Commit 318566ce authored by Edward Wang's avatar Edward Wang
Browse files

res: Add Galician translation (Goncalo Cordeiro)

parent d2167870
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
<!-- Main VLC Interface -->
<string name="filebrowser_sdfail">Non foi posíbel abrir a tarxeta SD. Verifique que está montada correctamente.</string>
<string name="filebrowser_root">Raíz</string>
<string name="filebrowser_parent">..</string>
<string name="filebrowser_title">Seleccione o medio para reproducir</string>
<string name="ml_no_media_dir">Non hai ningún directorio de medios</string>
<string name="sortby">Ordenar por&#8230;</string>
<string name="sortby_name">Nome</string>
<string name="sortby_length">Lonxitude</string>
<string name="searchable_hint">Buscar&#8230;</string>
<string name="search_history">Historial</string>
<string name="search_found_results">encontráronse %1$d resultados</string>
<string name="show_player">Mostrar o reprodutor</string>
<string name="hide_mini_player">Ocultar o minireprodutor</string>
<string name="play">Reproducir</string>
<string name="append">Anexar</string>
<string name="play_all">Reproducir todos</string>
<string name="append_all">Anexar todos</string>
<string name="delete">Eliminar</string>
<string name="info">Información</string>
<string name="confirm_delete">Quere eliminar este ficheiro?</string>
<string name="pause">En pausa</string>
<string name="close">Pechar</string>
<string name="not_show_again">\&quot;Non mostrar esta mensaxe de novo.\&quot;</string>
<string name="beta_warning">Esta é unha versión beta.\n\nEsta versión NON é estábel!\n\nNON a use a menos que saiba o que está a facer.\n\nPode matar o seu gato, destruír a súa casa e iniciar a apocalipse dos maias.\nÚsea baixo a súa responsabilidade.\n\nDivírtase! :) </string>
<string name="info_title">VLC Beta</string>
<string name="unknown_artist">Artista descoñecido</string>
<string name="unknown_album">Álbum descoñecido</string>
<string name="unknown_genre">Xénero descoñecido</string>
<string name="songs">Cancións</string>
<plurals name="songs">
<item quantity="one">1 canción</item>
<item quantity="other">%d cancións</item>
</plurals>
<string name="artists">Artistas</string>
<string name="albums">Álbumes</string>
<plurals name="albums">
<item quantity="one">1 álbum</item>
<item quantity="other">%d álbumes</item>
</plurals>
<plurals name="subfolders">
<item quantity="one">1 subcartafol</item>
<item quantity="other">%d subcartafoles</item>
</plurals>
<string name="parent_folder">Ir arriba ao cartafol pai</string>
<string name="all_albums">Todos os álbumes</string>
<string name="genres">Xéneros</string>
<string name="playlists">Listas de reprodución</string>
<string name="time_0">0:00</string>
<string name="title">Título</string>
<string name="artist">Artista</string>
<string name="album">Álbum</string>
<string name="directory">Directorio</string>
<string name="directories">Directorios</string>
<string name="loading">Cargando&#8230;</string>
<string name="nomedia">Non se encontraron ficheiros multumedia. Por favor, transfira os ficheiros ao seu dispositivo ou axuste as súas preferencias.</string>
<string name="mediafiles">Ficheiros multimedia</string>
<string name="notavailable">non está dispoñíbel</string>
<string name="nosubdirectory">Non hai subdirectorios.</string>
<string name="validation">Está seguro?</string>
<string name="locked">Bloqueado</string>
<string name="unlocked">Desbloqueado</string>
<string name="surface_best_fit">Mellor axuste</string>
<string name="surface_fit_horizontal">Axustar en horizontal</string>
<string name="surface_fit_vertical">Axustar en vertical</string>
<string name="surface_fill">Encher</string>
<string name="surface_original">Centrar</string>
<string name="thumbnail">Miniatura</string>
<string name="refresh">Actualizar</string>
<string name="track_audio">Pista de audio</string>
<string name="track_video">Pista de vídeo</string>
<string name="track_text">Pistas de subtítulos</string>
<string name="track_unknown">Pista descoñecida</string>
<string name="track_codec_info">Códec: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Idioma: %1$s\n</string>
<plurals name="track_channels_info">
<item quantity="one">%1$d canle\n</item>
<item quantity="other">%1$d canles\n</item>
</plurals>
<string name="track_samplerate_info">Taxa de mostra: %1$d Hz\n</string>
<string name="track_resolution_info">Resolución: %1$dx%2$d\n</string>
<string name="track_framerate_info">Taxa de fotogramas: %1$.3f\n</string>
<string name="open">Abrir</string>
<string name="open_mrl">Abrir un MRL</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Abrir un fluxo de rede</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Introduza un MRL de rede, por exemplo: http://, mms:// ou rtsp://</string>
<string name="media_library">Biblioteca multimedia</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">VLC para Android™</string>
<string name="version">Versión</string>
<string name="licence">Licenza</string>
<string name="revision">Revisión</string>
<string name="about">Sobre</string>
<string name="about_text">VLC for Android™ é un aplicativo portado do VLC media player, o popular reprodutor multimedia de código aberto. A versión para Android™ pode ler a maioría dos ficheiros e fluxos de rede.</string>
<string name="about_link" translatable="false">
&lt;a href=\&quot;http://www.videolan.org/vlc/\&quot;&gt;http://www.videolan.org/vlc/&lt;/a&gt;</string>
<string name="about_copyright" translatable="false">Copyleft © 1996–2012 por VideoLAN.\n</string>
<string name="for_android">para Android™</string>
<string name="compiled_by">Esta versión do VLC foi compilada por:</string>
<string name="authors" translatable="false">Sébastien Toque, Rafaël Carré, Jean-Baptiste Kempf, Edward Wang, Michael Merg, Ludovic Fauvet, Adrien Maglo, Rémi Duraffort, Dominique Martinet, Jean-Philippe André, Martin Storsjö, Alexandre Perraud, Hugo Beauzée-Luyssen, Felix Paul Kühne, John Mooring, Pavol Rusnak, Rohit Yadav, Tanguy Pruvot, Thomas Clavier, Asad Mehmood, Christoph Miebach, David Carré, Garret Kelly, Philipp Dreimann, Walter Heck.\nVLC Authors.</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Preferencias</string>
<string name="main_prefs_category">Principal</string>
<string name="privacy_prefs_category">Privacidade</string>
<string name="clear_history">Limpar o historial de busca</string>
<string name="advanced_prefs_category">Avanzadas</string>
<string name="enable_iomx">Activar a descodificación acelerada por hardware</string>
<string name="advanced_debugging">Depuración avanzada</string>
<string name="quit">Saír do aplicativo</string>
<string name="clear_media_db">Limpar a base de datos de medios</string>
<string name="detect_headset">Detectar os auriculares</string>
<string name="detect_headset_detail">Deter ao desconectar os auriculares. Continuar ao inserir os auriculares </string>
<string name="enable_wheel_bar">Activar a barra de roda</string>
<string name="enable_verbose_mode">Detallado</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Incrementar o nivel de detalle (logcat)</string>
<string name="aout">Saída de audio</string>
<string name="aout_audiotrack">AudioTrack (nativo)</string>
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string-array name="aouts_froyo">
<item>@string/aout_audiotrack_java</item>
<item>@string/aout_audiotrack</item>
</string-array>
<string-array name="aouts">
<item>@string/aout_audiotrack_java</item>
<item>@string/aout_audiotrack</item>
<item>@string/aout_opensles</item>
</string-array>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment