Commit d802c355 authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Added Czech translation by LoveCZabijak

Make VLC run on OS X (although there are no skins on VLC for Mac)
Improve language selection menu
parent 4889fe66
#English language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Jiøí Pešek (loveczabijak@gmail.com)
#General strings
CHOICE_YES|Ano
CHOICE_NO|Ne
CHOICE_CANCEL|Zrušit
BUTTON_OK|OK
BUTTON_CANCEL|Ukonèit
BUTTON_HELP|Pomoc
#Item names
THEME|Téma
FONT|Font
BITMAP|Bitmapa
SUBBITMAP|SubBitmapa
WINDOW|Okno
LAYOUT|Rozvržení
ANCHOR|Upevnit
BUTTON|Tlaèítko
CHECKBOX|Zaškrtávací políèko
GROUP|Skupina
IMAGE|Obrázek
PANEL|Panel
PLAYTREE|Podstrom
RADIALSLIDER|Paprskovitý posuvník
SLIDER|Posuvník
SLIDERBG|Pozadí posuvníku
TEXT|Text
VIDEO|Video
UNNAMED|Nepojmenováno %t #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Soubor
MENU_FILE_MN|F
MENU_FILE_NEW|Nový
MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Otevøít...
MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Uložit
MENU_FILE_SAVE_MN|S
MENU_FILE_TEST|Testovat ve VLC
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|Exportovat jako VLT...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Uložit aktuální náhled jako obrázek...
MENU_FILE_PNG_MN|p
MENU_FILE_EXIT|Konec
MENU_FILE_EXIT_MN|x
MENU_EDIT|Upravit
MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Zrušit
MENU_EDIT_UNDO_MN|U
MENU_EDIT_REDO|Pøedìlat
MENU_EDIT_REDO_MN|R
MENU_EDIT_THEME|Nastavení vzhledu
MENU_EDIT_THEME_MN|S
MENU_EDIT_VARS|Globální promìnné
MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Pøedvolby
MENU_EDIT_PREFS_MN|P
MENU_EDIT_UP|Pøesunout vybranou položku nahoru
MENU_EDIT_DOWN|Pøesunout vybranou položku dolu
MENU_EDIT_LEFT|Pøesunout vybranou položku vlevo
MENU_EDIT_RIGHT|Pøesunout vybranou položku vpravo
MENU_HELP|Pomoc
MENU_HELP_MN|H
MENU_HELP_DOC|Pomoc na internetu
MENU_HELP_DOC_MN|O
MENU_HELP_ABOUT|O VLC Skin Editor
MENU_HELP_ABOUT_MN|A
#The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Otevøít vzhled...
TOOLBAR_SAVE|Uložit úpravy vzhledu
TOOLBAR_UNDO|Zrušit
TOOLBAR_REDO|Pøedìlat
TOOLBAR_MOVE|Nástroj na pohyb položek
TOOLBAR_PATH|Nástroj na editaci posuvníku
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Zdroje
WIN_RES_ADD_BMP|Pøidat novou Bitmapu nebo SubBitmapu
WIN_RES_ADD_FONT|Pøidat nový Font
WIN_RES_COPY|Vytvoøit kopii vybraného zdroje
WIN_RES_EDIT|Upravit vybraný zdroj
WIN_RES_DELETE|Smazat vybraný zdroj
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Pøidat Bitmap/s
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Pøidat SubBitmapu
WIN_RES_BITMAPS|Bitmapy
WIN_RES_FONTS|Fonty
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Okna
WIN_WIN_ADD|Pøidat nové okno
WIN_WIN_ADD_LAY|Pøidat nové rozvržení do vybraného okna
WIN_WIN_MOVE_UP|Pøesunout vybrané rozvržení v hierarchii nahoru (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Pøesunout vybrané rozvržení v hierarchii dolu (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno)
WIN_WIN_COPY|Vytvoøit kopii vybraného okna nebo rozvržení
WIN_WIN_EDIT|Upravit vybrané okno nebo rozvržení
WIN_WIN_DELETE|Smazat vybrané okno nebo rozvržení
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Položky
WIN_ITEMS_ADD|Pøidat novou položku
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Pøesunout vybranou položku v hierarchii nahoru
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Pøesunou vybranou položku v hierarchii dolu
WIN_ITEMS_COPY|Vytvoøit kopii vybrané položky
WIN_ITEMS_EDIT|Upravit vybranou položku
WIN_ITEMS_DELETE|Smazat vybranou položku
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Pøidat do vybraného panelu
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Vítejte v programu VLC Skin Editor
WELCOME_MSG|Co by jste chtìli dìlat?
WELCOME_NEW|Vytvoøit nový vzhled
WELCOME_OPEN|Otevøít existující vzhled
WELCOME_QUIT|Konec
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Pøedvolby
WIN_PREFS_UPDATE_L|Povolit automatické aktualizace:
WIN_PREFS_LANG_L|Jazyk:
WIN_PREFS_LAF_L|Program look-and-feel:
WIN_PREFS_TBAR_L|Zobrazit nástrojovou lištu:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Nìkterá nastavení se projeví až po restartu programu.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Upravit SubBitmapu
ZOOM_FACTOR|Pøiblížit faktor:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Globální promìnné
WIN_VARS_NOTE|<html>Tyto promìnné mají vliv pouze na náhled.<br>Simulují stav VLC.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Pozice posuvníku
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Nastavení vzhledu
WIN_THEME_NAME|Jméno:
WIN_THEME_AUTHOR|Autor:
WIN_THEME_EMAIL|E-Mail autora:
WIN_THEME_WEB|Web autora:
WIN_THEME_MAGNET|Magnet:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Pokud je vzdálenost mezi okraji obrazovky a kotvy okna menší než uvedená tato hodnota, okno se pøilepí na hranici
WIN_THEME_ALPHA|Neprùhlednost:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Hodnota musí být mezi 1 (témìø neviditelné) a 255 (neviditelné). Malých hodnot by jste se mìly vyhnout.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Neprùhlednost pøi pohybu:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Nastaví alfa prùhlednost oken pøi jejich pøemisování.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Informace o tématu
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atributy tématu
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Upravit akèní sekvence
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Akce
ACTIONS_DIALOGS|Zobrazit dialog
ACTIONS_PLAYLIST|Seznam skladeb
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Vzhled
ACTIONS_VLC_PLAY|Pøehrát
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauza
ACTIONS_VLC_STOP|Stop
ACTIONS_VLC_FASTER|Rychleji
ACTIONS_VLC_SLOWER|Pomaleji
ACTIONS_VLC_MUTE|Ztlumit zvuk
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zvýšit hlasitost
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Snížit hlasitost
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Pøepnout do módu celé obrazovky
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Udìlat snímek
ACTIONS_VLC_ONTOP|Pøepínaè vždy navrchu
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizovat VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Ukonèit VLC
ACTIONS_EQ_ENABLE|Zapnout ekvalizér
ACTIONS_EQ_DISABLE|Vypnout ekvalizér
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Zmìnit vzhled
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otevøít soubor (jednoduchý)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otevøít soubor (rozšíøený)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otevøít adresáø
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otevøít disk
ACTIONS_DIALOGS_NET|Otevøít síové proud
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Zprávy log
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Pøedvolby
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informace o souboru
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nestažený seznam skladeb
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Prùvodce prouïení
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Plné vyskakovací menu
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Nastavení zvuku vyskakovací menu
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Nastavení videa vyskakovací menu
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Smíšené nastavení vyskakovací menu
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Pøidat novou položku
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Odebrat vybranou položku
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Pøehrát další položku
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Pøehrát pøedchozí položku
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Pøehrát náhodnì/normálnì
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Smyèka/Pøehrát jednou
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Zapnout/Vypnout opakování aktuální položky
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Øadit abecednì
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Nahrát ze souboru
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Uložit do souboru
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Další titul
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Pøedchozí titul
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Další kapitola
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Pøedchozí kapitola
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Hlavní menu
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Zobrazit okno
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Skrýt okno
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maximalizovat okno
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Ukonèit maximalizaci okna
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Zmìnit rozvržení okna
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Nedìlat nic.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Zobrazit dialogové okno pro naètení nového vzhledu.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Zobrazit jednoduché "Otevøít soubor", dialogové okno.
ACTION_DESC_FILE|Zobrazit rozšíøené "Otevøít soubor", dialogové okno.
ACTION_DESC_DIRECTORY|Zobrazit "Otevøít adresáø" dialogové okno.
ACTION_DESC_DISC|Zobrazit "Otevøít disk" dialogové okno.
ACTION_DESC_NET|Zobrazit "Otevøeného pøístupu k síti proud" dialogové okno.
ACTION_DESC_MSG|Zobrazit zprávy protokolu dialogové okno.
ACTION_DESC_PREFS|Zobrazit v dialogovém oknì pøedvolby.
ACTION_DESC_FILEINFO|Zobrazit informace o souboru dialogového okna.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Zobrazit výchozí (nestažených) okno playlistu.
ACTION_DESC_WIZARD|Zobrazit "Prùvodce prouïení" dialogové okno.
ACTION_DESC_POPUP|Zobrazit plné vyskakovací okno.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Zobrazit nastavení zvuku vyskakovací menu.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Zobrazit nastavení videa vyskakovací menu.
ACTION_DESC_MISCPU|Zobrazit vyskakovací menu obsahující ovládání pøehrávání a všeobecné volby.
ACTION_DESC_EQENABLE|Zapnout ekvalizér zvukový filtr.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Vypnout ekvalizér zvukový filtr.
ACTION_DESC_PLAY|Pøehrát aktuální položku v seznamu skladeb.
ACTION_DESC_PAUSE|Pauznout pøehrávání.
ACTION_DESC_STOP|Zastavit pøehrávání.
ACTION_DESC_FASTER|Rychleji.
ACTION_DESC_SLOWER|Pomaleji.
ACTION_DESC_MUTE|Pøepínaè ztlumení zvuku.
ACTION_DESC_VOLUP|Zvýšit hlasitost.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Snížit hlasitost.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Pøepínaè režimu celé obrazovky.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Poøídit snímek videa.
ACTION_DESC_ONTOP|Pøepínaè "Vždy navrchu" stavu.
ACTION_DESC_MIN|Minimalizace VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Ukonèit VLC.
ACTION_PL_ADD|Pøidat novou položku do seznamu skladeb.
ACTION_PL_DEL|Odebrat vybrané položky ze seznamu skladeb.
ACTION_PL_NEXT|Pøehrát další položku v seznamu skladeb.
ACTION_PL_PREV|Pøehrát pøedchozí položku v seznamu skladeb..
ACTION_PL_SORT|Øadit seznam skladeb dle abecedy.
ACTION_PL_LOAD|Naèíst externí seznam skladeb ze souboru.
ACTION_PL_SAVE|Uložit aktuální seznam skladeb do souboru.
ACTION_DVD_NEXTT|Pøejít na další titul DVD.
ACTION_DVD_PREVT|Pøejít na pøedchozí titul DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Pøejít na další kapitolu DVD.
ACTION_DVD_PREVC|Pøejít na pøedchozí kapitolu DVD.
ACTION_DVD_MENU|Pøejít do hlavního menu DVD.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Aktivovat
ACTION_DEACTIVATE|Deaktivovat
ACTION_RANDOM|%s že položky v seznamu skladeb jsou pøehrávány v náhodném poøadí.
ACTION_LOOP|%s že playlist se opakuje, když je dosaženo jeho konce.
ACTION_REPEAT|%s že stávající položka se opakuje po její dokonèení.
ACTION_SHOW|Ukázat okno s ID %i
ACTION_HIDE|Skrýt okno s ID %i
ACTION_MAXIMIZE|Maximalizovat okno s ID %i
ACTION_UNMAXIMIZE|Zrušit maximalizaci okna s ID %i
ACTION_LAYOUT|Nastavit rozvržení okna s ID %i to %l
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Generátor pozadí posuvníku
SBGGEN_PREV|< Pøedchozí
SBGGEN_NEXT|Další >
SBGGEN_CANCEL|Zrušit
SBGGEN_FINISH|Dokonèit
SBGGEN_DESCR|Vítejte v generátoru pozadí posuvníku. To vám pomùže vytvoøit elegantní posuvník z vašich obrázkù, jen v pár krokù.
SBGGEN_FIRST|Jako první krok si prosím zvolte, zda je posuvník bude zleva doprava nebo zdola nahoru, a jaké velikosti by mìl mít na pozadí.
SBGGEN_WIDTH|Šíøka:
SBGGEN_HEIGHT|Výška:
SBGGEN_LEFT_M|Levý okraj:
SBGGEN_RIGHT_M|Pravý okraj:
SBGGEN_TOP_M|Horní okraj:
SBGGEN_BTM_M|Dolní okraj:
SBGGEN_SECOND|V následujícím kroku si musíte vybrat správné obrázky (soubory) spojené do rùzných èástí svého posuvníku.
SBGGEN_NOTE|Všimnìte si, že ikony jsou jen pøíklady pro ilustraci toho, co jednotlivé èásti znamenají. Oni nejsou náhledem snímkù, které budou použity na pozadí generace.
SBGGEN_IMAGE|Soubor obrázek:
SBGGEN_OPEN|Otevøít...
SBGGEN_RESIZE|Zmìna velikosti chování:
SBGGEN_TILE|Dlaždice
SBGGEN_STRETCH|Úsek
SBGGEN_BG|Pozadí
SBGGEN_OVERLAY|Pøekrytí obrazu
SBGGEN_LEFT_E|Levý okraj
SBGGEN_RIGHT_E|Pravý okraj
SBGGEN_TOP_E|Horní okraj
SBGGEN_BTM_E|Dolní okraj
SBGGEN_MIDDLE|Støední èást
SBGGEN_PROGRESS|Generování na pozadí...
#Message dialogues
#%v - verze
ABOUT_TITLE|O programu VLC Skin Editor %v
#%y - rok
#%w - webová stránka
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y The VideoLAN Team</h3>Released under terms of the GPL 2+<br><br><b>Lead programmer:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Website:</b> %w<br><br><b>Credits:</b><br>Timothy Gerard Endres for registry access and TAR support (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) for some icons (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) and Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) for the Boolean Expression Evaluator and Bezier code (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Import souboru VLT
#%f - jméno složky
VLT_EX_MSG|Soubor VLT bude rozbalen do tzv. podsložky "%f".\nChcete pokraèovat v rozbalování?
VLT_EX_YES|Ano, rozbalit
VLT_EX_NO|Ne, zrušit
VLT_EX_PROGRESS|Rozbalování souboru VLT...
XML_PARSING_PROGRESS|Parsování XML...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) uvnitø adresáøe souboru XML
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) adresáøe souboru XML
DUPLICATE_MSG|Prosím vložte jiné jméno pro duplikované objekty.\n%oldid% bude nahrazen starší ID objektu.
DEL_CONFIRM_TITLE|Vypuštìní potvrzení
DEL_CONFIRM_MSG|Opravdu chcete odstranit "%n"?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Vaše úpravy nebyly uloženy
EXIT_CONFIRM_MSG|Chcete uložit váš vzhled pøed ukonèením?
UPDATE_TITLE|Nalezeny aktualizace
UPDATE_MSG|Jsou dostupné nové aktualizace pro Skin Editor.\nVaše verze: %v\nPoslední verze: %c\nChcete nyní nainstalovat aktualizace pro VLC Skin Editor?
VLT_PROGRESS|Vytváøení souboru VLT...
VLT_SUCCESS_MSG|Soubor VLT byl úspìšnì vytvoøen.
VLT_SUCCESS_TITLE|VLT soubor vytvoøen
DOWNLOAD_PROGRESS|Stahování...
CONNECT_PROGRESS|Pøipojování...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Dokonèení
UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizace byly úspìšnì staženy a nainstalovány.\nVLC Skin Editor se nyní restartuje
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Chyba pøi otevírání souboru
ERROR_FILENEXIST_MSG|Soubor "%f" neexistuje a tak nemùže být otevøen!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Nepodaøilo se rozbalit soubor VLT
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT soubor nelze rozbalit!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Nelze najít theme.xml
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nelze najít "theme.xml" uvnitø rozbalit obsah souboru VLT.\nZkuste otevøít manuálnì.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Chyba
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC media player nemohl být spuštìn
ERROR_BROWSE_TITLE|Prohlížeè nemohl být spuštìn
ERROR_BROWSE_MSG|Prohlížeè nemohl být spuštìn.\nPøejdìte na následující adresu URL ruènì:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Nelze pøidat SubBitmapa
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nebyl vybrán žádný zdroj Bitmapy!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Vybraný zdroj není Bitmapa!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Zdroj nelze vymazat
ERROR_RES_DEL_INUSE|Zdroj je ještì použit ve vzhledu, a tak nemùže být zrušen.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Nelze pøidat rozvržení
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Žádný zdroj vybraného okna!
ERROR_UPDATE_TITLE|Chyba pøi aktualizaci!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Chyba pri ukládání obrázku
ERROR_SAVEPNG_MSG|Nelze uložit obrázek.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Chyba pøi vytváøení nového souboru vzhledu!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Nový soubor vzhledu nemohl být vytvoøen.
ERROR_HEADER_INVALID|Soubor se nezdá být platné VLC téma!\nNeplatné hlavièky:
ERROR_SKIN_INVALID|Vybraný soubor není platný soubor vzhledu VLC!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Verze použitého motivu není zatím podporována!
ERROR_SAVE_TITLE|Chyba pøi ukládání souboru vzhledu!
ERROR_SAVE_MSG|Soubor vzhledu nelze uložit.
ERROR_ALPHA_TITLE|Neprùhlednost hodnota není platná
ERROR_ALPHA_MSG|Zadejte prosím platnou neprùhlednost! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nelze naèíst støed obrazu!\nPotøebná je alespoò støední èást posuvníku k vytvoøení posuvníku na pozadí.
ERROR_VLT_TITLE|Nelze vytvoøit soubor VLT
ERROR_VLT_MSG|VLT soubor nelze vytvoøit!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID není platné
ERROR_ID_INVALID_MSG|Zadejte prosím platný ID!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID "%i" již existuje.\nProsím vyberte jinou.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Šíøka není platná
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou šíøku!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Výška není platná
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou výšku!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Neplatný soubor
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Prosím vyberte platný soubor!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Daný soubor bitmapy nelze naèíst!\nProsím vyberte jiný.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Neplatné èíslo rámù
ERROR_NBFRAMES_MSG|Poèet rámù nesmí být menší než 1
ERROR_OTF_TITLE|OTF není podporován
ERROR_OTF_MSG|Vybrali jste font OpenType, VLC to zobrazí správnì ale Skin Editor to zobrazit neumí.\nBudete se muset podívat po jiném fontu v náhledu.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Neplatná velikost
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Zadejte prosím platnou velikost.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Rozmìry nejsou platné
ERROR_OUTSIDE_MSG|Pøedepsané rozmìry jsou mimo zdrojové bitmapy!
ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i neexistuje.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Obrázek je neplatný!
ERROR_BITMAP_LOAD|Soubor obrázku pro bitmapu %i se nemohla naèíst.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Chyba pøi naèítání obrázkù
ERROR_NOSTATE|Prosím uveïte stav!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Stav je neplatný
ERROR_FONT_NEXIST|Font %i neexistuje.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Font je neplatný!
ERROR_POINTS_INVALID|Zadejte prosím platné Bézierovy body!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Body nejsou platné!
ERROR_RADIALSLIDER|Paprskovité posuvníky nejsou ještì podporovány programem Skin Editor.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nepodporováno
#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Nepojmenované téma
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Neznámí autor
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Neznámé
#History
HIST_ITEM_ADD|Pøidat %t
HIST_ITEM_DEL|Smazat %t
HIST_ITEM_EDIT|Upravit %t
HIST_ITEM_MOVE|Pøesunout %t
HIST_RES_DEL|Smazat %t "%i"
#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* Attribute must be specified.
#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|Obecné atributy
WIN_ITEM_ID|ID*:
WIN_ITEM_ID_TIP|Jméno a indentifikace %t. Musí být unikátní.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Šíøka:
WIN_ITEM_HEIGHT|Výška:
WIN_ITEM_VISIBLE|Viditelnost:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Levý horní roh:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Indicate to which corner of the Layout the top-left-hand corner of this item is attached to, in case of resizing.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Pravý dolní roh:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Indicate to which corner of the Layout the bottom-right-hand corner of this item is attached to, in case of resizing.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Držte X pomìr:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Pøi nastavení na hodnotu true, se zmìní chování horizontální velikosti. For example, if initially the space to the left of the control is twice as big as the one to its right, this will stay the same during any horizontal resizing. The width of the control stays constant.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Držte Y pomìr:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Pøi nastavení na hodnotu true, chování svislé velikosti se zmìní. For example, if initially the space to the top of the control is twice as big as the one to its bottom, this will stay the same during any vertical resizing. The height of the control stays constant.
WIN_ITEM_HELP|Nápovìda:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Promìnné '$H' bude rozšíøena o tuto hodnotu, když myš pohybuje aktuálním ovládacím prvkem.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Tip:
FILE_INDIR|ve stejné složce jako soubor XML
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Nastavení bitmapy
WIN_BITMAP_FILE|Soubor*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Oznaèuje cestu a název použitého obrazového souboru.
WIN_BITMAP_OPEN|Otevøít...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alphacolor:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Prùhlednost barvy bitmapy v hexadecimálním formátu. Pokud váš PNG soubor urèuje prùhlednost masky, bude to tøeba vzít také v úvahu .
WIN_BITMAP_CHOOSE|Zvolit...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Poèet rámù:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Tento atribut je potøeba k definování animované bitmapy; to znamená poèet snímkù (obrázkù), obsažené ve vaší animaci. Všechny snímky jsou rùzné jen podle svislé bitmapy.
WIN_BITMAP_FPS|Snímkù za sekundu:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Používá se jen v animované bitmapì; to znamená poèet snímkù (obrázkù) za sekundu animace.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Atributy animace
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Zvolit alphacolor
#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|Nastavení SubBitmap
WIN_SBMP_BOUNDS|Atributy pozice a dimenze
#Font
WIN_FONT_TITLE|Nastavení Fontù
WIN_FONT_FILE|Soubor*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Soubor obsahující použité TrueType or OpenType font.
WIN_FONT_OPEN|Otevøít...
WIN_FONT_SIZE|Velikost:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Nastavení rovržení
WIN_LAYOUT_GENERAL|Všeobecné atributy
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Dimenze
WIN_LAYOUT_WIDTH|Pùvodní šíøky*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Poèáteèní šíøka rozvržení.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Poèáteèní výška*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Poèáteèní výška rozvržení.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimální šíøka:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimální šíøka rozložení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", pùvodní šíøka bude použita jako minimální šíøka.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimální výška:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimální výška rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", poèáteèní výška bude použita jako minimální výška.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximální šíøka:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximální šíøka rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", pùvodní šíøka bude použita jako maximální šíøka.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maximální výška:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximální výška rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", poèáteèní výška bude použita jako maximální výšku.
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Nastavení okna
WIN_WINDOW_X_TIP|Poèáteèní vzdálenost okna k levému okraji obrazovky.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Poèáteèní vzdálenost z okna na horní okraj obrazovky.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Oznaèuje, zda by se mìlo objevit okno VLC. Vzhledem k tomu, VLC si pamatuje vzhled okna umístìní a viditelnost, bude tento atribut použit pouze poprvé.
WIN_WINDOW_DD|Drag and drop:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Oznaèuje, zda je v aktuálním oknì povolena funkce drag and drop.
WIN_WINDOW_PD|Hrát na pokles:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Indicates whether a dropped file is played directly (true) or only enqueued (false). This attribute has no effect if dragdrop is set to "false".
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Nastavení drag and drop
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Nastavení kotvy
WIN_ANCHOR_POINTS|Body:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Body definující Bézierovy køivky následované kotvou. Tento parametr nemusíte mìnit, pokud vše co chete je bodová kotva.
WIN_ANCHOR_RANGE|Rozsah:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Rozsah kotvy je oblast úèinku, v pixelech.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priorita*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Každá kotva má priority (priority atribut), a kotva s nejvyšší prioritou je vítìz, což znamená, že pøi pøemístìní její okno bude pohybovat i ostatnímy. K pøerušení efektu, budete muset pøesunout okno, jehož kotva má nižší prioritu.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Hranice
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Nastavení tlaèítka
WIN_BUTTON_UP|Normální obrázek*:
WIN_BUTTON_OVER|Obrázek po najetí myší:
WIN_BUTTON_DOWN|Obrázek po kliknutí:
WIN_BUTTON_ACTION|Akce:
WIN_BUTTON_ATTR|Atributy tlaèítka
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Nastavení zaškrtávacího pole
WIN_CHECKBOX_UP|Normalní obrázek*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Obrázek po najetí myší:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Obrázek po kliknutí:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Akce:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Podmínka:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Booleovský výraz uvádí stav zaškrtávacího pole: nepravda -> stav #1, pravda -> stav #2
WIN_CHECKBOX_STATE|Stav zaškrtavacího pole
WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Podmínka není splnìna):
WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Podmínka je splnìna):
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Nastavení obrázku
WIN_IMAGE_IMAGE|Obrázek*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID Bitmapy
WIN_IMAGE_RESIZE|Zmìna velikosti režimu:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Specifikovat chování obrázku pøi zmìnì velikosti.
WIN_IMAGE_ACTION|Akce:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Akce vyvolaná kliknutím na obrázek.
WIN_IMAGE_ACTION2|Akce dvojité kliknutí:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Akce vyvolané dvojitým kliknutím na obrázek.
WIN_IMAGE_ATTR|Atributy obrázku
#Group
WIN_GROUP_TITLE|Nastavení skupiny
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Nastavení panelu
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Rozmìry
WIN_PANEL_WIDTH|Šíøka*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Výška*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Nastavení podstromu
WIN_PLAYTREE_FONT|Font*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Pozadí obrázku:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID rastru, je použito jako pozadí. Pokud není žádný rastr zadán, bude použita výplò pomocí atributù bgcolor1 and bgcolor2.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Barva pozadí #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Barva pozadí #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Barva výbìru:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Barva textu:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Barva textu pøi pøehrávání:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Plochý playlist:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Oznaèuje jestli má playlist použít stromovou strukturu nebo být kompletnì \"plochý\" (zobrazit listy pouze ze stromu).
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Ikona položky:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Otevøít ikonu složky:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Zavøít ikonu složky:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Upravit posuvník playlistu (rolovací proužek)
WIN_PLAYTREE_ATTR|Atributy podstromu
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Zvolit...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Zvolit barvu
#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Nastavení posuvníku
WIN_SLIDER_UP|Normální obrázek*:
WIN_SLIDER_OVER|Obrázek po najetí:
WIN_SLIDER_DOWN|Obrázek po klepnutí:
WIN_SLIDER_POINTS|Tìlo*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Tlouška:
WIN_SLIDER_VALUE|Hodnota*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Rolování podstromu
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Zapnout pozadí
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Upravit...
WIN_SLIDER_ATTR|Atributy posuvníku
WIN_SLIDER_BG|Pozadí posuvníku
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Nastavení pozadí posuvníku
WIN_SBG_WIZARD|Otevøít generátor pozadí posuvníku...
WIN_SBG_IMAGE|Obrázek*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Horizontalní rámy:
WIN_SBG_NBVERT|Svislé rámy:
WIN_SBG_PADHORIZ|Horizontalní vycpávka:
WIN_SBG_PADVERT|Vertikální vycpávka:
WIN_SBG_ATTR|Atributy pozadí
#Text
WIN_TEXT_TITLE|Nastavení písma
WIN_TEXT_TEXT|Text*:
WIN_TEXT_FONT|Font:
WIN_TEXT_COLOR|Barva:
WIN_TEXT_CHOOSE|Vybrat...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Vybrat barvu písma
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Zarovnání:
WIN_TEXT_SCROLLING|Rolování:
WIN_TEXT_ATTR|Atributy písma
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Nastavení videa
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Pøispùsobit velikost:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Uvádí, zda by se mìla automaticky zmìnit velikost okna a odpovídala rozmnìrùm pøehrávaného videa.
WIN_VIDEO_ATTR|Atributy videa
\ No newline at end of file
#Available languages
#language code|Human-readable name|language file
ca|Catalan (Incomplete)|ca.txt
nl|Dutch|nl.txt
ca|Catalan (Incomplete) - Català|ca.txt
zh-tw|Chinese (Taiwanese Mandarin) - 國語|zh-tw.txt
cz|Czech - Čeština|cz.txt
nl|Dutch - Nederlands|nl.txt
en|English|en.txt
fr|French|fr.txt
de|German|de.txt
ko|Korean|ko.txt
pl|Polish|pl.txt
pt-br|Portuguese (Brasil)|pt-br.txt
ru|Russian (Incomplete)|ru.txt
sr|Serbian (Latin)|sr.lat.txt
sr-cyr|Serbian (Cyrillic)|sr.cyr.txt
sk|Slovak|sk.txt
tr|Turkish|tr.txt
es|Spanish|es.txt
sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt
zh-tw|Traditional Chinese|zh-tw.txt
\ No newline at end of file
fr|French - Français|fr.txt
de|German - Deutsch|de.txt
ko|Korean - 한국어/조선말|ko.txt
pl|Polish - Polski|pl.txt
pt-br|Portuguese (Brasil) - Português (Brasil)|pt-br.txt
ru|Russian (Incomplete) - Русский|ru.txt
sr|Serbian (Latin) - Srpski|sr.lat.txt
sr-cyr|Serbian (Cyrillic) - Српски|sr.cyr.txt
sk|Slovak - Slovenský|sk.txt
tr|Turkish - Türkçe|tr.txt
es|Spanish - Español|es.txt
sv|Swedish (Incomplete) - Svenska|sv.txt
\ No newline at end of file
......@@ -75,10 +75,15 @@ public class Config {
File parent = new File(System.getenv("APPDATA"),"vlc");
if(!parent.exists()) parent.mkdirs();
configFile = new File(parent,"VLCSkinEditor.cfg");
} else if(System.getProperty("os.name").indexOf("Mac")==-1) {
File parent = new File("/home/"+System.getProperty("user.name")+"/.vlc");
if(!parent.exists()) parent.mkdirs();
configFile = new File(parent,"VLCSkinEditor.cfg");
} else {
File parent = new File("/home/"+System.getProperty("user.name")+"/.vlc");
File parent = new File("/Users/"+System.getProperty("user.name")+"/Library/Application Support/VLC Skin Editor");
if(!parent.exists()) parent.mkdirs();
configFile = new File(parent,"VLCSkinEditor.cfg");
}
}
......@@ -148,6 +153,8 @@ public class Config {
*/
public static void save() {
try {
if(!configFile.exists())
configFile.createNewFile();
FileWriter fw = new FileWriter(configFile);
BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
Enumeration<String> keys = strings.keys();
......@@ -160,6 +167,8 @@ public class Config {
bw.close();
fw.close();
} catch(IOException ex) {
System.out.println(configFile);
System.out.println(System.getProperty("os.name"));
ex.printStackTrace();
}
......@@ -210,6 +219,7 @@ public class Config {
if(toolbar && !Boolean.parseBoolean(get("toolbar"))) {
mainInstance.hideToolbar();
}
save();
frame.setVisible(false);
frame.dispose();
}
......
......@@ -102,7 +102,7 @@ public class Language {
@Override
public String toString() {
return name + " (" + code + ")";
return name;// + " (" + code + ")";
}
/**
......
......@@ -173,6 +173,13 @@ public class Main extends JFrame implements ActionListener, TreeSelectionListene
addWindowListener(this);
setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(this.getClass().getResource("icons/icon16.png")));
if(System.getProperty("os.name").indexOf("Mac")!=-1) {
System.setProperty("apple.laf.useScreenMenuBar", "true");
System.setProperty("com.apple.mrj.application.apple.menu.about.name", "TeacherTool Desktop");
com.apple.eawt.Application.getApplication().setDockIconImage(createIcon("icons/icon.png").getImage());
}
//Menubar creation
mbar = new JMenuBar();
......@@ -227,8 +234,10 @@ public class Main extends JFrame implements ActionListener, TreeSelectionListene
m_file.add(m_file_test);
m_file.add(m_file_vlt);
m_file.add(m_file_png);
m_file.addSeparator();
if(System.getProperty("os.name").indexOf("Mac")==-1) m_file.add(m_file_quit);
if(System.getProperty("os.name").indexOf("Mac")==-1) {
m_file.addSeparator();
m_file.add(m_file_quit);
}
//Initializing of the edit menu
m_edit = new JMenu(Language.get("MENU_EDIT"));
......@@ -269,7 +278,10 @@ public class Main extends JFrame implements ActionListener, TreeSelectionListene
m_edit_right.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_RIGHT,mask));
m_edit_right.addActionListener(this);
m_edit_del = new JMenuItem(Language.get("WIN_ITEMS_DELETE"));
m_edit_del.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_DELETE,0));
if(System.getProperty("os.name").indexOf("Mac")!=-1)
m_edit_del.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_BACK_SPACE,mask));
else
m_edit_del.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_DELETE,0));
m_edit_del.addActionListener(this);
m_edit.add(m_edit_undo);
......@@ -2104,8 +2116,7 @@ public class Main extends JFrame implements ActionListener, TreeSelectionListene
}
JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
System.setProperty("apple.laf.useScreenMenuBar", "true");
System.setProperty("com.apple.mrj.application.apple.menu.about.name", "VLC Skin Editor");
new Main(args);
}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment