Commit 1af48279 authored by Marián Hikaník's avatar Marián Hikaník Committed by Nicolas Pomepuy
Browse files

l10n: Slovak update100% translated
Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent 444c9f6d
......@@ -781,5 +781,7 @@
<string name="prefersmbv1_summary">Ak máte nejaké ťažkosti pri prehliadaní vášho SMB servera, odznačte toto nastavenie</string>
<string name="apply_to_all">Použiť pri všetkých videách</string>
<string name="audio_delay_global">Oneskorenie zvuku nastaviť na %s ms pre všetky videá</string>
<string name="warning_stream_speed">Zvýšenie rýchlosti prehrávania streamov na viac ako 1 môže spôsobiť výpadky</string>
<string name="go_to_folder">Prehľadávať rodičovský priečinok</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment