diff --git a/README.TXT b/README.TXT index 5990b134b9a3eab4ce40db7f5f23682f404a7fc9..c2d9d8cdc1c2de57b7a4dea3131c090beee983b4 100644 --- a/README.TXT +++ b/README.TXT @@ -126,6 +126,7 @@ Myckel Habets for the Dutch translation Michał Trzebiatowski for the Polish translation Sidney Doria for the Brasilian Portuguese translation Andrey Wolk for the Russian translation +Ђорђе Васиљевић for the Serbian translation Marián Hikaník for the Slovak translation Daniel Nylander for the Swedish translation ----------------------------------------------------------- diff --git a/lang/languages.txt b/lang/languages.txt index f7c2491017b26cacf15c88fe3722b1cd2f848c4d..7e5986a0d8b024ccb98da0f36f87ad6c31493f07 100644 --- a/lang/languages.txt +++ b/lang/languages.txt @@ -9,6 +9,8 @@ ko|Korean|ko.txt pl|Polish|pl.txt pt-br|Portuguese (Brasil)|pt-br.txt ru|Russian (Incomplete)|ru.txt +sr|Serbian (Latin)|sr.lat.txt +sr-cyr|Serbian (Cyrillic)|sr.cyr.txt sk|Slovak|sk.txt es|Spanish|es.txt sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt \ No newline at end of file diff --git a/lang/sr.cyr.txt b/lang/sr.cyr.txt new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bf93f6a01fa1a30912060cee647e2d3ef31e2cb7 --- /dev/null +++ b/lang/sr.cyr.txt @@ -0,0 +1,600 @@ +#Српска језичка датотека за VLC управљач маскама +#Author/s: Charmed94 + +#General strings +CHOICE_YES|Да +CHOICE_NO|Не +CHOICE_CANCEL|Откажи +BUTTON_OK|У реду +BUTTON_CANCEL|Откажи +BUTTON_HELP|Помоћ + +#Item names +THEME|Тема +FONT|Фонт +BITMAP|Битмап +SUBBITMAP|Под-битмап +WINDOW|Прозор +LAYOUT|Изглед +ANCHOR|Сидро +BUTTON|Дугме +CHECKBOX|Кућица +GROUP|Група +IMAGE|Слика +PANEL|Панел +PLAYTREE|Playtree +RADIALSLIDER|Радијални клизач +SLIDER|Клизач +SLIDERBG|Позадина клизача +TEXT|Текст +VIDEO|Видео +UNNAMED|Неименовани план #%i + +#The Menu bar and its entries +#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value +MENU_FILE|Датотека +MENU_FILE_MN|F +MENU_FILE_NEW|Ново +MENU_FILE_NEW_MN|N +MENU_FILE_OPEN|Отвори... +MENU_FILE_OPEN_MN|O +MENU_FILE_SAVE|Сачувај +MENU_FILE_SAVE_MN|S +MENU_FILE_TEST|Провери маску у VLC-у +MENU_FILE_TEST_MN|T +MENU_FILE_VLT|Извези као VLT... +MENU_FILE_VLT_MN|V +MENU_FILE_PNG|Сачувај тренутни преглед као слику... +MENU_FILE_PNG_MN|p +MENU_FILE_EXIT|Излаз +MENU_FILE_EXIT_MN|x +MENU_EDIT|Приказ +MENU_EDIT_MN|E +MENU_EDIT_UNDO|Опозови +MENU_EDIT_UNDO_MN|U +MENU_EDIT_REDO|Обнови +MENU_EDIT_REDO_MN|R +MENU_EDIT_THEME|Поставке маски +MENU_EDIT_THEME_MN|S +MENU_EDIT_VARS|Глобалне променљиве +MENU_EDIT_VARS_MN|G +MENU_EDIT_PREFS|Поставке +MENU_EDIT_PREFS_MN|P +MENU_EDIT_UP|Помери изабрану ставку нагоре +MENU_EDIT_DOWN|Помери изабрану ставку надоле +MENU_EDIT_LEFT|Помери изабрану ставку налево +MENU_EDIT_RIGHT|Помери изабрану ставку надесно +MENU_HELP|Помоћ +MENU_HELP_MN|H +MENU_HELP_DOC|Помоћ на мрежи +MENU_HELP_DOC_MN|O +MENU_HELP_ABOUT|О програму +MENU_HELP_ABOUT_MN|A + +#The toolbar +TOOLBAR_OPEN|Отвори маску... +TOOLBAR_SAVE|Сачувај измене маске +TOOLBAR_UNDO|Опозови +TOOLBAR_REDO|Обнови +TOOLBAR_MOVE|Алат за померање ставки +TOOLBAR_PATH|Алат за измену клизача + +#Resource Window +WIN_RES_TITLE|Извор +WIN_RES_ADD_BMP|Додај нову битмапу или под-битмапу +WIN_RES_ADD_FONT|Додај нови фонт +WIN_RES_COPY|Направи копију изабраног извора +WIN_RES_EDIT|Измени изабрани извор +WIN_RES_DELETE|Избриши изабрани извор +WIN_RES_PU_ADD_BMP|Додај битмапу +WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Додај под-битмапу +WIN_RES_BITMAPS|Битмапи +WIN_RES_FONTS|Фонтови + +#Windows window +WIN_WIN_TITLE|Прозори +WIN_WIN_ADD|Додај нови прозор +WIN_WIN_ADD_LAY|Додај нови план за изабрани прозор +WIN_WIN_MOVE_UP|Помери изабрани план на редослед (последњи план је подразумеван за прозор) +WIN_WIN_MOVE_DOWN|Помери изабрани план под редослед (последњи план је подразумеван за прозор) +WIN_WIN_COPY|Направи копију изабраног прозора или плана +WIN_WIN_EDIT|Измени изабрани прозор или план +WIN_WIN_DELETE|Избриши изабрани прозор или план + +#Items window +WIN_ITEMS_TITLE|Ставке +WIN_ITEMS_ADD|Додај нову ставку +WIN_ITEMS_MOVE_UP|Помери изабрану ставку на редослед +WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Помери изабрану ставку под редослед +WIN_ITEMS_COPY|Направи копију изабране ставке +WIN_ITEMS_EDIT|Измени изабрану ставку +WIN_ITEMS_DELETE|Избриши изабрану ставку +WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Додај у изабрани панел + +#Welcome dialog +WELCOME_TITLE|Добро дошли у VLC управљач маскама +WELCOME_MSG|Шта желите да урадите? +WELCOME_NEW|Направи нову маску +WELCOME_OPEN|Отвори већ постојећу маску +WELCOME_QUIT|Изађи + +#Preferences window +WIN_PREFS_TITLE|Поставке +WIN_PREFS_UPDATE_L|Омогући ауто-доградњу: +WIN_PREFS_LANG_L|Језик: +WIN_PREFS_LAF_L|Изглед и стил програма: +WIN_PREFS_TBAR_L|Прикажи палету алата: +WIN_PREFS_RESTART_L|Неке поставке ступају на снагу само након поновног покретања програма. + +#SubBitmap Edit and Skin Preview window +WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Измени под-битмапу +ZOOM_FACTOR|Увећање: + +#Global variables editing window +WIN_VARS_TITLE|Опште променљиве +WIN_VARS_NOTE|Ове променљиве утичу само на преглед.
Оне симулирају стање VLC-а. +WIN_VARS_SLIDER|Позиција клизача + +#Theme options window +WIN_THEME_TITLE|Поставке маски +WIN_THEME_NAME|Име: +WIN_THEME_AUTHOR|Аутор: +WIN_THEME_EMAIL|Е-пошта аутора: +WIN_THEME_WEB|Веб-сајт аутора: +WIN_THEME_MAGNET|Магнет: +WIN_THEME_MAGNET_TIP|Када је растојање између ивице екрана и сидра прозора мање од ових вредности, прозор ће се ускладити ивици +WIN_THEME_ALPHA|Непровидност: +WIN_THEME_ALPHA_TIP|Постави алфа транспарентност прозорa. Унос мора бити између 1 (потпуна провидност) и 255 (потпуна непровидност). Ниске вредности треба избегавати. +WIN_THEME_MOVEALPHA|Непровидност приликом померања: +WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Поставља алфа транспарентност прозорa када су померени. +WIN_THEME_INFO_TITLE|Подаци о маски +WIN_THEME_ATTR_TITLE|Особине маске + +#Action Editor +WIN_ACTIONS_TITLE|Уреди секвенцу акција + +#Popup menu in the action editor +ACTIONS_PU|Акције +ACTIONS_DIALOGS|Прикажи дијалог +ACTIONS_PLAYLIST|Списак нумера +ACTIONS_DVD|ДВД +ACTIONS_WINDOWS|Маска +ACTIONS_VLC_PLAY|Пусти +ACTIONS_VLC_PAUSE|Паузирај +ACTIONS_VLC_STOP|Заустави +ACTIONS_VLC_FASTER|Пусти брже +ACTIONS_VLC_SLOWER|Пусти спорије +ACTIONS_VLC_MUTE|Искључи звук +ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Појачај звук +ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Смањи звук +ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Режим целог екрана +ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Усликај +ACTIONS_VLC_ONTOP|Увек на врху +ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Умањи +ACTIONS_VLC_QUIT|Изађи +ACTIONS_EQ_ENABLE|Омогући еквилајзер +ACTIONS_EQ_DISABLE|Онемогући еквилајзер +ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Промени маску +ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Отвору датотеку (једноставно) +ACTIONS_DIALOGS_FILE|Отвори датотеку (проширено) +ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Отвори фасциклу +ACTIONS_DIALOGS_DISC|Отвори диск +ACTIONS_DIALOGS_NET|Отвори извор мреже +ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Извештај +ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Поставке +ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Подаци о датотеци +ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Списак нумера без маске +ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Помоћник +ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Искачући мени +ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Аудио поставке искачућег менија +ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Видео поставке искачућег менија +ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Разне поставке искачућег менија +ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Додај нову ставку +ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Уклони изабрану ставку +ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Пусти следећу ставку +ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Пусти претходну ставку +ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Пусти у насумичном/нормалном реду +ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Пусти ставку из листе нумера једанпут +ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Омогући/онемогући понављање тренутне ставке +ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Поређај по алфабетном реду +ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Учитај из датотеке +ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Сачувај у датотеку +ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Следећи наслов +ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Претходни наслов +ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Следеће поглавље +ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Претходно поглавље +ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Главни мени +ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Покажи прозор +ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Сакриј прозор +ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Увећај прозор +ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Умањи прозор +ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Промени план прозора + +#Action descriptions +ACTION_DESC_NONE|Не ради ништа. +ACTION_DESC_CHANGESKIN|Покажи дијалог за учитавање нове маске. +ACTION_DESC_FILESIMPLE|Покажи основни „Отвори датотеку“ дијалог. +ACTION_DESC_FILE|Покажи проширени „Отвори датотеку“ дијалог. +ACTION_DESC_DIRECTORY|Покажи „Отвори фасциклу“ дијалог. +ACTION_DESC_DISC|Покажи „Отвори диск“ дијалог. +ACTION_DESC_NET|Покажи „Отвори извор мреже“ дијалог. +ACTION_DESC_MSG|Покажи дијалог извештаја. +ACTION_DESC_PREFS|Покажи дијалог поставки. +ACTION_DESC_FILEINFO|Покажи дијалог у вези с подацима о датотеци. +ACTION_DESC_PLAYLIST|Покажи подразумеване прозоре (без маске) листе нумера. +ACTION_DESC_WIZARD|Покажи „Помоћник“ дијалог. +ACTION_DESC_POPUP|Покажи искачући мени. +ACTION_DESC_AUDIOPU|Покажи аудио поставке искачућег менија. +ACTION_DESC_VIDEOPU|Покажи видео поставке искачућег менија. +ACTION_DESC_MISCPU|Покажи искачући мени с надзорником списка нумера и општим поставкама. +ACTION_DESC_EQENABLE|Омогући еквилајзер аудио филтера. +ACTION_DESC_EQDISABLE|Онемогући еквилајзер аудио филтера. +ACTION_DESC_PLAY|Пусти тренутну ставку са списка нумера. +ACTION_DESC_PAUSE|Паузирај ставке са списка нумера. +ACTION_DESC_STOP|Заустави ставке са списка нумера. +ACTION_DESC_FASTER|Пусти брже. +ACTION_DESC_SLOWER|Пусти спорије. +ACTION_DESC_MUTE|Искључивање звука. +ACTION_DESC_VOLUP|Појачај звук. +ACTION_DESC_VOLDOWN|Смањи звук. +ACTION_DESC_FULLSCREEN|Режим целог екрана. +ACTION_DESC_SNAPSHOT|Усликај видео. +ACTION_DESC_ONTOP|Увек на врху. +ACTION_DESC_MIN|Умањи. +ACTION_DESC_QUIT|Изађи. +ACTION_PL_ADD|Додај нову ставку на списак нумера. +ACTION_PL_DEL|Уклони изабране ставке са списка нумера. +ACTION_PL_NEXT|Пусти следећу ставку са списка нумера. +ACTION_PL_PREV|Пусти претходну ставку са списка нумера. +ACTION_PL_SORT|Поређај списак нумера по алфабетном реду. +ACTION_PL_LOAD|Учитај датотеку списка нумера. +ACTION_PL_SAVE|Сачувај тренутни списак нумера на датотеку. +ACTION_DVD_NEXTT|Иди на следећи наслов на ДВД-у. +ACTION_DVD_PREVT|Иди на претходни наслов на ДВД-у. +ACTION_DVD_NEXTC|Иди на следеће поглавље на ДВД-у. +ACTION_DVD_PREVC|Иди на претходно поглавље на ДВД-у. +ACTION_DVD_MENU|Иди на корени мени ДВД-а. +#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices +#%i = Window ID textfield +#%l = Layout ID textfield +ACTION_ACTIVATE|Активирај +ACTION_DEACTIVATE|Деактивирај +ACTION_RANDOM|%s тако да ставке у списку нумера буду пуштене насумично. +ACTION_LOOP|%s да се списак нумера понавља када се заврши. +ACTION_REPEAT|%s да се тренутна ставка понавља када се заврши. +ACTION_SHOW|Прикажи прозор с ID-ом %i +ACTION_HIDE|Сакриј прозор с ID-ом %i +ACTION_MAXIMIZE|Повећај прозор с ID-ом %i +ACTION_UNMAXIMIZE|Умањи прозор с ID-ом %i +ACTION_LAYOUT|Постави план прозора с ID-ом %i у %l + +#Slider background generator +SBGGEN_TITLE|Управљач клизачима +SBGGEN_PREV|< Назад +SBGGEN_NEXT|Даље > +SBGGEN_CANCEL|Откажи +SBGGEN_FINISH|Заврши + +SBGGEN_DESCR|Добро дошли у управљач клизачима. Помоћиће Вам да направите уредан клизач с Ваших слика, са само неколико корака. +SBGGEN_FIRST|Први корак, изаберите да ли ће клизач бити с леве ка десној страни или с дна ка врху, као и величина позадине. +SBGGEN_WIDTH|Ширина: +SBGGEN_HEIGHT|Висина: +SBGGEN_LEFT_M|Лева маргина: +SBGGEN_RIGHT_M|Десна маргина: +SBGGEN_TOP_M|Маргина на врху: +SBGGEN_BTM_M|Маргина на дну: +SBGGEN_SECOND|У следећем кораку имате да изаберете исправну слику која је повезана с различитим деловима Вашег клизача. +SBGGEN_NOTE|Имајте у виду да су иконе само примери који Вам илуструју разлике различитих делова. Они нису прегледи слика који ће се користити у позадини. + +SBGGEN_IMAGE|Слика: +SBGGEN_OPEN|Отвори... +SBGGEN_RESIZE|Величина: +SBGGEN_TILE|Плочица +SBGGEN_STRETCH|Растезање + +SBGGEN_BG|Позадина +SBGGEN_OVERLAY|Слика преко површине +SBGGEN_LEFT_E|Лева ивица +SBGGEN_RIGHT_E|Десна ивица +SBGGEN_TOP_E|Ивица на врху +SBGGEN_BTM_E|Ивица на дну +SBGGEN_MIDDLE|Средишњи део + +SBGGEN_PROGRESS|Прављење позадине... + +#Message dialogues +#%v - version +ABOUT_TITLE|О VLC управљачу маски %v +#%y - current year +#%w - website +ABOUT_MSG|

Ауторска права 2007-%y VideoLAN тим

Издато под условима GPL 2+

Главни програмер: Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)
Веб-сајт: %w

Заслуге:
Timothy Gerard Endres-у за приступ регистри и TAR подршци (јавни домен)
Танго! пројекту (http://tango.freedesktop.org) за поједине иконе (Creative Commons BY-SA 2.5)
Cyril Deguet-у (asmax@via.ecp.fr) и Olivier Teuli-уère (ipkiss@via.ecp.fr) за Болов израз и Безиеров кôд (GPL 2+) +VLT_EX_TITLE|Увожење VLT датотеке +#%f - name of the folder +VLT_EX_MSG|VLT датотека биће отпакована у потфолдер под називом „%f“.\nДа ли желите да наставите? +VLT_EX_YES|Да, отпакуј +VLT_EX_NO|Не, откажи +VLT_EX_PROGRESS|Отпакивање VLT датотеке... +XML_PARSING_PROGRESS|Рашчлањавање XML датотеке... +ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png унутар XML фасцикле +ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (OpenType и TrueType фонтови) унутар XML фасцикле +DUPLICATE_MSG|Молимо, преименујте образац за дуплиране објекте.\n%oldid% биће замењене са старим ID-ом објекта. +DEL_CONFIRM_TITLE|Потврда за брисање +DEL_CONFIRM_MSG|Заиста желите да избришете „%n“? +EXIT_CONFIRM_TITLE|Ваше радње нису сачуване +EXIT_CONFIRM_MSG|Желите ли да сачувате маску пре изласка? +UPDATE_TITLE|Доградња није пронађена +UPDATE_MSG|Доградња је доступна за управљач маскама.\nВаше издање: %v\nПоследње издање: %c\nЖелите ли да доградите управљач маскама? +VLT_PROGRESS|Прављење VLT датотеке... +VLT_SUCCESS_MSG|VLT датотека је успешно направљена. +VLT_SUCCESS_TITLE|VLT датотека је направљена +DOWNLOAD_PROGRESS|Преузимање... +CONNECT_PROGRESS|Повезивање... +UPDATE_SUCCESS_TITLE|Доградња је завршена +UPDATE_SUCCESS_MSG|Доградња је успешно преузета и инсталирана.\nVLC управљач маскама ће се поново покренути + +#Error messages +ERROR_FILENEXIST_TITLE|Грешка при отварању датотеке +ERROR_FILENEXIST_MSG|Датотека „%f“ не постоји и зато не може бити отворена! +ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Отпакивање VLT датотеке није успело +ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT датотека не може да се отпакује! +ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Не могу да пронађем theme.xml +ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Не могу да пронађем theme.xml унутар распакованог садржаја VLT датотеке.\nПокушајте да је отворите ручно. +ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Грешка +ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC медија плејер не може бити покренут +ERROR_BROWSE_TITLE|Прегледач не може да буде покренут +ERROR_BROWSE_MSG|Прегледач не може бити покренут.\nМолимо, идите на следећу адресу ручно:\n%u +ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Под-битмапа не може бити додата +ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Нема сродних изабраних битмапа! +ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Изабрани извор није битмапа! +ERROR_RES_DEL_TITLE|Извор не може да се избрише +ERROR_RES_DEL_INUSE|Извор се још увек користи као маска, тако да не може бити обрисан. +ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|План не може да се дода +ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Нема сродних изабраних прозора! +ERROR_UPDATE_TITLE|Грешка при доградњи! +ERROR_SAVEPNG_TITLE|Грешка при спремању слике +ERROR_SAVEPNG_MSG|Слика не може да се сачува. +ERROR_NEWSKIN_TITLE|Грешка при прављењу нових маска! +ERROR_NEWSKIN_MSG|Нова маска не може бити направљена. +ERROR_HEADER_INVALID|Датотека није исправна као VLC тема!\nНеисправно заглавље: +ERROR_SKIN_INVALID|Изабрана датотека није исправна VLC маска! +ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Издање теме коришћено у изабраној маски још увек није подржано! +ERROR_SAVE_TITLE|Грешка при спремању маске! +ERROR_SAVE_MSG|Маска није сачувана. +ERROR_ALPHA_TITLE|Унос провидности није исправан +ERROR_ALPHA_MSG|Молимо, унесите исправну вредност за провидност! (0-255) +ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Средишња слика не може да се учита!\nБар средишњи део клизача је потребан да би се направила позадина за клизач. +ERROR_VLT_TITLE|VLT датотека не може да се направи +ERROR_VLT_MSG|VLT датотека не може бити направљена! +ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID није исправан +ERROR_ID_INVALID_MSG|Молимо, унесите исправан ID! +ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID „%i“ већ постоји.\nМолимо, изаберите други. +ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Ширина није исправна +ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Молимо, унесите исправну ширину! +ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Висина није исправна +ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Молимо, унесите исправну ширину! +ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Датотека није исправна +ERROR_FILE_INVALID_MSG|Молимо, изаберите исправну датотеку! +ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Битмапа који сте изабрали не може да се учита!\nМолимо, унесите другу. +ERROR_NBFRAMES_TITLE|Неисправан број сличица +ERROR_NBFRAMES_MSG|Број сличица не може бити мањи од 1 +ERROR_OTF_TITLE|OTF није подржан +ERROR_OTF_MSG|Изабрали сте „OpenType“ фонт. VLC ће га приказати исправно, али управљач маски неће.\nВидећете још један фонт у прегледу. +ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Неисправна величина +ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Молимо, унесите исправну величину. +ERROR_OUTSIDE_TITLE|Неисправне димензије +ERROR_OUTSIDE_MSG|Унесене димензије су ван сродних битмапа! +ERROR_BITMAP_NEXIST|Битмапа %i не постоји. +ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Неисправна слика! +ERROR_BITMAP_LOAD|Слика за битмапу %i не може да се учита. +ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Грешка при учитавању слика +ERROR_NOSTATE|Молимо, унесите стање! +ERROR_NOSTATE_TITLE|Стање неисправно +ERROR_FONT_NEXIST|Фонт %i не постоји. +ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Неисправан фонт! +ERROR_POINTS_INVALID|Молимо, унесите исправне Безиерове поене! +ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Поени нису исправни! +ERROR_RADIALSLIDER|Радијални клизач још увек није подржан од стране управљача маскама. +ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Није подржано + +#Other strings +THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Неименована маска +THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Непознат аутор +THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Непозната + +#History +HIST_ITEM_ADD|Додај %t +HIST_ITEM_DEL|Избриши %t +HIST_ITEM_EDIT|Измени %t +HIST_ITEM_MOVE|Помери %t +HIST_RES_DEL|Избриши %t „%i“ + +#Editing dialogues +#General strings +NOTE_STARRED|* Attribute must be specified. + +#Common strings +WIN_ITEM_GENERAL|Опште особине +WIN_ITEM_ID|ID*: +WIN_ITEM_ID_TIP|Име и идентификација под-битмапа. Мора бити јединствено. +WIN_ITEM_X|X: +WIN_ITEM_Y|Y: +WIN_ITEM_WIDTH|Ширина: +WIN_ITEM_HEIGHT|Висина: +WIN_ITEM_VISIBLE|Видљивост: +WIN_ITEM_LEFTTOP|Леви ћошак: +WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Одреди на који ћошак желите да поставите план — горњи леви угао ове ставке је закачен, у случају преувеличавања. +WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Десни ћошак: +WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Одреди на који ћошак желите да поставите план — горњи десни угао ове ставке је закачен, у случају преувеличавања. +WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Задржи X размеру: +WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Када је постављено на тачно, хоризонтална величина је промењена. На пример, ако је на почетку простор с леве стране двоструко већи од простора с десне, ово ће остати исто током било каквих хоризонталних преувеличавања. Ширина контроле остаје константна. +WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Задржи Y размеру: +WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Када је постављено на тачно, вертикална величина је промењена. На пример, ако је на почетку простор с врха двоструко већи од свог дна, ово ће остати исто током било каквих вертикалних преувеличавања. Висина контроле остаје константна. +WIN_ITEM_HELP|Помоћни текст: +WIN_ITEM_HELP_TIP|Променљива '$H' биће проширена на ову вредност када миш покрије тренутну контролу. +WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Приказ балона: +FILE_INDIR|у истој фасцикли као и XML датотека + +#Bitmap +WIN_BITMAP_TITLE|Поставке битмапа +WIN_BITMAP_FILE|Датотека*: +WIN_BITMAP_FILE_TIP|Означава стазу и назив коришћене слике. +WIN_BITMAP_OPEN|Отвори... +WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Алфа боја: +WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Транспарентна боја битмапа у хексадецималном формату. Ако Ваша PNG датотека прецизира транспарентну маску, биће пренешена у налог. +WIN_BITMAP_CHOOSE|Изабери... +WIN_BITMAP_NBFRAMES|Број сличица: +WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Ова особина је потребна за одређивање анимираних битмапа; то је број сличица садржаних у Вашој анимацији. Све остале сличице су само слике положене вертикално на битмапу. +WIN_BITMAP_FPS|Сличица по секунди: +WIN_BITMAP_FPS_TIP|Користи се само у анимираним битмапама; то је број сличица по секунди сваке анимације. +WIN_BITMAP_ANIMATION|Особине анимације +WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Изабери алфа боју + +#SubBitmap +WIN_SBMP_TITLE|Поставке под-битмапа +WIN_SBMP_BOUNDS|Позиције и димензије + +#Font +WIN_FONT_TITLE|Поставке фонта +WIN_FONT_FILE|Датотека*: +WIN_FONT_FILE_TIP|Датотека која садржи „TrueType“ или „OpenType“ фонтове. +WIN_FONT_OPEN|Отвори... +WIN_FONT_SIZE|Величина: + +#Layout +WIN_LAYOUT_TITLE|Поставке плана +WIN_LAYOUT_GENERAL|Опште основе +WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Димензије +WIN_LAYOUT_WIDTH|Почетна ширина*: +WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Почетна ширина плана. +WIN_LAYOUT_HEIGHT|Почетна висина*: +WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Почетна висина плана. +WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Минимална ширина: +WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Минимална ширина плана. Користи се само код преувеличавања. Уколико је ова вредност постављена на „-1“, почетна ширина биће коришћена као минимална. +WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Минимална висина: +WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Минимална висина плана. Користи се само код преувеличавања. Уколико је ова вредност постављена на „-1“, почетна висина биће коришћена као минимална. +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Максимална ширина: +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Максимална ширина плана. Користи се само код преувеличавања. Уколико је ова вредност постављена на „-1“, почетна ширина биће коришћена као максимална. +WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Максимална висина: +WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Максимална висина плана. Користи се само код преувеличавања. Уколико је ова вредност постављена на „-1“, почетна висина биће коришћена као максимална. + +#Window +WIN_WINDOW_TITLE|Поставке прозора +WIN_WINDOW_X_TIP|Почетна раздаљина прозора с леве ивице екрана. +WIN_WINDOW_Y_TIP|Почетна раздаљина прозора с врха екрана. +WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Одређује да ли прозор треба да се појави када се VLC покрене. Будући да VLC памти маску, позицију и видљивост, ова особина ће бити коришћена само први пут када је маска учитана. +WIN_WINDOW_DD|Премештање: +WIN_WINDOW_DD_TIP|Одређује да ли је функција премештања медија датотекâ дозвољена на овом прозору. +WIN_WINDOW_PD|Пусти при примештању: +WIN_WINDOW_PD_TIP|Одређује да ли је премештена датотека пуштена директно (тачно) или само постављена (нетачно). Ова особина нема ефекта ако је премештање подешено на „нетачно“. +WIN_WINDOW_DD_PANEL|Поставке премештања + +#Anchor +WIN_ANCHOR_TITLE|Поставке сидра +WIN_ANCHOR_POINTS|Поени: +WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Поени који дефинишу Безиерове криве праћене са сидром. Не морате да мењате параметре ако је све што желите тачкино сидро. +WIN_ANCHOR_RANGE|Растојање: +WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Растојање сидрине површине ефекта, у пикселима. +WIN_ANCHOR_PRIORITY|Приоритет*: +WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Свако сидро има приоритет (особину приоритета), тако да сидро с највећим приоритетом јесте победник, што значи да при померању његових прозора сви остали усидрени прозори ће се такође померати. Да би се разбио ефекат два усидрена прозора, потребно да је померите прозор чије сидро има мањи приоритет. +WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Границе + +#Button +WIN_BUTTON_TITLE|Поставке дугмади +WIN_BUTTON_UP|Нормална слика*: +WIN_BUTTON_OVER|Слика када плута: +WIN_BUTTON_DOWN|Слика када је кликнута: +WIN_BUTTON_ACTION|Акција: +WIN_BUTTON_ATTR|Особине дугмади + +#Checkbox +WIN_CHECKBOX_TITLE|Поставке кућица +WIN_CHECKBOX_UP|Нормална слика*: +WIN_CHECKBOX_OVER|Слика када плута: +WIN_CHECKBOX_DOWN|Слика када је кликнута: +WIN_CHECKBOX_ACTION|Акција: +WIN_CHECKBOX_CONDITION|Стање: +WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Булов израз који одређује стање кућице: нетачно -> стање #1, тачно -> стање #2 +WIN_CHECKBOX_STATE|Стање кућицâ +WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Услов није попуњен): +WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Услов није попуњен): + +#Image +WIN_IMAGE_TITLE|Поставке сликâ +WIN_IMAGE_IMAGE|Слика*: +WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID битмапа +WIN_IMAGE_RESIZE|Режим преувеличавања: +WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Наведи понашање слике када јој је промењена величина. +WIN_IMAGE_ACTION|Акција: +WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Акција праћена кликом на слику. +WIN_IMAGE_ACTION2|Дупли-клик акција: +WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Акција праћена дуплим-кликом на слику. +WIN_IMAGE_ATTR|Особине сликâ +#Group +WIN_GROUP_TITLE|Поставке група + +#Panel +WIN_PANEL_TITLE|Поставке панела +WIN_PANEL_DIMENSIONS|Димензије +WIN_PANEL_WIDTH|Ширина*: +WIN_PANEL_HEIGHT|Висина*: + +#Playtree +WIN_PLAYTREE_TITLE|Поставке стабла +WIN_PLAYTREE_FONT|Фонт*: +WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Слика позадине: +WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID битмапа, коришћена као позадина. Када битмапа није унешена, позадина ће бити попуњена уз помоћ bgcolor1 и bgcolor2 особина. +WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Боја позадине #1: +WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Боја позадине #2: +WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Боја селекције: +WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Боја текста: +WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Репродукција боје текста: +WIN_PLAYTREE_FLAT|Раван списка нумера: +WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Одређује да ли би списак нумера требао да користи стабласту структуру или у потпуности \„flat\“ (покажи само лишће стабла). +WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Икона ставке: +WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Отвори икону фасцикле: +WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Затвори икону фасцикле: +WIN_PLAYTREE_SLIDER|Уреди клизач списка нумера +WIN_PLAYTREE_ATTR|Особине стабла +WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Изабери... +WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Изабери боју + +#Slider +WIN_SLIDER_TITLE|Поставке клизача +WIN_SLIDER_UP|Нормална слика*: +WIN_SLIDER_OVER|Слика када плута: +WIN_SLIDER_DOWN|Слика када је кликнута: +WIN_SLIDER_POINTS|Поени*: +WIN_SLIDER_THICKNESS|Дебљина: +WIN_SLIDER_VALUE|Вредност*: +WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Померање стабла +WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Омогући позадину +WIN_SLIDER_BG_EDIT|Измени... +WIN_SLIDER_ATTR|Особине клизача +WIN_SLIDER_BG|Позадина клизача + +#Slider background +WIN_SBG_TITLE|Поставке позадине клизача +WIN_SBG_WIZARD|Отвори позадину клизача... +WIN_SBG_IMAGE|Слика*: +WIN_SBG_NBHORIZ|Хоризонталне сличице: +WIN_SBG_NBVERT|Вертикалне сличице: +WIN_SBG_PADHORIZ|Хоризонтално постављање: +WIN_SBG_PADVERT|Вертикално постављање: +WIN_SBG_ATTR|Особине позадине + +#Text +WIN_TEXT_TITLE|Поставке текста +WIN_TEXT_TEXT|Текст*: +WIN_TEXT_FONT|Фонт: +WIN_TEXT_COLOR|Боја: +WIN_TEXT_CHOOSE|Изабери... +WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Изабери боју текста +WIN_TEXT_ALIGNMENT|Поравнање: +WIN_TEXT_SCROLLING|Померање: +WIN_TEXT_ATTR|Особине текста + +#Video +WIN_VIDEO_TITLE|Видео поставке +WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Аутоматски преувеличај: +WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Одређује да ли би план требао да се аутоматски повећа/смањи да одговара димензијама пуштеног видеа. +WIN_VIDEO_ATTR|Видео особине \ No newline at end of file diff --git a/lang/sr.lat.txt b/lang/sr.lat.txt new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..90dccb52c8f2772c529702fdaa590db434275c19 --- /dev/null +++ b/lang/sr.lat.txt @@ -0,0 +1,600 @@ +#Srpska jezička datoteka za VLC upravljač maskama +#Author/s: Charmed94 + +#General strings +CHOICE_YES|Da +CHOICE_NO|Ne +CHOICE_CANCEL|Otkaži +BUTTON_OK|U redu +BUTTON_CANCEL|Otkaži +BUTTON_HELP|Pomoć + +#Item names +THEME|Tema +FONT|Font +BITMAP|Bitmap +SUBBITMAP|Pod-bitmap +WINDOW|Prozor +LAYOUT|Izgled +ANCHOR|Sidro +BUTTON|Dugme +CHECKBOX|Kućica +GROUP|Grupa +IMAGE|Slika +PANEL|Panel +PLAYTREE|Playtree +RADIALSLIDER|Radijalni klizač +SLIDER|Klizač +SLIDERBG|Pozadina klizača +TEXT|Tekst +VIDEO|Video +UNNAMED|Neimenovani plan #%i + +#The Menu bar and its entries +#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value +MENU_FILE|Datoteka +MENU_FILE_MN|F +MENU_FILE_NEW|Novo +MENU_FILE_NEW_MN|N +MENU_FILE_OPEN|Otvori... +MENU_FILE_OPEN_MN|O +MENU_FILE_SAVE|Sačuvaj +MENU_FILE_SAVE_MN|S +MENU_FILE_TEST|Proveri masku u VLC-u +MENU_FILE_TEST_MN|T +MENU_FILE_VLT|Izvezi kao VLT... +MENU_FILE_VLT_MN|V +MENU_FILE_PNG|Sačuvaj trenutni pregled kao sliku... +MENU_FILE_PNG_MN|p +MENU_FILE_EXIT|Izlaz +MENU_FILE_EXIT_MN|x +MENU_EDIT|Prikaz +MENU_EDIT_MN|E +MENU_EDIT_UNDO|Opozovi +MENU_EDIT_UNDO_MN|U +MENU_EDIT_REDO|Obnovi +MENU_EDIT_REDO_MN|R +MENU_EDIT_THEME|Postavke maski +MENU_EDIT_THEME_MN|S +MENU_EDIT_VARS|Globalne promenljive +MENU_EDIT_VARS_MN|G +MENU_EDIT_PREFS|Postavke +MENU_EDIT_PREFS_MN|P +MENU_EDIT_UP|Pomeri izabranu stavku nagore +MENU_EDIT_DOWN|Pomeri izabranu stavku nadole +MENU_EDIT_LEFT|Pomeri izabranu stavku nalevo +MENU_EDIT_RIGHT|Pomeri izabranu stavku nadesno +MENU_HELP|Pomoć +MENU_HELP_MN|H +MENU_HELP_DOC|Pomoć na mreži +MENU_HELP_DOC_MN|O +MENU_HELP_ABOUT|O programu +MENU_HELP_ABOUT_MN|A + +#The toolbar +TOOLBAR_OPEN|Otvori masku... +TOOLBAR_SAVE|Sačuvaj izmene maske +TOOLBAR_UNDO|Opozovi +TOOLBAR_REDO|Obnovi +TOOLBAR_MOVE|Alat za pomeranje stavki +TOOLBAR_PATH|Alat za izmenu klizača + +#Resource Window +WIN_RES_TITLE|Izvor +WIN_RES_ADD_BMP|Dodaj novu bitmapu ili pod-bitmapu +WIN_RES_ADD_FONT|Dodaj novi font +WIN_RES_COPY|Napravi kopiju izabranog izvora +WIN_RES_EDIT|Izmeni izabrani izvor +WIN_RES_DELETE|Izbriši izabrani izvor +WIN_RES_PU_ADD_BMP|Dodaj bitmapu +WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Dodaj pod-bitmapu +WIN_RES_BITMAPS|Bitmapi +WIN_RES_FONTS|Fontovi + +#windows window +WIN_WIN_TITLE|Prozori +WIN_WIN_ADD|Dodaj novi prozor +WIN_WIN_ADD_LAY|Dodaj novi plan za izabrani prozor +WIN_WIN_MOVE_UP|Pomeri izabrani plan na redosled (poslednji plan je podrazumevan za prozor) +WIN_WIN_MOVE_DOWN|Pomeri izabrani plan pod redosled (poslednji plan je podrazumevan za prozor) +WIN_WIN_COPY|Napravi kopiju izabranog prozora ili plana +WIN_WIN_EDIT|Izmeni izabrani prozor ili plan +WIN_WIN_DELETE|Izbriši izabrani prozor ili plan + +#Items window +WIN_ITEMS_TITLE|Stavke +WIN_ITEMS_ADD|Dodaj novu stavku +WIN_ITEMS_MOVE_UP|Pomeri izabranu stavku na redosled +WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Pomeri izabranu stavku pod redosled +WIN_ITEMS_COPY|Napravi kopiju izabrane stavke +WIN_ITEMS_EDIT|Izmeni izabranu stavku +WIN_ITEMS_DELETE|Izbriši izabranu stavku +WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Dodaj u izabrani panel + +#Welcome dialog +WELCOME_TITLE|Dobro došli u VLC upravljač maskama +WELCOME_MSG|Šta želite da uradite? +WELCOME_NEW|Napravi novu masku +WELCOME_OPEN|Otvori već postojeću masku +WELCOME_QUIT|Izađi + +#Preferences window +WIN_PREFS_TITLE|Postavke +WIN_PREFS_UPDATE_L|Omogući auto-dogradnju: +WIN_PREFS_LANG_L|Jezik: +WIN_PREFS_LAF_L|Izgled i stil programa: +WIN_PREFS_TBAR_L|Prikaži paletu alata: +WIN_PREFS_RESTART_L|Neke postavke stupaju na snagu samo nakon ponovnog pokretanja programa. + +#SubBitmap Edit and Skin Preview window +WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Izmeni pod-bitmapu +ZOOM_FACTOR|Uvećanje: + +#Global variables editing window +WIN_VARS_TITLE|Opšte promenljive +WIN_VARS_NOTE|Ove promenljive utiču samo na pregled.
One simuliraju stanje VLC-a. +WIN_VARS_SLIDER|Pozicija klizača + +#Theme options window +WIN_THEME_TITLE|Postavke maski +WIN_THEME_NAME|Ime: +WIN_THEME_AUTHOR|Autor: +WIN_THEME_EMAIL|E-pošta autora: +WIN_THEME_WEB|Veb-sajt autora: +WIN_THEME_MAGNET|Magnet: +WIN_THEME_MAGNET_TIP|Kada je rastojanje između ivice ekrana i sidra prozora manje od ovih vrednosti, prozor će se uskladiti ivici +WIN_THEME_ALPHA|Neprovidnost: +WIN_THEME_ALPHA_TIP|Postavi alfa transparentnost prozora. Unos mora biti između 1 (potpuna providnost) i 255 (potpuna neprovidnost). Niske vrednosti treba izbegavati. +WIN_THEME_MOVEALPHA|Neprovidnost prilikom pomeranja: +WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Postavlja alfa transparentnost prozora kada su pomereni. +WIN_THEME_INFO_TITLE|Podaci o maski +WIN_THEME_ATTR_TITLE|Osobine maske + +#Action Editor +WIN_ACTIONS_TITLE|Uredi sekvencu akcija + +#Popup menu in the action editor +ACTIONS_PU|Akcije +ACTIONS_DIALOGS|Prikaži dijalog +ACTIONS_PLAYLIST|Spisak numera +ACTIONS_DVD|DVD +ACTIONS_windows|Maska +ACTIONS_VLC_PLAY|Pusti +ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauziraj +ACTIONS_VLC_STOP|Zaustavi +ACTIONS_VLC_FASTER|Pusti brže +ACTIONS_VLC_SLOWER|Pusti sporije +ACTIONS_VLC_MUTE|Isključi zvuk +ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Pojačaj zvuk +ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Smanji zvuk +ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Režim celog ekrana +ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Uslikaj +ACTIONS_VLC_ONTOP|Uvek na vrhu +ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Umanji +ACTIONS_VLC_QUIT|Izađi +ACTIONS_EQ_ENABLE|Omogući ekvilajzer +ACTIONS_EQ_DISABLE|Onemogući ekvilajzer +ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Promeni masku +ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otvoru datoteku (jednostavno) +ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otvori datoteku (prošireno) +ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otvori fasciklu +ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otvori disk +ACTIONS_DIALOGS_NET|Otvori izvor mreže +ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Izveštaj +ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Postavke +ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Podaci o datoteci +ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Spisak numera bez maske +ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Pomoćnik +ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Iskačući meni +ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Audio postavke iskačućeg menija +ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Video postavke iskačućeg menija +ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Razne postavke iskačućeg menija +ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Dodaj novu stavku +ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Ukloni izabranu stavku +ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Pusti sledeću stavku +ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Pusti prethodnu stavku +ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Pusti u nasumičnom/normalnom redu +ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Pusti stavku iz liste numera jedanput +ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Omogući/onemogući ponavljanje trenutne stavke +ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Poređaj po alfabetnom redu +ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Učitaj iz datoteke +ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Sačuvaj u datoteku +ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Sledeći naslov +ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Prethodni naslov +ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Sledeće poglavlje +ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Prethodno poglavlje +ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Glavni meni +ACTIONS_windows_SHOW|Pokaži prozor +ACTIONS_windows_HIDE|Sakrij prozor +ACTIONS_windows_MAXIMIZE|Uvećaj prozor +ACTIONS_windows_UNMAXIMIZE|Umanji prozor +ACTIONS_windows_SETLAYOUT|Promeni plan prozora + +#Action descriptions +ACTION_DESC_NONE|Ne radi ništa. +ACTION_DESC_CHANGESKIN|Pokaži dijalog za učitavanje nove maske. +ACTION_DESC_FILESIMPLE|Pokaži osnovni „Otvori datoteku“ dijalog. +ACTION_DESC_FILE|Pokaži prošireni „Otvori datoteku“ dijalog. +ACTION_DESC_DIRECTORY|Pokaži „Otvori fasciklu“ dijalog. +ACTION_DESC_DISC|Pokaži „Otvori disk“ dijalog. +ACTION_DESC_NET|Pokaži „Otvori izvor mreže“ dijalog. +ACTION_DESC_MSG|Pokaži dijalog izveštaja. +ACTION_DESC_PREFS|Pokaži dijalog postavki. +ACTION_DESC_FILEINFO|Pokaži dijalog u vezi s podacima o datoteci. +ACTION_DESC_PLAYLIST|Pokaži podrazumevane prozore (bez maske) liste numera. +ACTION_DESC_WIZARD|Pokaži „Pomoćnik“ dijalog. +ACTION_DESC_POPUP|Pokaži iskačući meni. +ACTION_DESC_AUDIOPU|Pokaži audio postavke iskačućeg menija. +ACTION_DESC_VIDEOPU|Pokaži video postavke iskačućeg menija. +ACTION_DESC_MISCPU|Pokaži iskačući meni s nadzornikom spiska numera i opštim postavkama. +ACTION_DESC_EQENABLE|Omogući ekvilajzer audio filtera. +ACTION_DESC_EQDISABLE|Onemogući ekvilajzer audio filtera. +ACTION_DESC_PLAY|Pusti trenutnu stavku sa spiska numera. +ACTION_DESC_PAUSE|Pauziraj stavke sa spiska numera. +ACTION_DESC_STOP|Zaustavi stavke sa spiska numera. +ACTION_DESC_FASTER|Pusti brže. +ACTION_DESC_SLOWER|Pusti sporije. +ACTION_DESC_MUTE|Isključivanje zvuka. +ACTION_DESC_VOLUP|Pojačaj zvuk. +ACTION_DESC_VOLDOWN|Smanji zvuk. +ACTION_DESC_FULLSCREEN|Režim celog ekrana. +ACTION_DESC_SNAPSHOT|Uslikaj video. +ACTION_DESC_ONTOP|Uvek na vrhu. +ACTION_DESC_MIN|Umanji. +ACTION_DESC_QUIT|Izađi. +ACTION_PL_ADD|Dodaj novu stavku na spisak numera. +ACTION_PL_DEL|Ukloni izabrane stavke sa spiska numera. +ACTION_PL_NEXT|Pusti sledeću stavku sa spiska numera. +ACTION_PL_PREV|Pusti prethodnu stavku sa spiska numera. +ACTION_PL_SORT|Poređaj spisak numera po alfabetnom redu. +ACTION_PL_LOAD|Učitaj datoteku spiska numera. +ACTION_PL_SAVE|Sačuvaj trenutni spisak numera na datoteku. +ACTION_DVD_NEXTT|Idi na sledeći naslov na DVD-u. +ACTION_DVD_PREVT|Idi na prethodni naslov na DVD-u. +ACTION_DVD_NEXTC|Idi na sledeće poglavlje na DVD-u. +ACTION_DVD_PREVC|Idi na prethodno poglavlje na DVD-u. +ACTION_DVD_MENU|Idi na koreni meni DVD-a. +#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices +#%i = Window ID textfield +#%l = Layout ID textfield +ACTION_ACTIVATE|Aktiviraj +ACTION_DEACTIVATE|Deaktiviraj +ACTION_RANDOM|%s tako da stavke u spisku numera budu puštene nasumično. +ACTION_LOOP|%s da se spisak numera ponavlja kada se završi. +ACTION_REPEAT|%s da se trenutna stavka ponavlja kada se završi. +ACTION_SHOW|Prikaži prozor s ID-om %i +ACTION_HIDE|Sakrij prozor s ID-om %i +ACTION_MAXIMIZE|Povećaj prozor s ID-om %i +ACTION_UNMAXIMIZE|Umanji prozor s ID-om %i +ACTION_LAYOUT|Postavi plan prozora s ID-om %i u %l + +#Slider background generator +SBGGEN_TITLE|Upravljač klizačima +SBGGEN_PREV|< Nazad +SBGGEN_NEXT|Dalje > +SBGGEN_CANCEL|Otkaži +SBGGEN_FINISH|Završi + +SBGGEN_DESCR|Dobro došli u upravljač klizačima. Pomoćiće Vam da napravite uredan klizač s Vaših slika, sa samo nekoliko koraka. +SBGGEN_FIRST|Prvi korak, izaberite da li će klizač biti s leve ka desnoj strani ili s dna ka vrhu, kao i veličina pozadine. +SBGGEN_WIDTH|Širina: +SBGGEN_HEIGHT|Visina: +SBGGEN_LEFT_M|Leva margina: +SBGGEN_RIGHT_M|Desna margina: +SBGGEN_TOP_M|Margina na vrhu: +SBGGEN_BTM_M|Margina na dnu: +SBGGEN_SECOND|U sledećem koraku imate da izaberete ispravnu sliku koja je povezana s različitim delovima Vašeg klizača. +SBGGEN_NOTE|Imajte u vidu da su ikone samo primeri koji Vam ilustruju razlike različitih delova. Oni nisu pregledi slika koji će se koristiti u pozadini. + +SBGGEN_IMAGE|Slika: +SBGGEN_OPEN|Otvori... +SBGGEN_RESIZE|Veličina: +SBGGEN_TILE|Pločica +SBGGEN_STRETCH|Rastezanje + +SBGGEN_BG|Pozadina +SBGGEN_OVERLAY|Slika preko površine +SBGGEN_LEFT_E|Leva ivica +SBGGEN_RIGHT_E|Desna ivica +SBGGEN_TOP_E|Ivica na vrhu +SBGGEN_BTM_E|Ivica na dnu +SBGGEN_MIDDLE|Središnji deo + +SBGGEN_PROGRESS|Pravljenje pozadine... + +#Message dialogues +#%v - version +ABOUT_TITLE|O VLC upravljaču maski %v +#%y - current year +#%w - website +ABOUT_MSG|

Autorska prava 2007-%y VideoLAN tim

Izdato pod uslovima GPL 2+

Glavni programer: Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)
Veb-sajt: %w

Zasluge:
Timothy Gerard Endres-u za pristup registri i TAR podršci (javni domen)
Tango! projektu (http://tango.freedesktop.org) za pojedine ikone (Creative Commons BY-SA 2.5)
Cyril Deguet-u (asmax@via.ecp.fr) i Olivier Teuli-uère (ipkiss@via.ecp.fr) za Bolov izraz i Bezierov kôd (GPL 2+) +VLT_EX_TITLE|Uvoženje VLT datoteke +#%f - name of the folder +VLT_EX_MSG|VLT datoteka biće otpakovana u potfolder pod nazivom „%f“.\nDa li želite da nastavite? +VLT_EX_YES|Da, otpakuj +VLT_EX_NO|Ne, otkaži +VLT_EX_PROGRESS|Otpakivanje VLT datoteke... +XML_PARSING_PROGRESS|Raščlanjavanje XML datoteke... +ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png unutar XML fascikle +ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (OpenType i TrueType fontovi) unutar XML fascikle +DUPLICATE_MSG|Molimo, preimenujte obrazac za duplirane objekte.\n%oldid% biće zamenjene sa starim ID-om objekta. +DEL_CONFIRM_TITLE|Potvrda za brisanje +DEL_CONFIRM_MSG|Zaista želite da izbrišete „%n“? +EXIT_CONFIRM_TITLE|Vaše radnje nisu sačuvane +EXIT_CONFIRM_MSG|Želite li da sačuvate masku pre izlaska? +UPDATE_TITLE|Dogradnja nije pronađena +UPDATE_MSG|Dogradnja je dostupna za upravljač maskama.\nVaše izdanje: %v\nPoslednje izdanje: %c\nŽelite li da dogradite upravljač maskama? +VLT_PROGRESS|Pravljenje VLT datoteke... +VLT_SUCCESS_MSG|VLT datoteka je uspešno napravljena. +VLT_SUCCESS_TITLE|VLT datoteka je napravljena +DOWNLOAD_PROGRESS|Preuzimanje... +CONNECT_PROGRESS|Povezivanje... +UPDATE_SUCCESS_TITLE|Dogradnja je završena +UPDATE_SUCCESS_MSG|Dogradnja je uspešno preuzeta i instalirana.\nVLC upravljač maskama će se ponovo pokrenuti + +#Error messages +ERROR_FILENEXIST_TITLE|Greška pri otvaranju datoteke +ERROR_FILENEXIST_MSG|Datoteka „%f“ ne postoji i zato ne može biti otvorena! +ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Otpakivanje VLT datoteke nije uspelo +ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT datoteka ne može da se otpakuje! +ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Ne mogu da pronađem theme.xml +ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Ne mogu da pronađem theme.xml unutar raspakovanog sadržaja VLT datoteke.\nPokušajte da je otvorite ručno. +ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Greška +ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC medija plejer ne može biti pokrenut +ERROR_BROWSE_TITLE|Pregledač ne može da bude pokrenut +ERROR_BROWSE_MSG|Pregledač ne može biti pokrenut.\nMolimo, idite na sledeću adresu ručno:\n%u +ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Pod-bitmapa ne može biti dodata +ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nema srodnih izabranih bitmapa! +ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Izabrani izvor nije bitmapa! +ERROR_RES_DEL_TITLE|Izvor ne može da se izbriše +ERROR_RES_DEL_INUSE|Izvor se još uvek koristi kao maska, tako da ne može biti obrisan. +ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Plan ne može da se doda +ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Nema srodnih izabranih prozora! +ERROR_UPDATE_TITLE|Greška pri dogradnji! +ERROR_SAVEPNG_TITLE|Greška pri spremanju slike +ERROR_SAVEPNG_MSG|Slika ne može da se sačuva. +ERROR_NEWSKIN_TITLE|Greška pri pravljenju novih maska! +ERROR_NEWSKIN_MSG|Nova maska ne može biti napravljena. +ERROR_HEADER_INVALID|Datoteka nije ispravna kao VLC tema!\nNeispravno zaglavlje: +ERROR_SKIN_INVALID|Izabrana datoteka nije ispravna VLC maska! +ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Izdanje teme korišćeno u izabranoj maski još uvek nije podržano! +ERROR_SAVE_TITLE|Greška pri spremanju maske! +ERROR_SAVE_MSG|Maska nije sačuvana. +ERROR_ALPHA_TITLE|Unos providnosti nije ispravan +ERROR_ALPHA_MSG|Molimo, unesite ispravnu vrednost za providnost! (0-255) +ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Središnja slika ne može da se učita!\nBar središnji deo klizača je potreban da bi se napravila pozadina za klizač. +ERROR_VLT_TITLE|VLT datoteka ne može da se napravi +ERROR_VLT_MSG|VLT datoteka ne može biti napravljena! +ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID nije ispravan +ERROR_ID_INVALID_MSG|Molimo, unesite ispravan ID! +ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID „%i“ već postoji.\nMolimo, izaberite drugi. +ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Širina nije ispravna +ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Molimo, unesite ispravnu širinu! +ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Visina nije ispravna +ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Molimo, unesite ispravnu širinu! +ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Datoteka nije ispravna +ERROR_FILE_INVALID_MSG|Molimo, izaberite ispravnu datoteku! +ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Bitmapa koji ste izabrali ne može da se učita!\nMolimo, unesite drugu. +ERROR_NBFRAMES_TITLE|Neispravan broj sličica +ERROR_NBFRAMES_MSG|Broj sličica ne može biti manji od 1 +ERROR_OTF_TITLE|OTF nije podržan +ERROR_OTF_MSG|Izabrali ste „OpenType“ font. VLC će ga prikazati ispravno, ali upravljač maski neće.\nVidećete još jedan font u pregledu. +ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Neispravna veličina +ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Molimo, unesite ispravnu veličinu. +ERROR_OUTSIDE_TITLE|Neispravne dimenzije +ERROR_OUTSIDE_MSG|Unesene dimenzije su van srodnih bitmapa! +ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i ne postoji. +ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Neispravna slika! +ERROR_BITMAP_LOAD|Slika za bitmapu %i ne može da se učita. +ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Greška pri učitavanju slika +ERROR_NOSTATE|Molimo, unesite stanje! +ERROR_NOSTATE_TITLE|Stanje neispravno +ERROR_FONT_NEXIST|Font %i ne postoji. +ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Neispravan font! +ERROR_POINTS_INVALID|Molimo, unesite ispravne Bezierove poene! +ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Poeni nisu ispravni! +ERROR_RADIALSLIDER|Radijalni klizač još uvek nije podržan od strane upravljača maskama. +ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nije podržano + +#Other strings +THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Neimenovana maska +THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Nepoznat autor +THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Nepoznata + +#History +HIST_ITEM_ADD|Dodaj %t +HIST_ITEM_DEL|Izbriši %t +HIST_ITEM_EDIT|Izmeni %t +HIST_ITEM_MOVE|Pomeri %t +HIST_RES_DEL|Izbriši %t „%i“ + +#Editing dialogues +#General strings +NOTE_STARRED|* Attribute must be specified. + +#Common strings +WIN_ITEM_GENERAL|Opšte osobine +WIN_ITEM_ID|ID*: +WIN_ITEM_ID_TIP|Ime i identifikacija pod-bitmapa. Mora biti jedinstveno. +WIN_ITEM_X|X: +WIN_ITEM_Y|Y: +WIN_ITEM_WIDTH|Širina: +WIN_ITEM_HEIGHT|Visina: +WIN_ITEM_VISIBLE|Vidljivost: +WIN_ITEM_LEFTTOP|Levi ćošak: +WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Odredi na koji ćošak želite da postavite plan — gornji levi ugao ove stavke je zakačen, u slučaju preuveličavanja. +WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Desni ćošak: +WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Odredi na koji ćošak želite da postavite plan — gornji desni ugao ove stavke je zakačen, u slučaju preuveličavanja. +WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Zadrži X razmeru: +WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Kada je postavljeno na tačno, horizontalna veličina je promenjena. Na primer, ako je na početku prostor s leve strane dvostruko veći od prostora s desne, ovo će ostati isto tokom bilo kakvih horizontalnih preuveličavanja. Širina kontrole ostaje konstantna. +WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Zadrži Y razmeru: +WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Kada je postavljeno na tačno, vertikalna veličina je promenjena. Na primer, ako je na početku prostor s vrha dvostruko veći od svog dna, ovo će ostati isto tokom bilo kakvih vertikalnih preuveličavanja. Visina kontrole ostaje konstantna. +WIN_ITEM_HELP|Pomoćni tekst: +WIN_ITEM_HELP_TIP|Promenljiva '$H' biće proširena na ovu vrednost kada miš pokrije trenutnu kontrolu. +WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Prikaz balona: +FILE_INDIR|u istoj fascikli kao i XML datoteka + +#Bitmap +WIN_BITMAP_TITLE|Postavke bitmapa +WIN_BITMAP_FILE|Datoteka*: +WIN_BITMAP_FILE_TIP|Označava stazu i naziv korišćene slike. +WIN_BITMAP_OPEN|Otvori... +WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alfa boja: +WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Transparentna boja bitmapa u heksadecimalnom formatu. Ako Vaša PNG datoteka precizira transparentnu masku, biće prenešena u nalog. +WIN_BITMAP_CHOOSE|Izaberi... +WIN_BITMAP_NBFRAMES|Broj sličica: +WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Ova osobina je potrebna za određivanje animiranih bitmapa; to je broj sličica sadržanih u Vašoj animaciji. Sve ostale sličice su samo slike položene vertikalno na bitmapu. +WIN_BITMAP_FPS|Sličica po sekundi: +WIN_BITMAP_FPS_TIP|Koristi se samo u animiranim bitmapama; to je broj sličica po sekundi svake animacije. +WIN_BITMAP_ANIMATION|Osobine animacije +WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Izaberi alfa boju + +#SubBitmap +WIN_SBMP_TITLE|Postavke pod-bitmapa +WIN_SBMP_BOUNDS|Pozicije i dimenzije + +#Font +WIN_FONT_TITLE|Postavke fonta +WIN_FONT_FILE|Datoteka*: +WIN_FONT_FILE_TIP|Datoteka koja sadrži „TrueType“ ili „OpenType“ fontove. +WIN_FONT_OPEN|Otvori... +WIN_FONT_SIZE|Veličina: + +#Layout +WIN_LAYOUT_TITLE|Postavke plana +WIN_LAYOUT_GENERAL|Opšte osnove +WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Dimenzije +WIN_LAYOUT_WIDTH|Početna širina*: +WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Početna širina plana. +WIN_LAYOUT_HEIGHT|Početna visina*: +WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Početna visina plana. +WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimalna širina: +WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimalna širina plana. Koristi se samo kod preuveličavanja. Ukoliko je ova vrednost postavljena na „-1“, početna širina biće korišćena kao minimalna. +WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimalna visina: +WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimalna visina plana. Koristi se samo kod preuveličavanja. Ukoliko je ova vrednost postavljena na „-1“, početna visina biće korišćena kao minimalna. +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maksimalna širina: +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maksimalna širina plana. Koristi se samo kod preuveličavanja. Ukoliko je ova vrednost postavljena na „-1“, početna širina biće korišćena kao maksimalna. +WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maksimalna visina: +WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maksimalna visina plana. Koristi se samo kod preuveličavanja. Ukoliko je ova vrednost postavljena na „-1“, početna visina biće korišćena kao maksimalna. + +#Window +WIN_WINDOW_TITLE|Postavke prozora +WIN_WINDOW_X_TIP|Početna razdaljina prozora s leve ivice ekrana. +WIN_WINDOW_Y_TIP|Početna razdaljina prozora s vrha ekrana. +WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Određuje da li prozor treba da se pojavi kada se VLC pokrene. Budući da VLC pamti masku, poziciju i vidljivost, ova osobina će biti korišćena samo prvi put kada je maska učitana. +WIN_WINDOW_DD|Premeštanje: +WIN_WINDOW_DD_TIP|Određuje da li je funkcija premeštanja medija datotekâ dozvoljena na ovom prozoru. +WIN_WINDOW_PD|Pusti pri primeštanju: +WIN_WINDOW_PD_TIP|Određuje da li je premeštena datoteka puštena direktno (tačno) ili samo postavljena (netačno). Ova osobina nema efekta ako je premeštanje podešeno na „netačno“. +WIN_WINDOW_DD_PANEL|Postavke premeštanja + +#Anchor +WIN_ANCHOR_TITLE|Postavke sidra +WIN_ANCHOR_POINTS|Poeni: +WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Poeni koji definišu Bezierove krive praćene sa sidrom. Ne morate da menjate parametre ako je sve što želite tačkino sidro. +WIN_ANCHOR_RANGE|Rastojanje: +WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Rastojanje sidrine površine efekta, u pikselima. +WIN_ANCHOR_PRIORITY|Prioritet*: +WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Svako sidro ima prioritet (osobinu prioriteta), tako da sidro s najvećim prioritetom jeste pobednik, što znači da pri pomeranju njegovih prozora svi ostali usidreni prozori će se takođe pomerati. Da bi se razbio efekat dva usidrena prozora, potrebno da je pomerite prozor čije sidro ima manji prioritet. +WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Granice + +#Button +WIN_BUTTON_TITLE|Postavke dugmadi +WIN_BUTTON_UP|Normalna slika*: +WIN_BUTTON_OVER|Slika kada pluta: +WIN_BUTTON_DOWN|Slika kada je kliknuta: +WIN_BUTTON_ACTION|Akcija: +WIN_BUTTON_ATTR|Osobine dugmadi + +#Checkbox +WIN_CHECKBOX_TITLE|Postavke kućica +WIN_CHECKBOX_UP|Normalna slika*: +WIN_CHECKBOX_OVER|Slika kada pluta: +WIN_CHECKBOX_DOWN|Slika kada je kliknuta: +WIN_CHECKBOX_ACTION|Akcija: +WIN_CHECKBOX_CONDITION|Stanje: +WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Bulov izraz koji određuje stanje kućice: netačno -> stanje #1, tačno -> stanje #2 +WIN_CHECKBOX_STATE|Stanje kućicâ +WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Uslov nije popunjen): +WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Uslov nije popunjen): + +#Image +WIN_IMAGE_TITLE|Postavke slikâ +WIN_IMAGE_IMAGE|Slika*: +WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID bitmapa +WIN_IMAGE_RESIZE|Režim preuveličavanja: +WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Navedi ponašanje slike kada joj je promenjena veličina. +WIN_IMAGE_ACTION|Akcija: +WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Akcija praćena klikom na sliku. +WIN_IMAGE_ACTION2|Dupli-klik akcija: +WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Akcija praćena duplim-klikom na sliku. +WIN_IMAGE_ATTR|Osobine slikâ +#Group +WIN_GROUP_TITLE|Postavke grupa + +#Panel +WIN_PANEL_TITLE|Postavke panela +WIN_PANEL_DIMENSIONS|Dimenzije +WIN_PANEL_WIDTH|Širina*: +WIN_PANEL_HEIGHT|Visina*: + +#Playtree +WIN_PLAYTREE_TITLE|Postavke stabla +WIN_PLAYTREE_FONT|Font*: +WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Slika pozadine: +WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID bitmapa, korišćena kao pozadina. Kada bitmapa nije unešena, pozadina će biti popunjena uz pomoć bgcolor1 i bgcolor2 osobina. +WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Boja pozadine #1: +WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Boja pozadine #2: +WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Boja selekcije: +WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Boja teksta: +WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Reprodukcija boje teksta: +WIN_PLAYTREE_FLAT|Ravan spiska numera: +WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Određuje da li bi spisak numera trebao da koristi stablastu strukturu ili u potpunosti \„flat\“ (pokaži samo lišće stabla). +WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Ikona stavke: +WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Otvori ikonu fascikle: +WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Zatvori ikonu fascikle: +WIN_PLAYTREE_SLIDER|Uredi klizač spiska numera +WIN_PLAYTREE_ATTR|Osobine stabla +WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Izaberi... +WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Izaberi boju + +#Slider +WIN_SLIDER_TITLE|Postavke klizača +WIN_SLIDER_UP|Normalna slika*: +WIN_SLIDER_OVER|Slika kada pluta: +WIN_SLIDER_DOWN|Slika kada je kliknuta: +WIN_SLIDER_POINTS|Poeni*: +WIN_SLIDER_THICKNESS|Debljina: +WIN_SLIDER_VALUE|Vrednost*: +WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Pomeranje stabla +WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Omogući pozadinu +WIN_SLIDER_BG_EDIT|Izmeni... +WIN_SLIDER_ATTR|Osobine klizača +WIN_SLIDER_BG|Pozadina klizača + +#Slider background +WIN_SBG_TITLE|Postavke pozadine klizača +WIN_SBG_WIZARD|Otvori pozadinu klizača... +WIN_SBG_IMAGE|Slika*: +WIN_SBG_NBHORIZ|Horizontalne sličice: +WIN_SBG_NBVERT|Vertikalne sličice: +WIN_SBG_PADHORIZ|Horizontalno postavljanje: +WIN_SBG_PADVERT|Vertikalno postavljanje: +WIN_SBG_ATTR|Osobine pozadine + +#Text +WIN_TEXT_TITLE|Postavke teksta +WIN_TEXT_TEXT|Tekst*: +WIN_TEXT_FONT|Font: +WIN_TEXT_COLOR|Boja: +WIN_TEXT_CHOOSE|Izaberi... +WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Izaberi boju teksta +WIN_TEXT_ALIGNMENT|Poravnanje: +WIN_TEXT_SCROLLING|Pomeranje: +WIN_TEXT_ATTR|Osobine teksta + +#Video +WIN_VIDEO_TITLE|Video postavke +WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Automatski preuveličaj: +WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Određuje da li bi plan trebao da se automatski poveća/smanji da odgovara dimenzijama puštenog videa. +WIN_VIDEO_ATTR|Video osobine \ No newline at end of file