diff --git a/lang/languages.txt b/lang/languages.txt index 73fa5ee8726ff791a6c589a58a64eabe1db1717f..5e07c9a9dc426b4a53018232f20a4c3ff30fbcf2 100644 --- a/lang/languages.txt +++ b/lang/languages.txt @@ -6,6 +6,7 @@ nl|Dutch|nl.txt de|German|de.txt fr|French (Incomplete)|fr.txt ko|Korean|ko.txt +pl|Polish|pl.txt pt-br|Portuguese (Brasil)|pt-br.txt ru|Russian (Incomplete)|ru.txt sk|Slovak|sk.txt diff --git a/lang/pl.txt b/lang/pl.txt new file mode 100755 index 0000000000000000000000000000000000000000..d70bf9ca17e4409a0a280f57fcc0039d655c4343 --- /dev/null +++ b/lang/pl.txt @@ -0,0 +1,605 @@ +#Polish language file for VLC Skin Editor +#Author/s: Michał Trzebiatowski + +#General strings +CHOICE_YES|Tak +CHOICE_NO|Nie +CHOICE_CANCEL|Anuluj +BUTTON_OK|OK +BUTTON_CANCEL|Anuluj +BUTTON_HELP|Pomoc + +#Item names +THEME|Motyw +FONT|Czcionka +BITMAP|Bitmapa +SUBBITMAP|PodBitmapa +WINDOW|Okno +LAYOUT|Wygląd +ANCHOR|Kotwica +BUTTON|Przycisk +CHECKBOX|Pole wyboru +GROUP|Grupa +IMAGE|Obraz +PANEL|Panel +PLAYTREE|Drzewo odtwarzania +RADIALSLIDER|Suwak radialny +SLIDER|Suwak +SLIDERBG|Suwak tła +TEXT|Tekst +VIDEO|Wideo +UNNAMED|Bez nazwy %t #%i + +#The Menu bar and its entries +#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value +MENU_FILE|Plik +MENU_FILE_MN|P +MENU_FILE_NEW|Nowy +MENU_FILE_NEW_MN|N +MENU_FILE_OPEN|Otwórz... +MENU_FILE_OPEN_MN|O +MENU_FILE_SAVE|Zapisz +MENU_FILE_SAVE_MN|Z +MENU_FILE_TEST|Testuj skórę w VLC +MENU_FILE_TEST_MN|T +MENU_FILE_VLT|Eksportuj jako VLT... +MENU_FILE_VLT_MN|V +MENU_FILE_PNG|Zapisz aktualny podgląd jako obraz... +MENU_FILE_PNG_MN|a +MENU_FILE_EXIT|Wyjdź +MENU_FILE_EXIT_MN|W +MENU_EDIT|Edytuj +MENU_EDIT_MN|E +MENU_EDIT_UNDO|Cofnij +MENU_EDIT_UNDO_MN|C +MENU_EDIT_REDO|Ponów +MENU_EDIT_REDO_MN|n +MENU_EDIT_THEME|Ustawienia skór +MENU_EDIT_THEME_MN|U +MENU_EDIT_VARS|Zmienne globalne +MENU_EDIT_VARS_MN|g +MENU_EDIT_PREFS|Preferencje +MENU_EDIT_PREFS_MN|P +MENU_EDIT_UP|Przenieś zaznaczony element w górę +MENU_EDIT_DOWN|Przenieś zaznaczony element w dół +MENU_EDIT_LEFT|Przenieś zaznaczony element w lewo +MENU_EDIT_RIGHT|Przenieś zaznaczony element w prawo +MENU_HELP|Pomoc +MENU_HELP_MN|P +MENU_HELP_DOC|Pomoc online +MENU_HELP_DOC_MN|c +MENU_HELP_ABOUT|O +MENU_HELP_ABOUT_MN|O + +#The toolbar +TOOLBAR_OPEN|Otwórz skórę... +TOOLBAR_SAVE|Zapisz zmiany skóry +TOOLBAR_UNDO|Cofnij +TOOLBAR_REDO|Ponów +TOOLBAR_MOVE|Narzędzie przenoszące elementy +TOOLBAR_PATH|Narzędzie edytowania suwaka + +#Resource Window +WIN_RES_TITLE|Zasoby +WIN_RES_ADD_BMP|Dodaj nową Bitmapę lub PodBitmapę +WIN_RES_ADD_FONT|Dodaj nową czcionkę +WIN_RES_COPY|Utwórz kopię wybranego zasobu +WIN_RES_EDIT|Edytuj wybrany zasób +WIN_RES_DELETE|Usuń wybrany zasób +WIN_RES_PU_ADD_BMP|Dodaj Bitmapę/y +WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Dodaj PodBitmapę/y +WIN_RES_BITMAPS|Bitmapy +WIN_RES_FONTS|Czcionki + +#Windows window +WIN_WIN_TITLE|Windows +WIN_WIN_ADD|Dodaj nowe okno +WIN_WIN_ADD_LAY|Dodaj nowy wygląd dla wybranego okna +WIN_WIN_MOVE_UP|Przenieś wybrany wygląd w gorę w hierarchii (ostatni wygląd to domyślny wygląd okna) +WIN_WIN_MOVE_DOWN|Przenieś wybrany wygląd w dół w hierarchii (ostatni wygląd to domyślny wygląd okna) +WIN_WIN_COPY|Stwórz kopię wybranego okna lub wyglądu +WIN_WIN_EDIT|Edytuj wybrane okno lub wygląd +WIN_WIN_DELETE|Usuń wybrane okno lub wygląd + +#Items window +WIN_ITEMS_TITLE|Elementy +WIN_ITEMS_ADD|Dodaj nowy element +WIN_ITEMS_MOVE_UP|Przenieś zaznaczony element w gorę w hierarchii +WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Przenieś zaznaczony element w dół w hierarchii +WIN_ITEMS_COPY|Stwórz kopię wybranego elementu +WIN_ITEMS_EDIT|Edytuj wybrany element +WIN_ITEMS_DELETE|Usuń wybrany element +WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Dodaj do wybranego Panelu + +#Welcome dialog +WELCOME_TITLE|Zapraszamy do edytora skór VLC +WELCOME_MSG|Co chcesz zrobić? +WELCOME_NEW|Stwórz nową skórkę +WELCOME_OPEN|Otwórz istniejącą skórę +WELCOME_QUIT|Zamknij + +#Preferences window +WIN_PREFS_TITLE|Preferencje +WIN_PREFS_UPDATE_L|Włącz automatyczną aktualizację: +WIN_PREFS_LANG_L|Język: +WIN_PREFS_LAF_L|Wygląd i zachowanie programu: +WIN_PREFS_TBAR_L|Pokaż pasek narzędzi: +WIN_PREFS_RESTART_L|Niektóre ustawienia zadziałają dopiero po ponownym uruchomieniu programu. + +#SubBitmap Edit and Skin Preview window +WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Edytuj PodBitmapę +ZOOM_FACTOR|Współczynnik skali: + +#Global variables editing window +WIN_VARS_TITLE|Zmienne globalne +WIN_VARS_NOTE|Zmienne te mają wpływ tylko na podgląd.
Symulują one stan VLC. +WIN_VARS_SLIDER|Pozycja suwaka + +#Theme options window +WIN_THEME_TITLE|Ustawienia skóry +WIN_THEME_NAME|Nazwa: +WIN_THEME_AUTHOR|Autor: +WIN_THEME_EMAIL|E-Mail autora: +WIN_THEME_WEB|Strona internetowa autora: +WIN_THEME_MAGNET|Magnes: +WIN_THEME_MAGNET_TIP|Gdy odległość pomiędzy brzegu ekranu i kotwicą okna jest mniejsza niż ta wartość, okno przyklei się do brzegu +WIN_THEME_ALPHA|Nieprzezroczystość: +WIN_THEME_ALPHA_TIP|Ustawia przezroczystości alfy dla okien. Wartość musi być między 1 (prawie całkowita przejrzystość) i 255 (całkowita nieprzezroczystość). Należy unikać niskich wartości. +WIN_THEME_MOVEALPHA|Nieprzezroczystość przy przenoszeniu: +WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Ustawia przezroczystości alfy dla okien, gdy są przenoszone. +WIN_THEME_INFO_TITLE|Informacje skóry +WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atrybuty skóry + +#Action Editor +WIN_ACTIONS_TITLE|Edytuj sekwencję akcji + +#Popup menu in the action editor +ACTIONS_PU|Akcje +ACTIONS_DIALOGS|Pokaż dialog +ACTIONS_PLAYLIST|Lista odtwarzania +ACTIONS_DVD|DVD +ACTIONS_WINDOWS|Skóra +ACTIONS_VLC_PLAY|Odtwarzaj +ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauza +ACTIONS_VLC_STOP|Zatrzymaj +ACTIONS_VLC_FASTER|Odtwarzaj szybciej +ACTIONS_VLC_SLOWER|Odtwarzaj wolniej +ACTIONS_VLC_NEXTFRAME|Odtwórz następną klatkę +ACTIONS_VLC_MUTE|Wycisz dźwięk +ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zwiększ głośność +ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Zmniejsz głośność +ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Włącz lub wyłącz tryb pełnoekranowy +ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Zrób zrzut ekranu +ACTIONS_VLC_TOGGLERECORD|Włącz lub wyłącz nagrywanie +ACTIONS_VLC_ONTOP|Włącz lub wyłącz zawsze na wierzchu +ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizuj VLC +ACTIONS_VLC_QUIT|Zamknij VLC +ACTIONS_EQ_ENABLE|Włącz korektor +ACTIONS_EQ_DISABLE|Wyłącz korektor +ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Zmień skórę +ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otwórz plik (prosto) +ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otwórz plik (wersja rozszerzona) +ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otwórz katalog +ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otwórz nośnik +ACTIONS_DIALOGS_NET|Otwórz strumień sieciowy +ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Pokazuj dziennik +ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Preferencje +ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informacje pliku +ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nieoskórowana lista odtwarzania +ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Kreator strumieniowania +ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Pełne menu podręczne +ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Menu podręczne ustawień dźwięku +ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Menu podręczne ustawień wideo +ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Menu podręczne różnych ustawień +ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Dodaj nową pozycję +ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Usuń zaznaczoną pozycję +ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Odtwórz następny element +ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Odtwórz poprzedni element +ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Włącz lub wyłącz odtwarzanie losowe +ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Włącz lub wyłącz powtarzanie listy odtwarzania +ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Włącz lub wyłącz powtarzanie bieżącej pozycji +ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Sortuj alfabetycznie +ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Wczytaj z pliku +ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Zapisz do pliku +ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Następny tytuł +ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Poprzedni tytuł +ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Następny rozdział +ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Poprzedni rozdział +ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Główne menu +ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Pokaż okno +ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Ukryj okno +ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maksymalizuj okno +ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Przywróć okno +ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Zmień wygląd okna + +#Action descriptions +ACTION_DESC_NONE|Nic nie rób. +ACTION_DESC_CHANGESKIN|Pokaż okno dialogowe, aby otworzyć nową skórę. +ACTION_DESC_FILESIMPLE|Pokaż proste okno dialogowe "Otwórz plik". +ACTION_DESC_FILE|Pokaż rozszerzone okno dialogowe "Otwórz plik". +ACTION_DESC_DIRECTORY|Pokaż okno dialogowe "Otwórz katalog". +ACTION_DESC_DISC|Pokaż okno dialogowe "Otwórz płytę". +ACTION_DESC_NET|Pokaż okno dialogowe "Otwórz strumień sieciowy". +ACTION_DESC_MSG|Pokaż okno dialogowe raportu komunikatów. +ACTION_DESC_PREFS|Pokaż okno dialogowe preferencji. +ACTION_DESC_FILEINFO|Pokaż okno dialogowe informacji o pliku. +ACTION_DESC_PLAYLIST|Pokaż domyślne (nieoskórowane) okno listy odtwarzania. +ACTION_DESC_WIZARD|Pokaż okno dialogowe "Kreator strumieniowania". +ACTION_DESC_POPUP|Pokaż pełne menu podręczne. +ACTION_DESC_AUDIOPU|Pokaż menu podręczne ustawień dźwięku. +ACTION_DESC_VIDEOPU|Pokaż menu podręczne ustawień wideo. +ACTION_DESC_MISCPU|Pokaż menu podręczne zawierające sterowanie odtwarzaniem i ogólne opcje. +ACTION_DESC_EQENABLE|Włącz filtr korektora dźwięku. +ACTION_DESC_EQDISABLE|Wyłącz filtr korektora dźwięku. +ACTION_DESC_PLAY|Odtwórz bieżącą pozycję listy odtwarzania. +ACTION_DESC_PAUSE|Wstrzymaj odtwarzanie. +ACTION_DESC_STOP|Zatrzymaj odtwarzanie. +ACTION_DESC_FASTER|Odtwarzaj szybciej. +ACTION_DESC_SLOWER|Odtwarzaj wolniej. +ACTION_DESC_NEXTFRAME|Przesuwa odtwarzanie o jedną klatkę (odtwarzanie klatka po klatce). +ACTION_DESC_MUTE|Włącz lub wyłącz wyciszenie dźwięku. +ACTION_DESC_VOLUP|Zwiększ głośność. +ACTION_DESC_VOLDOWN|Zmniejsz głośność. +ACTION_DESC_FULLSCREEN|Przełącz tryb pełnoekranowy. +ACTION_DESC_SNAPSHOT|Zrób zrzut ekranu obrazu. +ACTION_DESC_TOGGLERECORD|Włącz lub wyłącz nagrywanie odtwarzania. +ACTION_DESC_ONTOP|Włącz lub wyłącz status "Zawsze na wierzchu". +ACTION_DESC_MIN|Minimalizuj VLC. +ACTION_DESC_QUIT|Zamknij VLC. +ACTION_PL_ADD|Dodaj nową pozycję do listy odtwarzania. +ACTION_PL_DEL|Usuń zaznaczoną pozycję z listy odtwarzania. +ACTION_PL_NEXT|Odtwórz następną pozycję na liście odtwarzania. +ACTION_PL_PREV|Odtwórz poprzednią pozycję na liście odtwarzania. +ACTION_PL_SORT|Sortuj listę odtwarzania w kolejności alfabetycznej. +ACTION_PL_LOAD|Otwórz zewnętrzny plik listy odtwarzania. +ACTION_PL_SAVE|Zapisz bieżącą listę odtwarzania do pliku. +ACTION_DVD_NEXTT|Przejdź do następnego tytułu na płycie DVD. +ACTION_DVD_PREVT|Przejdź do poprzedniego tytułu na płycie DVD. +ACTION_DVD_NEXTC|Przejdź do następnego rozdziału na płycie DVD. +ACTION_DVD_PREVC|Przejdź do poprzedniego rozdziału na płycie DVD. +ACTION_DVD_MENU|Przejdź do głównego menu na płycie DVD. +#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices +#%i = Window ID textfield +#%l = Layout ID textfield +ACTION_ACTIVATE|Włącz +ACTION_DEACTIVATE|Wyłącz +ACTION_RANDOM|%s odtwarzanie pozycji z listy odtwarzania w kolejności losowej. +ACTION_LOOP|%s powtórkę listy po zakończeniu odtwarzania. +ACTION_REPEAT|%s powtórkę bieżącej pozycji po zakończeniu odtwarzania. +ACTION_SHOW|Pokaż okno z identyfikatorem %i +ACTION_HIDE|Ukryj okno z identyfikatorem %i +ACTION_MAXIMIZE|Maksymalizuj okno z identyfikatorem %i +ACTION_UNMAXIMIZE|Przywróć okno z identyfikatorem %i +ACTION_LAYOUT|Ustaw wygląd okna z identyfikatorem %i na %l + +#Slider background generator +SBGGEN_TITLE|Generator tła suwaka +SBGGEN_PREV|< Wstecz +SBGGEN_NEXT|Dalej > +SBGGEN_CANCEL|Anuluj +SBGGEN_FINISH|Zakończ + +SBGGEN_DESCR|Zapraszamy do generatora tła suwaka. Pomoże Ci w zaledwie kilku krokach, stworzyć suwak z twoich obrazów. +SBGGEN_FIRST|Jako pierwszy krok zdecyduj, czy kierunek suwaka będzie z lewej do prawej lub z dołu do góry i jaki rozmiar będzie miało tło. +SBGGEN_WIDTH|Szerokość: +SBGGEN_HEIGHT|Wysokość: +SBGGEN_LEFT_M|Lewy margines: +SBGGEN_RIGHT_M|Prawy margines: +SBGGEN_TOP_M|Górny margines: +SBGGEN_BTM_M|Dolny margines: +SBGGEN_SECOND|W następnym kroku musisz wybrać prawidłowe pliki graficzne powiązane z różnymi częściami suwaka. +SBGGEN_NOTE|Przedstawione w kolejnym kroku ikony, są tylko przykładem (a nie podglądem) określającym części tła suwaka. + +SBGGEN_IMAGE|Plik obrazu: +SBGGEN_OPEN|Otwórz... +SBGGEN_RESIZE|Ustawienia rozmiaru: +SBGGEN_TILE|Kafelkuj +SBGGEN_STRETCH|Rozciągnij + +SBGGEN_BG|Tło +SBGGEN_OVERLAY|Nakłada obrazu +SBGGEN_LEFT_E|Lewy brzeg +SBGGEN_RIGHT_E|Prawy brzeg +SBGGEN_TOP_E|Górny brzeg +SBGGEN_BTM_E|Dolny brzeg +SBGGEN_MIDDLE|Środkowa część + +SBGGEN_PROGRESS|Tworzenie tła... + +#Message dialogues +#%v - version +ABOUT_TITLE|O VLC Skin Editor %v +#%y - current year +#%w - website +ABOUT_MSG|

Copyright 2007-%y The VideoLAN Team

Wydany w ramach licencji GPL 2+

Główny programista: Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)
Strona internetowa: %w

Kredyty:
Timothy Gerard Endres za dostęp do rejestru oraz wsparcie TAR (Public Domain)
The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) za niektóre ikony (Creative Commons BY-SA 2.5)
Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) i Olivier Teulière (ipkiss@via.ecp.fr) za Boolean Expression Evaluator i kod Béziera (GPL 2+) +VLT_EX_TITLE|Importowanie pliku VLT +#%f - name of the folder +VLT_EX_MSG|Plik VLT zostanie rozpakowany do podfolderu o nazwie "%f".\nCzy chcesz kontynuować? +VLT_EX_YES|Tak, rozpakuj +VLT_EX_NO|Nie, anuluj +VLT_EX_PROGRESS|Rozpakowanie pliku VLT... +XML_PARSING_PROGRESS|Analizowanie XML... +ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*. png (Portable Network Graphic) w katalogu zawartym w pliku XML +ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open i True type fonts) w katalogu zawartym w pliku XML +DUPLICATE_MSG|Podaj wzór zamiany nazwy podwójnych obiektów.\n%oldid% zostanie zastąpiony przez stary identyfikator obiektu. +DEL_CONFIRM_TITLE|Potwierdzenie usunięcia +DEL_CONFIRM_MSG|Czy na pewno chcesz usunąć "%n"? +EXIT_CONFIRM_TITLE|Twoje zmiany nie zostały zapisane +EXIT_CONFIRM_MSG|Chcesz zapisać skórę przed zamknięciem edytora? +UPDATE_TITLE|Znaleziono aktualizacje +UPDATE_MSG|Jest dostępna aktualizacja dla edytora skór.\nTwoja wersja: %v\nNajnowsza wersja: %c\nCzy chcesz teraz zaktualizować edytora skór? +VLT_PROGRESS|Tworzenie pliku VLT... +VLT_SUCCESS_MSG|Plik VLT został pomyślnie utworzony. +VLT_SUCCESS_TITLE|Utworzony plik VLT +DOWNLOAD_PROGRESS|Pobieranie... +CONNECT_PROGRESS|Łączenie... +UPDATE_SUCCESS_TITLE|Zakończono aktualizację +UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizacja została pomyślnie pobrana i zainstalowana.\nTeraz edytor skór VLC zostanie ponowne uruchomiony + +#Error messages +ERROR_FILENEXIST_TITLE|Błąd otwierania pliku +ERROR_FILENEXIST_MSG|Plik "%f" nie istnieje, a zatem nie można go otworzyć! +ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Błąd rozpakowania pliku VLT +ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT plik nie może zostać rozpakowany! +ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Nie znaleziono theme.xml +ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nie można znaleźć "theme.xml" wewnątrz rozpakowanej zawartości pliku VLT.\nSpróbuj otworzyć go ręcznie. +ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Błąd VLC media playera +ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|Nie można uruchomić VLC media playera +ERROR_BROWSE_TITLE|Błąd przeglądarki +ERROR_BROWSE_MSG|Nie można uruchomić przeglądarki.\nProszę ręcznie podaj adres URL:\n%u +ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Błąd dodania PodBitmapy +ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nie wybrano żadnej Bitmapy! +ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Wybrany zasób nie jest Bitmapą! +ERROR_RES_DEL_TITLE|Błąd usuwania zasobu +ERROR_RES_DEL_INUSE|Zasób jest nadal używany w skórze, dlatego nie może zostać usunięty. +ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Błąd dodania wygładu +ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Nie wybrano żadnego okna! +ERROR_UPDATE_TITLE|Błąd aktualizacji! +ERROR_SAVEPNG_TITLE|Błąd zapisywania obrazu +ERROR_SAVEPNG_MSG|Nie można zapisać obrazu. +ERROR_NEWSKIN_TITLE|Błąd utworzenia pliku skóry! +ERROR_NEWSKIN_MSG|Nie można utworzyć nowego pliku skóry. +ERROR_HEADER_INVALID|Plik wydaje się być nieprawidłowym motywem VLC!\nNieprawidłowy nagłówek: +ERROR_SKIN_INVALID|Wybrany plik jest nieprawidłowym plikiem skóry VLC! +ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Wersja motywu w wybranej skórze nie jest jeszcze obsługiwana! +ERROR_SAVE_TITLE|Błąd zapisywania pliku skóry! +ERROR_SAVE_MSG|Nie można zapisać pliku skóry. +ERROR_ALPHA_TITLE|Błąd wartości nieprzezroczystości +ERROR_ALPHA_MSG|Podaj prawidłową wartość nieprzezroczystości! (0-255) +ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nie można otworzyć środkowego obrazu!\nŚrodkowa cześć suwaka jest co najmniej potrzebna do utworzenia tła suwaka. +ERROR_VLT_TITLE|Błąd utworzenia pliku VLT +ERROR_VLT_MSG|Nie można utworzyć pliku VLT! +ERROR_ID_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy identyfikator +ERROR_ID_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy identyfikator! +ERROR_ID_EXISTS_MSG|Identyfikator "%i" już istnieje.\nWybierz inny. +ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Nieprawidłowa szerokość +ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Podaj prawidłową szerokość! +ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Nieprawidłowa wysokość +ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Podaj prawidłową wysokość! +ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy plik +ERROR_FILE_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy plik! +ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Nie można otworzyć podanego pliku bitmapy!\nWybierz inny. +ERROR_NBFRAMES_TITLE|Nieprawidłowa liczba klatek +ERROR_NBFRAMES_MSG|Liczba klatek nie może być mniejsza niż 1 +ERROR_OTF_TITLE|Czcionka OTF nie jest obsługiwana +ERROR_OTF_MSG|Wybrałeś czcionkę typu OpenType, VLC wyświetla ją poprawnie, ale nie ten edytor.\nZobaczysz inną czcionkę w podglądzie. +ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy rozmiar +ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy rozmiar. +ERROR_OUTSIDE_TITLE|Nieprawidłowe wymiary +ERROR_OUTSIDE_MSG|Określone wymiary są poza oryginalnej bitmapy! +ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i nie istnieje. +ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Nieprawidłowy obraz! +ERROR_BITMAP_LOAD|Nie można otworzyć pliku obrazu dla bitmapy %i. +ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Błąd otwierania obrazów +ERROR_NOSTATE|Podaj warunek stanu! +ERROR_NOSTATE_TITLE|Nieprawidłowy stan +ERROR_FONT_NEXIST|Czcionka %i nie istnieje. +ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Nieprawidłowa czcionka! +ERROR_POINTS_INVALID|Podaj prawidłowe punkty krzywej Béziera! +ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Nieprawidłowe krzywe Béziera! +ERROR_RADIALSLIDER|Suwaki radialne nie są jeszcze obsługiwane przez edytora skór. +ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nie obsługiwane + +#Other strings +THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Nienazwany motyw +THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Nieznany autor +THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Nieznany + +#History +HIST_ITEM_ADD|Dodaj %t +HIST_ITEM_DEL|Usuń %t +HIST_ITEM_EDIT|Edytuj %t +HIST_ITEM_MOVE|Przenieś %t +HIST_RES_DEL|Usuń %t "%i" + +#Editing dialogues +#General strings +NOTE_STARRED|* Atrybut musi być określony. + +#Common strings +WIN_ITEM_GENERAL|Atrybuty ogólne +WIN_ITEM_ID|Identyfikator*: +WIN_ITEM_ID_TIP|Nazwa i identyfikacja obiektu %t. Muszą być unikatowe. +WIN_ITEM_X|X: +WIN_ITEM_Y|Y: +WIN_ITEM_WIDTH|Szerokość: +WIN_ITEM_HEIGHT|Wysokość: +WIN_ITEM_VISIBLE|Widzialność: +WIN_ITEM_LEFTTOP|Lewy górny: +WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Określ, do którego rogu okna wyglądu, dopasowany będzie lewy górny róg obiektu, w przypadku zmiany rozmiaru okna. +WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Prawy dolny: +WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Określ, do którego rogu okna wyglądu, dopasowany będzie prawy dolny róg obiektu, w przypadku zmiany rozmiaru okna. +WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Zachowaj proporcję poziomą: +WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Włącz zachowanie rozmiaru poziomego, aby nie uległ zmianie. Na przykład, jeśli lewy odstęp obiektu jest o dwa razy większy niż prawy, szerokość pozioma nie zostaje zmieniona podczas zmiany rozmiaru. +WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Zachowaj proporcję pionową: +WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Włącz zachowanie rozmiaru pionowego, aby nie uległ zmianie. Na przykład, jeśli górny odstęp obiektu jest o dwa razy większy niż dolny, wysokość pionowa nie zostaje zmieniona podczas zmiany rozmiaru. +WIN_ITEM_HELP|Tekst pomocniczy: +WIN_ITEM_HELP_TIP|Zmienna '$H' otrzymuje określą wartość, gdy mysz jest nad obiektem. +WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Podpowiedź: +FILE_INDIR|w tym samym katalogu co plik XML + +#Bitmap +WIN_BITMAP_TITLE|Ustawienia bitmapy +WIN_BITMAP_FILE|Plik*: +WIN_BITMAP_FILE_TIP|Wskazuje ścieżkę i nazwę używanego pliku obrazu. +WIN_BITMAP_OPEN|Otwórz... +WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Kolor przejrzystości: +WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Kolor przejrzystości bitmapy w formacie szesnastkowym. Jeśli plik PNG określa maskę przejrzystości, także będzie brana pod uwagę. +WIN_BITMAP_CHOOSE|Wybierz... +WIN_BITMAP_NBFRAMES|Liczba klatek: +WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Ten atrybut określa liczbę klatek (obrazów) zawartych w animacji. To są tylko obrazy położone pionowo w bitmapie. +WIN_BITMAP_FPS|Klatek na sekundę: +WIN_BITMAP_FPS_TIP|Stosowane tylko w animowanych bitmapach. To jest liczba klatek (obrazów) na sekundę w animacji. +WIN_BITMAP_ANIMATION|Atrybuty animacji +WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor przejrzystości + +#SubBitmap +WIN_SBMP_TITLE|Ustawienia PodBitmapy +WIN_SBMP_BOUNDS|Atrybuty położenia i wymiaru + +#Font +WIN_FONT_TITLE|Ustawienia czcionki +WIN_FONT_FILE|Plik*: +WIN_FONT_FILE_TIP|Plik zawiera używane czcionki TrueType i OpenType. +WIN_FONT_OPEN|Otwórz... +WIN_FONT_SIZE|Rozmiar: + +#Layout +WIN_LAYOUT_TITLE|Ustawienia wyglądu +WIN_LAYOUT_GENERAL|Atrybuty ogólne +WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Wymiary +WIN_LAYOUT_WIDTH|Początkowa szerokość*: +WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Początkowa szerokość wyglądu. +WIN_LAYOUT_HEIGHT|Początkowa wysokość*: +WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Początkowa wysokość wyglądu. +WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimalna szerokość: +WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimalna szerokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być cieńsze niż szerokość wstępna. +WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimalna wysokość: +WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimalna wysokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być mniejsze niż wysokość wstępna. +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maksymalna szerokość: +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maksymalna szerokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być grubsze niż szerokość wstępna. +WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maksymalna wysokość: +WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maksymalna wysokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być większe niż wysokość wstępna. + +#Window +WIN_WINDOW_TITLE|Ustawienia okna +WIN_WINDOW_X_TIP|Początkowa odległość okna do lewej krawędzi ekranu. +WIN_WINDOW_Y_TIP|Początkowa odległość okna do górnej krawędzi ekranu. +WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Ustawia pojawianie okna przy uruchomianiu VLC. Ponieważ VLC zapamięta pozycję skóry okna i widoczności, atrybut ten zostanie wykorzystany tylko przy pierwszym uruchomianiu skóry. +WIN_WINDOW_DD|Przeciągnij i upuść: +WIN_WINDOW_DD_TIP|Ustawia przeciąganie i upuszczanie plików multimedialnych w tym oknie. +WIN_WINDOW_PD|Odtwórz przy upuszczeniu: +WIN_WINDOW_PD_TIP|Ustawia, czy upuszczony plik jest bezpośrednio odtwarzany (włączone), czy tylko dodany do listy (wyłączone). Ten atrybut nie ma wpływu, jeśli przeciąganie i upuszczenie jest wyłączone. +WIN_WINDOW_DD_PANEL|Ustawienia przeciągania i upuszczenia + +#Anchor +WIN_ANCHOR_TITLE|Ustawienia kotwicy +WIN_ANCHOR_POINTS|Punkty: +WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Punkty określające krzywą Béziera następującej kotwicy. Nie musisz zmieniać tego parametru, gdy chcesz otrzymać punktualną kotwicę. +WIN_ANCHOR_RANGE|Zakres: +WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Zakres wpływu obszaru kotwicy, w pikselach. +WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priorytet*: +WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Każda kotwica ma swój priorytet (atrybut priorytetu), a kotwica z najwyższym priorytetem zwycięża, co oznacza, że po przeniesieniu jej okna, wszystkie inne zakotwiczone okna będą też przenoszone. Aby przerwać ten efekt dwóch zakotwiczonych okien, musisz przenieść okno z niższym priorytetem kotwicy. +WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Granice + +#Button +WIN_BUTTON_TITLE|Ustawienia przycisku +WIN_BUTTON_UP|Zwykły obraz*: +WIN_BUTTON_OVER|Obraz przy nadjechaniu: +WIN_BUTTON_DOWN|Obraz przy kliknięciu: +WIN_BUTTON_ACTION|Akcja: +WIN_BUTTON_ATTR|Atrybuty przycisku + +#Checkbox +WIN_CHECKBOX_TITLE|Ustawienia pola wyboru +WIN_CHECKBOX_UP|Zwykły obraz*: +WIN_CHECKBOX_OVER|Obraz przy nadjechaniu: +WIN_CHECKBOX_DOWN|Obraz przy kliknięciu: +WIN_CHECKBOX_ACTION|Akcja: +WIN_CHECKBOX_CONDITION|Warunek: +WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Wyrażenie logiczne określające stan pola: ważne -> stan #1, nieważne-> stan #2 +WIN_CHECKBOX_STATE|Stan pola wyboru +WIN_CHECKBOX_STATE1|Stan #1 (warunek nie jest spełniony): +WIN_CHECKBOX_STATE2|Stan #2 (warunek jest spełniony): + +#Image +WIN_IMAGE_TITLE|Ustawienia obrazu +WIN_IMAGE_IMAGE|Obraz*: +WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|Identyfikator Bitmapy +WIN_IMAGE_RESIZE|Tryb zmiany rozmiaru: +WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Określa zachowanie obrazu, gdy zmieniany jest rozmiar. +WIN_IMAGE_ACTION|: +WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Akcja wywołana kliknięciem na obraz. +WIN_IMAGE_ACTION2|Akcja podwójnego kliknięcia: +WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Akcja wywołana podwójnym kliknięciem na obraz. +WIN_IMAGE_ATTR|Atrybuty obrazu + +#Group +WIN_GROUP_TITLE|Ustawienia grupy + +#Panel +WIN_PANEL_TITLE|Ustawienia panelu +WIN_PANEL_DIMENSIONS|Wymiary +WIN_PANEL_WIDTH|Szerokość*: +WIN_PANEL_HEIGHT|Wysokość*: + +#Playtree +WIN_PLAYTREE_TITLE|Ustawienia drzewa odtwarzań +WIN_PLAYTREE_FONT|Czcionka*: +WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Obraz tła: +WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|Identyfikator Bitmapy, używany jako obraz tła. Gdy nie określono bitmapy, tło wypełnione zostanie dwoma atrybutami koloru. +WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Kolor tła #1: +WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Kolor tła #2: +WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Kolor wyboru: +WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Kolor tekstu: +WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Kolor tekstu odtwarzania: +WIN_PLAYTREE_FLAT|Płaska lista odtwarzania: +WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Ustaw czy lista odtwarzania używa strukturę drzewa lub jest jest całkowicie \"płaska\" (pokazuj tylko liście drzewa). +WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Ikona pozycji: +WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Ikona otwartego folderu: +WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Ikona zamkniętego folderu: +WIN_PLAYTREE_SLIDER|Edytuj suwak listy odtwarzania (pasek przewijania) +WIN_PLAYTREE_ATTR|Atrybuty drzewa odtwarzań +WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Wybierz... +WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor + +#Slider +WIN_SLIDER_TITLE|Ustawienia suwaka +WIN_SLIDER_UP|Zwykły obraz*: +WIN_SLIDER_OVER|Obraz przy nadjechaniu: +WIN_SLIDER_DOWN|Obraz przy kliknięciu: +WIN_SLIDER_POINTS|Punkty*: +WIN_SLIDER_THICKNESS|Grubość: +WIN_SLIDER_VALUE|Wartość*: +WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Przewijanie drzewa odtwarzań +WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Włącz tło +WIN_SLIDER_BG_EDIT|Edytuj... +WIN_SLIDER_ATTR|Atrybuty suwaka +WIN_SLIDER_BG|Tło suwaka + +#Slider background +WIN_SBG_TITLE|Ustawienia tła suwaka +WIN_SBG_WIZARD|Otwórz generatora tła suwaka... +WIN_SBG_IMAGE|Obraz*: +WIN_SBG_NBHORIZ|Poziome klatki: +WIN_SBG_NBVERT|Pionowe klatki: +WIN_SBG_PADHORIZ|Poziome wyrównanie: +WIN_SBG_PADVERT|Pionowe wyrównanie: +WIN_SBG_ATTR|Atrybuty tła + +#Text +WIN_TEXT_TITLE|Ustawienia tekstu +WIN_TEXT_TEXT|Tekst*: +WIN_TEXT_FONT|Czcionka: +WIN_TEXT_COLOR|Kolor: +WIN_TEXT_CHOOSE|Wybierz... +WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor tekstu +WIN_TEXT_ALIGNMENT|Wyrównanie: +WIN_TEXT_SCROLLING|Przewijanie: +WIN_TEXT_ATTR|Atrybuty tekstu + +#Video +WIN_VIDEO_TITLE|Ustawienia widea +WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Automatyczna zmiana rozmiaru: +WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Ustaw, czy motyw powinien dopasowany być automatycznie do wymiarów odtwarzanego widea. +WIN_VIDEO_ATTR|Atrybuty widea \ No newline at end of file diff --git a/src/vlcskineditor/Config.java b/src/vlcskineditor/Config.java index 6cddc30933ae1f1f8bd8b4d5df08d7e9ad14408a..cd28570ed011a64f3c0a77a459e813c044835b10 100644 --- a/src/vlcskineditor/Config.java +++ b/src/vlcskineditor/Config.java @@ -76,7 +76,7 @@ public class Config { if(!parent.exists()) parent.mkdirs(); configFile = new File(parent,"VLCSkinEditor.cfg"); } else { - File parent = new File("~/.vlc"); + File parent = new File("/home/"+System.getProperty("user.name")+"/.vlc"); if(!parent.exists()) parent.mkdirs(); configFile = new File(parent,"VLCSkinEditor.cfg"); } @@ -291,4 +291,4 @@ public class Config { mainInstance = m; } -} \ No newline at end of file +} diff --git a/src/vlcskineditor/Main.java b/src/vlcskineditor/Main.java index fdf3a2d2d3e7e2dcb75a1c99c8a54537c0d8c833..b459c593a636f17a83cd800753a4c9ec367f5ffb 100644 --- a/src/vlcskineditor/Main.java +++ b/src/vlcskineditor/Main.java @@ -684,7 +684,7 @@ public class Main extends JFrame implements ActionListener, TreeSelectionListene } } else if(System.getProperty("os.name").indexOf("Linux")!=-1){ - vlc_skins_dir = "~/.local/share/vlc/skins2/"; + vlc_skins_dir = "/home/"+System.getProperty("user.name")+"/.local/share/vlc/skins2/"; } if(base_fc==null) base_fc = new JFileChooser();