Commit d4d3bcf6 authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Update Czech language file with correct UTF-8 encoding

parent dd97e552
#English language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Jiøí Pešek (loveczabijak@gmail.com)
#Czech language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Jiří Pešek (loveczabijak@gmail.com)
#General strings
CHOICE_YES|Ano
CHOICE_NO|Ne
CHOICE_CANCEL|Zrušit
BUTTON_OK|OK
BUTTON_CANCEL|Ukonèit
BUTTON_CANCEL|Ukončit
BUTTON_HELP|Pomoc
#Item names
......@@ -17,8 +17,8 @@ SUBBITMAP|SubBitmapa
WINDOW|Okno
LAYOUT|Rozvržení
ANCHOR|Upevnit
BUTTON|Tlaèítko
CHECKBOX|Zaškrtávací políèko
BUTTON|Tlačítko
CHECKBOX|Zaškrtávací políčko
GROUP|Skupina
IMAGE|Obrázek
PANEL|Panel
......@@ -36,7 +36,7 @@ MENU_FILE|Soubor
MENU_FILE_MN|F
MENU_FILE_NEW|Nový
MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Otevøít...
MENU_FILE_OPEN|Otevřít...
MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Uložit
MENU_FILE_SAVE_MN|S
......@@ -52,18 +52,18 @@ MENU_EDIT|Upravit
MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Zrušit
MENU_EDIT_UNDO_MN|U
MENU_EDIT_REDO|Pøedìlat
MENU_EDIT_REDO|Předělat
MENU_EDIT_REDO_MN|R
MENU_EDIT_THEME|Nastavení vzhledu
MENU_EDIT_THEME_MN|S
MENU_EDIT_VARS|Globální promìnné
MENU_EDIT_VARS|Globální proměnné
MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Pøedvolby
MENU_EDIT_PREFS|Předvolby
MENU_EDIT_PREFS_MN|P
MENU_EDIT_UP|Pøesunout vybranou položku nahoru
MENU_EDIT_DOWN|Pøesunout vybranou položku dolu
MENU_EDIT_LEFT|Pøesunout vybranou položku vlevo
MENU_EDIT_RIGHT|Pøesunout vybranou položku vpravo
MENU_EDIT_UP|Přesunout vybranou položku nahoru
MENU_EDIT_DOWN|Přesunout vybranou položku dolu
MENU_EDIT_LEFT|Přesunout vybranou položku vlevo
MENU_EDIT_RIGHT|Přesunout vybranou položku vpravo
MENU_HELP|Pomoc
MENU_HELP_MN|H
MENU_HELP_DOC|Pomoc na internetu
......@@ -72,67 +72,67 @@ MENU_HELP_ABOUT|O VLC Skin Editor
MENU_HELP_ABOUT_MN|A
#The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Otevøít vzhled...
TOOLBAR_OPEN|Otevřít vzhled...
TOOLBAR_SAVE|Uložit úpravy vzhledu
TOOLBAR_UNDO|Zrušit
TOOLBAR_REDO|Pøedìlat
TOOLBAR_REDO|Předělat
TOOLBAR_MOVE|Nástroj na pohyb položek
TOOLBAR_PATH|Nástroj na editaci posuvníku
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Zdroje
WIN_RES_ADD_BMP|Pøidat novou Bitmapu nebo SubBitmapu
WIN_RES_ADD_FONT|Pøidat nový Font
WIN_RES_COPY|Vytvoøit kopii vybraného zdroje
WIN_RES_ADD_BMP|Přidat novou Bitmapu nebo SubBitmapu
WIN_RES_ADD_FONT|Přidat nový Font
WIN_RES_COPY|Vytvořit kopii vybraného zdroje
WIN_RES_EDIT|Upravit vybraný zdroj
WIN_RES_DELETE|Smazat vybraný zdroj
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Pøidat Bitmap/s
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Pøidat SubBitmapu
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Přidat Bitmap/s
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Přidat SubBitmapu
WIN_RES_BITMAPS|Bitmapy
WIN_RES_FONTS|Fonty
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Okna
WIN_WIN_ADD|Pøidat nové okno
WIN_WIN_ADD_LAY|Pøidat nové rozvržení do vybraného okna
WIN_WIN_MOVE_UP|Pøesunout vybrané rozvržení v hierarchii nahoru (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Pøesunout vybrané rozvržení v hierarchii dolu (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno)
WIN_WIN_COPY|Vytvoøit kopii vybraného okna nebo rozvržení
WIN_WIN_ADD|Přidat nové okno
WIN_WIN_ADD_LAY|Přidat nové rozvržení do vybraného okna
WIN_WIN_MOVE_UP|Přesunout vybrané rozvržení v hierarchii nahoru (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Přesunout vybrané rozvržení v hierarchii dolu (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno)
WIN_WIN_COPY|Vytvořit kopii vybraného okna nebo rozvržení
WIN_WIN_EDIT|Upravit vybrané okno nebo rozvržení
WIN_WIN_DELETE|Smazat vybrané okno nebo rozvržení
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Položky
WIN_ITEMS_ADD|Pøidat novou položku
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Pøesunout vybranou položku v hierarchii nahoru
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Pøesunou vybranou položku v hierarchii dolu
WIN_ITEMS_COPY|Vytvoøit kopii vybrané položky
WIN_ITEMS_ADD|Přidat novou položku
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Přesunout vybranou položku v hierarchii nahoru
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Přesunou vybranou položku v hierarchii dolu
WIN_ITEMS_COPY|Vytvořit kopii vybrané položky
WIN_ITEMS_EDIT|Upravit vybranou položku
WIN_ITEMS_DELETE|Smazat vybranou položku
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Pøidat do vybraného panelu
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Přidat do vybraného panelu
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Vítejte v programu VLC Skin Editor
WELCOME_MSG|Co by jste chtìli dìlat?
WELCOME_NEW|Vytvoøit nový vzhled
WELCOME_OPEN|Otevøít existující vzhled
WELCOME_MSG|Co by jste chtěli dělat?
WELCOME_NEW|Vytvořit nový vzhled
WELCOME_OPEN|Otevřít existující vzhled
WELCOME_QUIT|Konec
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Pøedvolby
WIN_PREFS_TITLE|Předvolby
WIN_PREFS_UPDATE_L|Povolit automatické aktualizace:
WIN_PREFS_LANG_L|Jazyk:
WIN_PREFS_LAF_L|Program look-and-feel:
WIN_PREFS_TBAR_L|Zobrazit nástrojovou lištu:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Nìkterá nastavení se projeví až po restartu programu.</i></html>
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Některá nastavení se projeví až po restartu programu.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Upravit SubBitmapu
ZOOM_FACTOR|Pøiblížit faktor:
ZOOM_FACTOR|Přiblížit faktor:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Globální promìnné
WIN_VARS_NOTE|<html>Tyto promìnné mají vliv pouze na náhled.<br>Simulují stav VLC.</html>
WIN_VARS_TITLE|Globální proměnné
WIN_VARS_NOTE|<html>Tyto proměnné mají vliv pouze na náhled.<br>Simulují stav VLC.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Pozice posuvníku
#Theme options window
......@@ -142,16 +142,16 @@ WIN_THEME_AUTHOR|Autor:
WIN_THEME_EMAIL|E-Mail autora:
WIN_THEME_WEB|Web autora:
WIN_THEME_MAGNET|Magnet:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Pokud je vzdálenost mezi okraji obrazovky a kotvy okna menší než uvedená tato hodnota, okno se pøilepí na hranici
WIN_THEME_ALPHA|Neprùhlednost:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Hodnota musí být mezi 1 (témìø neviditelné) a 255 (neviditelné). Malých hodnot by jste se mìly vyhnout.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Neprùhlednost pøi pohybu:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Nastaví alfa prùhlednost oken pøi jejich pøemisování.
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Pokud je vzdálenost mezi okraji obrazovky a kotvy okna menší než uvedená tato hodnota, okno se přilepí na hranici
WIN_THEME_ALPHA|Neprůhlednost:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Hodnota musí být mezi 1 (téměř neviditelné) a 255 (neviditelné). Malých hodnot by jste se měly vyhnout.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Neprůhlednost při pohybu:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Nastaví alfa průhlednost oken při jejich přemisťování.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Informace o tématu
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atributy tématu
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Upravit akèní sekvence
WIN_ACTIONS_TITLE|Upravit akční sekvence
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Akce
......@@ -159,7 +159,7 @@ ACTIONS_DIALOGS|Zobrazit dialog
ACTIONS_PLAYLIST|Seznam skladeb
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Vzhled
ACTIONS_VLC_PLAY|Pøehrát
ACTIONS_VLC_PLAY|Přehrát
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauza
ACTIONS_VLC_STOP|Stop
ACTIONS_VLC_FASTER|Rychleji
......@@ -167,101 +167,101 @@ ACTIONS_VLC_SLOWER|Pomaleji
ACTIONS_VLC_MUTE|Ztlumit zvuk
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zvýšit hlasitost
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Snížit hlasitost
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Pøepnout do módu celé obrazovky
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Udìlat snímek
ACTIONS_VLC_ONTOP|Pøepínaè vždy navrchu
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Přepnout do módu celé obrazovky
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Udělat snímek
ACTIONS_VLC_ONTOP|Přepínač vždy navrchu
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizovat VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Ukonèit VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Ukončit VLC
ACTIONS_EQ_ENABLE|Zapnout ekvalizér
ACTIONS_EQ_DISABLE|Vypnout ekvalizér
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Zmìnit vzhled
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otevøít soubor (jednoduchý)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otevøít soubor (rozšíøený)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otevøít adresáø
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otevøít disk
ACTIONS_DIALOGS_NET|Otevøít síové proud
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Změnit vzhled
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otevřít soubor (jednoduchý)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otevřít soubor (rozšířený)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otevřít adresář
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otevřít disk
ACTIONS_DIALOGS_NET|Otevřít síťové proud
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Zprávy log
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Pøedvolby
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Předvolby
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informace o souboru
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nestažený seznam skladeb
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Prùvodce prouïení
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Průvodce prouďení
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Plné vyskakovací menu
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Nastavení zvuku vyskakovací menu
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Nastavení videa vyskakovací menu
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Smíšené nastavení vyskakovací menu
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Pøidat novou položku
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Přidat novou položku
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Odebrat vybranou položku
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Pøehrát další položku
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Pøehrát pøedchozí položku
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Pøehrát náhodnì/normálnì
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Smyèka/Pøehrát jednou
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Přehrát další položku
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Přehrát předchozí položku
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Přehrát náhodně/normálně
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Smyčka/Přehrát jednou
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Zapnout/Vypnout opakování aktuální položky
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Øadit abecednì
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Řadit abecedně
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Nahrát ze souboru
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Uložit do souboru
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Další titul
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Pøedchozí titul
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Předchozí titul
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Další kapitola
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Pøedchozí kapitola
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Předchozí kapitola
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Hlavní menu
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Zobrazit okno
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Skrýt okno
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maximalizovat okno
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Ukonèit maximalizaci okna
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Zmìnit rozvržení okna
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Ukončit maximalizaci okna
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Změnit rozvržení okna
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Nedìlat nic.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Zobrazit dialogové okno pro naètení nového vzhledu.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Zobrazit jednoduché "Otevøít soubor", dialogové okno.
ACTION_DESC_FILE|Zobrazit rozšíøené "Otevøít soubor", dialogové okno.
ACTION_DESC_DIRECTORY|Zobrazit "Otevøít adresáø" dialogové okno.
ACTION_DESC_DISC|Zobrazit "Otevøít disk" dialogové okno.
ACTION_DESC_NET|Zobrazit "Otevøeného pøístupu k síti proud" dialogové okno.
ACTION_DESC_NONE|Nedělat nic.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Zobrazit dialogové okno pro načtení nového vzhledu.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Zobrazit jednoduché "Otevřít soubor", dialogové okno.
ACTION_DESC_FILE|Zobrazit rozšířené "Otevřít soubor", dialogové okno.
ACTION_DESC_DIRECTORY|Zobrazit "Otevřít adresář" dialogové okno.
ACTION_DESC_DISC|Zobrazit "Otevřít disk" dialogové okno.
ACTION_DESC_NET|Zobrazit "Otevřeného přístupu k síti proud" dialogové okno.
ACTION_DESC_MSG|Zobrazit zprávy protokolu dialogové okno.
ACTION_DESC_PREFS|Zobrazit v dialogovém oknì pøedvolby.
ACTION_DESC_PREFS|Zobrazit v dialogovém okně předvolby.
ACTION_DESC_FILEINFO|Zobrazit informace o souboru dialogového okna.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Zobrazit výchozí (nestažených) okno playlistu.
ACTION_DESC_WIZARD|Zobrazit "Prùvodce prouïení" dialogové okno.
ACTION_DESC_WIZARD|Zobrazit "Průvodce prouďení" dialogové okno.
ACTION_DESC_POPUP|Zobrazit plné vyskakovací okno.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Zobrazit nastavení zvuku vyskakovací menu.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Zobrazit nastavení videa vyskakovací menu.
ACTION_DESC_MISCPU|Zobrazit vyskakovací menu obsahující ovládání pøehrávání a všeobecné volby.
ACTION_DESC_MISCPU|Zobrazit vyskakovací menu obsahující ovládání přehrávání a všeobecné volby.
ACTION_DESC_EQENABLE|Zapnout ekvalizér zvukový filtr.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Vypnout ekvalizér zvukový filtr.
ACTION_DESC_PLAY|Pøehrát aktuální položku v seznamu skladeb.
ACTION_DESC_PAUSE|Pauznout pøehrávání.
ACTION_DESC_STOP|Zastavit pøehrávání.
ACTION_DESC_PLAY|Přehrát aktuální položku v seznamu skladeb.
ACTION_DESC_PAUSE|Pauznout přehrávání.
ACTION_DESC_STOP|Zastavit přehrávání.
ACTION_DESC_FASTER|Rychleji.
ACTION_DESC_SLOWER|Pomaleji.
ACTION_DESC_MUTE|Pøepínaè ztlumení zvuku.
ACTION_DESC_MUTE|Přepínač ztlumení zvuku.
ACTION_DESC_VOLUP|Zvýšit hlasitost.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Snížit hlasitost.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Pøepínaè režimu celé obrazovky.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Poøídit snímek videa.
ACTION_DESC_ONTOP|Pøepínaè "Vždy navrchu" stavu.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Přepínač režimu celé obrazovky.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Pořídit snímek videa.
ACTION_DESC_ONTOP|Přepínač "Vždy navrchu" stavu.
ACTION_DESC_MIN|Minimalizace VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Ukonèit VLC.
ACTION_PL_ADD|Pøidat novou položku do seznamu skladeb.
ACTION_DESC_QUIT|Ukončit VLC.
ACTION_PL_ADD|Přidat novou položku do seznamu skladeb.
ACTION_PL_DEL|Odebrat vybrané položky ze seznamu skladeb.
ACTION_PL_NEXT|Pøehrát další položku v seznamu skladeb.
ACTION_PL_PREV|Pøehrát pøedchozí položku v seznamu skladeb..
ACTION_PL_SORT|Øadit seznam skladeb dle abecedy.
ACTION_PL_LOAD|Naèíst externí seznam skladeb ze souboru.
ACTION_PL_NEXT|Přehrát další položku v seznamu skladeb.
ACTION_PL_PREV|Přehrát předchozí položku v seznamu skladeb..
ACTION_PL_SORT|Řadit seznam skladeb dle abecedy.
ACTION_PL_LOAD|Načíst externí seznam skladeb ze souboru.
ACTION_PL_SAVE|Uložit aktuální seznam skladeb do souboru.
ACTION_DVD_NEXTT|Pøejít na další titul DVD.
ACTION_DVD_PREVT|Pøejít na pøedchozí titul DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Pøejít na další kapitolu DVD.
ACTION_DVD_PREVC|Pøejít na pøedchozí kapitolu DVD.
ACTION_DVD_MENU|Pøejít do hlavního menu DVD.
ACTION_DVD_NEXTT|Přejít na další titul DVD.
ACTION_DVD_PREVT|Přejít na předchozí titul DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Přejít na další kapitolu DVD.
ACTION_DVD_PREVC|Přejít na předchozí kapitolu DVD.
ACTION_DVD_MENU|Přejít do hlavního menu DVD.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Aktivovat
ACTION_DEACTIVATE|Deaktivovat
ACTION_RANDOM|%s že položky v seznamu skladeb jsou pøehrávány v náhodném poøadí.
ACTION_RANDOM|%s že položky v seznamu skladeb jsou přehrávány v náhodném pořadí.
ACTION_LOOP|%s že playlist se opakuje, když je dosaženo jeho konce.
ACTION_REPEAT|%s že stávající položka se opakuje po její dokonèení.
ACTION_REPEAT|%s že stávající položka se opakuje po její dokončení.
ACTION_SHOW|Ukázat okno s ID %i
ACTION_HIDE|Skrýt okno s ID %i
ACTION_MAXIMIZE|Maximalizovat okno s ID %i
......@@ -270,35 +270,35 @@ ACTION_LAYOUT|Nastavit rozvržení okna s ID %i to %l
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Generátor pozadí posuvníku
SBGGEN_PREV|< Pøedchozí
SBGGEN_PREV|< Předchozí
SBGGEN_NEXT|Další >
SBGGEN_CANCEL|Zrušit
SBGGEN_FINISH|Dokonèit
SBGGEN_FINISH|Dokončit
SBGGEN_DESCR|Vítejte v generátoru pozadí posuvníku. To vám pomùže vytvoøit elegantní posuvník z vašich obrázkù, jen v pár krokù.
SBGGEN_FIRST|Jako první krok si prosím zvolte, zda je posuvník bude zleva doprava nebo zdola nahoru, a jaké velikosti by mìl mít na pozadí.
SBGGEN_WIDTH|Šíøka:
SBGGEN_DESCR|Vítejte v generátoru pozadí posuvníku. To vám pomůže vytvořit elegantní posuvník z vašich obrázků, jen v pár kroků.
SBGGEN_FIRST|Jako první krok si prosím zvolte, zda je posuvník bude zleva doprava nebo zdola nahoru, a jaké velikosti by měl mít na pozadí.
SBGGEN_WIDTH|Šířka:
SBGGEN_HEIGHT|Výška:
SBGGEN_LEFT_M|Levý okraj:
SBGGEN_RIGHT_M|Pravý okraj:
SBGGEN_TOP_M|Horní okraj:
SBGGEN_BTM_M|Dolní okraj:
SBGGEN_SECOND|V následujícím kroku si musíte vybrat správné obrázky (soubory) spojené do rùzných èástí svého posuvníku.
SBGGEN_NOTE|Všimnìte si, že ikony jsou jen pøíklady pro ilustraci toho, co jednotlivé èásti znamenají. Oni nejsou náhledem snímkù, které budou použity na pozadí generace.
SBGGEN_SECOND|V následujícím kroku si musíte vybrat správné obrázky (soubory) spojené do různých částí svého posuvníku.
SBGGEN_NOTE|Všimněte si, že ikony jsou jen příklady pro ilustraci toho, co jednotlivé části znamenají. Oni nejsou náhledem snímků, které budou použity na pozadí generace.
SBGGEN_IMAGE|Soubor obrázek:
SBGGEN_OPEN|Otevøít...
SBGGEN_RESIZE|Zmìna velikosti chování:
SBGGEN_OPEN|Otevřít...
SBGGEN_RESIZE|Změna velikosti chování:
SBGGEN_TILE|Dlaždice
SBGGEN_STRETCH|Úsek
SBGGEN_BG|Pozadí
SBGGEN_OVERLAY|Pøekrytí obrazu
SBGGEN_OVERLAY|Překrytí obrazu
SBGGEN_LEFT_E|Levý okraj
SBGGEN_RIGHT_E|Pravý okraj
SBGGEN_TOP_E|Horní okraj
SBGGEN_BTM_E|Dolní okraj
SBGGEN_MIDDLE|Støední èást
SBGGEN_MIDDLE|Střední část
SBGGEN_PROGRESS|Generování na pozadí...
......@@ -310,90 +310,90 @@ ABOUT_TITLE|O programu VLC Skin Editor %v
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y The VideoLAN Team</h3>Released under terms of the GPL 2+<br><br><b>Lead programmer:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Website:</b> %w<br><br><b>Credits:</b><br>Timothy Gerard Endres for registry access and TAR support (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) for some icons (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) and Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) for the Boolean Expression Evaluator and Bezier code (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Import souboru VLT
#%f - jméno složky
VLT_EX_MSG|Soubor VLT bude rozbalen do tzv. podsložky "%f".\nChcete pokraèovat v rozbalování?
VLT_EX_MSG|Soubor VLT bude rozbalen do tzv. podsložky "%f".\nChcete pokračovat v rozbalování?
VLT_EX_YES|Ano, rozbalit
VLT_EX_NO|Ne, zrušit
VLT_EX_PROGRESS|Rozbalování souboru VLT...
XML_PARSING_PROGRESS|Parsování XML...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) uvnitø adresáøe souboru XML
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) adresáøe souboru XML
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) uvnitř adresáře souboru XML
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) adresáře souboru XML
DUPLICATE_MSG|Prosím vložte jiné jméno pro duplikované objekty.\n%oldid% bude nahrazen starší ID objektu.
DEL_CONFIRM_TITLE|Vypuštìní potvrzení
DEL_CONFIRM_TITLE|Vypuštění potvrzení
DEL_CONFIRM_MSG|Opravdu chcete odstranit "%n"?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Vaše úpravy nebyly uloženy
EXIT_CONFIRM_MSG|Chcete uložit váš vzhled pøed ukonèením?
EXIT_CONFIRM_MSG|Chcete uložit váš vzhled před ukončením?
UPDATE_TITLE|Nalezeny aktualizace
UPDATE_MSG|Jsou dostupné nové aktualizace pro Skin Editor.\nVaše verze: %v\nPoslední verze: %c\nChcete nyní nainstalovat aktualizace pro VLC Skin Editor?
VLT_PROGRESS|Vytváøení souboru VLT...
VLT_SUCCESS_MSG|Soubor VLT byl úspìšnì vytvoøen.
VLT_SUCCESS_TITLE|VLT soubor vytvoøen
VLT_PROGRESS|Vytváření souboru VLT...
VLT_SUCCESS_MSG|Soubor VLT byl úspěšně vytvořen.
VLT_SUCCESS_TITLE|VLT soubor vytvořen
DOWNLOAD_PROGRESS|Stahování...
CONNECT_PROGRESS|Pøipojování...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Dokonèení
UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizace byly úspìšnì staženy a nainstalovány.\nVLC Skin Editor se nyní restartuje
CONNECT_PROGRESS|Připojování...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Dokončení
UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizace byly úspěšně staženy a nainstalovány.\nVLC Skin Editor se nyní restartuje
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Chyba pøi otevírání souboru
ERROR_FILENEXIST_MSG|Soubor "%f" neexistuje a tak nemùže být otevøen!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Nepodaøilo se rozbalit soubor VLT
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Chyba při otevírání souboru
ERROR_FILENEXIST_MSG|Soubor "%f" neexistuje a tak nemůže být otevřen!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Nepodařilo se rozbalit soubor VLT
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT soubor nelze rozbalit!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Nelze najít theme.xml
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nelze najít "theme.xml" uvnitø rozbalit obsah souboru VLT.\nZkuste otevøít manuálnì.
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nelze najít "theme.xml" uvnitř rozbalit obsah souboru VLT.\nZkuste otevřít manuálně.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Chyba
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC media player nemohl být spuštìn
ERROR_BROWSE_TITLE|Prohlížeè nemohl být spuštìn
ERROR_BROWSE_MSG|Prohlížeè nemohl být spuštìn.\nPøejdìte na následující adresu URL ruènì:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Nelze pøidat SubBitmapa
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC media player nemohl být spuštěn
ERROR_BROWSE_TITLE|Prohlížeč nemohl být spuštěn
ERROR_BROWSE_MSG|Prohlížeč nemohl být spuštěn.\nPřejděte na následující adresu URL ručně:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Nelze přidat SubBitmapa
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nebyl vybrán žádný zdroj Bitmapy!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Vybraný zdroj není Bitmapa!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Zdroj nelze vymazat
ERROR_RES_DEL_INUSE|Zdroj je ještì použit ve vzhledu, a tak nemùže být zrušen.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Nelze pøidat rozvržení
ERROR_RES_DEL_INUSE|Zdroj je ještě použit ve vzhledu, a tak nemůže být zrušen.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Nelze přidat rozvržení
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Žádný zdroj vybraného okna!
ERROR_UPDATE_TITLE|Chyba pøi aktualizaci!
ERROR_UPDATE_TITLE|Chyba při aktualizaci!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Chyba pri ukládání obrázku
ERROR_SAVEPNG_MSG|Nelze uložit obrázek.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Chyba pøi vytváøení nového souboru vzhledu!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Nový soubor vzhledu nemohl být vytvoøen.
ERROR_HEADER_INVALID|Soubor se nezdá být platné VLC téma!\nNeplatné hlavièky:
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Chyba při vytváření nového souboru vzhledu!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Nový soubor vzhledu nemohl být vytvořen.
ERROR_HEADER_INVALID|Soubor se nezdá být platné VLC téma!\nNeplatné hlavičky:
ERROR_SKIN_INVALID|Vybraný soubor není platný soubor vzhledu VLC!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Verze použitého motivu není zatím podporována!
ERROR_SAVE_TITLE|Chyba pøi ukládání souboru vzhledu!
ERROR_SAVE_TITLE|Chyba při ukládání souboru vzhledu!
ERROR_SAVE_MSG|Soubor vzhledu nelze uložit.
ERROR_ALPHA_TITLE|Neprùhlednost hodnota není platná
ERROR_ALPHA_MSG|Zadejte prosím platnou neprùhlednost! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nelze naèíst støed obrazu!\nPotøebná je alespoò støední èást posuvníku k vytvoøení posuvníku na pozadí.
ERROR_VLT_TITLE|Nelze vytvoøit soubor VLT
ERROR_VLT_MSG|VLT soubor nelze vytvoøit!
ERROR_ALPHA_TITLE|Neprůhlednost hodnota není platná
ERROR_ALPHA_MSG|Zadejte prosím platnou neprůhlednost! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nelze načíst střed obrazu!\nPotřebná je alespoň střední část posuvníku k vytvoření posuvníku na pozadí.
ERROR_VLT_TITLE|Nelze vytvořit soubor VLT
ERROR_VLT_MSG|VLT soubor nelze vytvořit!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID není platné
ERROR_ID_INVALID_MSG|Zadejte prosím platný ID!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID "%i" již existuje.\nProsím vyberte jinou.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Šíøka není platná
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou šíøku!
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Šířka není platná
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou šířku!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Výška není platná
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou výšku!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Neplatný soubor
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Prosím vyberte platný soubor!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Daný soubor bitmapy nelze naèíst!\nProsím vyberte jiný.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Neplatné èíslo rámù
ERROR_NBFRAMES_MSG|Poèet rámù nesmí být menší než 1
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Daný soubor bitmapy nelze načíst!\nProsím vyberte jiný.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Neplatné číslo rámů
ERROR_NBFRAMES_MSG|Počet rámů nesmí být menší než 1
ERROR_OTF_TITLE|OTF není podporován
ERROR_OTF_MSG|Vybrali jste font OpenType, VLC to zobrazí správnì ale Skin Editor to zobrazit neumí.\nBudete se muset podívat po jiném fontu v náhledu.
ERROR_OTF_MSG|Vybrali jste font OpenType, VLC to zobrazí správně ale Skin Editor to zobrazit neumí.\nBudete se muset podívat po jiném fontu v náhledu.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Neplatná velikost
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Zadejte prosím platnou velikost.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Rozmìry nejsou platné
ERROR_OUTSIDE_MSG|Pøedepsané rozmìry jsou mimo zdrojové bitmapy!
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Rozměry nejsou platné
ERROR_OUTSIDE_MSG|Předepsané rozměry jsou mimo zdrojové bitmapy!
ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i neexistuje.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Obrázek je neplatný!
ERROR_BITMAP_LOAD|Soubor obrázku pro bitmapu %i se nemohla naèíst.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Chyba pøi naèítání obrázkù
ERROR_NOSTATE|Prosím uveïte stav!
ERROR_BITMAP_LOAD|Soubor obrázku pro bitmapu %i se nemohla načíst.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Chyba při načítání obrázků
ERROR_NOSTATE|Prosím uveďte stav!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Stav je neplatný
ERROR_FONT_NEXIST|Font %i neexistuje.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Font je neplatný!
ERROR_POINTS_INVALID|Zadejte prosím platné Bézierovy body!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Body nejsou platné!
ERROR_RADIALSLIDER|Paprskovité posuvníky nejsou ještì podporovány programem Skin Editor.
ERROR_RADIALSLIDER|Paprskovité posuvníky nejsou ještě podporovány programem Skin Editor.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nepodporováno
#Other strings
......@@ -402,10 +402,10 @@ THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Neznámí autor
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Neznámé
#History
HIST_ITEM_ADD|Pøidat %t
HIST_ITEM_ADD|Přidat %t
HIST_ITEM_DEL|Smazat %t
HIST_ITEM_EDIT|Upravit %t
HIST_ITEM_MOVE|Pøesunout %t
HIST_ITEM_MOVE|Přesunout %t
HIST_RES_DEL|Smazat %t "%i"
#Editing dialogues
......@@ -418,34 +418,34 @@ WIN_ITEM_ID|ID*:
WIN_ITEM_ID_TIP|Jméno a indentifikace %t. Musí být unikátní.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Šíøka:
WIN_ITEM_WIDTH|Šířka:
WIN_ITEM_HEIGHT|Výška:
WIN_ITEM_VISIBLE|Viditelnost:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Levý horní roh:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Indicate to which corner of the Layout the top-left-hand corner of this item is attached to, in case of resizing.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Pravý dolní roh:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Indicate to which corner of the Layout the bottom-right-hand corner of this item is attached to, in case of resizing.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Držte X pomìr:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Pøi nastavení na hodnotu true, se zmìní chování horizontální velikosti. For example, if initially the space to the left of the control is twice as big as the one to its right, this will stay the same during any horizontal resizing. The width of the control stays constant.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Držte Y pomìr:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Pøi nastavení na hodnotu true, chování svislé velikosti se zmìní. For example, if initially the space to the top of the control is twice as big as the one to its bottom, this will stay the same during any vertical resizing. The height of the control stays constant.
WIN_ITEM_HELP|Nápovìda:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Promìnné '$H' bude rozšíøena o tuto hodnotu, když myš pohybuje aktuálním ovládacím prvkem.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Držte X poměr:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Při nastavení na hodnotu true, se změní chování horizontální velikosti. For example, if initially the space to the left of the control is twice as big as the one to its right, this will stay the same during any horizontal resizing. The width of the control stays constant.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Držte Y poměr:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Při nastavení na hodnotu true, chování svislé velikosti se změní. For example, if initially the space to the top of the control is twice as big as the one to its bottom, this will stay the same during any vertical resizing. The height of the control stays constant.
WIN_ITEM_HELP|Nápověda:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Proměnné '$H' bude rozšířena o tuto hodnotu, když myš pohybuje aktuálním ovládacím prvkem.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Tip:
FILE_INDIR|ve stejné složce jako soubor XML
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Nastavení bitmapy
WIN_BITMAP_FILE|Soubor*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Oznaèuje cestu a název použitého obrazového souboru.
WIN_BITMAP_OPEN|Otevøít...
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Označuje cestu a název použitého obrazového souboru.
WIN_BITMAP_OPEN|Otevřít...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alphacolor:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Prùhlednost barvy bitmapy v hexadecimálním formátu. Pokud váš PNG soubor urèuje prùhlednost masky, bude to tøeba vzít také v úvahu .
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Průhlednost barvy bitmapy v hexadecimálním formátu. Pokud váš PNG soubor určuje průhlednost masky, bude to třeba vzít také v úvahu .
WIN_BITMAP_CHOOSE|Zvolit...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Poèet rámù:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Tento atribut je potøeba k definování animované bitmapy; to znamená poèet snímkù (obrázkù), obsažené ve vaší animaci. Všechny snímky jsou rùzné jen podle svislé bitmapy.
WIN_BITMAP_FPS|Snímkù za sekundu:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Používá se jen v animované bitmapì; to znamená poèet snímkù (obrázkù) za sekundu animace.
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Počet rámů:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Tento atribut je potřeba k definování animované bitmapy; to znamená počet snímků (obrázků), obsažené ve vaší animaci. Všechny snímky jsou různé jen podle svislé bitmapy.
WIN_BITMAP_FPS|Snímků za sekundu:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Používá se jen v animované bitmapě; to znamená počet snímků (obrázků) za sekundu animace.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Atributy animace
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Zvolit alphacolor
......@@ -454,36 +454,36 @@ WIN_SBMP_TITLE|Nastavení SubBitmap
WIN_SBMP_BOUNDS|Atributy pozice a dimenze
#Font
WIN_FONT_TITLE|Nastavení Fontù
WIN_FONT_TITLE|Nastavení Fontů
WIN_FONT_FILE|Soubor*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Soubor obsahující použité TrueType or OpenType font.
WIN_FONT_OPEN|Otevøít...
WIN_FONT_OPEN|Otevřít...
WIN_FONT_SIZE|Velikost:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Nastavení rovržení
WIN_LAYOUT_GENERAL|Všeobecné atributy
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Dimenze
WIN_LAYOUT_WIDTH|Pùvodní šíøky*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Poèáteèní šíøka rozvržení.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Poèáteèní výška*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Poèáteèní výška rozvržení.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimální šíøka:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimální šíøka rozložení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", pùvodní šíøka bude použita jako minimální šíøka.
WIN_LAYOUT_WIDTH|Původní šířky*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Počáteční šířka rozvržení.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Počáteční výška*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Počáteční výška rozvržení.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimální šířka:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimální šířka rozložení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", původní šířka bude použita jako minimální šířka.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimální výška:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimální výška rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", poèáteèní výška bude použita jako minimální výška.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximální šíøka:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximální šíøka rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", pùvodní šíøka bude použita jako maximální šíøka.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimální výška rozvržení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", počáteční výška bude použita jako minimální výška.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximální šířka:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximální šířka rozvržení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", původní šířka bude použita jako maximální šířka.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maximální výška:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximální výška rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", poèáteèní výška bude použita jako maximální výšku.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximální výška rozvržení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", počáteční výška bude použita jako maximální výšku.
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Nastavení okna
WIN_WINDOW_X_TIP|Poèáteèní vzdálenost okna k levému okraji obrazovky.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Poèáteèní vzdálenost z okna na horní okraj obrazovky.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Oznaèuje, zda by se mìlo objevit okno VLC. Vzhledem k tomu, VLC si pamatuje vzhled okna umístìní a viditelnost, bude tento atribut použit pouze poprvé.
WIN_WINDOW_X_TIP|Počáteční vzdálenost okna k levému okraji obrazovky.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Počáteční vzdálenost z okna na horní okraj obrazovky.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Označuje, zda by se mělo objevit okno VLC. Vzhledem k tomu, VLC si pamatuje vzhled okna umístění a viditelnost, bude tento atribut použit pouze poprvé.
WIN_WINDOW_DD|Drag and drop:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Oznaèuje, zda je v aktuálním oknì povolena funkce drag and drop.
WIN_WINDOW_DD_TIP|Označuje, zda je v aktuálním okně povolena funkce drag and drop.
WIN_WINDOW_PD|Hrát na pokles:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Indicates whether a dropped file is played directly (true) or only enqueued (false). This attribute has no effect if dragdrop is set to "false".
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Nastavení drag and drop
......@@ -491,20 +491,20 @@ WIN_WINDOW_DD_PANEL|Nastavení drag and drop
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Nastavení kotvy
WIN_ANCHOR_POINTS|Body:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Body definující Bézierovy køivky následované kotvou. Tento parametr nemusíte mìnit, pokud vše co chete je bodová kotva.
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Body definující Bézierovy křivky následované kotvou. Tento parametr nemusíte měnit, pokud vše co chete je bodová kotva.
WIN_ANCHOR_RANGE|Rozsah:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Rozsah kotvy je oblast úèinku, v pixelech.
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Rozsah kotvy je oblast účinku, v pixelech.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priorita*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Každá kotva má priority (priority atribut), a kotva s nejvyšší prioritou je vítìz, což znamená, že pøi pøemístìní její okno bude pohybovat i ostatnímy. K pøerušení efektu, budete muset pøesunout okno, jehož kotva má nižší prioritu.
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Každá kotva má priority (priority atribut), a kotva s nejvyšší prioritou je vítěz, což znamená, že při přemístění její okno bude pohybovat i ostatnímy. K přerušení efektu, budete muset přesunout okno, jehož kotva má nižší prioritu.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Hranice
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Nastavení tlaèítka
WIN_BUTTON_TITLE|Nastavení tlačítka
WIN_BUTTON_UP|Normální obrázek*:
WIN_BUTTON_OVER|Obrázek po najetí myší:
WIN_BUTTON_DOWN|Obrázek po kliknutí:
WIN_BUTTON_ACTION|Akce:
WIN_BUTTON_ATTR|Atributy tlaèítka
WIN_BUTTON_ATTR|Atributy tlačítka
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Nastavení zaškrtávacího pole
......@@ -515,15 +515,15 @@ WIN_CHECKBOX_ACTION|Akce:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Podmínka:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Booleovský výraz uvádí stav zaškrtávacího pole: nepravda -> stav #1, pravda -> stav #2
WIN_CHECKBOX_STATE|Stav zaškrtavacího pole
WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Podmínka není splnìna):
WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Podmínka je splnìna):
WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Podmínka není splněna):
WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Podmínka je splněna):
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Nastavení obrázku
WIN_IMAGE_IMAGE|Obrázek*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID Bitmapy
WIN_IMAGE_RESIZE|Zmìna velikosti režimu:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Specifikovat chování obrázku pøi zmìnì velikosti.
WIN_IMAGE_RESIZE|Změna velikosti režimu:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Specifikovat chování obrázku při změně velikosti.
WIN_IMAGE_ACTION|Akce:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Akce vyvolaná kliknutím na obrázek.
WIN_IMAGE_ACTION2|Akce dvojité kliknutí:
......@@ -535,25 +535,25 @@ WIN_GROUP_TITLE|Nastavení skupiny
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Nastavení panelu
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Rozmìry
WIN_PANEL_WIDTH|Šíøka*:
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Rozměry
WIN_PANEL_WIDTH|Šířka*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Výška*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Nastavení podstromu
WIN_PLAYTREE_FONT|Font*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Pozadí obrázku:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID rastru, je použito jako pozadí. Pokud není žádný rastr zadán, bude použita výplò pomocí atributù bgcolor1 and bgcolor2.
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID rastru, je použito jako pozadí. Pokud není žádný rastr zadán, bude použita výplň pomocí atributů bgcolor1 and bgcolor2.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Barva pozadí #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Barva pozadí #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Barva výbìru:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Barva výběru:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Barva textu:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Barva textu pøi pøehrávání:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Barva textu při přehrávání:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Plochý playlist:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Oznaèuje jestli má playlist použít stromovou strukturu nebo být kompletnì \"plochý\" (zobrazit listy pouze ze stromu).
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Označuje jestli má playlist použít stromovou strukturu nebo být kompletně \"plochý\" (zobrazit listy pouze ze stromu).
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Ikona položky:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Otevøít ikonu složky:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Zavøít ikonu složky:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Otevřít ikonu složky:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Zavřít ikonu složky:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Upravit posuvník playlistu (rolovací proužek)
WIN_PLAYTREE_ATTR|Atributy podstromu
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Zvolit...
......@@ -564,8 +564,8 @@ WIN_SLIDER_TITLE|Nastavení posuvníku
WIN_SLIDER_UP|Normální obrázek*:
WIN_SLIDER_OVER|Obrázek po najetí:
WIN_SLIDER_DOWN|Obrázek po klepnutí:
WIN_SLIDER_POINTS|Tìlo*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Tlouška:
WIN_SLIDER_POINTS|Tělo*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Tloušťka:
WIN_SLIDER_VALUE|Hodnota*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Rolování podstromu
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Zapnout pozadí
......@@ -575,7 +575,7 @@ WIN_SLIDER_BG|Pozadí posuvníku
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Nastavení pozadí posuvníku
WIN_SBG_WIZARD|Otevøít generátor pozadí posuvníku...
WIN_SBG_WIZARD|Otevřít generátor pozadí posuvníku...
WIN_SBG_IMAGE|Obrázek*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Horizontalní rámy:
WIN_SBG_NBVERT|Svislé rámy:
......@@ -596,6 +596,6 @@ WIN_TEXT_ATTR|Atributy písma
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Nastavení videa
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Pøispùsobit velikost:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Uvádí, zda by se mìla automaticky zmìnit velikost okna a odpovídala rozmnìrùm pøehrávaného videa.
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Přispůsobit velikost:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Uvádí, zda by se měla automaticky změnit velikost okna a odpovídala rozmněrům přehrávaného videa.
WIN_VIDEO_ATTR|Atributy videa
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment