Commit 21b1f4b4 authored by Michał Trzebiatowski's avatar Michał Trzebiatowski Committed by Nicolas Pomepuy
Browse files

l10n: Polish update100% translated
Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent 66b2973e
...@@ -780,5 +780,7 @@ ...@@ -780,5 +780,7 @@
<string name="prefersmbv1_summary">Wyłącz to ustawienie, jeśli masz problemy z przeglądaniem serwera SMB</string> <string name="prefersmbv1_summary">Wyłącz to ustawienie, jeśli masz problemy z przeglądaniem serwera SMB</string>
<string name="apply_to_all">Zastosuj do wszystkich filmów</string> <string name="apply_to_all">Zastosuj do wszystkich filmów</string>
<string name="audio_delay_global">Opóźnienie dźwięku ustawione na %s ms dla wszystkich filmów</string> <string name="audio_delay_global">Opóźnienie dźwięku ustawione na %s ms dla wszystkich filmów</string>
<string name="warning_stream_speed">Zwiększenie prędkości odtwarzania strumieni powyżej 1 może powodować zacinanie się</string>
<string name="go_to_folder">Przeglądaj katalog nadrzędny</string>
</resources> </resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment