_added">%s aghjuntu à i vostri cartulari analizati</string>
<string name="video_group_size_summary">Gruppà da e %s prime lettere</string>
<string name="url_copied_to_clipboard">Indirizzu cupiatu ver di u preme’papei</string>
<string name="share">Sparte</string>
......@@ -758,5 +758,7 @@
<string name="prefersmbv1_summary">Disattivà st’ozzione s’è vò avete qualchì difficultà à navigà nant’à u vostru servitore SMB</string>
<string name="apply_to_all">Appiecà à tutte e video</string>
<string name="audio_delay_global">Cumportu audio definitu à %s ms per tutte e video</string>
<string name="warning_stream_speed">L’aumentu di a vitezza di ripruduzzione sopra 1 per i flussi pò cagiunà un barbagliulime</string>
<string name="go_to_folder">Navigà à u livellu superiore</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment