diff --git a/lang/cz.txt b/lang/cz.txt index 00b08910ef7e4cdca7a08eefcac8d0f54eea1b74..04413f817e1df9edd8fe0d48b34c64ba6844748e 100644 --- a/lang/cz.txt +++ b/lang/cz.txt @@ -1,12 +1,12 @@ -#English language file for VLC Skin Editor -#Author/s: Jiøí Pešek (loveczabijak@gmail.com) +#Czech language file for VLC Skin Editor +#Author/s: Jiří Pešek (loveczabijak@gmail.com) #General strings CHOICE_YES|Ano CHOICE_NO|Ne CHOICE_CANCEL|Zrušit BUTTON_OK|OK -BUTTON_CANCEL|Ukonèit +BUTTON_CANCEL|Ukončit BUTTON_HELP|Pomoc #Item names @@ -17,8 +17,8 @@ SUBBITMAP|SubBitmapa WINDOW|Okno LAYOUT|Rozvržení ANCHOR|Upevnit -BUTTON|Tlaèítko -CHECKBOX|Zaškrtávací políèko +BUTTON|Tlačítko +CHECKBOX|Zaškrtávací políčko GROUP|Skupina IMAGE|Obrázek PANEL|Panel @@ -36,7 +36,7 @@ MENU_FILE|Soubor MENU_FILE_MN|F MENU_FILE_NEW|Nový MENU_FILE_NEW_MN|N -MENU_FILE_OPEN|Otevøít... +MENU_FILE_OPEN|Otevřít... MENU_FILE_OPEN_MN|O MENU_FILE_SAVE|Uložit MENU_FILE_SAVE_MN|S @@ -52,18 +52,18 @@ MENU_EDIT|Upravit MENU_EDIT_MN|E MENU_EDIT_UNDO|Zrušit MENU_EDIT_UNDO_MN|U -MENU_EDIT_REDO|Pøedìlat +MENU_EDIT_REDO|Předělat MENU_EDIT_REDO_MN|R MENU_EDIT_THEME|Nastavení vzhledu MENU_EDIT_THEME_MN|S -MENU_EDIT_VARS|Globální promìnné +MENU_EDIT_VARS|Globální proměnné MENU_EDIT_VARS_MN|G -MENU_EDIT_PREFS|Pøedvolby +MENU_EDIT_PREFS|Předvolby MENU_EDIT_PREFS_MN|P -MENU_EDIT_UP|Pøesunout vybranou položku nahoru -MENU_EDIT_DOWN|Pøesunout vybranou položku dolu -MENU_EDIT_LEFT|Pøesunout vybranou položku vlevo -MENU_EDIT_RIGHT|Pøesunout vybranou položku vpravo +MENU_EDIT_UP|Přesunout vybranou položku nahoru +MENU_EDIT_DOWN|Přesunout vybranou položku dolu +MENU_EDIT_LEFT|Přesunout vybranou položku vlevo +MENU_EDIT_RIGHT|Přesunout vybranou položku vpravo MENU_HELP|Pomoc MENU_HELP_MN|H MENU_HELP_DOC|Pomoc na internetu @@ -72,67 +72,67 @@ MENU_HELP_ABOUT|O VLC Skin Editor MENU_HELP_ABOUT_MN|A #The toolbar -TOOLBAR_OPEN|Otevøít vzhled... +TOOLBAR_OPEN|Otevřít vzhled... TOOLBAR_SAVE|Uložit úpravy vzhledu TOOLBAR_UNDO|Zrušit -TOOLBAR_REDO|Pøedìlat +TOOLBAR_REDO|Předělat TOOLBAR_MOVE|Nástroj na pohyb položek TOOLBAR_PATH|Nástroj na editaci posuvníku #Resource Window WIN_RES_TITLE|Zdroje -WIN_RES_ADD_BMP|Pøidat novou Bitmapu nebo SubBitmapu -WIN_RES_ADD_FONT|Pøidat nový Font -WIN_RES_COPY|Vytvoøit kopii vybraného zdroje +WIN_RES_ADD_BMP|Přidat novou Bitmapu nebo SubBitmapu +WIN_RES_ADD_FONT|Přidat nový Font +WIN_RES_COPY|Vytvořit kopii vybraného zdroje WIN_RES_EDIT|Upravit vybraný zdroj WIN_RES_DELETE|Smazat vybraný zdroj -WIN_RES_PU_ADD_BMP|Pøidat Bitmap/s -WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Pøidat SubBitmapu +WIN_RES_PU_ADD_BMP|Přidat Bitmap/s +WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Přidat SubBitmapu WIN_RES_BITMAPS|Bitmapy WIN_RES_FONTS|Fonty #Windows window WIN_WIN_TITLE|Okna -WIN_WIN_ADD|Pøidat nové okno -WIN_WIN_ADD_LAY|Pøidat nové rozvržení do vybraného okna -WIN_WIN_MOVE_UP|Pøesunout vybrané rozvržení v hierarchii nahoru (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno) -WIN_WIN_MOVE_DOWN|Pøesunout vybrané rozvržení v hierarchii dolu (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno) -WIN_WIN_COPY|Vytvoøit kopii vybraného okna nebo rozvržení +WIN_WIN_ADD|Přidat nové okno +WIN_WIN_ADD_LAY|Přidat nové rozvržení do vybraného okna +WIN_WIN_MOVE_UP|Přesunout vybrané rozvržení v hierarchii nahoru (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno) +WIN_WIN_MOVE_DOWN|Přesunout vybrané rozvržení v hierarchii dolu (poslední rozvržení je výchozí rozvržení pro okno) +WIN_WIN_COPY|Vytvořit kopii vybraného okna nebo rozvržení WIN_WIN_EDIT|Upravit vybrané okno nebo rozvržení WIN_WIN_DELETE|Smazat vybrané okno nebo rozvržení #Items window WIN_ITEMS_TITLE|Položky -WIN_ITEMS_ADD|Pøidat novou položku -WIN_ITEMS_MOVE_UP|Pøesunout vybranou položku v hierarchii nahoru -WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Pøesunou vybranou položku v hierarchii dolu -WIN_ITEMS_COPY|Vytvoøit kopii vybrané položky +WIN_ITEMS_ADD|Přidat novou položku +WIN_ITEMS_MOVE_UP|Přesunout vybranou položku v hierarchii nahoru +WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Přesunou vybranou položku v hierarchii dolu +WIN_ITEMS_COPY|Vytvořit kopii vybrané položky WIN_ITEMS_EDIT|Upravit vybranou položku WIN_ITEMS_DELETE|Smazat vybranou položku -WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Pøidat do vybraného panelu +WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Přidat do vybraného panelu #Welcome dialog WELCOME_TITLE|Vítejte v programu VLC Skin Editor -WELCOME_MSG|Co by jste chtìli dìlat? -WELCOME_NEW|Vytvoøit nový vzhled -WELCOME_OPEN|Otevøít existující vzhled +WELCOME_MSG|Co by jste chtěli dělat? +WELCOME_NEW|Vytvořit nový vzhled +WELCOME_OPEN|Otevřít existující vzhled WELCOME_QUIT|Konec #Preferences window -WIN_PREFS_TITLE|Pøedvolby +WIN_PREFS_TITLE|Předvolby WIN_PREFS_UPDATE_L|Povolit automatické aktualizace: WIN_PREFS_LANG_L|Jazyk: WIN_PREFS_LAF_L|Program look-and-feel: WIN_PREFS_TBAR_L|Zobrazit nástrojovou lištu: -WIN_PREFS_RESTART_L|Nìkterá nastavení se projeví až po restartu programu. +WIN_PREFS_RESTART_L|Některá nastavení se projeví až po restartu programu. #SubBitmap Edit and Skin Preview window WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Upravit SubBitmapu -ZOOM_FACTOR|Pøiblížit faktor: +ZOOM_FACTOR|Přiblížit faktor: #Global variables editing window -WIN_VARS_TITLE|Globální promìnné -WIN_VARS_NOTE|Tyto promìnné mají vliv pouze na náhled.
Simulují stav VLC. +WIN_VARS_TITLE|Globální proměnné +WIN_VARS_NOTE|Tyto proměnné mají vliv pouze na náhled.
Simulují stav VLC. WIN_VARS_SLIDER|Pozice posuvníku #Theme options window @@ -142,16 +142,16 @@ WIN_THEME_AUTHOR|Autor: WIN_THEME_EMAIL|E-Mail autora: WIN_THEME_WEB|Web autora: WIN_THEME_MAGNET|Magnet: -WIN_THEME_MAGNET_TIP|Pokud je vzdálenost mezi okraji obrazovky a kotvy okna menší než uvedená tato hodnota, okno se pøilepí na hranici -WIN_THEME_ALPHA|Neprùhlednost: -WIN_THEME_ALPHA_TIP|Hodnota musí být mezi 1 (témìø neviditelné) a 255 (neviditelné). Malých hodnot by jste se mìly vyhnout. -WIN_THEME_MOVEALPHA|Neprùhlednost pøi pohybu: -WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Nastaví alfa prùhlednost oken pøi jejich pøemisování. +WIN_THEME_MAGNET_TIP|Pokud je vzdálenost mezi okraji obrazovky a kotvy okna menší než uvedená tato hodnota, okno se přilepí na hranici +WIN_THEME_ALPHA|Neprůhlednost: +WIN_THEME_ALPHA_TIP|Hodnota musí být mezi 1 (téměř neviditelné) a 255 (neviditelné). Malých hodnot by jste se měly vyhnout. +WIN_THEME_MOVEALPHA|Neprůhlednost při pohybu: +WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Nastaví alfa průhlednost oken při jejich přemisťování. WIN_THEME_INFO_TITLE|Informace o tématu WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atributy tématu #Action Editor -WIN_ACTIONS_TITLE|Upravit akèní sekvence +WIN_ACTIONS_TITLE|Upravit akční sekvence #Popup menu in the action editor ACTIONS_PU|Akce @@ -159,7 +159,7 @@ ACTIONS_DIALOGS|Zobrazit dialog ACTIONS_PLAYLIST|Seznam skladeb ACTIONS_DVD|DVD ACTIONS_WINDOWS|Vzhled -ACTIONS_VLC_PLAY|Pøehrát +ACTIONS_VLC_PLAY|Přehrát ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauza ACTIONS_VLC_STOP|Stop ACTIONS_VLC_FASTER|Rychleji @@ -167,101 +167,101 @@ ACTIONS_VLC_SLOWER|Pomaleji ACTIONS_VLC_MUTE|Ztlumit zvuk ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zvýšit hlasitost ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Snížit hlasitost -ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Pøepnout do módu celé obrazovky -ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Udìlat snímek -ACTIONS_VLC_ONTOP|Pøepínaè vždy navrchu +ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Přepnout do módu celé obrazovky +ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Udělat snímek +ACTIONS_VLC_ONTOP|Přepínač vždy navrchu ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizovat VLC -ACTIONS_VLC_QUIT|Ukonèit VLC +ACTIONS_VLC_QUIT|Ukončit VLC ACTIONS_EQ_ENABLE|Zapnout ekvalizér ACTIONS_EQ_DISABLE|Vypnout ekvalizér -ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Zmìnit vzhled -ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otevøít soubor (jednoduchý) -ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otevøít soubor (rozšíøený) -ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otevøít adresáø -ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otevøít disk -ACTIONS_DIALOGS_NET|Otevøít síové proud +ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Změnit vzhled +ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otevřít soubor (jednoduchý) +ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otevřít soubor (rozšířený) +ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otevřít adresář +ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otevřít disk +ACTIONS_DIALOGS_NET|Otevřít síťové proud ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Zprávy log -ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Pøedvolby +ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Předvolby ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informace o souboru ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nestažený seznam skladeb -ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Prùvodce prouïení +ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Průvodce prouďení ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Plné vyskakovací menu ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Nastavení zvuku vyskakovací menu ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Nastavení videa vyskakovací menu ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Smíšené nastavení vyskakovací menu -ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Pøidat novou položku +ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Přidat novou položku ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Odebrat vybranou položku -ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Pøehrát další položku -ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Pøehrát pøedchozí položku -ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Pøehrát náhodnì/normálnì -ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Smyèka/Pøehrát jednou +ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Přehrát další položku +ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Přehrát předchozí položku +ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Přehrát náhodně/normálně +ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Smyčka/Přehrát jednou ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Zapnout/Vypnout opakování aktuální položky -ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Øadit abecednì +ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Řadit abecedně ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Nahrát ze souboru ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Uložit do souboru ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Další titul -ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Pøedchozí titul +ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Předchozí titul ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Další kapitola -ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Pøedchozí kapitola +ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Předchozí kapitola ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Hlavní menu ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Zobrazit okno ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Skrýt okno ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maximalizovat okno -ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Ukonèit maximalizaci okna -ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Zmìnit rozvržení okna +ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Ukončit maximalizaci okna +ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Změnit rozvržení okna #Action descriptions -ACTION_DESC_NONE|Nedìlat nic. -ACTION_DESC_CHANGESKIN|Zobrazit dialogové okno pro naètení nového vzhledu. -ACTION_DESC_FILESIMPLE|Zobrazit jednoduché "Otevøít soubor", dialogové okno. -ACTION_DESC_FILE|Zobrazit rozšíøené "Otevøít soubor", dialogové okno. -ACTION_DESC_DIRECTORY|Zobrazit "Otevøít adresáø" dialogové okno. -ACTION_DESC_DISC|Zobrazit "Otevøít disk" dialogové okno. -ACTION_DESC_NET|Zobrazit "Otevøeného pøístupu k síti proud" dialogové okno. +ACTION_DESC_NONE|Nedělat nic. +ACTION_DESC_CHANGESKIN|Zobrazit dialogové okno pro načtení nového vzhledu. +ACTION_DESC_FILESIMPLE|Zobrazit jednoduché "Otevřít soubor", dialogové okno. +ACTION_DESC_FILE|Zobrazit rozšířené "Otevřít soubor", dialogové okno. +ACTION_DESC_DIRECTORY|Zobrazit "Otevřít adresář" dialogové okno. +ACTION_DESC_DISC|Zobrazit "Otevřít disk" dialogové okno. +ACTION_DESC_NET|Zobrazit "Otevřeného přístupu k síti proud" dialogové okno. ACTION_DESC_MSG|Zobrazit zprávy protokolu dialogové okno. -ACTION_DESC_PREFS|Zobrazit v dialogovém oknì pøedvolby. +ACTION_DESC_PREFS|Zobrazit v dialogovém okně předvolby. ACTION_DESC_FILEINFO|Zobrazit informace o souboru dialogového okna. ACTION_DESC_PLAYLIST|Zobrazit výchozí (nestažených) okno playlistu. -ACTION_DESC_WIZARD|Zobrazit "Prùvodce prouïení" dialogové okno. +ACTION_DESC_WIZARD|Zobrazit "Průvodce prouďení" dialogové okno. ACTION_DESC_POPUP|Zobrazit plné vyskakovací okno. ACTION_DESC_AUDIOPU|Zobrazit nastavení zvuku vyskakovací menu. ACTION_DESC_VIDEOPU|Zobrazit nastavení videa vyskakovací menu. -ACTION_DESC_MISCPU|Zobrazit vyskakovací menu obsahující ovládání pøehrávání a všeobecné volby. +ACTION_DESC_MISCPU|Zobrazit vyskakovací menu obsahující ovládání přehrávání a všeobecné volby. ACTION_DESC_EQENABLE|Zapnout ekvalizér zvukový filtr. ACTION_DESC_EQDISABLE|Vypnout ekvalizér zvukový filtr. -ACTION_DESC_PLAY|Pøehrát aktuální položku v seznamu skladeb. -ACTION_DESC_PAUSE|Pauznout pøehrávání. -ACTION_DESC_STOP|Zastavit pøehrávání. +ACTION_DESC_PLAY|Přehrát aktuální položku v seznamu skladeb. +ACTION_DESC_PAUSE|Pauznout přehrávání. +ACTION_DESC_STOP|Zastavit přehrávání. ACTION_DESC_FASTER|Rychleji. ACTION_DESC_SLOWER|Pomaleji. -ACTION_DESC_MUTE|Pøepínaè ztlumení zvuku. +ACTION_DESC_MUTE|Přepínač ztlumení zvuku. ACTION_DESC_VOLUP|Zvýšit hlasitost. ACTION_DESC_VOLDOWN|Snížit hlasitost. -ACTION_DESC_FULLSCREEN|Pøepínaè režimu celé obrazovky. -ACTION_DESC_SNAPSHOT|Poøídit snímek videa. -ACTION_DESC_ONTOP|Pøepínaè "Vždy navrchu" stavu. +ACTION_DESC_FULLSCREEN|Přepínač režimu celé obrazovky. +ACTION_DESC_SNAPSHOT|Pořídit snímek videa. +ACTION_DESC_ONTOP|Přepínač "Vždy navrchu" stavu. ACTION_DESC_MIN|Minimalizace VLC. -ACTION_DESC_QUIT|Ukonèit VLC. -ACTION_PL_ADD|Pøidat novou položku do seznamu skladeb. +ACTION_DESC_QUIT|Ukončit VLC. +ACTION_PL_ADD|Přidat novou položku do seznamu skladeb. ACTION_PL_DEL|Odebrat vybrané položky ze seznamu skladeb. -ACTION_PL_NEXT|Pøehrát další položku v seznamu skladeb. -ACTION_PL_PREV|Pøehrát pøedchozí položku v seznamu skladeb.. -ACTION_PL_SORT|Øadit seznam skladeb dle abecedy. -ACTION_PL_LOAD|Naèíst externí seznam skladeb ze souboru. +ACTION_PL_NEXT|Přehrát další položku v seznamu skladeb. +ACTION_PL_PREV|Přehrát předchozí položku v seznamu skladeb.. +ACTION_PL_SORT|Řadit seznam skladeb dle abecedy. +ACTION_PL_LOAD|Načíst externí seznam skladeb ze souboru. ACTION_PL_SAVE|Uložit aktuální seznam skladeb do souboru. -ACTION_DVD_NEXTT|Pøejít na další titul DVD. -ACTION_DVD_PREVT|Pøejít na pøedchozí titul DVD. -ACTION_DVD_NEXTC|Pøejít na další kapitolu DVD. -ACTION_DVD_PREVC|Pøejít na pøedchozí kapitolu DVD. -ACTION_DVD_MENU|Pøejít do hlavního menu DVD. +ACTION_DVD_NEXTT|Přejít na další titul DVD. +ACTION_DVD_PREVT|Přejít na předchozí titul DVD. +ACTION_DVD_NEXTC|Přejít na další kapitolu DVD. +ACTION_DVD_PREVC|Přejít na předchozí kapitolu DVD. +ACTION_DVD_MENU|Přejít do hlavního menu DVD. #%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices #%i = Window ID textfield #%l = Layout ID textfield ACTION_ACTIVATE|Aktivovat ACTION_DEACTIVATE|Deaktivovat -ACTION_RANDOM|%s že položky v seznamu skladeb jsou pøehrávány v náhodném poøadí. +ACTION_RANDOM|%s že položky v seznamu skladeb jsou přehrávány v náhodném pořadí. ACTION_LOOP|%s že playlist se opakuje, když je dosaženo jeho konce. -ACTION_REPEAT|%s že stávající položka se opakuje po její dokonèení. +ACTION_REPEAT|%s že stávající položka se opakuje po její dokončení. ACTION_SHOW|Ukázat okno s ID %i ACTION_HIDE|Skrýt okno s ID %i ACTION_MAXIMIZE|Maximalizovat okno s ID %i @@ -270,35 +270,35 @@ ACTION_LAYOUT|Nastavit rozvržení okna s ID %i to %l #Slider background generator SBGGEN_TITLE|Generátor pozadí posuvníku -SBGGEN_PREV|< Pøedchozí +SBGGEN_PREV|< Předchozí SBGGEN_NEXT|Další > SBGGEN_CANCEL|Zrušit -SBGGEN_FINISH|Dokonèit +SBGGEN_FINISH|Dokončit -SBGGEN_DESCR|Vítejte v generátoru pozadí posuvníku. To vám pomùže vytvoøit elegantní posuvník z vašich obrázkù, jen v pár krokù. -SBGGEN_FIRST|Jako první krok si prosím zvolte, zda je posuvník bude zleva doprava nebo zdola nahoru, a jaké velikosti by mìl mít na pozadí. -SBGGEN_WIDTH|Šíøka: +SBGGEN_DESCR|Vítejte v generátoru pozadí posuvníku. To vám pomůže vytvořit elegantní posuvník z vašich obrázků, jen v pár kroků. +SBGGEN_FIRST|Jako první krok si prosím zvolte, zda je posuvník bude zleva doprava nebo zdola nahoru, a jaké velikosti by měl mít na pozadí. +SBGGEN_WIDTH|Šířka: SBGGEN_HEIGHT|Výška: SBGGEN_LEFT_M|Levý okraj: SBGGEN_RIGHT_M|Pravý okraj: SBGGEN_TOP_M|Horní okraj: SBGGEN_BTM_M|Dolní okraj: -SBGGEN_SECOND|V následujícím kroku si musíte vybrat správné obrázky (soubory) spojené do rùzných èástí svého posuvníku. -SBGGEN_NOTE|Všimnìte si, že ikony jsou jen pøíklady pro ilustraci toho, co jednotlivé èásti znamenají. Oni nejsou náhledem snímkù, které budou použity na pozadí generace. +SBGGEN_SECOND|V následujícím kroku si musíte vybrat správné obrázky (soubory) spojené do různých částí svého posuvníku. +SBGGEN_NOTE|Všimněte si, že ikony jsou jen příklady pro ilustraci toho, co jednotlivé části znamenají. Oni nejsou náhledem snímků, které budou použity na pozadí generace. SBGGEN_IMAGE|Soubor obrázek: -SBGGEN_OPEN|Otevøít... -SBGGEN_RESIZE|Zmìna velikosti chování: +SBGGEN_OPEN|Otevřít... +SBGGEN_RESIZE|Změna velikosti chování: SBGGEN_TILE|Dlaždice SBGGEN_STRETCH|Úsek SBGGEN_BG|Pozadí -SBGGEN_OVERLAY|Pøekrytí obrazu +SBGGEN_OVERLAY|Překrytí obrazu SBGGEN_LEFT_E|Levý okraj SBGGEN_RIGHT_E|Pravý okraj SBGGEN_TOP_E|Horní okraj SBGGEN_BTM_E|Dolní okraj -SBGGEN_MIDDLE|Støední èást +SBGGEN_MIDDLE|Střední část SBGGEN_PROGRESS|Generování na pozadí... @@ -310,90 +310,90 @@ ABOUT_TITLE|O programu VLC Skin Editor %v ABOUT_MSG|

Copyright 2007-%y The VideoLAN Team

Released under terms of the GPL 2+

Lead programmer: Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)
Website: %w

Credits:
Timothy Gerard Endres for registry access and TAR support (Public Domain)
The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) for some icons (Creative Commons BY-SA 2.5)
Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) and Olivier Teulière (ipkiss@via.ecp.fr) for the Boolean Expression Evaluator and Bezier code (GPL 2+) VLT_EX_TITLE|Import souboru VLT #%f - jméno složky -VLT_EX_MSG|Soubor VLT bude rozbalen do tzv. podsložky "%f".\nChcete pokraèovat v rozbalování? +VLT_EX_MSG|Soubor VLT bude rozbalen do tzv. podsložky "%f".\nChcete pokračovat v rozbalování? VLT_EX_YES|Ano, rozbalit VLT_EX_NO|Ne, zrušit VLT_EX_PROGRESS|Rozbalování souboru VLT... XML_PARSING_PROGRESS|Parsování XML... -ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) uvnitø adresáøe souboru XML -ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) adresáøe souboru XML +ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) uvnitř adresáře souboru XML +ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) adresáře souboru XML DUPLICATE_MSG|Prosím vložte jiné jméno pro duplikované objekty.\n%oldid% bude nahrazen starší ID objektu. -DEL_CONFIRM_TITLE|Vypuštìní potvrzení +DEL_CONFIRM_TITLE|Vypuštění potvrzení DEL_CONFIRM_MSG|Opravdu chcete odstranit "%n"? EXIT_CONFIRM_TITLE|Vaše úpravy nebyly uloženy -EXIT_CONFIRM_MSG|Chcete uložit váš vzhled pøed ukonèením? +EXIT_CONFIRM_MSG|Chcete uložit váš vzhled před ukončením? UPDATE_TITLE|Nalezeny aktualizace UPDATE_MSG|Jsou dostupné nové aktualizace pro Skin Editor.\nVaše verze: %v\nPoslední verze: %c\nChcete nyní nainstalovat aktualizace pro VLC Skin Editor? -VLT_PROGRESS|Vytváøení souboru VLT... -VLT_SUCCESS_MSG|Soubor VLT byl úspìšnì vytvoøen. -VLT_SUCCESS_TITLE|VLT soubor vytvoøen +VLT_PROGRESS|Vytváření souboru VLT... +VLT_SUCCESS_MSG|Soubor VLT byl úspěšně vytvořen. +VLT_SUCCESS_TITLE|VLT soubor vytvořen DOWNLOAD_PROGRESS|Stahování... -CONNECT_PROGRESS|Pøipojování... -UPDATE_SUCCESS_TITLE|Dokonèení -UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizace byly úspìšnì staženy a nainstalovány.\nVLC Skin Editor se nyní restartuje +CONNECT_PROGRESS|Připojování... +UPDATE_SUCCESS_TITLE|Dokončení +UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizace byly úspěšně staženy a nainstalovány.\nVLC Skin Editor se nyní restartuje #Error messages -ERROR_FILENEXIST_TITLE|Chyba pøi otevírání souboru -ERROR_FILENEXIST_MSG|Soubor "%f" neexistuje a tak nemùže být otevøen! -ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Nepodaøilo se rozbalit soubor VLT +ERROR_FILENEXIST_TITLE|Chyba při otevírání souboru +ERROR_FILENEXIST_MSG|Soubor "%f" neexistuje a tak nemůže být otevřen! +ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Nepodařilo se rozbalit soubor VLT ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT soubor nelze rozbalit! ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Nelze najít theme.xml -ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nelze najít "theme.xml" uvnitø rozbalit obsah souboru VLT.\nZkuste otevøít manuálnì. +ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nelze najít "theme.xml" uvnitř rozbalit obsah souboru VLT.\nZkuste otevřít manuálně. ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Chyba -ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC media player nemohl být spuštìn -ERROR_BROWSE_TITLE|Prohlížeè nemohl být spuštìn -ERROR_BROWSE_MSG|Prohlížeè nemohl být spuštìn.\nPøejdìte na následující adresu URL ruènì:\n%u -ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Nelze pøidat SubBitmapa +ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC media player nemohl být spuštěn +ERROR_BROWSE_TITLE|Prohlížeč nemohl být spuštěn +ERROR_BROWSE_MSG|Prohlížeč nemohl být spuštěn.\nPřejděte na následující adresu URL ručně:\n%u +ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Nelze přidat SubBitmapa ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nebyl vybrán žádný zdroj Bitmapy! ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Vybraný zdroj není Bitmapa! ERROR_RES_DEL_TITLE|Zdroj nelze vymazat -ERROR_RES_DEL_INUSE|Zdroj je ještì použit ve vzhledu, a tak nemùže být zrušen. -ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Nelze pøidat rozvržení +ERROR_RES_DEL_INUSE|Zdroj je ještě použit ve vzhledu, a tak nemůže být zrušen. +ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Nelze přidat rozvržení ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Žádný zdroj vybraného okna! -ERROR_UPDATE_TITLE|Chyba pøi aktualizaci! +ERROR_UPDATE_TITLE|Chyba při aktualizaci! ERROR_SAVEPNG_TITLE|Chyba pri ukládání obrázku ERROR_SAVEPNG_MSG|Nelze uložit obrázek. -ERROR_NEWSKIN_TITLE|Chyba pøi vytváøení nového souboru vzhledu! -ERROR_NEWSKIN_MSG|Nový soubor vzhledu nemohl být vytvoøen. -ERROR_HEADER_INVALID|Soubor se nezdá být platné VLC téma!\nNeplatné hlavièky: +ERROR_NEWSKIN_TITLE|Chyba při vytváření nového souboru vzhledu! +ERROR_NEWSKIN_MSG|Nový soubor vzhledu nemohl být vytvořen. +ERROR_HEADER_INVALID|Soubor se nezdá být platné VLC téma!\nNeplatné hlavičky: ERROR_SKIN_INVALID|Vybraný soubor není platný soubor vzhledu VLC! ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Verze použitého motivu není zatím podporována! -ERROR_SAVE_TITLE|Chyba pøi ukládání souboru vzhledu! +ERROR_SAVE_TITLE|Chyba při ukládání souboru vzhledu! ERROR_SAVE_MSG|Soubor vzhledu nelze uložit. -ERROR_ALPHA_TITLE|Neprùhlednost hodnota není platná -ERROR_ALPHA_MSG|Zadejte prosím platnou neprùhlednost! (0-255) -ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nelze naèíst støed obrazu!\nPotøebná je alespoò støední èást posuvníku k vytvoøení posuvníku na pozadí. -ERROR_VLT_TITLE|Nelze vytvoøit soubor VLT -ERROR_VLT_MSG|VLT soubor nelze vytvoøit! +ERROR_ALPHA_TITLE|Neprůhlednost hodnota není platná +ERROR_ALPHA_MSG|Zadejte prosím platnou neprůhlednost! (0-255) +ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nelze načíst střed obrazu!\nPotřebná je alespoň střední část posuvníku k vytvoření posuvníku na pozadí. +ERROR_VLT_TITLE|Nelze vytvořit soubor VLT +ERROR_VLT_MSG|VLT soubor nelze vytvořit! ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID není platné ERROR_ID_INVALID_MSG|Zadejte prosím platný ID! ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID "%i" již existuje.\nProsím vyberte jinou. -ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Šíøka není platná -ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou šíøku! +ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Šířka není platná +ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou šířku! ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Výška není platná ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Prosím vložte platnou výšku! ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Neplatný soubor ERROR_FILE_INVALID_MSG|Prosím vyberte platný soubor! -ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Daný soubor bitmapy nelze naèíst!\nProsím vyberte jiný. -ERROR_NBFRAMES_TITLE|Neplatné èíslo rámù -ERROR_NBFRAMES_MSG|Poèet rámù nesmí být menší než 1 +ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Daný soubor bitmapy nelze načíst!\nProsím vyberte jiný. +ERROR_NBFRAMES_TITLE|Neplatné číslo rámů +ERROR_NBFRAMES_MSG|Počet rámů nesmí být menší než 1 ERROR_OTF_TITLE|OTF není podporován -ERROR_OTF_MSG|Vybrali jste font OpenType, VLC to zobrazí správnì ale Skin Editor to zobrazit neumí.\nBudete se muset podívat po jiném fontu v náhledu. +ERROR_OTF_MSG|Vybrali jste font OpenType, VLC to zobrazí správně ale Skin Editor to zobrazit neumí.\nBudete se muset podívat po jiném fontu v náhledu. ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Neplatná velikost ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Zadejte prosím platnou velikost. -ERROR_OUTSIDE_TITLE|Rozmìry nejsou platné -ERROR_OUTSIDE_MSG|Pøedepsané rozmìry jsou mimo zdrojové bitmapy! +ERROR_OUTSIDE_TITLE|Rozměry nejsou platné +ERROR_OUTSIDE_MSG|Předepsané rozměry jsou mimo zdrojové bitmapy! ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i neexistuje. ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Obrázek je neplatný! -ERROR_BITMAP_LOAD|Soubor obrázku pro bitmapu %i se nemohla naèíst. -ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Chyba pøi naèítání obrázkù -ERROR_NOSTATE|Prosím uveïte stav! +ERROR_BITMAP_LOAD|Soubor obrázku pro bitmapu %i se nemohla načíst. +ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Chyba při načítání obrázků +ERROR_NOSTATE|Prosím uveďte stav! ERROR_NOSTATE_TITLE|Stav je neplatný ERROR_FONT_NEXIST|Font %i neexistuje. ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Font je neplatný! ERROR_POINTS_INVALID|Zadejte prosím platné Bézierovy body! ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Body nejsou platné! -ERROR_RADIALSLIDER|Paprskovité posuvníky nejsou ještì podporovány programem Skin Editor. +ERROR_RADIALSLIDER|Paprskovité posuvníky nejsou ještě podporovány programem Skin Editor. ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nepodporováno #Other strings @@ -402,10 +402,10 @@ THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Neznámí autor THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Neznámé #History -HIST_ITEM_ADD|Pøidat %t +HIST_ITEM_ADD|Přidat %t HIST_ITEM_DEL|Smazat %t HIST_ITEM_EDIT|Upravit %t -HIST_ITEM_MOVE|Pøesunout %t +HIST_ITEM_MOVE|Přesunout %t HIST_RES_DEL|Smazat %t "%i" #Editing dialogues @@ -418,34 +418,34 @@ WIN_ITEM_ID|ID*: WIN_ITEM_ID_TIP|Jméno a indentifikace %t. Musí být unikátní. WIN_ITEM_X|X: WIN_ITEM_Y|Y: -WIN_ITEM_WIDTH|Šíøka: +WIN_ITEM_WIDTH|Šířka: WIN_ITEM_HEIGHT|Výška: WIN_ITEM_VISIBLE|Viditelnost: WIN_ITEM_LEFTTOP|Levý horní roh: WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Indicate to which corner of the Layout the top-left-hand corner of this item is attached to, in case of resizing. WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Pravý dolní roh: WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Indicate to which corner of the Layout the bottom-right-hand corner of this item is attached to, in case of resizing. -WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Držte X pomìr: -WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Pøi nastavení na hodnotu true, se zmìní chování horizontální velikosti. For example, if initially the space to the left of the control is twice as big as the one to its right, this will stay the same during any horizontal resizing. The width of the control stays constant. -WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Držte Y pomìr: -WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Pøi nastavení na hodnotu true, chování svislé velikosti se zmìní. For example, if initially the space to the top of the control is twice as big as the one to its bottom, this will stay the same during any vertical resizing. The height of the control stays constant. -WIN_ITEM_HELP|Nápovìda: -WIN_ITEM_HELP_TIP|Promìnné '$H' bude rozšíøena o tuto hodnotu, když myš pohybuje aktuálním ovládacím prvkem. +WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Držte X poměr: +WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Při nastavení na hodnotu true, se změní chování horizontální velikosti. For example, if initially the space to the left of the control is twice as big as the one to its right, this will stay the same during any horizontal resizing. The width of the control stays constant. +WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Držte Y poměr: +WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Při nastavení na hodnotu true, chování svislé velikosti se změní. For example, if initially the space to the top of the control is twice as big as the one to its bottom, this will stay the same during any vertical resizing. The height of the control stays constant. +WIN_ITEM_HELP|Nápověda: +WIN_ITEM_HELP_TIP|Proměnné '$H' bude rozšířena o tuto hodnotu, když myš pohybuje aktuálním ovládacím prvkem. WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Tip: FILE_INDIR|ve stejné složce jako soubor XML #Bitmap WIN_BITMAP_TITLE|Nastavení bitmapy WIN_BITMAP_FILE|Soubor*: -WIN_BITMAP_FILE_TIP|Oznaèuje cestu a název použitého obrazového souboru. -WIN_BITMAP_OPEN|Otevøít... +WIN_BITMAP_FILE_TIP|Označuje cestu a název použitého obrazového souboru. +WIN_BITMAP_OPEN|Otevřít... WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alphacolor: -WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Prùhlednost barvy bitmapy v hexadecimálním formátu. Pokud váš PNG soubor urèuje prùhlednost masky, bude to tøeba vzít také v úvahu . +WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Průhlednost barvy bitmapy v hexadecimálním formátu. Pokud váš PNG soubor určuje průhlednost masky, bude to třeba vzít také v úvahu . WIN_BITMAP_CHOOSE|Zvolit... -WIN_BITMAP_NBFRAMES|Poèet rámù: -WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Tento atribut je potøeba k definování animované bitmapy; to znamená poèet snímkù (obrázkù), obsažené ve vaší animaci. Všechny snímky jsou rùzné jen podle svislé bitmapy. -WIN_BITMAP_FPS|Snímkù za sekundu: -WIN_BITMAP_FPS_TIP|Používá se jen v animované bitmapì; to znamená poèet snímkù (obrázkù) za sekundu animace. +WIN_BITMAP_NBFRAMES|Počet rámů: +WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Tento atribut je potřeba k definování animované bitmapy; to znamená počet snímků (obrázků), obsažené ve vaší animaci. Všechny snímky jsou různé jen podle svislé bitmapy. +WIN_BITMAP_FPS|Snímků za sekundu: +WIN_BITMAP_FPS_TIP|Používá se jen v animované bitmapě; to znamená počet snímků (obrázků) za sekundu animace. WIN_BITMAP_ANIMATION|Atributy animace WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Zvolit alphacolor @@ -454,36 +454,36 @@ WIN_SBMP_TITLE|Nastavení SubBitmap WIN_SBMP_BOUNDS|Atributy pozice a dimenze #Font -WIN_FONT_TITLE|Nastavení Fontù +WIN_FONT_TITLE|Nastavení Fontů WIN_FONT_FILE|Soubor*: WIN_FONT_FILE_TIP|Soubor obsahující použité TrueType or OpenType font. -WIN_FONT_OPEN|Otevøít... +WIN_FONT_OPEN|Otevřít... WIN_FONT_SIZE|Velikost: #Layout WIN_LAYOUT_TITLE|Nastavení rovržení WIN_LAYOUT_GENERAL|Všeobecné atributy WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Dimenze -WIN_LAYOUT_WIDTH|Pùvodní šíøky*: -WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Poèáteèní šíøka rozvržení. -WIN_LAYOUT_HEIGHT|Poèáteèní výška*: -WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Poèáteèní výška rozvržení. -WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimální šíøka: -WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimální šíøka rozložení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", pùvodní šíøka bude použita jako minimální šíøka. +WIN_LAYOUT_WIDTH|Původní šířky*: +WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Počáteční šířka rozvržení. +WIN_LAYOUT_HEIGHT|Počáteční výška*: +WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Počáteční výška rozvržení. +WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimální šířka: +WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimální šířka rozložení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", původní šířka bude použita jako minimální šířka. WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimální výška: -WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimální výška rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", poèáteèní výška bude použita jako minimální výška. -WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximální šíøka: -WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximální šíøka rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", pùvodní šíøka bude použita jako maximální šíøka. +WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimální výška rozvržení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", počáteční výška bude použita jako minimální výška. +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximální šířka: +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximální šířka rozvržení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", původní šířka bude použita jako maximální šířka. WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maximální výška: -WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximální výška rozvržení. Používá se jen pøi zmìnì velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", poèáteèní výška bude použita jako maximální výšku. +WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximální výška rozvržení. Používá se jen při změně velikosti rozvržení. Pokud je tato hodnota nastavena na "-1", počáteční výška bude použita jako maximální výšku. #Window WIN_WINDOW_TITLE|Nastavení okna -WIN_WINDOW_X_TIP|Poèáteèní vzdálenost okna k levému okraji obrazovky. -WIN_WINDOW_Y_TIP|Poèáteèní vzdálenost z okna na horní okraj obrazovky. -WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Oznaèuje, zda by se mìlo objevit okno VLC. Vzhledem k tomu, VLC si pamatuje vzhled okna umístìní a viditelnost, bude tento atribut použit pouze poprvé. +WIN_WINDOW_X_TIP|Počáteční vzdálenost okna k levému okraji obrazovky. +WIN_WINDOW_Y_TIP|Počáteční vzdálenost z okna na horní okraj obrazovky. +WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Označuje, zda by se mělo objevit okno VLC. Vzhledem k tomu, VLC si pamatuje vzhled okna umístění a viditelnost, bude tento atribut použit pouze poprvé. WIN_WINDOW_DD|Drag and drop: -WIN_WINDOW_DD_TIP|Oznaèuje, zda je v aktuálním oknì povolena funkce drag and drop. +WIN_WINDOW_DD_TIP|Označuje, zda je v aktuálním okně povolena funkce drag and drop. WIN_WINDOW_PD|Hrát na pokles: WIN_WINDOW_PD_TIP|Indicates whether a dropped file is played directly (true) or only enqueued (false). This attribute has no effect if dragdrop is set to "false". WIN_WINDOW_DD_PANEL|Nastavení drag and drop @@ -491,20 +491,20 @@ WIN_WINDOW_DD_PANEL|Nastavení drag and drop #Anchor WIN_ANCHOR_TITLE|Nastavení kotvy WIN_ANCHOR_POINTS|Body: -WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Body definující Bézierovy køivky následované kotvou. Tento parametr nemusíte mìnit, pokud vše co chete je bodová kotva. +WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Body definující Bézierovy křivky následované kotvou. Tento parametr nemusíte měnit, pokud vše co chete je bodová kotva. WIN_ANCHOR_RANGE|Rozsah: -WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Rozsah kotvy je oblast úèinku, v pixelech. +WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Rozsah kotvy je oblast účinku, v pixelech. WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priorita*: -WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Každá kotva má priority (priority atribut), a kotva s nejvyšší prioritou je vítìz, což znamená, že pøi pøemístìní její okno bude pohybovat i ostatnímy. K pøerušení efektu, budete muset pøesunout okno, jehož kotva má nižší prioritu. +WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Každá kotva má priority (priority atribut), a kotva s nejvyšší prioritou je vítěz, což znamená, že při přemístění její okno bude pohybovat i ostatnímy. K přerušení efektu, budete muset přesunout okno, jehož kotva má nižší prioritu. WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Hranice #Button -WIN_BUTTON_TITLE|Nastavení tlaèítka +WIN_BUTTON_TITLE|Nastavení tlačítka WIN_BUTTON_UP|Normální obrázek*: WIN_BUTTON_OVER|Obrázek po najetí myší: WIN_BUTTON_DOWN|Obrázek po kliknutí: WIN_BUTTON_ACTION|Akce: -WIN_BUTTON_ATTR|Atributy tlaèítka +WIN_BUTTON_ATTR|Atributy tlačítka #Checkbox WIN_CHECKBOX_TITLE|Nastavení zaškrtávacího pole @@ -515,15 +515,15 @@ WIN_CHECKBOX_ACTION|Akce: WIN_CHECKBOX_CONDITION|Podmínka: WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Booleovský výraz uvádí stav zaškrtávacího pole: nepravda -> stav #1, pravda -> stav #2 WIN_CHECKBOX_STATE|Stav zaškrtavacího pole -WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Podmínka není splnìna): -WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Podmínka je splnìna): +WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Podmínka není splněna): +WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Podmínka je splněna): #Image WIN_IMAGE_TITLE|Nastavení obrázku WIN_IMAGE_IMAGE|Obrázek*: WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID Bitmapy -WIN_IMAGE_RESIZE|Zmìna velikosti režimu: -WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Specifikovat chování obrázku pøi zmìnì velikosti. +WIN_IMAGE_RESIZE|Změna velikosti režimu: +WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Specifikovat chování obrázku při změně velikosti. WIN_IMAGE_ACTION|Akce: WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Akce vyvolaná kliknutím na obrázek. WIN_IMAGE_ACTION2|Akce dvojité kliknutí: @@ -535,25 +535,25 @@ WIN_GROUP_TITLE|Nastavení skupiny #Panel WIN_PANEL_TITLE|Nastavení panelu -WIN_PANEL_DIMENSIONS|Rozmìry -WIN_PANEL_WIDTH|Šíøka*: +WIN_PANEL_DIMENSIONS|Rozměry +WIN_PANEL_WIDTH|Šířka*: WIN_PANEL_HEIGHT|Výška*: #Playtree WIN_PLAYTREE_TITLE|Nastavení podstromu WIN_PLAYTREE_FONT|Font*: WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Pozadí obrázku: -WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID rastru, je použito jako pozadí. Pokud není žádný rastr zadán, bude použita výplò pomocí atributù bgcolor1 and bgcolor2. +WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID rastru, je použito jako pozadí. Pokud není žádný rastr zadán, bude použita výplň pomocí atributů bgcolor1 and bgcolor2. WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Barva pozadí #1: WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Barva pozadí #2: -WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Barva výbìru: +WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Barva výběru: WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Barva textu: -WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Barva textu pøi pøehrávání: +WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Barva textu při přehrávání: WIN_PLAYTREE_FLAT|Plochý playlist: -WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Oznaèuje jestli má playlist použít stromovou strukturu nebo být kompletnì \"plochý\" (zobrazit listy pouze ze stromu). +WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Označuje jestli má playlist použít stromovou strukturu nebo být kompletně \"plochý\" (zobrazit listy pouze ze stromu). WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Ikona položky: -WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Otevøít ikonu složky: -WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Zavøít ikonu složky: +WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Otevřít ikonu složky: +WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Zavřít ikonu složky: WIN_PLAYTREE_SLIDER|Upravit posuvník playlistu (rolovací proužek) WIN_PLAYTREE_ATTR|Atributy podstromu WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Zvolit... @@ -564,8 +564,8 @@ WIN_SLIDER_TITLE|Nastavení posuvníku WIN_SLIDER_UP|Normální obrázek*: WIN_SLIDER_OVER|Obrázek po najetí: WIN_SLIDER_DOWN|Obrázek po klepnutí: -WIN_SLIDER_POINTS|Tìlo*: -WIN_SLIDER_THICKNESS|Tlouška: +WIN_SLIDER_POINTS|Tělo*: +WIN_SLIDER_THICKNESS|Tloušťka: WIN_SLIDER_VALUE|Hodnota*: WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Rolování podstromu WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Zapnout pozadí @@ -575,7 +575,7 @@ WIN_SLIDER_BG|Pozadí posuvníku #Slider background WIN_SBG_TITLE|Nastavení pozadí posuvníku -WIN_SBG_WIZARD|Otevøít generátor pozadí posuvníku... +WIN_SBG_WIZARD|Otevřít generátor pozadí posuvníku... WIN_SBG_IMAGE|Obrázek*: WIN_SBG_NBHORIZ|Horizontalní rámy: WIN_SBG_NBVERT|Svislé rámy: @@ -596,6 +596,6 @@ WIN_TEXT_ATTR|Atributy písma #Video WIN_VIDEO_TITLE|Nastavení videa -WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Pøispùsobit velikost: -WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Uvádí, zda by se mìla automaticky zmìnit velikost okna a odpovídala rozmnìrùm pøehrávaného videa. -WIN_VIDEO_ATTR|Atributy videa \ No newline at end of file +WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Přispůsobit velikost: +WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Uvádí, zda by se měla automaticky změnit velikost okna a odpovídala rozmněrům přehrávaného videa. +WIN_VIDEO_ATTR|Atributy videa