Commit 9aee7a25 authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

+Serbian translation by Ђорђе Васиљевић

parent 6547364c
......@@ -126,6 +126,7 @@ Myckel Habets for the Dutch translation
Michał Trzebiatowski for the Polish translation
Sidney Doria for the Brasilian Portuguese translation
Andrey Wolk for the Russian translation
Ђорђе Васиљевић for the Serbian translation
Marián Hikaník for the Slovak translation
Daniel Nylander for the Swedish translation
-----------------------------------------------------------
......
......@@ -9,6 +9,8 @@ ko|Korean|ko.txt
pl|Polish|pl.txt
pt-br|Portuguese (Brasil)|pt-br.txt
ru|Russian (Incomplete)|ru.txt
sr|Serbian (Latin)|sr.lat.txt
sr-cyr|Serbian (Cyrillic)|sr.cyr.txt
sk|Slovak|sk.txt
es|Spanish|es.txt
sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt
\ No newline at end of file
#Српска језичка датотека за VLC управљач маскама
#Author/s: Charmed94
#General strings
CHOICE_YES|Да
CHOICE_NO|Не
CHOICE_CANCEL|Откажи
BUTTON_OK|У реду
BUTTON_CANCEL|Откажи
BUTTON_HELP|Помоћ
#Item names
THEME|Тема
FONT|Фонт
BITMAP|Битмап
SUBBITMAP|Под-битмап
WINDOW|Прозор
LAYOUT|Изглед
ANCHOR|Сидро
BUTTON|Дугме
CHECKBOX|Кућица
GROUP|Група
IMAGE|Слика
PANEL|Панел
PLAYTREE|Playtree
RADIALSLIDER|Радијални клизач
SLIDER|Клизач
SLIDERBG|Позадина клизача
TEXT|Текст
VIDEO|Видео
UNNAMED|Неименовани план #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Датотека
MENU_FILE_MN|F
MENU_FILE_NEW|Ново
MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Отвори...
MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Сачувај
MENU_FILE_SAVE_MN|S
MENU_FILE_TEST|Провери маску у VLC-у
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|Извези као VLT...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Сачувај тренутни преглед као слику...
MENU_FILE_PNG_MN|p
MENU_FILE_EXIT|Излаз
MENU_FILE_EXIT_MN|x
MENU_EDIT|Приказ
MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Опозови
MENU_EDIT_UNDO_MN|U
MENU_EDIT_REDO|Обнови
MENU_EDIT_REDO_MN|R
MENU_EDIT_THEME|Поставке маски
MENU_EDIT_THEME_MN|S
MENU_EDIT_VARS|Глобалне променљиве
MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Поставке
MENU_EDIT_PREFS_MN|P
MENU_EDIT_UP|Помери изабрану ставку нагоре
MENU_EDIT_DOWN|Помери изабрану ставку надоле
MENU_EDIT_LEFT|Помери изабрану ставку налево
MENU_EDIT_RIGHT|Помери изабрану ставку надесно
MENU_HELP|Помоћ
MENU_HELP_MN|H
MENU_HELP_DOC|Помоћ на мрежи
MENU_HELP_DOC_MN|O
MENU_HELP_ABOUT|О програму
MENU_HELP_ABOUT_MN|A
#The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Отвори маску...
TOOLBAR_SAVE|Сачувај измене маске
TOOLBAR_UNDO|Опозови
TOOLBAR_REDO|Обнови
TOOLBAR_MOVE|Алат за померање ставки
TOOLBAR_PATH|Алат за измену клизача
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Извор
WIN_RES_ADD_BMP|Додај нову битмапу или под-битмапу
WIN_RES_ADD_FONT|Додај нови фонт
WIN_RES_COPY|Направи копију изабраног извора
WIN_RES_EDIT|Измени изабрани извор
WIN_RES_DELETE|Избриши изабрани извор
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Додај битмапу
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Додај под-битмапу
WIN_RES_BITMAPS|Битмапи
WIN_RES_FONTS|Фонтови
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Прозори
WIN_WIN_ADD|Додај нови прозор
WIN_WIN_ADD_LAY|Додај нови план за изабрани прозор
WIN_WIN_MOVE_UP|Помери изабрани план на редослед (последњи план је подразумеван за прозор)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Помери изабрани план под редослед (последњи план је подразумеван за прозор)
WIN_WIN_COPY|Направи копију изабраног прозора или плана
WIN_WIN_EDIT|Измени изабрани прозор или план
WIN_WIN_DELETE|Избриши изабрани прозор или план
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Ставке
WIN_ITEMS_ADD|Додај нову ставку
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Помери изабрану ставку на редослед
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Помери изабрану ставку под редослед
WIN_ITEMS_COPY|Направи копију изабране ставке
WIN_ITEMS_EDIT|Измени изабрану ставку
WIN_ITEMS_DELETE|Избриши изабрану ставку
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Додај у изабрани панел
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Добро дошли у VLC управљач маскама
WELCOME_MSG|Шта желите да урадите?
WELCOME_NEW|Направи нову маску
WELCOME_OPEN|Отвори већ постојећу маску
WELCOME_QUIT|Изађи
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Поставке
WIN_PREFS_UPDATE_L|Омогући ауто-доградњу:
WIN_PREFS_LANG_L|Језик:
WIN_PREFS_LAF_L|Изглед и стил програма:
WIN_PREFS_TBAR_L|Прикажи палету алата:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Неке поставке ступају на снагу само након поновног покретања програма.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Измени под-битмапу
ZOOM_FACTOR|Увећање:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Опште променљиве
WIN_VARS_NOTE|<html>Ове променљиве утичу само на преглед.<br>Оне симулирају стање VLC-а.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Позиција клизача
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Поставке маски
WIN_THEME_NAME|Име:
WIN_THEME_AUTHOR|Аутор:
WIN_THEME_EMAIL|Е-пошта аутора:
WIN_THEME_WEB|Веб-сајт аутора:
WIN_THEME_MAGNET|Магнет:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Када је растојање између ивице екрана и сидра прозора мање од ових вредности, прозор ће се ускладити ивици
WIN_THEME_ALPHA|Непровидност:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Постави алфа транспарентност прозорa. Унос мора бити између 1 (потпуна провидност) и 255 (потпуна непровидност). Ниске вредности треба избегавати.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Непровидност приликом померања:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Поставља алфа транспарентност прозорa када су померени.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Подаци о маски
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Особине маске
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Уреди секвенцу акција
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Акције
ACTIONS_DIALOGS|Прикажи дијалог
ACTIONS_PLAYLIST|Списак нумера
ACTIONS_DVD|ДВД
ACTIONS_WINDOWS|Маска
ACTIONS_VLC_PLAY|Пусти
ACTIONS_VLC_PAUSE|Паузирај
ACTIONS_VLC_STOP|Заустави
ACTIONS_VLC_FASTER|Пусти брже
ACTIONS_VLC_SLOWER|Пусти спорије
ACTIONS_VLC_MUTE|Искључи звук
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Појачај звук
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Смањи звук
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Режим целог екрана
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Усликај
ACTIONS_VLC_ONTOP|Увек на врху
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Умањи
ACTIONS_VLC_QUIT|Изађи
ACTIONS_EQ_ENABLE|Омогући еквилајзер
ACTIONS_EQ_DISABLE|Онемогући еквилајзер
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Промени маску
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Отвору датотеку (једноставно)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Отвори датотеку (проширено)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Отвори фасциклу
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Отвори диск
ACTIONS_DIALOGS_NET|Отвори извор мреже
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Извештај
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Поставке
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Подаци о датотеци
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Списак нумера без маске
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Помоћник
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Искачући мени
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Аудио поставке искачућег менија
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Видео поставке искачућег менија
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Разне поставке искачућег менија
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Додај нову ставку
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Уклони изабрану ставку
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Пусти следећу ставку
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Пусти претходну ставку
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Пусти у насумичном/нормалном реду
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Пусти ставку из листе нумера једанпут
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Омогући/онемогући понављање тренутне ставке
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Поређај по алфабетном реду
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Учитај из датотеке
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Сачувај у датотеку
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Следећи наслов
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Претходни наслов
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Следеће поглавље
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Претходно поглавље
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Главни мени
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Покажи прозор
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Сакриј прозор
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Увећај прозор
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Умањи прозор
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Промени план прозора
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Не ради ништа.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Покажи дијалог за учитавање нове маске.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Покажи основни „Отвори датотеку“ дијалог.
ACTION_DESC_FILE|Покажи проширени „Отвори датотеку“ дијалог.
ACTION_DESC_DIRECTORY|Покажи „Отвори фасциклу“ дијалог.
ACTION_DESC_DISC|Покажи „Отвори диск“ дијалог.
ACTION_DESC_NET|Покажи „Отвори извор мреже“ дијалог.
ACTION_DESC_MSG|Покажи дијалог извештаја.
ACTION_DESC_PREFS|Покажи дијалог поставки.
ACTION_DESC_FILEINFO|Покажи дијалог у вези с подацима о датотеци.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Покажи подразумеване прозоре (без маске) листе нумера.
ACTION_DESC_WIZARD|Покажи „Помоћник“ дијалог.
ACTION_DESC_POPUP|Покажи искачући мени.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Покажи аудио поставке искачућег менија.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Покажи видео поставке искачућег менија.
ACTION_DESC_MISCPU|Покажи искачући мени с надзорником списка нумера и општим поставкама.
ACTION_DESC_EQENABLE|Омогући еквилајзер аудио филтера.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Онемогући еквилајзер аудио филтера.
ACTION_DESC_PLAY|Пусти тренутну ставку са списка нумера.
ACTION_DESC_PAUSE|Паузирај ставке са списка нумера.
ACTION_DESC_STOP|Заустави ставке са списка нумера.
ACTION_DESC_FASTER|Пусти брже.
ACTION_DESC_SLOWER|Пусти спорије.
ACTION_DESC_MUTE|Искључивање звука.
ACTION_DESC_VOLUP|Појачај звук.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Смањи звук.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Режим целог екрана.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Усликај видео.
ACTION_DESC_ONTOP|Увек на врху.
ACTION_DESC_MIN|Умањи.
ACTION_DESC_QUIT|Изађи.
ACTION_PL_ADD|Додај нову ставку на списак нумера.
ACTION_PL_DEL|Уклони изабране ставке са списка нумера.
ACTION_PL_NEXT|Пусти следећу ставку са списка нумера.
ACTION_PL_PREV|Пусти претходну ставку са списка нумера.
ACTION_PL_SORT|Поређај списак нумера по алфабетном реду.
ACTION_PL_LOAD|Учитај датотеку списка нумера.
ACTION_PL_SAVE|Сачувај тренутни списак нумера на датотеку.
ACTION_DVD_NEXTT|Иди на следећи наслов на ДВД-у.
ACTION_DVD_PREVT|Иди на претходни наслов на ДВД-у.
ACTION_DVD_NEXTC|Иди на следеће поглавље на ДВД-у.
ACTION_DVD_PREVC|Иди на претходно поглавље на ДВД-у.
ACTION_DVD_MENU|Иди на корени мени ДВД-а.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Активирај
ACTION_DEACTIVATE|Деактивирај
ACTION_RANDOM|%s тако да ставке у списку нумера буду пуштене насумично.
ACTION_LOOP|%s да се списак нумера понавља када се заврши.
ACTION_REPEAT|%s да се тренутна ставка понавља када се заврши.
ACTION_SHOW|Прикажи прозор с ID-ом %i
ACTION_HIDE|Сакриј прозор с ID-ом %i
ACTION_MAXIMIZE|Повећај прозор с ID-ом %i
ACTION_UNMAXIMIZE|Умањи прозор с ID-ом %i
ACTION_LAYOUT|Постави план прозора с ID-ом %i у %l
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Управљач клизачима
SBGGEN_PREV|< Назад
SBGGEN_NEXT|Даље >
SBGGEN_CANCEL|Откажи
SBGGEN_FINISH|Заврши
SBGGEN_DESCR|Добро дошли у управљач клизачима. Помоћиће Вам да направите уредан клизач с Ваших слика, са само неколико корака.
SBGGEN_FIRST|Први корак, изаберите да ли ће клизач бити с леве ка десној страни или с дна ка врху, као и величина позадине.
SBGGEN_WIDTH|Ширина:
SBGGEN_HEIGHT|Висина:
SBGGEN_LEFT_M|Лева маргина:
SBGGEN_RIGHT_M|Десна маргина:
SBGGEN_TOP_M|Маргина на врху:
SBGGEN_BTM_M|Маргина на дну:
SBGGEN_SECOND|У следећем кораку имате да изаберете исправну слику која је повезана с различитим деловима Вашег клизача.
SBGGEN_NOTE|Имајте у виду да су иконе само примери који Вам илуструју разлике различитих делова. Они нису прегледи слика који ће се користити у позадини.
SBGGEN_IMAGE|Слика:
SBGGEN_OPEN|Отвори...
SBGGEN_RESIZE|Величина:
SBGGEN_TILE|Плочица
SBGGEN_STRETCH|Растезање
SBGGEN_BG|Позадина
SBGGEN_OVERLAY|Слика преко површине
SBGGEN_LEFT_E|Лева ивица
SBGGEN_RIGHT_E|Десна ивица
SBGGEN_TOP_E|Ивица на врху
SBGGEN_BTM_E|Ивица на дну
SBGGEN_MIDDLE|Средишњи део
SBGGEN_PROGRESS|Прављење позадине...
#Message dialogues
#%v - version
ABOUT_TITLE|О VLC управљачу маски %v
#%y - current year
#%w - website
ABOUT_MSG|<html><h3>Ауторска права 2007-%y VideoLAN тим</h3>Издато под условима GPL 2+<br><br><b>Главни програмер:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Веб-сајт:</b> %w<br><br><b>Заслуге:</b><br>Timothy Gerard Endres-у за приступ регистри и TAR подршци (јавни домен)<br>Танго! пројекту (http://tango.freedesktop.org) за поједине иконе (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet-у (asmax@via.ecp.fr) и Olivier Teuli-у&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) за Болов израз и Безиеров кôд (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Увожење VLT датотеке
#%f - name of the folder
VLT_EX_MSG|VLT датотека биће отпакована у потфолдер под називом „%f“.\nДа ли желите да наставите?
VLT_EX_YES|Да, отпакуј
VLT_EX_NO|Не, откажи
VLT_EX_PROGRESS|Отпакивање VLT датотеке...
XML_PARSING_PROGRESS|Рашчлањавање XML датотеке...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png унутар XML фасцикле
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (OpenType и TrueType фонтови) унутар XML фасцикле
DUPLICATE_MSG|Молимо, преименујте образац за дуплиране објекте.\n%oldid% биће замењене са старим ID-ом објекта.
DEL_CONFIRM_TITLE|Потврда за брисање
DEL_CONFIRM_MSG|Заиста желите да избришете „%n“?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Ваше радње нису сачуване
EXIT_CONFIRM_MSG|Желите ли да сачувате маску пре изласка?
UPDATE_TITLE|Доградња није пронађена
UPDATE_MSG|Доградња је доступна за управљач маскама.\nВаше издање: %v\nПоследње издање: %c\nЖелите ли да доградите управљач маскама?
VLT_PROGRESS|Прављење VLT датотеке...
VLT_SUCCESS_MSG|VLT датотека је успешно направљена.
VLT_SUCCESS_TITLE|VLT датотека је направљена
DOWNLOAD_PROGRESS|Преузимање...
CONNECT_PROGRESS|Повезивање...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Доградња је завршена
UPDATE_SUCCESS_MSG|Доградња је успешно преузета и инсталирана.\nVLC управљач маскама ће се поново покренути
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Грешка при отварању датотеке
ERROR_FILENEXIST_MSG|Датотека „%f“ не постоји и зато не може бити отворена!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Отпакивање VLT датотеке није успело
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT датотека не може да се отпакује!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Не могу да пронађем theme.xml
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Не могу да пронађем theme.xml унутар распакованог садржаја VLT датотеке.\nПокушајте да је отворите ручно.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Грешка
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC медија плејер не може бити покренут
ERROR_BROWSE_TITLE|Прегледач не може да буде покренут
ERROR_BROWSE_MSG|Прегледач не може бити покренут.\nМолимо, идите на следећу адресу ручно:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Под-битмапа не може бити додата
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Нема сродних изабраних битмапа!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Изабрани извор није битмапа!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Извор не може да се избрише
ERROR_RES_DEL_INUSE|Извор се још увек користи као маска, тако да не може бити обрисан.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|План не може да се дода
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Нема сродних изабраних прозора!
ERROR_UPDATE_TITLE|Грешка при доградњи!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Грешка при спремању слике
ERROR_SAVEPNG_MSG|Слика не може да се сачува.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Грешка при прављењу нових маска!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Нова маска не може бити направљена.
ERROR_HEADER_INVALID|Датотека није исправна као VLC тема!\nНеисправно заглавље:
ERROR_SKIN_INVALID|Изабрана датотека није исправна VLC маска!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Издање теме коришћено у изабраној маски још увек није подржано!
ERROR_SAVE_TITLE|Грешка при спремању маске!
ERROR_SAVE_MSG|Маска није сачувана.
ERROR_ALPHA_TITLE|Унос провидности није исправан
ERROR_ALPHA_MSG|Молимо, унесите исправну вредност за провидност! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Средишња слика не може да се учита!\nБар средишњи део клизача је потребан да би се направила позадина за клизач.
ERROR_VLT_TITLE|VLT датотека не може да се направи
ERROR_VLT_MSG|VLT датотека не може бити направљена!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID није исправан
ERROR_ID_INVALID_MSG|Молимо, унесите исправан ID!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID „%i“ већ постоји.\nМолимо, изаберите други.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Ширина није исправна
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Молимо, унесите исправну ширину!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Висина није исправна
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Молимо, унесите исправну ширину!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Датотека није исправна
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Молимо, изаберите исправну датотеку!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Битмапа који сте изабрали не може да се учита!\nМолимо, унесите другу.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Неисправан број сличица
ERROR_NBFRAMES_MSG|Број сличица не може бити мањи од 1
ERROR_OTF_TITLE|OTF није подржан
ERROR_OTF_MSG|Изабрали сте „OpenType“ фонт. VLC ће га приказати исправно, али управљач маски неће.\nВидећете још један фонт у прегледу.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Неисправна величина
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Молимо, унесите исправну величину.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Неисправне димензије
ERROR_OUTSIDE_MSG|Унесене димензије су ван сродних битмапа!
ERROR_BITMAP_NEXIST|Битмапа %i не постоји.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Неисправна слика!
ERROR_BITMAP_LOAD|Слика за битмапу %i не може да се учита.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Грешка при учитавању слика
ERROR_NOSTATE|Молимо, унесите стање!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Стање неисправно
ERROR_FONT_NEXIST|Фонт %i не постоји.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Неисправан фонт!
ERROR_POINTS_INVALID|Молимо, унесите исправне Безиерове поене!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Поени нису исправни!
ERROR_RADIALSLIDER|Радијални клизач још увек није подржан од стране управљача маскама.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Није подржано
#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Неименована маска
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Непознат аутор
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Непозната
#History
HIST_ITEM_ADD|Додај %t
HIST_ITEM_DEL|Избриши %t
HIST_ITEM_EDIT|Измени %t
HIST_ITEM_MOVE|Помери %t
HIST_RES_DEL|Избриши %t „%i“
#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* Attribute must be specified.
#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|Опште особине
WIN_ITEM_ID|ID*:
WIN_ITEM_ID_TIP|Име и идентификација под-битмапа. Мора бити јединствено.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Ширина:
WIN_ITEM_HEIGHT|Висина:
WIN_ITEM_VISIBLE|Видљивост:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Леви ћошак:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Одреди на који ћошак желите да поставите план — горњи леви угао ове ставке је закачен, у случају преувеличавања.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Десни ћошак:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Одреди на који ћошак желите да поставите план — горњи десни угао ове ставке је закачен, у случају преувеличавања.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Задржи X размеру:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Када је постављено на тачно, хоризонтална величина је промењена. На пример, ако је на почетку простор с леве стране двоструко већи од простора с десне, ово ће остати исто током било каквих хоризонталних преувеличавања. Ширина контроле остаје константна.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Задржи Y размеру:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Када је постављено на тачно, вертикална величина је промењена. На пример, ако је на почетку простор с врха двоструко већи од свог дна, ово ће остати исто током било каквих вертикалних преувеличавања. Висина контроле остаје константна.
WIN_ITEM_HELP|Помоћни текст:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Променљива '$H' биће проширена на ову вредност када миш покрије тренутну контролу.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Приказ балона:
FILE_INDIR|у истој фасцикли као и XML датотека
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Поставке битмапа
WIN_BITMAP_FILE|Датотека*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Означава стазу и назив коришћене слике.
WIN_BITMAP_OPEN|Отвори...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Алфа боја:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Транспарентна боја битмапа у хексадецималном формату. Ако Ваша PNG датотека прецизира транспарентну маску, биће пренешена у налог.
WIN_BITMAP_CHOOSE|Изабери...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Број сличица:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Ова особина је потребна за одређивање анимираних битмапа; то је број сличица садржаних у Вашој анимацији. Све остале сличице су само слике положене вертикално на битмапу.
WIN_BITMAP_FPS|Сличица по секунди:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Користи се само у анимираним битмапама; то је број сличица по секунди сваке анимације.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Особине анимације
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Изабери алфа боју
#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|Поставке под-битмапа
WIN_SBMP_BOUNDS|Позиције и димензије
#Font
WIN_FONT_TITLE|Поставке фонта
WIN_FONT_FILE|Датотека*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Датотека која садржи „TrueType“ или „OpenType“ фонтове.
WIN_FONT_OPEN|Отвори...
WIN_FONT_SIZE|Величина:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Поставке плана
WIN_LAYOUT_GENERAL|Опште основе
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Димензије
WIN_LAYOUT_WIDTH|Почетна ширина*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Почетна ширина плана.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Почетна висина*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Почетна висина плана.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Минимална ширина:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Минимална ширина плана. Користи се само код преувеличавања. Уколико је ова вредност постављена на „-1“, почетна ширина биће коришћена као минимална.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Минимална висина:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Минимална висина плана. Користи се само код преувеличавања. Уколико је ова вредност постављена на „-1“, почетна висина биће коришћена као минимална.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Максимална ширина:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Максимална ширина плана. Користи се само код преувеличавања. Уколико је ова вредност постављена на „-1“, почетна ширина биће коришћена као максимална.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Максимална висина:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Максимална висина плана. Користи се само код преувеличавања. Уколико је ова вредност постављена на „-1“, почетна висина биће коришћена као максимална.
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Поставке прозора
WIN_WINDOW_X_TIP|Почетна раздаљина прозора с леве ивице екрана.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Почетна раздаљина прозора с врха екрана.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Одређује да ли прозор треба да се појави када се VLC покрене. Будући да VLC памти маску, позицију и видљивост, ова особина ће бити коришћена само први пут када је маска учитана.
WIN_WINDOW_DD|Премештање:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Одређује да ли је функција премештања медија датотекâ дозвољена на овом прозору.
WIN_WINDOW_PD|Пусти при примештању:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Одређује да ли је премештена датотека пуштена директно (тачно) или само постављена (нетачно). Ова особина нема ефекта ако је премештање подешено на „нетачно“.
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Поставке премештања
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Поставке сидра
WIN_ANCHOR_POINTS|Поени:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Поени који дефинишу Безиерове криве праћене са сидром. Не морате да мењате параметре ако је све што желите тачкино сидро.
WIN_ANCHOR_RANGE|Растојање:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Растојање сидрине површине ефекта, у пикселима.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Приоритет*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Свако сидро има приоритет (особину приоритета), тако да сидро с највећим приоритетом јесте победник, што значи да при померању његових прозора сви остали усидрени прозори ће се такође померати. Да би се разбио ефекат два усидрена прозора, потребно да је померите прозор чије сидро има мањи приоритет.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Границе
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Поставке дугмади
WIN_BUTTON_UP|Нормална слика*:
WIN_BUTTON_OVER|Слика када плута:
WIN_BUTTON_DOWN|Слика када је кликнута:
WIN_BUTTON_ACTION|Акција:
WIN_BUTTON_ATTR|Особине дугмади
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Поставке кућица
WIN_CHECKBOX_UP|Нормална слика*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Слика када плута:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Слика када је кликнута:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Акција:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Стање:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Булов израз који одређује стање кућице: нетачно -> стање #1, тачно -> стање #2
WIN_CHECKBOX_STATE|Стање кућицâ
WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Услов није попуњен):
WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Услов није попуњен):
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Поставке сликâ
WIN_IMAGE_IMAGE|Слика*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID битмапа
WIN_IMAGE_RESIZE|Режим преувеличавања:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Наведи понашање слике када јој је промењена величина.
WIN_IMAGE_ACTION|Акција:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Акција праћена кликом на слику.
WIN_IMAGE_ACTION2|Дупли-клик акција:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Акција праћена дуплим-кликом на слику.
WIN_IMAGE_ATTR|Особине сликâ
#Group
WIN_GROUP_TITLE|Поставке група
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Поставке панела
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Димензије
WIN_PANEL_WIDTH|Ширина*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Висина*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Поставке стабла
WIN_PLAYTREE_FONT|Фонт*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Слика позадине:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID битмапа, коришћена као позадина. Када битмапа није унешена, позадина ће бити попуњена уз помоћ bgcolor1 и bgcolor2 особина.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Боја позадине #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Боја позадине #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Боја селекције:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Боја текста:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Репродукција боје текста:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Раван списка нумера:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Одређује да ли би списак нумера требао да користи стабласту структуру или у потпуности \„flat\“ (покажи само лишће стабла).
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Икона ставке:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Отвори икону фасцикле:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Затвори икону фасцикле:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Уреди клизач списка нумера
WIN_PLAYTREE_ATTR|Особине стабла
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Изабери...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Изабери боју
#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Поставке клизача
WIN_SLIDER_UP|Нормална слика*:
WIN_SLIDER_OVER|Слика када плута:
WIN_SLIDER_DOWN|Слика када је кликнута:
WIN_SLIDER_POINTS|Поени*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Дебљина:
WIN_SLIDER_VALUE|Вредност*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Померање стабла
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Омогући позадину
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Измени...
WIN_SLIDER_ATTR|Особине клизача
WIN_SLIDER_BG|Позадина клизача
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Поставке позадине клизача
WIN_SBG_WIZARD|Отвори позадину клизача...
WIN_SBG_IMAGE|Слика*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Хоризонталне сличице:
WIN_SBG_NBVERT|Вертикалне сличице:
WIN_SBG_PADHORIZ|Хоризонтално постављање:
WIN_SBG_PADVERT|Вертикално постављање:
WIN_SBG_ATTR|Особине позадине
#Text
WIN_TEXT_TITLE|Поставке текста
WIN_TEXT_TEXT|Текст*:
WIN_TEXT_FONT|Фонт:
WIN_TEXT_COLOR|Боја:
WIN_TEXT_CHOOSE|Изабери...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Изабери боју текста
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Поравнање:
WIN_TEXT_SCROLLING|Померање:
WIN_TEXT_ATTR|Особине текста
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Видео поставке
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Аутоматски преувеличај:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Одређује да ли би план требао да се аутоматски повећа/смањи да одговара димензијама пуштеног видеа.
WIN_VIDEO_ATTR|Видео особине
\ No newline at end of file
#Srpska jezička datoteka za VLC upravljač maskama
#Author/s: Charmed94
#General strings
CHOICE_YES|Da
CHOICE_NO|Ne
CHOICE_CANCEL|Otkaži
BUTTON_OK|U redu
BUTTON_CANCEL|Otkaži
BUTTON_HELP|Pomoć
#Item names
THEME|Tema
FONT|Font
BITMAP|Bitmap
SUBBITMAP|Pod-bitmap
WINDOW|Prozor
LAYOUT|Izgled
ANCHOR|Sidro
BUTTON|Dugme
CHECKBOX|Kućica
GROUP|Grupa
IMAGE|Slika
PANEL|Panel
PLAYTREE|Playtree
RADIALSLIDER|Radijalni klizač
SLIDER|Klizač
SLIDERBG|Pozadina klizača
TEXT|Tekst
VIDEO|Video
UNNAMED|Neimenovani plan #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Datoteka
MENU_FILE_MN|F
MENU_FILE_NEW|Novo
MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Otvori...
MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Sačuvaj
MENU_FILE_SAVE_MN|S
MENU_FILE_TEST|Proveri masku u VLC-u
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|Izvezi kao VLT...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Sačuvaj trenutni pregled kao sliku...
MENU_FILE_PNG_MN|p
MENU_FILE_EXIT|Izlaz
MENU_FILE_EXIT_MN|x
MENU_EDIT|Prikaz
MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Opozovi
MENU_EDIT_UNDO_MN|U
MENU_EDIT_REDO|Obnovi
MENU_EDIT_REDO_MN|R
MENU_EDIT_THEME|Postavke maski
MENU_EDIT_THEME_MN|S
MENU_EDIT_VARS|Globalne promenljive
MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Postavke
MENU_EDIT_PREFS_MN|P
MENU_EDIT_UP|Pomeri izabranu stavku nagore
MENU_EDIT_DOWN|Pomeri izabranu stavku nadole
MENU_EDIT_LEFT|Pomeri izabranu stavku nalevo
MENU_EDIT_RIGHT|Pomeri izabranu stavku nadesno
MENU_HELP|Pomoć
MENU_HELP_MN|H
MENU_HELP_DOC|Pomoć na mreži
MENU_HELP_DOC_MN|O
MENU_HELP_ABOUT|O programu
MENU_HELP_ABOUT_MN|A
#The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Otvori masku...
TOOLBAR_SAVE|Sačuvaj izmene maske
TOOLBAR_UNDO|Opozovi
TOOLBAR_REDO|Obnovi
TOOLBAR_MOVE|Alat za pomeranje stavki
TOOLBAR_PATH|Alat za izmenu klizača
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Izvor
WIN_RES_ADD_BMP|Dodaj novu bitmapu ili pod-bitmapu
WIN_RES_ADD_FONT|Dodaj novi font
WIN_RES_COPY|Napravi kopiju izabranog izvora
WIN_RES_EDIT|Izmeni izabrani izvor
WIN_RES_DELETE|Izbriši izabrani izvor
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Dodaj bitmapu
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Dodaj pod-bitmapu
WIN_RES_BITMAPS|Bitmapi
WIN_RES_FONTS|Fontovi
#windows window
WIN_WIN_TITLE|Prozori
WIN_WIN_ADD|Dodaj novi prozor
WIN_WIN_ADD_LAY|Dodaj novi plan za izabrani prozor
WIN_WIN_MOVE_UP|Pomeri izabrani plan na redosled (poslednji plan je podrazumevan za prozor)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Pomeri izabrani plan pod redosled (poslednji plan je podrazumevan za prozor)
WIN_WIN_COPY|Napravi kopiju izabranog prozora ili plana
WIN_WIN_EDIT|Izmeni izabrani prozor ili plan
WIN_WIN_DELETE|Izbriši izabrani prozor ili plan
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Stavke
WIN_ITEMS_ADD|Dodaj novu stavku
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Pomeri izabranu stavku na redosled
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Pomeri izabranu stavku pod redosled
WIN_ITEMS_COPY|Napravi kopiju izabrane stavke
WIN_ITEMS_EDIT|Izmeni izabranu stavku
WIN_ITEMS_DELETE|Izbriši izabranu stavku
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Dodaj u izabrani panel
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Dobro došli u VLC upravljač maskama
WELCOME_MSG|Šta želite da uradite?
WELCOME_NEW|Napravi novu masku
WELCOME_OPEN|Otvori već postojeću masku
WELCOME_QUIT|Izađi
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Postavke
WIN_PREFS_UPDATE_L|Omogući auto-dogradnju:
WIN_PREFS_LANG_L|Jezik:
WIN_PREFS_LAF_L|Izgled i stil programa:
WIN_PREFS_TBAR_L|Prikaži paletu alata:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Neke postavke stupaju na snagu samo nakon ponovnog pokretanja programa.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Izmeni pod-bitmapu
ZOOM_FACTOR|Uvećanje:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Opšte promenljive
WIN_VARS_NOTE|<html>Ove promenljive utiču samo na pregled.<br>One simuliraju stanje VLC-a.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Pozicija klizača
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Postavke maski
WIN_THEME_NAME|Ime:
WIN_THEME_AUTHOR|Autor:
WIN_THEME_EMAIL|E-pošta autora:
WIN_THEME_WEB|Veb-sajt autora:
WIN_THEME_MAGNET|Magnet:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Kada je rastojanje između ivice ekrana i sidra prozora manje od ovih vrednosti, prozor će se uskladiti ivici
WIN_THEME_ALPHA|Neprovidnost:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Postavi alfa transparentnost prozora. Unos mora biti između 1 (potpuna providnost) i 255 (potpuna neprovidnost). Niske vrednosti treba izbegavati.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Neprovidnost prilikom pomeranja:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Postavlja alfa transparentnost prozora kada su pomereni.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Podaci o maski
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Osobine maske
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Uredi sekvencu akcija
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Akcije
ACTIONS_DIALOGS|Prikaži dijalog
ACTIONS_PLAYLIST|Spisak numera
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_windows|Maska
ACTIONS_VLC_PLAY|Pusti
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauziraj
ACTIONS_VLC_STOP|Zaustavi
ACTIONS_VLC_FASTER|Pusti brže
ACTIONS_VLC_SLOWER|Pusti sporije