Commit d4d3bcf6 authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Update Czech language file with correct UTF-8 encoding

parent dd97e552
#English language file for VLC Skin Editor #Czech language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Jiøí Pešek (loveczabijak@gmail.com) #Author/s: Jiří Pešek (loveczabijak@gmail.com)
#General strings #General strings
CHOICE_YES|Ano CHOICE_YES|Ano
CHOICE_NO|Ne CHOICE_NO|Ne
CHOICE_CANCEL|Zrušit CHOICE_CANCEL|Zrušit
BUTTON_OK|OK BUTTON_OK|OK
BUTTON_CANCEL|Ukonèit BUTTON_CANCEL|Ukončit
BUTTON_HELP|Pomoc BUTTON_HELP|Pomoc
#Item names #Item names
...@@ -17,8 +17,8 @@ SUBBITMAP|SubBitmapa ...@@ -17,8 +17,8 @@ SUBBITMAP|SubBitmapa
WINDOW|Okno WINDOW|Okno
LAYOUT|Rozvržení LAYOUT|Rozvržení
ANCHOR|Upevnit ANCHOR|Upevnit
BUTTON|Tlaèítko BUTTON|Tlačítko
CHECKBOX|Zaškrtávací políèko CHECKBOX|Zaškrtávací políčko
GROUP|Skupina GROUP|Skupina
IMAGE|Obrázek IMAGE|Obrázek
PANEL|Panel PANEL|Panel
...@@ -36,7 +36,7 @@ MENU_FILE|Soubor ...@@ -36,7 +36,7 @@ MENU_FILE|Soubor
MENU_FILE_MN|F MENU_FILE_MN|F
MENU_FILE_NEW|Nový MENU_FILE_NEW|Nový
MENU_FILE_NEW_MN|N MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Otevøít... MENU_FILE_OPEN|Otevřít...
MENU_FILE_OPEN_MN|O MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Uložit MENU_FILE_SAVE|Uložit
MENU_FILE_SAVE_MN|S MENU_FILE_SAVE_MN|S
...@@ -52,18 +52,18 @@ MENU_EDIT|Upravit ...@@ -52,18 +52,18 @@ MENU_EDIT|Upravit
MENU_EDIT_MN|E MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Zrušit MENU_EDIT_UNDO|Zrušit
MENU_EDIT_UNDO_MN|U MENU_EDIT_UNDO_MN|U
MENU_EDIT_REDO|Pøedìlat MENU_EDIT_REDO|Předělat
MENU_EDIT_REDO_MN|R MENU_EDIT_REDO_MN|R
MENU_EDIT_THEME|Nastavení vzhledu MENU_EDIT_THEME|Nastavení vzhledu
MENU_EDIT_THEME_MN|S MENU_EDIT_THEME_MN|S
MENU_EDIT_VARS|Globální promìnné MENU_EDIT_VARS|Globální proměnné
MENU_EDIT_VARS_MN|G MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Pøedvolby MENU_EDIT_PREFS|Předvolby
MENU_EDIT_PREFS_MN|P MENU_EDIT_PREFS_MN|P
MENU_EDIT_UP|Pøesunout vybranou položku nahoru MENU_EDIT_UP|Přesunout vybranou položku nahoru
MENU_EDIT_DOWN|Pøesunout vybranou položku dolu MENU_EDIT_DOWN|Přesunout vybranou položku dolu
MENU_EDIT_LEFT|Pøesunout vybranou položku vlevo MENU_EDIT_LEFT|Přesunout vybranou položku vlevo
MENU_EDIT_RIGHT|Pøesunout vybranou položku vpravo MENU_EDIT_RIGHT|Přesunout vybranou položku vpravo
MENU_HELP|Pomoc MENU_HELP|Pomoc
MENU_HELP_MN|H MENU_HELP_MN|H
MENU_HELP_DOC|Pomoc na internetu MENU_HELP_DOC|Pomoc na internetu
...@@ -72,67 +72,67 @@ MENU_HELP_ABOUT|O VLC Skin Editor ...@@ -72,67 +72,67 @@ MENU_HELP_ABOUT|O VLC Skin Editor
MENU_HELP_ABOUT_MN|A MENU_HELP_ABOUT_MN|A
#The toolbar #The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Otevøít vzhled... TOOLBAR_OPEN|Otevřít vzhled...
TOOLBAR_SAVE|Uložit úpravy vzhledu TOOLBAR_SAVE|Uložit úpravy vzhledu
TOOLBAR_UNDO|Zrušit TOOLBAR_UNDO|Zrušit
TOOLBAR_REDO|Pøedìlat TOOLBAR_REDO|Předělat
TOOLBAR_MOVE|Nástroj na pohyb položek TOOLBAR_MOVE|Nástroj na pohyb položek
TOOLBAR_PATH|Nástroj na editaci posuvníku TOOLBAR_PATH|Nástroj na editaci posuvníku
#Resource Window #Resource Window
WIN_RES_TITLE|Zdroje WIN_RES_TITLE|Zdroje
WIN_RES_ADD_BMP|Pøidat novou Bitmapu nebo SubBitmapu WIN_RES_ADD_BMP|Přidat novou Bitmapu nebo SubBitmapu
WIN_RES_ADD_FONT|Pøidat nový Font WIN_RES_ADD_FONT|Přidat nový Font
WIN_RES_COPY|Vytvoøit kopii vybraného zdroje WIN_RES_COPY|Vytvořit kopii vybraného zdroje
WIN_RES_EDIT|Upravit vybraný zdroj WIN_RES_EDIT|Upravit vybraný zdroj
WIN_RES_DELETE|Smazat vybraný zdroj WIN_RES_DELETE|Smazat vybraný zdroj
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Pøidat Bitmap/s WIN_RES_PU_ADD_BMP|Přidat Bitmap/s
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Pøidat SubBitmapu WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Přidat SubBitmapu
WIN_RES_BITMAPS|Bitmapy WIN_RES_BITMAPS|Bitmapy
WIN_RES_FONTS|Fonty WIN_RES_FONTS|Fonty
#Windows window #Windows window
WIN_WIN_TITLE|Okna WIN_WIN_TITLE|Okna
WIN_WIN_ADD|Pøidat nové okno WIN_WIN_ADD|Přidat nové okno
WIN_WIN_ADD_LAY|Pøidat nové rozvržení do vybraného okna WIN_WIN_ADD_LAY|Přidat nové rozvržení do vybraného okna
WIN_WIN_MOVE_UP|Pøesunout vybrané rozvržení v hierarchii nahoru (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno) WIN_WIN_MOVE_UP|Přesunout vybrané rozvržení v hierarchii nahoru (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Pøesunout vybrané rozvržení v hierarchii dolu (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno) WIN_WIN_MOVE_DOWN|Přesunout vybrané rozvržení v hierarchii dolu (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno)
WIN_WIN_COPY|Vytvoøit kopii vybraného okna nebo rozvržení WIN_WIN_COPY|Vytvořit kopii vybraného okna nebo rozvržení
WIN_WIN_EDIT|Upravit vybrané okno nebo rozvržení WIN_WIN_EDIT|Upravit vybrané okno nebo rozvržení
WIN_WIN_DELETE|Smazat vybrané okno nebo rozvržení WIN_WIN_DELETE|Smazat vybrané okno nebo rozvržení
#Items window #Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Položky WIN_ITEMS_TITLE|Položky
WIN_ITEMS_ADD|Pøidat novou položku WIN_ITEMS_ADD|Přidat novou položku
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Pøesunout vybranou položku v hierarchii nahoru WIN_ITEMS_MOVE_UP|Přesunout vybranou položku v hierarchii nahoru
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Pøesunou vybranou položku v hierarchii dolu WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Přesunou vybranou položku v hierarchii dolu
WIN_ITEMS_COPY|Vytvoøit kopii vybrané položky WIN_ITEMS_COPY|Vytvořit kopii vybrané položky
WIN_ITEMS_EDIT|Upravit vybranou položku WIN_ITEMS_EDIT|Upravit vybranou položku
WIN_ITEMS_DELETE|Smazat vybranou položku WIN_ITEMS_DELETE|Smazat vybranou položku
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Pøidat do vybraného panelu WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Přidat do vybraného panelu
#Welcome dialog #Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Vítejte v programu VLC Skin Editor WELCOME_TITLE|Vítejte v programu VLC Skin Editor
WELCOME_MSG|Co by jste chtìli dìlat? WELCOME_MSG|Co by jste chtěli dělat?
WELCOME_NEW|Vytvoøit nový vzhled WELCOME_NEW|Vytvořit nový vzhled
WELCOME_OPEN|Otevøít existující vzhled WELCOME_OPEN|Otevřít existující vzhled
WELCOME_QUIT|Konec WELCOME_QUIT|Konec
#Preferences window #Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Pøedvolby WIN_PREFS_TITLE|Předvolby
WIN_PREFS_UPDATE_L|Povolit automatické aktualizace: WIN_PREFS_UPDATE_L|Povolit automatické aktualizace:
WIN_PREFS_LANG_L|Jazyk: WIN_PREFS_LANG_L|Jazyk:
WIN_PREFS_LAF_L|Program look-and-feel: WIN_PREFS_LAF_L|Program look-and-feel:
WIN_PREFS_TBAR_L|Zobrazit nástrojovou lištu: WIN_PREFS_TBAR_L|Zobrazit nástrojovou lištu:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Nìkterá nastavení se projeví až po restartu programu.</i></html> WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Některá nastavení se projeví až po restartu programu.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window #SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Upravit SubBitmapu WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Upravit SubBitmapu
ZOOM_FACTOR|Pøiblížit faktor: ZOOM_FACTOR|Přiblížit faktor:
#Global variables editing window #Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Globální promìnné WIN_VARS_TITLE|Globální proměnné
WIN_VARS_NOTE|<html>Tyto promìnné mají vliv pouze na náhled.<br>Simulují stav VLC.</html> WIN_VARS_NOTE|<html>Tyto proměnné mají vliv pouze na náhled.<br>Simulují stav VLC.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Pozice posuvníku WIN_VARS_SLIDER|Pozice posuvníku
#Theme options window #Theme options window
...@@ -142,16 +142,16 @@ WIN_THEME_AUTHOR|Autor: ...@@ -142,16 +142,16 @@ WIN_THEME_AUTHOR|Autor:
WIN_THEME_EMAIL|E-Mail autora: WIN_THEME_EMAIL|E-Mail autora:
WIN_THEME_WEB|Web autora: WIN_THEME_WEB|Web autora:
WIN_THEME_MAGNET|Magnet: WIN_THEME_MAGNET|Magnet:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Pokud je vzdálenost mezi okraji obrazovky a kotvy okna menší než uvedená tato hodnota, okno se pøilepí na hranici WIN_THEME_MAGNET_TIP|Pokud je vzdálenost mezi okraji obrazovky a kotvy okna menší než uvedená tato hodnota, okno se přilepí na hranici
WIN_THEME_ALPHA|Neprùhlednost: WIN_THEME_ALPHA|Neprůhlednost:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Hodnota musí být mezi 1 (témìø neviditelné) a 255 (neviditelné). Malých hodnot by jste se mìly vyhnout. WIN_THEME_ALPHA_TIP|Hodnota musí být mezi 1 (téměř neviditelné) a 255 (neviditelné). Malých hodnot by jste se měly vyhnout.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Neprùhlednost pøi pohybu: WIN_THEME_MOVEALPHA|Neprůhlednost při pohybu:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Nastaví alfa prùhlednost oken pøi jejich pøemisování. WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Nastaví alfa průhlednost oken při jejich přemisťování.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Informace o tématu WIN_THEME_INFO_TITLE|Informace o tématu
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atributy tématu WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atributy tématu
#Action Editor #Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Upravit akèní sekvence WIN_ACTIONS_TITLE|Upravit akční sekvence
#Popup menu in the action editor #Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Akce ACTIONS_PU|Akce
...@@ -159,7 +159,7 @@ ACTIONS_DIALOGS|Zobrazit dialog ...@@ -159,7 +159,7 @@ ACTIONS_DIALOGS|Zobrazit dialog
ACTIONS_PLAYLIST|Seznam skladeb ACTIONS_PLAYLIST|Seznam skladeb
ACTIONS_DVD|DVD ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Vzhled ACTIONS_WINDOWS|Vzhled
ACTIONS_VLC_PLAY|Pøehrát ACTIONS_VLC_PLAY|Přehrát
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauza ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauza
ACTIONS_VLC_STOP|Stop ACTIONS_VLC_STOP|Stop
ACTIONS_VLC_FASTER|Rychleji ACTIONS_VLC_FASTER|Rychleji
...@@ -167,101 +167,101 @@ ACTIONS_VLC_SLOWER|Pomaleji ...@@ -167,101 +167,101 @@ ACTIONS_VLC_SLOWER|Pomaleji
ACTIONS_VLC_MUTE|Ztlumit zvuk ACTIONS_VLC_MUTE|Ztlumit zvuk
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zvýšit hlasitost ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zvýšit hlasitost
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Snížit hlasitost ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Snížit hlasitost
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Pøepnout do módu celé obrazovky ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Přepnout do módu celé obrazovky
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Udìlat snímek ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Udělat snímek
ACTIONS_VLC_ONTOP|Pøepínaè vždy navrchu ACTIONS_VLC_ONTOP|Přepínač vždy navrchu
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizovat VLC ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizovat VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Ukonèit VLC ACTIONS_VLC_QUIT|Ukončit VLC
ACTIONS_EQ_ENABLE|Zapnout ekvalizér ACTIONS_EQ_ENABLE|Zapnout ekvalizér
ACTIONS_EQ_DISABLE|Vypnout ekvalizér ACTIONS_EQ_DISABLE|Vypnout ekvalizér
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Zmìnit vzhled ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Změnit vzhled
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otevøít soubor (jednoduchý) ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otevřít soubor (jednoduchý)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otevøít soubor (rozšíøený) ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otevřít soubor (rozšířený)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otevøít adresáø ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otevřít adresář
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otevøít disk ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otevřít disk
ACTIONS_DIALOGS_NET|Otevøít síové proud ACTIONS_DIALOGS_NET|Otevřít síťové proud
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Zprávy log ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Zprávy log
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Pøedvolby ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Předvolby
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informace o souboru ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informace o souboru
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nestažený seznam skladeb ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nestažený seznam skladeb
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Prùvodce prouïení ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Průvodce prouďení
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Plné vyskakovací menu ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Plné vyskakovací menu
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Nastavení zvuku vyskakovací menu ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Nastavení zvuku vyskakovací menu
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Nastavení videa vyskakovací menu ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Nastavení videa vyskakovací menu
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Smíšené nastavení vyskakovací menu ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Smíšené nastavení vyskakovací menu
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Pøidat novou položku ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Přidat novou položku
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Odebrat vybranou položku ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Odebrat vybranou položku
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Pøehrát další položku ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Přehrát další položku
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Pøehrát pøedchozí položku ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Přehrát předchozí položku
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Pøehrát náhodnì/normálnì ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Přehrát náhodně/normálně
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Smyèka/Pøehrát jednou ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Smyčka/Přehrát jednou
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Zapnout/Vypnout opakování aktuální položky ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Zapnout/Vypnout opakování aktuální položky
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Øadit abecednì ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Řadit abecedně
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Nahrát ze souboru ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Nahrát ze souboru
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Uložit do souboru ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Uložit do souboru
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Další titul ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Další titul
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Pøedchozí titul ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Předchozí titul
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Další kapitola ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Další kapitola
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Pøedchozí kapitola ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Předchozí kapitola
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Hlavní menu ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Hlavní menu
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Zobrazit okno ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Zobrazit okno
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Skrýt okno ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Skrýt okno
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maximalizovat okno ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maximalizovat okno
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Ukonèit maximalizaci okna ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Ukončit maximalizaci okna
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Zmìnit rozvržení okna ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Změnit rozvržení okna
#Action descriptions #Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Nedìlat nic. ACTION_DESC_NONE|Nedělat nic.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Zobrazit dialogové okno pro naètení nového vzhledu. ACTION_DESC_CHANGESKIN|Zobrazit dialogové okno pro načtení nového vzhledu.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Zobrazit jednoduché "Otevøít soubor", dialogové okno. ACTION_DESC_FILESIMPLE|Zobrazit jednoduché "Otevřít soubor", dialogové okno.
ACTION_DESC_FILE|Zobrazit rozšíøené "Otevøít soubor", dialogové okno. ACTION_DESC_FILE|Zobrazit rozšířené "Otevřít soubor", dialogové okno.
ACTION_DESC_DIRECTORY|Zobrazit "Otevøít adresáø" dialogové okno. ACTION_DESC_DIRECTORY|Zobrazit "Otevřít adresář" dialogové okno.
ACTION_DESC_DISC|Zobrazit "Otevøít disk" dialogové okno. ACTION_DESC_DISC|Zobrazit "Otevřít disk" dialogové okno.
ACTION_DESC_NET|Zobrazit "Otevøeného pøístupu k síti proud" dialogové okno. ACTION_DESC_NET|Zobrazit "Otevřeného přístupu k síti proud" dialogové okno.
ACTION_DESC_MSG|Zobrazit zprávy protokolu dialogové okno. ACTION_DESC_MSG|Zobrazit zprávy protokolu dialogové okno.
ACTION_DESC_PREFS|Zobrazit v dialogovém oknì pøedvolby. ACTION_DESC_PREFS|Zobrazit v dialogovém okně předvolby.
ACTION_DESC_FILEINFO|Zobrazit informace o souboru dialogového okna. ACTION_DESC_FILEINFO|Zobrazit informace o souboru dialogového okna.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Zobrazit výchozí (nestažených) okno playlistu. ACTION_DESC_PLAYLIST|Zobrazit výchozí (nestažených) okno playlistu.
ACTION_DESC_WIZARD|Zobrazit "Prùvodce prouïení" dialogové okno. ACTION_DESC_WIZARD|Zobrazit "Průvodce prouďení" dialogové okno.
ACTION_DESC_POPUP|Zobrazit plné vyskakovací okno. ACTION_DESC_POPUP|Zobrazit plné vyskakovací okno.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Zobrazit nastavení zvuku vyskakovací menu. ACTION_DESC_AUDIOPU|Zobrazit nastavení zvuku vyskakovací menu.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Zobrazit nastavení videa vyskakovací menu. ACTION_DESC_VIDEOPU|Zobrazit nastavení videa vyskakovací menu.
ACTION_DESC_MISCPU|Zobrazit vyskakovací menu obsahující ovládání pøehrávání a všeobecné volby. ACTION_DESC_MISCPU|Zobrazit vyskakovací menu obsahující ovládání přehrávání a všeobecné volby.
ACTION_DESC_EQENABLE|Zapnout ekvalizér zvukový filtr. ACTION_DESC_EQENABLE|Zapnout ekvalizér zvukový filtr.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Vypnout ekvalizér zvukový filtr. ACTION_DESC_EQDISABLE|Vypnout ekvalizér zvukový filtr.
ACTION_DESC_PLAY|Pøehrát aktuální položku v seznamu skladeb. ACTION_DESC_PLAY|Přehrát aktuální položku v seznamu skladeb.
ACTION_DESC_PAUSE|Pauznout pøehrávání. ACTION_DESC_PAUSE|Pauznout přehrávání.
ACTION_DESC_STOP|Zastavit pøehrávání. ACTION_DESC_STOP|Zastavit přehrávání.
ACTION_DESC_FASTER|Rychleji. ACTION_DESC_FASTER|Rychleji.
ACTION_DESC_SLOWER|Pomaleji. ACTION_DESC_SLOWER|Pomaleji.
ACTION_DESC_MUTE|Pøepínaè ztlumení zvuku. ACTION_DESC_MUTE|Přepínač ztlumení zvuku.
ACTION_DESC_VOLUP|Zvýšit hlasitost. ACTION_DESC_VOLUP|Zvýšit hlasitost.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Snížit hlasitost. ACTION_DESC_VOLDOWN|Snížit hlasitost.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Pøepínaè režimu celé obrazovky. ACTION_DESC_FULLSCREEN|Přepínač režimu celé obrazovky.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Poøídit snímek videa. ACTION_DESC_SNAPSHOT|Pořídit snímek videa.
ACTION_DESC_ONTOP|Pøepínaè "Vždy navrchu" stavu. ACTION_DESC_ONTOP|Přepínač "Vždy navrchu" stavu.
ACTION_DESC_MIN|Minimalizace VLC. ACTION_DESC_MIN|Minimalizace VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Ukonèit VLC. ACTION_DESC_QUIT|Ukončit VLC.
ACTION_PL_ADD|Pøidat novou položku do seznamu skladeb. ACTION_PL_ADD|Přidat novou položku do seznamu skladeb.
ACTION_PL_DEL|Odebrat vybrané položky ze seznamu skladeb. ACTION_PL_DEL|Odebrat vybrané položky ze seznamu skladeb.
ACTION_PL_NEXT|Pøehrát další položku v seznamu skladeb. ACTION_PL_NEXT|Přehrát další položku v seznamu skladeb.
ACTION_PL_PREV|Pøehrát pøedchozí položku v seznamu skladeb.. ACTION_PL_PREV|Přehrát předchozí položku v seznamu skladeb..
ACTION_PL_SORT|Øadit seznam skladeb dle abecedy. ACTION_PL_SORT|Řadit seznam skladeb dle abecedy.
ACTION_PL_LOAD|Naèíst externí seznam skladeb ze souboru. ACTION_PL_LOAD|Načíst externí seznam skladeb ze souboru.
ACTION_PL_SAVE|Uložit aktuální seznam skladeb do souboru. ACTION_PL_SAVE|Uložit aktuální seznam skladeb do souboru.
ACTION_DVD_NEXTT|Pøejít na další titul DVD. ACTION_DVD_NEXTT|Přejít na další titul DVD.
ACTION_DVD_PREVT|Pøejít na pøedchozí titul DVD. ACTION_DVD_PREVT|Přejít na předchozí titul DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Pøejít na další kapitolu DVD. ACTION_DVD_NEXTC|Přejít na další kapitolu DVD.
ACTION_DVD_PREVC|Pøejít na pøedchozí kapitolu DVD. ACTION_DVD_PREVC|Přejít na předchozí kapitolu DVD.
ACTION_DVD_MENU|Pøejít do hlavního menu DVD. ACTION_DVD_MENU|Přejít do hlavního menu DVD.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices #%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield #%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield #%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Aktivovat ACTION_ACTIVATE|Aktivovat
ACTION_DEACTIVATE|Deaktivovat ACTION_DEACTIVATE|Deaktivovat
ACTION_RANDOM|%s že položky v seznamu skladeb jsou pøehrávány v náhodném poøadí. ACTION_RANDOM|%s že položky v seznamu skladeb jsou přehrávány v náhodném pořadí.
ACTION_LOOP|%s že playlist se opakuje, když je dosaženo jeho konce. ACTION_LOOP|%s že playlist se opakuje, když je dosaženo jeho konce.
ACTION_REPEAT|%s že stávající položka se opakuje po její dokonèení. ACTION_REPEAT|%s že stávající položka se opakuje po její dokončení.
ACTION_SHOW|Ukázat okno s ID %i ACTION_SHOW|Ukázat okno s ID %i
ACTION_HIDE|Skrýt okno s ID %i ACTION_HIDE|Skrýt okno s ID %i
ACTION_MAXIMIZE|Maximalizovat okno s ID %i ACTION_MAXIMIZE|Maximalizovat okno s ID %i
...@@ -270,35 +270,35 @@ ACTION_LAYOUT|Nastavit rozvržení okna s ID %i to %l ...@@ -270,35 +270,35 @@ ACTION_LAYOUT|Nastavit rozvržení okna s ID %i to %l
#Slider background generator #Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Generátor pozadí posuvníku SBGGEN_TITLE|Generátor pozadí posuvníku
SBGGEN_PREV|< Pøedchozí SBGGEN_PREV|< Předchozí
SBGGEN_NEXT|Další > SBGGEN_NEXT|Další >
SBGGEN_CANCEL|Zrušit SBGGEN_CANCEL|Zrušit
SBGGEN_FINISH|Dokonèit SBGGEN_FINISH|Dokončit
SBGGEN_DESCR|Vítejte v generátoru pozadí posuvníku. To vám pomùže vytvoøit elegantní posuvník z vašich obrázkù, jen v pár krokù. SBGGEN_DESCR|Vítejte v generátoru pozadí posuvníku. To vám pomůže vytvořit elegantní posuvník z vašich obrázků, jen v pár kroků.
SBGGEN_FIRST|Jako první krok si prosím zvolte, zda je posuvník bude zleva doprava nebo zdola nahoru, a jaké velikosti by mìl mít na pozadí. SBGGEN_FIRST|Jako první krok si prosím zvolte, zda je posuvník bude zleva doprava nebo zdola nahoru, a jaké velikosti by měl mít na pozadí.
SBGGEN_WIDTH|Šíøka: SBGGEN_WIDTH|Šířka:
SBGGEN_HEIGHT|Výška: SBGGEN_HEIGHT|Výška:
SBGGEN_LEFT_M|Levý okraj: SBGGEN_LEFT_M|Levý okraj:
SBGGEN_RIGHT_M|Pravý okraj: SBGGEN_RIGHT_M|Pravý okraj:
SBGGEN_TOP_M|Horní okraj: SBGGEN_TOP_M|Horní okraj:
SBGGEN_BTM_M|Dolní okraj: SBGGEN_BTM_M|Dolní okraj:
SBGGEN_SECOND|V následujícím kroku si musíte vybrat správné obrázky (soubory) spojené do rùzných èástí svého posuvníku. SBGGEN_SECOND|V následujícím kroku si musíte vybrat správné obrázky (soubory) spojené do různých částí svého posuvníku.
SBGGEN_NOTE|Všimnìte si, že ikony jsou jen pøíklady pro ilustraci toho, co jednotlivé èásti znamenají. Oni nejsou náhledem snímkù, které budou použity na pozadí generace. SBGGEN_NOTE|Všimněte si, že ikony jsou jen příklady pro ilustraci toho, co jednotlivé části znamenají. Oni nejsou náhledem snímků, které budou použity na pozadí generace.
SBGGEN_IMAGE|Soubor obrázek: SBGGEN_IMAGE|Soubor obrázek:
SBGGEN_OPEN|Otevøít... SBGGEN_OPEN|Otevřít...
SBGGEN_RESIZE|Zmìna velikosti chování: SBGGEN_RESIZE|Změna velikosti chování:
SBGGEN_TILE|Dlaždice SBGGEN_TILE|Dlaždice
SBGGEN_STRETCH|Úsek SBGGEN_STRETCH|Úsek
SBGGEN_BG|Pozadí SBGGEN_BG|Pozadí
SBGGEN_OVERLAY|Pøekrytí obrazu SBGGEN_OVERLAY|Překrytí obrazu
SBGGEN_LEFT_E|Levý okraj SBGGEN_LEFT_E|Levý okraj
SBGGEN_RIGHT_E|Pravý okraj SBGGEN_RIGHT_E|Pravý okraj
SBGGEN_TOP_E|Horní okraj SBGGEN_TOP_E|Horní okraj
SBGGEN_BTM_E|Dolní okraj SBGGEN_BTM_E|Dolní okraj
SBGGEN_MIDDLE|Støední èást SBGGEN_MIDDLE|Střední část
SBGGEN_PROGRESS|Generování na pozadí... SBGGEN_PROGRESS|Generování na pozadí...
...@@ -310,90 +310,90 @@ ABOUT_TITLE|O programu VLC Skin Editor %v ...@@ -310,90 +310,90 @@ ABOUT_TITLE|O programu VLC Skin Editor %v
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y The VideoLAN Team</h3>Released under terms of the GPL 2+<br><br><b>Lead programmer:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Website:</b> %w<br><br><b>Credits:</b><br>Timothy Gerard Endres for registry access and TAR support (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) for some icons (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) and Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) for the Boolean Expression Evaluator and Bezier code (GPL 2+)</html> ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y The VideoLAN Team</h3>Released under terms of the GPL 2+<br><br><b>Lead programmer:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Website:</b> %w<br><br><b>Credits:</b><br>Timothy Gerard Endres for registry access and TAR support (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) for some icons (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) and Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) for the Boolean Expression Evaluator and Bezier code (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Import souboru VLT VLT_EX_TITLE|Import souboru VLT
#%f - jméno složky #%f - jméno složky
VLT_EX_MSG|Soubor VLT bude rozbalen do tzv. podsložky "%f".\nChcete pokraèovat v rozbalování? VLT_EX_MSG|Soubor VLT bude rozbalen do tzv. podsložky "%f".\nChcete pokračovat v rozbalování?
VLT_EX_YES|Ano, rozbalit VLT_EX_YES|Ano, rozbalit
VLT_EX_NO|Ne, zrušit VLT_EX_NO|Ne, zrušit
VLT_EX_PROGRESS|Rozbalování souboru VLT... VLT_EX_PROGRESS|Rozbalování souboru VLT...
XML_PARSING_PROGRESS|Parsování XML... XML_PARSING_PROGRESS|Parsování XML...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) uvnitø adresáøe souboru XML ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) uvnitř adresáře souboru XML
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) adresáøe souboru XML ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) adresáře souboru XML
DUPLICATE_MSG|Prosím vložte jiné jméno pro duplikované objekty.\n%oldid% bude nahrazen starší ID objektu. DUPLICATE_MSG|Prosím vložte jiné jméno pro duplikované objekty.\n%oldid% bude nahrazen starší ID objektu.
DEL_CONFIRM_TITLE|Vypuštìní potvrzení DEL_CONFIRM_TITLE|Vypuštění potvrzení
DEL_CONFIRM_MSG|Opravdu chcete odstranit "%n"? DEL_CONFIRM_MSG|Opravdu chcete odstranit "%n"?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Vaše úpravy nebyly uloženy EXIT_CONFIRM_TITLE|Vaše úpravy nebyly uloženy
EXIT_CONFIRM_MSG|Chcete uložit váš vzhled pøed ukonèením? EXIT_CONFIRM_MSG|Chcete uložit váš vzhled před ukončením?
UPDATE_TITLE|Nalezeny aktualizace UPDATE_TITLE|Nalezeny aktualizace
UPDATE_MSG|Jsou dostupné nové aktualizace pro Skin Editor.\nVaše verze: %v\nPoslední verze: %c\nChcete nyní nainstalovat aktualizace pro VLC Skin Editor? UPDATE_MSG|Jsou dostupné nové aktualizace pro Skin Editor.\nVaše verze: %v\nPoslední verze: %c\nChcete nyní nainstalovat aktualizace pro VLC Skin Editor?
VLT_PROGRESS|Vytváøení souboru VLT... VLT_PROGRESS|Vytváření souboru VLT...
VLT_SUCCESS_MSG|Soubor VLT byl úspìšnì vytvoøen. VLT_SUCCESS_MSG|Soubor VLT byl úspěšně vytvořen.
VLT_SUCCESS_TITLE|VLT soubor vytvoøen VLT_SUCCESS_TITLE|VLT soubor vytvořen
DOWNLOAD_PROGRESS|Stahování... DOWNLOAD_PROGRESS|Stahování...
CONNECT_PROGRESS|Pøipojování... CONNECT_PROGRESS|Připojování...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Dokonèení UPDATE_SUCCESS_TITLE|Dokončení
UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizace byly úspìšnì staženy a nainstalovány.\nVLC Skin Editor se nyní restartuje UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizace byly úspěšně staženy a nainstalovány.\nVLC Skin Editor se nyní restartuje
#Error messages #Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Chyba pøi otevírání souboru ERROR_FILENEXIST_TITLE|Chyba při otevírání souboru
ERROR_FILENEXIST_MSG|Soubor "%f" neexistuje a tak nemùže být otevøen! ERROR_FILENEXIST_MSG|Soubor "%f" neexistuje a tak nemůže být otevřen!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Nepodaøilo se rozbalit soubor VLT ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Nepodařilo se rozbalit soubor VLT
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT soubor nelze rozbalit! ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT soubor nelze rozbalit!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Nelze najít theme.xml ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Nelze najít theme.xml
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nelze najít "theme.xml" uvnitø rozbalit obsah souboru VLT.\nZkuste otevøít manuálnì. ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nelze najít "theme.xml" uvnitř rozbalit obsah souboru VLT.\nZkuste otevřít manuálně.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Chyba ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Chyba
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC media player nemohl být spuštìn ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC media player nemohl být spuštěn
ERROR_BROWSE_TITLE|Prohlížeè nemohl být spuštìn ERROR_BROWSE_TITLE|Prohlížeč nemohl být spuštěn
ERROR_BROWSE_MSG|Prohlížeè nemohl být spuštìn.\nPøejdìte na následující adresu URL ruènì:\n%u ERROR_BROWSE_MSG|Prohlížeč nemohl být spuštěn.\nPřejděte na následující adresu URL ručně:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Nelze pøidat SubBitmapa ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Nelze přidat SubBitmapa
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nebyl vybrán žádný zdroj Bitmapy! ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nebyl vybrán žádný zdroj Bitmapy!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Vybraný zdroj není Bitmapa! ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Vybraný zdroj není Bitmapa!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Zdroj nelze vymazat ERROR_RES_DEL_TITLE|Zdroj nelze vymazat
ERROR_RES_DEL_INUSE|Zdroj je ještì použit ve vzhledu, a tak nemùže být zrušen. ERROR_RES_DEL_INUSE|Zdroj je ještě použit ve vzhledu, a tak nemůže být zrušen.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Nelze pøidat rozvržení ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Nelze přidat rozvržení
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Žádný zdroj vybraného okna! ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Žádný zdroj vybraného okna!
ERROR_UPDATE_TITLE|Chyba pøi aktualizaci! ERROR_UPDATE_TITLE|Chyba při aktualizaci!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Chyba pri ukládání obrázku ERROR_SAVEPNG_TITLE|Chyba pri ukládání obrázku
ERROR_SAVEPNG_MSG|Nelze uložit obrázek. ERROR_SAVEPNG_MSG|Nelze uložit obrázek.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Chyba pøi vytváøení nového souboru vzhledu! ERROR_NEWSKIN_TITLE|Chyba při vytváření nového souboru vzhledu!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Nový soubor vzhledu nemohl být vytvoøen. ERROR_NEWSKIN_MSG|Nový soubor vzhledu nemohl být vytvořen.
ERROR_HEADER_INVALID|Soubor se nezdá být platné VLC téma!\nNeplatné hlavièky: ERROR_HEADER_INVALID|Soubor se nezdá být platné VLC téma!\nNeplatné hlavičky:
ERROR_SKIN_INVALID|Vybraný soubor není platný soubor vzhledu VLC! ERROR_SKIN_INVALID|Vybraný soubor není platný soubor vzhledu VLC!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Verze použitého motivu není zatím podporována! ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Verze použitého motivu není zatím podporována!
ERROR_SAVE_TITLE|Chyba pøi ukládání souboru vzhledu! ERROR_SAVE_TITLE|Chyba při ukládání souboru vzhledu!
ERROR_SAVE_MSG|Soubor vzhledu nelze uložit. ERROR_SAVE_MSG|Soubor vzhledu nelze uložit.
ERROR_ALPHA_TITLE|Neprùhlednost hodnota není platná ERROR_ALPHA_TITLE|Neprůhlednost hodnota není platná
ERROR_ALPHA_MSG|Zadejte prosím platnou neprùhlednost! (0-255) ERROR_ALPHA_MSG|Zadejte prosím platnou neprůhlednost! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nelze naèíst støed obrazu!\nPotøebná je alespoò støední èást posuvníku k vytvoøení posuvníku na pozadí. ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nelze načíst střed obrazu!\nPotřebná je alespoň střední část posuvníku k vytvoření posuvníku na pozadí.
ERROR_VLT_TITLE|Nelze vytvoøit soubor VLT ERROR_VLT_TITLE|Nelze vytvořit soubor VLT
ERROR_VLT_MSG|VLT soubor nelze vytvoøit! ERROR_VLT_MSG|VLT soubor nelze vytvořit!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID není platné ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID není platné
ERROR_ID_INVALID_MSG|Zadejte prosím platný ID! ERROR_ID_INVALID_MSG|Zadejte prosím platný ID!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID "%i" již existuje.\nProsím vyberte jinou. ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID "%i" již existuje.\nProsím vyberte jinou.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Šíøka není platná ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Šířka není platná
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou šíøku! ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou šířku!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Výška není platná ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Výška není platná
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou výšku! ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou výšku!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Neplatný soubor ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Neplatný soubor
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Prosím vyberte platný soubor! ERROR_FILE_INVALID_MSG|Prosím vyberte platný soubor!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Daný soubor bitmapy nelze naèíst!\nProsím vyberte jiný. ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Daný soubor bitmapy nelze načíst!\nProsím vyberte jiný.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Neplatné èíslo rámù ERROR_NBFRAMES_TITLE|Neplatné číslo rámů
ERROR_NBFRAMES_MSG|Poèet rámù nesmí být menší než 1 ERROR_NBFRAMES_MSG|Počet rámů nesmí být menší než 1
ERROR_OTF_TITLE|OTF není podporován ERROR_OTF_TITLE|OTF není podporován
ERROR_OTF_MSG|Vybrali jste font OpenType, VLC to zobrazí správnì ale Skin Editor to zobrazit neumí.\nBudete se muset podívat po jiném fontu v náhledu. ERROR_OTF_MSG|Vybrali jste font OpenType, VLC to zobrazí správně ale Skin Editor to zobrazit neumí.\nBudete se muset podívat po jiném fontu v náhledu.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Neplatná velikost ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Neplatná velikost
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Zadejte prosím platnou velikost. ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Zadejte prosím platnou velikost.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Rozmìry nejsou platné ERROR_OUTSIDE_TITLE|Rozměry nejsou platné
ERROR_OUTSIDE_MSG|Pøedepsané rozmìry jsou mimo zdrojové bitmapy! ERROR_OUTSIDE_MSG|Předepsané rozměry jsou mimo zdrojové bitmapy!
ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i neexistuje. ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i neexistuje.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Obrázek je neplatný! ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Obrázek je neplatný!
ERROR_BITMAP_LOAD|Soubor obrázku pro bitmapu %i se nemohla naèíst. ERROR_BITMAP_LOAD|Soubor obrázku pro bitmapu %i se nemohla načíst.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Chyba pøi naèítání obrázkù ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Chyba při načítání obrázků
ERROR_NOSTATE|Prosím uveïte stav! ERROR_NOSTATE|Prosím uveďte stav!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Stav je neplatný ERROR_NOSTATE_TITLE|Stav je neplatný
ERROR_FONT_NEXIST|Font %i neexistuje. ERROR_FONT_NEXIST|Font %i neexistuje.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Font je neplatný! ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Font je neplatný!
ERROR_POINTS_INVALID|Zadejte prosím platné Bézierovy body! ERROR_POINTS_INVALID|Zadejte prosím platné Bézierovy body!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Body nejsou platné! ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Body nejsou platné!
ERROR_RADIALSLIDER|Paprskovité posuvníky nejsou ještì podporovány programem Skin Editor. ERROR_RADIALSLIDER|Paprskovité posuvníky nejsou ještě podporovány programem Skin Editor.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nepodporováno ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nepodporováno
#Other strings #Other strings
...@@ -402,10 +402,10 @@ THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Neznámí autor ...@@ -402,10 +402,10 @@ THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Neznámí autor
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Neznámé THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Neznámé
#History #History
HIST_ITEM_ADD|Pøidat %t HIST_ITEM_ADD|Přidat %t
HIST_ITEM_DEL|Smazat %t HIST_ITEM_DEL|Smazat %t
HIST_ITEM_EDIT|Upravit %t HIST_ITEM_EDIT|Upravit %t
HIST_ITEM_MOVE|Pøesunout %t HIST_ITEM_MOVE|Přesunout %t
HIST_RES_DEL|Smazat %t "%i" HIST_RES_DEL|Smazat %t "%i"
#Editing dialogues #Editing dialogues
...@@ -418,34 +418,34 @@ WIN_ITEM_ID|ID*: ...@@ -418,34 +418,34 @@ WIN_ITEM_ID|ID*:
WIN_ITEM_ID_TIP|Jméno a indentifikace %t. Musí být unikátní. WIN_ITEM_ID_TIP|Jméno a indentifikace %t. Musí být unikátní.
WIN_ITEM_X|X: WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y: WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Šíøka: WIN_ITEM_WIDTH|Šířka:
WIN_ITEM_HEIGHT|Výška: WIN_ITEM_HEIGHT|Výška:
WIN_ITEM_VISIBLE|Viditelnost: WIN_ITEM_VISIBLE|Viditelnost:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Levý horní roh: WIN_ITEM_LEFTTOP|Levý horní roh:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Indicate to which corner of the Layout the top-left-hand corner of this item is attached to, in case of resizing. WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Indicate to which corner of the Layout the top-left-hand corner of this item is attached to, in case of resizing.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Pravý dolní roh: WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Pravý dolní roh:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Indicate to which corner of the Layout the bottom-right-hand corner of this item is attached to, in case of resizing. WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Indicate to which corner of the Layout the bottom-right-hand corner of this item is attached to, in case of resizing.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Držte X pomìr: WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Držte X poměr:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Pøi nastavení na hodnotu true, se zmìní chování horizontální velikosti. For example, if initially the space to the left of the control is twice as big as the one to its right, this will stay the same during any horizontal resizing. The width of the control stays constant. WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Při nastavení na hodnotu true, se změní chování horizontální velikosti. For example, if initially the space to the left of the control is twice as big as the one to its right, this will stay the same during any horizontal resizing. The width of the control stays constant.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Držte Y pomìr: WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Držte Y poměr:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Pøi nastavení na hodnotu true, chování svislé velikosti se zmìní. For example, if initially the space to the top of the control is twice as big as the one to its bottom, this will stay the same during any vertical resizing. The height of the control stays constant. WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Při nastavení na hodnotu true, chování svislé velikosti se změní. For example, if initially the space to the top of the control is twice as big as the one to its bottom, this will stay the same during any vertical resizing. The height of the control stays constant.
WIN_ITEM_HELP|Nápovìda: WIN_ITEM_HELP|Nápověda:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Promìnné '$H' bude rozšíøena o tuto hodnotu, když myš pohybuje aktuálním ovládacím prvkem. WIN_ITEM_HELP_TIP|Proměnné '$H' bude rozšířena o tuto hodnotu, když myš pohybuje aktuálním ovládacím prvkem.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Tip: WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Tip:
FILE_INDIR|ve stejné složce jako soubor XML FILE_INDIR|ve stejné složce jako soubor XML
#Bitmap #Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Nastavení bitmapy WIN_BITMAP_TITLE|Nastavení bitmapy
WIN_BITMAP_FILE|Soubor*: WIN_BITMAP_FILE|Soubor*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Oznaèuje cestu a název použitého obrazového souboru. WIN_BITMAP_FILE_TIP|Označuje cestu a název použitého obrazového souboru.
WIN_BITMAP_OPEN|Otevøít... WIN_BITMAP_OPEN|Otevřít...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alphacolor: WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alphacolor:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Prùhlednost barvy bitmapy v hexadecimálním formátu. Pokud váš PNG soubor urèuje prùhlednost masky, bude to tøeba vzít také v úvahu . WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Průhlednost barvy bitmapy v hexadecimálním formátu. Pokud váš PNG soubor určuje průhlednost masky, bude to třeba vzít také v úvahu .
WIN_BITMAP_CHOOSE|Zvolit... WIN_BITMAP_CHOOSE|Zvolit...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Poèet rámù: WIN_BITMAP_NBFRAMES|Počet rámů:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Tento atribut je potøeba k definování animované bitmapy; to znamená poèet snímkù (obrázkù), obsažené ve vaší animaci. Všechny snímky jsou rùzné jen podle svislé bitmapy. WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Tento atribut je potřeba k definování animované bitmapy; to znamená počet snímků (obrázků), obsažené ve vaší animaci. Všechny snímky jsou různé jen podle svislé bitmapy.
WIN_BITMAP_FPS|Snímkù za sekundu: WIN_BITMAP_FPS|Snímků za sekundu:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Používá se jen v animované bitmapì; to znamená poèet snímkù (obrázkù) za sekundu animace. WIN_BITMAP_FPS_TIP|Používá se jen v animované bitmapě; to znamená počet snímků (obrázků) za sekundu animace.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Atributy animace WIN_BITMAP_ANIMATION|Atributy animace
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Zvolit alphacolor WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Zvolit alphacolor
...@@ -454,36 +454,36 @@ WIN_SBMP_TITLE|Nastavení SubBitmap ...@@ -454,36 +454,36 @@ WIN_SBMP_TITLE|Nastavení SubBitmap
WIN_SBMP_BOUNDS|Atributy pozice a dimenze WIN_SBMP_BOUNDS|Atributy pozice a dimenze
#Font #Font
WIN_FONT_TITLE|Nastavení Fontù WIN_FONT_TITLE|Nastavení Fontů
WIN_FONT_FILE|Soubor*: WIN_FONT_FILE|Soubor*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Soubor obsahující použité TrueType or OpenType font. WIN_FONT_FILE_TIP|Soubor obsahující použité TrueType or OpenType font.
WIN_FONT_OPEN|Otevøít... WIN_FONT_OPEN|Otevřít...
WIN_FONT_SIZE|Velikost: WIN_FONT_SIZE|Velikost:
#Layout #Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Nastavení rovržení WIN_LAYOUT_TITLE|Nastavení rovržení
WIN_LAYOUT_GENERAL|Všeobecné atributy WIN_LAYOUT_GENERAL|Všeobecné atributy
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Dimenze WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Dimenze
WIN_LAYOUT_WIDTH|Pùvodní šíøky*: WIN_LAYOUT_WIDTH|Původní šířky*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Poèáteèní šíøka rozvržení. WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Počáteční šířka rozvržení.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Poèáteèní výška*: WIN_LAYOUT_HEIGHT|Počáteční výška*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Poèáteèní výška rozvržení. WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Počáteční výška rozvržení.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimální šíøka: WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimální šířka:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimální šíøka rozložení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", pùvodní šíøka bude použita jako minimální šíøka. WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimální šířka rozložení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", původní šířka bude použita jako minimální šířka.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimální výška: WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimální výška:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimální výška rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", poèáteèní výška bude použita jako minimální výška. WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimální výška rozvržení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", počáteční výška bude použita jako minimální výška.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximální šíøka: WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximální šířka:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximální šíøka rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", pùvodní šíøka bude použita jako maximální šíøka. WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximální šířka rozvržení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", původní šířka bude použita jako maximální šířka.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maximální výška: WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maximální výška:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximální výška rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", poèáteèní výška bude použita jako maximální výšku. WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximální výška rozvržení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", počáteční výška bude použita jako maximální výšku.
#Window #Window
WIN_WINDOW_TITLE|Nastavení okna WIN_WINDOW_TITLE|Nastavení okna
WIN_WINDOW_X_TIP|Poèáteèní vzdálenost okna k levému okraji obrazovky. WIN_WINDOW_X_TIP|Počáteční vzdálenost okna k levému okraji obrazovky.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Poèáteèní vzdálenost z okna na horní okraj obrazovky. WIN_WINDOW_Y_TIP|Počáteční vzdálenost z okna na horní okraj obrazovky.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Oznaèuje, zda by se mìlo objevit okno VLC. Vzhledem k tomu, VLC si pamatuje vzhled okna umístìní a viditelnost, bude tento atribut použit pouze poprvé. WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Označuje, zda by se mělo objevit okno VLC. Vzhledem k tomu, VLC si pamatuje vzhled okna umístění a viditelnost, bude tento atribut použit pouze poprvé.
WIN_WINDOW_DD|Drag and drop: WIN_WINDOW_DD|Drag and drop:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Oznaèuje, zda je v aktuálním oknì povolena funkce drag and drop. WIN_WINDOW_DD_TIP|Označuje, zda je v aktuálním okně povolena funkce drag and drop.
WIN_WINDOW_PD|Hrát na pokles: WIN_WINDOW_PD|Hrát na pokles:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Indicates whether a dropped file is played directly (true) or only enqueued (false). This attribute has no effect if dragdrop is set to "false". WIN_WINDOW_PD_TIP|Indicates whether a dropped file is played directly (true) or only enqueued (false). This attribute has no effect if dragdrop is set to "false".