Commit 5b229602 authored by Michał Trzebiatowski's avatar Michał Trzebiatowski Committed by Edward Wang
Browse files

l10n: Polish update


Signed-off-by: Edward Wang's avatarEdward Wang <edward.c.wang@compdigitec.com>
parent 96a316be
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!--Main VLC Interface-->
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Anuluj</string>
<string name="other">Inne</string>
<string name="filebrowser_sdfail">Nie można otworzyć karty SD. Proszę sprawdź czy jest prawidłowo zamontowana.</string>
<string name="filebrowser_root">Katalog główny</string>
<string name="filebrowser_title">Wybierz plik do odtwarzania</string>
......@@ -71,6 +74,7 @@
<string name="mediafiles">Pliki multimedialne</string>
<string name="notavailable">niedostępne</string>
<string name="nosubdirectory">Brak podkatalogów.</string>
<string name="nohistory">Nie posiadasz jeszcze historii odtwarzania.</string>
<string name="validation">Czy jesteś pewny?</string>
<string name="lock_rotation">Zablokuj obracanie ekranu</string>
<string name="locked">zablokowane</string>
......@@ -88,6 +92,8 @@
<string name="track_unknown">Nieznana ścieżka</string>
<string name="track_codec_info">Kodek: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Język: %1$s\n</string>
<string name="volume">Głośność</string>
<string name="brightness">Jasność</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">%1$d kanał\n</item>
<item quantity="few">%1$d kanały\n</item>
......@@ -120,6 +126,8 @@
<!--Preferences-->
<string name="preferences">Ustawienia</string>
<string name="main_prefs_category">Główne</string>
<string name="internal_memory">Pamięć wewnętrzna</string>
<string name="external_mount">Zewnętrzny napęd</string>
<string name="privacy_prefs_category">Prywatność</string>
<string name="clear_history">Wyczyść historię wyszukiwania</string>
<string name="advanced_prefs_category">Zaawansowane</string>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment