Commit cc7990b3 authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Nicolas Pomepuy
Browse files

l10n: Hungarian update100% translated
Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent 7444e904
......@@ -758,5 +758,7 @@
<string name="prefersmbv1_summary">Kapcsolja ki ezt a beállítást, ha problémákba ütközik az SMB szerverek böngészésekor</string>
<string name="apply_to_all">Alkalmazás az összes videóra</string>
<string name="audio_delay_global">Hangkésleltetés %s ms-ra állítva az összes videónál</string>
<string name="warning_stream_speed">A lejátszási sebesség 1 fölé állítása akadozást okozhat a közvetítéseknél</string>
<string name="go_to_folder">Szülő tallózása</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment