Commit 9862e22f authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Polish translation by Michał Trzebiatowski. Fixed i/o to linux user home directory.

parent 8c4f8e0c
......@@ -6,6 +6,7 @@ nl|Dutch|nl.txt
de|German|de.txt
fr|French (Incomplete)|fr.txt
ko|Korean|ko.txt
pl|Polish|pl.txt
pt-br|Portuguese (Brasil)|pt-br.txt
ru|Russian (Incomplete)|ru.txt
sk|Slovak|sk.txt
......
#Polish language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Michał Trzebiatowski
#General strings
CHOICE_YES|Tak
CHOICE_NO|Nie
CHOICE_CANCEL|Anuluj
BUTTON_OK|OK
BUTTON_CANCEL|Anuluj
BUTTON_HELP|Pomoc
#Item names
THEME|Motyw
FONT|Czcionka
BITMAP|Bitmapa
SUBBITMAP|PodBitmapa
WINDOW|Okno
LAYOUT|Wygląd
ANCHOR|Kotwica
BUTTON|Przycisk
CHECKBOX|Pole wyboru
GROUP|Grupa
IMAGE|Obraz
PANEL|Panel
PLAYTREE|Drzewo odtwarzania
RADIALSLIDER|Suwak radialny
SLIDER|Suwak
SLIDERBG|Suwak tła
TEXT|Tekst
VIDEO|Wideo
UNNAMED|Bez nazwy %t #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Plik
MENU_FILE_MN|P
MENU_FILE_NEW|Nowy
MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Otwórz...
MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Zapisz
MENU_FILE_SAVE_MN|Z
MENU_FILE_TEST|Testuj skórę w VLC
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|Eksportuj jako VLT...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Zapisz aktualny podgląd jako obraz...
MENU_FILE_PNG_MN|a
MENU_FILE_EXIT|Wyjdź
MENU_FILE_EXIT_MN|W
MENU_EDIT|Edytuj
MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Cofnij
MENU_EDIT_UNDO_MN|C
MENU_EDIT_REDO|Ponów
MENU_EDIT_REDO_MN|n
MENU_EDIT_THEME|Ustawienia skór
MENU_EDIT_THEME_MN|U
MENU_EDIT_VARS|Zmienne globalne
MENU_EDIT_VARS_MN|g
MENU_EDIT_PREFS|Preferencje
MENU_EDIT_PREFS_MN|P
MENU_EDIT_UP|Przenieś zaznaczony element w górę
MENU_EDIT_DOWN|Przenieś zaznaczony element w dół
MENU_EDIT_LEFT|Przenieś zaznaczony element w lewo
MENU_EDIT_RIGHT|Przenieś zaznaczony element w prawo
MENU_HELP|Pomoc
MENU_HELP_MN|P
MENU_HELP_DOC|Pomoc online
MENU_HELP_DOC_MN|c
MENU_HELP_ABOUT|O
MENU_HELP_ABOUT_MN|O
#The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Otwórz skórę...
TOOLBAR_SAVE|Zapisz zmiany skóry
TOOLBAR_UNDO|Cofnij
TOOLBAR_REDO|Ponów
TOOLBAR_MOVE|Narzędzie przenoszące elementy
TOOLBAR_PATH|Narzędzie edytowania suwaka
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Zasoby
WIN_RES_ADD_BMP|Dodaj nową Bitmapę lub PodBitmapę
WIN_RES_ADD_FONT|Dodaj nową czcionkę
WIN_RES_COPY|Utwórz kopię wybranego zasobu
WIN_RES_EDIT|Edytuj wybrany zasób
WIN_RES_DELETE|Usuń wybrany zasób
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Dodaj Bitmapę/y
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Dodaj PodBitmapę/y
WIN_RES_BITMAPS|Bitmapy
WIN_RES_FONTS|Czcionki
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Windows
WIN_WIN_ADD|Dodaj nowe okno
WIN_WIN_ADD_LAY|Dodaj nowy wygląd dla wybranego okna
WIN_WIN_MOVE_UP|Przenieś wybrany wygląd w gorę w hierarchii (ostatni wygląd to domyślny wygląd okna)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Przenieś wybrany wygląd w dół w hierarchii (ostatni wygląd to domyślny wygląd okna)
WIN_WIN_COPY|Stwórz kopię wybranego okna lub wyglądu
WIN_WIN_EDIT|Edytuj wybrane okno lub wygląd
WIN_WIN_DELETE|Usuń wybrane okno lub wygląd
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Elementy
WIN_ITEMS_ADD|Dodaj nowy element
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Przenieś zaznaczony element w gorę w hierarchii
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Przenieś zaznaczony element w dół w hierarchii
WIN_ITEMS_COPY|Stwórz kopię wybranego elementu
WIN_ITEMS_EDIT|Edytuj wybrany element
WIN_ITEMS_DELETE|Usuń wybrany element
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Dodaj do wybranego Panelu
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Zapraszamy do edytora skór VLC
WELCOME_MSG|Co chcesz zrobić?
WELCOME_NEW|Stwórz nową skórkę
WELCOME_OPEN|Otwórz istniejącą skórę
WELCOME_QUIT|Zamknij
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Preferencje
WIN_PREFS_UPDATE_L|Włącz automatyczną aktualizację:
WIN_PREFS_LANG_L|Język:
WIN_PREFS_LAF_L|Wygląd i zachowanie programu:
WIN_PREFS_TBAR_L|Pokaż pasek narzędzi:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Niektóre ustawienia zadziałają dopiero po ponownym uruchomieniu programu.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Edytuj PodBitmapę
ZOOM_FACTOR|Współczynnik skali:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Zmienne globalne
WIN_VARS_NOTE|<html>Zmienne te mają wpływ tylko na podgląd.<br>Symulują one stan VLC.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Pozycja suwaka
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Ustawienia skóry
WIN_THEME_NAME|Nazwa:
WIN_THEME_AUTHOR|Autor:
WIN_THEME_EMAIL|E-Mail autora:
WIN_THEME_WEB|Strona internetowa autora:
WIN_THEME_MAGNET|Magnes:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Gdy odległość pomiędzy brzegu ekranu i kotwicą okna jest mniejsza niż ta wartość, okno przyklei się do brzegu
WIN_THEME_ALPHA|Nieprzezroczystość:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Ustawia przezroczystości alfy dla okien. Wartość musi być między 1 (prawie całkowita przejrzystość) i 255 (całkowita nieprzezroczystość). Należy unikać niskich wartości.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Nieprzezroczystość przy przenoszeniu:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Ustawia przezroczystości alfy dla okien, gdy są przenoszone.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Informacje skóry
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atrybuty skóry
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Edytuj sekwencję akcji
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Akcje
ACTIONS_DIALOGS|Pokaż dialog
ACTIONS_PLAYLIST|Lista odtwarzania
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Skóra
ACTIONS_VLC_PLAY|Odtwarzaj
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauza
ACTIONS_VLC_STOP|Zatrzymaj
ACTIONS_VLC_FASTER|Odtwarzaj szybciej
ACTIONS_VLC_SLOWER|Odtwarzaj wolniej
ACTIONS_VLC_NEXTFRAME|Odtwórz następną klatkę
ACTIONS_VLC_MUTE|Wycisz dźwięk
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zwiększ głośność
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Zmniejsz głośność
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Włącz lub wyłącz tryb pełnoekranowy
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Zrób zrzut ekranu
ACTIONS_VLC_TOGGLERECORD|Włącz lub wyłącz nagrywanie
ACTIONS_VLC_ONTOP|Włącz lub wyłącz zawsze na wierzchu
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizuj VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Zamknij VLC
ACTIONS_EQ_ENABLE|Włącz korektor
ACTIONS_EQ_DISABLE|Wyłącz korektor
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Zmień skórę
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otwórz plik (prosto)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otwórz plik (wersja rozszerzona)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otwórz katalog
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otwórz nośnik
ACTIONS_DIALOGS_NET|Otwórz strumień sieciowy
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Pokazuj dziennik
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Preferencje
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informacje pliku
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nieoskórowana lista odtwarzania
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Kreator strumieniowania
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Pełne menu podręczne
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Menu podręczne ustawień dźwięku
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Menu podręczne ustawień wideo
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Menu podręczne różnych ustawień
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Dodaj nową pozycję
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Usuń zaznaczoną pozycję
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Odtwórz następny element
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Odtwórz poprzedni element
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Włącz lub wyłącz odtwarzanie losowe
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Włącz lub wyłącz powtarzanie listy odtwarzania
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Włącz lub wyłącz powtarzanie bieżącej pozycji
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Sortuj alfabetycznie
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Wczytaj z pliku
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Zapisz do pliku
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Następny tytuł
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Poprzedni tytuł
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Następny rozdział
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Poprzedni rozdział
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Główne menu
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Pokaż okno
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Ukryj okno
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maksymalizuj okno
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Przywróć okno
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Zmień wygląd okna
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Nic nie rób.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Pokaż okno dialogowe, aby otworzyć nową skórę.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Pokaż proste okno dialogowe "Otwórz plik".
ACTION_DESC_FILE|Pokaż rozszerzone okno dialogowe "Otwórz plik".
ACTION_DESC_DIRECTORY|Pokaż okno dialogowe "Otwórz katalog".
ACTION_DESC_DISC|Pokaż okno dialogowe "Otwórz płytę".
ACTION_DESC_NET|Pokaż okno dialogowe "Otwórz strumień sieciowy".
ACTION_DESC_MSG|Pokaż okno dialogowe raportu komunikatów.
ACTION_DESC_PREFS|Pokaż okno dialogowe preferencji.
ACTION_DESC_FILEINFO|Pokaż okno dialogowe informacji o pliku.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Pokaż domyślne (nieoskórowane) okno listy odtwarzania.
ACTION_DESC_WIZARD|Pokaż okno dialogowe "Kreator strumieniowania".
ACTION_DESC_POPUP|Pokaż pełne menu podręczne.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Pokaż menu podręczne ustawień dźwięku.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Pokaż menu podręczne ustawień wideo.
ACTION_DESC_MISCPU|Pokaż menu podręczne zawierające sterowanie odtwarzaniem i ogólne opcje.
ACTION_DESC_EQENABLE|Włącz filtr korektora dźwięku.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Wyłącz filtr korektora dźwięku.
ACTION_DESC_PLAY|Odtwórz bieżącą pozycję listy odtwarzania.
ACTION_DESC_PAUSE|Wstrzymaj odtwarzanie.
ACTION_DESC_STOP|Zatrzymaj odtwarzanie.
ACTION_DESC_FASTER|Odtwarzaj szybciej.
ACTION_DESC_SLOWER|Odtwarzaj wolniej.
ACTION_DESC_NEXTFRAME|Przesuwa odtwarzanie o jedną klatkę (odtwarzanie klatka po klatce).
ACTION_DESC_MUTE|Włącz lub wyłącz wyciszenie dźwięku.
ACTION_DESC_VOLUP|Zwiększ głośność.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Zmniejsz głośność.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Przełącz tryb pełnoekranowy.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Zrób zrzut ekranu obrazu.
ACTION_DESC_TOGGLERECORD|Włącz lub wyłącz nagrywanie odtwarzania.
ACTION_DESC_ONTOP|Włącz lub wyłącz status "Zawsze na wierzchu".
ACTION_DESC_MIN|Minimalizuj VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Zamknij VLC.
ACTION_PL_ADD|Dodaj nową pozycję do listy odtwarzania.
ACTION_PL_DEL|Usuń zaznaczoną pozycję z listy odtwarzania.
ACTION_PL_NEXT|Odtwórz następną pozycję na liście odtwarzania.
ACTION_PL_PREV|Odtwórz poprzednią pozycję na liście odtwarzania.
ACTION_PL_SORT|Sortuj listę odtwarzania w kolejności alfabetycznej.
ACTION_PL_LOAD|Otwórz zewnętrzny plik listy odtwarzania.
ACTION_PL_SAVE|Zapisz bieżącą listę odtwarzania do pliku.
ACTION_DVD_NEXTT|Przejdź do następnego tytułu na płycie DVD.
ACTION_DVD_PREVT|Przejdź do poprzedniego tytułu na płycie DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Przejdź do następnego rozdziału na płycie DVD.
ACTION_DVD_PREVC|Przejdź do poprzedniego rozdziału na płycie DVD.
ACTION_DVD_MENU|Przejdź do głównego menu na płycie DVD.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Włącz
ACTION_DEACTIVATE|Wyłącz
ACTION_RANDOM|%s odtwarzanie pozycji z listy odtwarzania w kolejności losowej.
ACTION_LOOP|%s powtórkę listy po zakończeniu odtwarzania.
ACTION_REPEAT|%s powtórkę bieżącej pozycji po zakończeniu odtwarzania.
ACTION_SHOW|Pokaż okno z identyfikatorem %i
ACTION_HIDE|Ukryj okno z identyfikatorem %i
ACTION_MAXIMIZE|Maksymalizuj okno z identyfikatorem %i
ACTION_UNMAXIMIZE|Przywróć okno z identyfikatorem %i
ACTION_LAYOUT|Ustaw wygląd okna z identyfikatorem %i na %l
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Generator tła suwaka
SBGGEN_PREV|< Wstecz
SBGGEN_NEXT|Dalej >
SBGGEN_CANCEL|Anuluj
SBGGEN_FINISH|Zakończ
SBGGEN_DESCR|Zapraszamy do generatora tła suwaka. Pomoże Ci w zaledwie kilku krokach, stworzyć suwak z twoich obrazów.
SBGGEN_FIRST|Jako pierwszy krok zdecyduj, czy kierunek suwaka będzie z lewej do prawej lub z dołu do góry i jaki rozmiar będzie miało tło.
SBGGEN_WIDTH|Szerokość:
SBGGEN_HEIGHT|Wysokość:
SBGGEN_LEFT_M|Lewy margines:
SBGGEN_RIGHT_M|Prawy margines:
SBGGEN_TOP_M|Górny margines:
SBGGEN_BTM_M|Dolny margines:
SBGGEN_SECOND|W następnym kroku musisz wybrać prawidłowe pliki graficzne powiązane z różnymi częściami suwaka.
SBGGEN_NOTE|Przedstawione w kolejnym kroku ikony, są tylko przykładem (a nie podglądem) określającym części tła suwaka.
SBGGEN_IMAGE|Plik obrazu:
SBGGEN_OPEN|Otwórz...
SBGGEN_RESIZE|Ustawienia rozmiaru:
SBGGEN_TILE|Kafelkuj
SBGGEN_STRETCH|Rozciągnij
SBGGEN_BG|Tło
SBGGEN_OVERLAY|Nakłada obrazu
SBGGEN_LEFT_E|Lewy brzeg
SBGGEN_RIGHT_E|Prawy brzeg
SBGGEN_TOP_E|Górny brzeg
SBGGEN_BTM_E|Dolny brzeg
SBGGEN_MIDDLE|Środkowa część
SBGGEN_PROGRESS|Tworzenie tła...
#Message dialogues
#%v - version
ABOUT_TITLE|O VLC Skin Editor %v
#%y - current year
#%w - website
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y The VideoLAN Team</h3>Wydany w ramach licencji GPL 2+<br><br><b>Główny programista:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Strona internetowa:</b> %w<br><br><b>Kredyty:</b><br>Timothy Gerard Endres za dostęp do rejestru oraz wsparcie TAR (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) za niektóre ikony (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) i Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) za Boolean Expression Evaluator i kod Béziera (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Importowanie pliku VLT
#%f - name of the folder
VLT_EX_MSG|Plik VLT zostanie rozpakowany do podfolderu o nazwie "%f".\nCzy chcesz kontynuować?
VLT_EX_YES|Tak, rozpakuj
VLT_EX_NO|Nie, anuluj
VLT_EX_PROGRESS|Rozpakowanie pliku VLT...
XML_PARSING_PROGRESS|Analizowanie XML...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*. png (Portable Network Graphic) w katalogu zawartym w pliku XML
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open i True type fonts) w katalogu zawartym w pliku XML
DUPLICATE_MSG|Podaj wzór zamiany nazwy podwójnych obiektów.\n%oldid% zostanie zastąpiony przez stary identyfikator obiektu.
DEL_CONFIRM_TITLE|Potwierdzenie usunięcia
DEL_CONFIRM_MSG|Czy na pewno chcesz usunąć "%n"?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Twoje zmiany nie zostały zapisane
EXIT_CONFIRM_MSG|Chcesz zapisać skórę przed zamknięciem edytora?
UPDATE_TITLE|Znaleziono aktualizacje
UPDATE_MSG|Jest dostępna aktualizacja dla edytora skór.\nTwoja wersja: %v\nNajnowsza wersja: %c\nCzy chcesz teraz zaktualizować edytora skór?
VLT_PROGRESS|Tworzenie pliku VLT...
VLT_SUCCESS_MSG|Plik VLT został pomyślnie utworzony.
VLT_SUCCESS_TITLE|Utworzony plik VLT
DOWNLOAD_PROGRESS|Pobieranie...
CONNECT_PROGRESS|Łączenie...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Zakończono aktualizację
UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizacja została pomyślnie pobrana i zainstalowana.\nTeraz edytor skór VLC zostanie ponowne uruchomiony
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Błąd otwierania pliku
ERROR_FILENEXIST_MSG|Plik "%f" nie istnieje, a zatem nie można go otworzyć!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Błąd rozpakowania pliku VLT
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT plik nie może zostać rozpakowany!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Nie znaleziono theme.xml
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nie można znaleźć "theme.xml" wewnątrz rozpakowanej zawartości pliku VLT.\nSpróbuj otworzyć go ręcznie.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Błąd VLC media playera
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|Nie można uruchomić VLC media playera
ERROR_BROWSE_TITLE|Błąd przeglądarki
ERROR_BROWSE_MSG|Nie można uruchomić przeglądarki.\nProszę ręcznie podaj adres URL:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Błąd dodania PodBitmapy
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nie wybrano żadnej Bitmapy!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Wybrany zasób nie jest Bitmapą!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Błąd usuwania zasobu
ERROR_RES_DEL_INUSE|Zasób jest nadal używany w skórze, dlatego nie może zostać usunięty.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Błąd dodania wygładu
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Nie wybrano żadnego okna!
ERROR_UPDATE_TITLE|Błąd aktualizacji!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Błąd zapisywania obrazu
ERROR_SAVEPNG_MSG|Nie można zapisać obrazu.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Błąd utworzenia pliku skóry!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Nie można utworzyć nowego pliku skóry.
ERROR_HEADER_INVALID|Plik wydaje się być nieprawidłowym motywem VLC!\nNieprawidłowy nagłówek:
ERROR_SKIN_INVALID|Wybrany plik jest nieprawidłowym plikiem skóry VLC!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Wersja motywu w wybranej skórze nie jest jeszcze obsługiwana!
ERROR_SAVE_TITLE|Błąd zapisywania pliku skóry!
ERROR_SAVE_MSG|Nie można zapisać pliku skóry.
ERROR_ALPHA_TITLE|Błąd wartości nieprzezroczystości
ERROR_ALPHA_MSG|Podaj prawidłową wartość nieprzezroczystości! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nie można otworzyć środkowego obrazu!\nŚrodkowa cześć suwaka jest co najmniej potrzebna do utworzenia tła suwaka.
ERROR_VLT_TITLE|Błąd utworzenia pliku VLT
ERROR_VLT_MSG|Nie można utworzyć pliku VLT!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy identyfikator
ERROR_ID_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy identyfikator!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|Identyfikator "%i" już istnieje.\nWybierz inny.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Nieprawidłowa szerokość
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Podaj prawidłową szerokość!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Nieprawidłowa wysokość
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Podaj prawidłową wysokość!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy plik
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy plik!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Nie można otworzyć podanego pliku bitmapy!\nWybierz inny.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Nieprawidłowa liczba klatek
ERROR_NBFRAMES_MSG|Liczba klatek nie może być mniejsza niż 1
ERROR_OTF_TITLE|Czcionka OTF nie jest obsługiwana
ERROR_OTF_MSG|Wybrałeś czcionkę typu OpenType, VLC wyświetla ją poprawnie, ale nie ten edytor.\nZobaczysz inną czcionkę w podglądzie.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy rozmiar
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy rozmiar.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Nieprawidłowe wymiary
ERROR_OUTSIDE_MSG|Określone wymiary są poza oryginalnej bitmapy!
ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i nie istnieje.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Nieprawidłowy obraz!
ERROR_BITMAP_LOAD|Nie można otworzyć pliku obrazu dla bitmapy %i.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Błąd otwierania obrazów
ERROR_NOSTATE|Podaj warunek stanu!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Nieprawidłowy stan
ERROR_FONT_NEXIST|Czcionka %i nie istnieje.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Nieprawidłowa czcionka!
ERROR_POINTS_INVALID|Podaj prawidłowe punkty krzywej Béziera!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Nieprawidłowe krzywe Béziera!
ERROR_RADIALSLIDER|Suwaki radialne nie są jeszcze obsługiwane przez edytora skór.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nie obsługiwane
#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Nienazwany motyw
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Nieznany autor
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Nieznany
#History
HIST_ITEM_ADD|Dodaj %t
HIST_ITEM_DEL|Usuń %t
HIST_ITEM_EDIT|Edytuj %t
HIST_ITEM_MOVE|Przenieś %t
HIST_RES_DEL|Usuń %t "%i"
#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* Atrybut musi być określony.
#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|Atrybuty ogólne
WIN_ITEM_ID|Identyfikator*:
WIN_ITEM_ID_TIP|Nazwa i identyfikacja obiektu %t. Muszą być unikatowe.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Szerokość:
WIN_ITEM_HEIGHT|Wysokość:
WIN_ITEM_VISIBLE|Widzialność:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Lewy górny:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Określ, do którego rogu okna wyglądu, dopasowany będzie lewy górny róg obiektu, w przypadku zmiany rozmiaru okna.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Prawy dolny:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Określ, do którego rogu okna wyglądu, dopasowany będzie prawy dolny róg obiektu, w przypadku zmiany rozmiaru okna.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Zachowaj proporcję poziomą:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Włącz zachowanie rozmiaru poziomego, aby nie uległ zmianie. Na przykład, jeśli lewy odstęp obiektu jest o dwa razy większy niż prawy, szerokość pozioma nie zostaje zmieniona podczas zmiany rozmiaru.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Zachowaj proporcję pionową:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Włącz zachowanie rozmiaru pionowego, aby nie uległ zmianie. Na przykład, jeśli górny odstęp obiektu jest o dwa razy większy niż dolny, wysokość pionowa nie zostaje zmieniona podczas zmiany rozmiaru.
WIN_ITEM_HELP|Tekst pomocniczy:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Zmienna '$H' otrzymuje określą wartość, gdy mysz jest nad obiektem.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Podpowiedź:
FILE_INDIR|w tym samym katalogu co plik XML
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Ustawienia bitmapy
WIN_BITMAP_FILE|Plik*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Wskazuje ścieżkę i nazwę używanego pliku obrazu.
WIN_BITMAP_OPEN|Otwórz...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Kolor przejrzystości:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Kolor przejrzystości bitmapy w formacie szesnastkowym. Jeśli plik PNG określa maskę przejrzystości, także będzie brana pod uwagę.
WIN_BITMAP_CHOOSE|Wybierz...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Liczba klatek:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Ten atrybut określa liczbę klatek (obrazów) zawartych w animacji. To są tylko obrazy położone pionowo w bitmapie.
WIN_BITMAP_FPS|Klatek na sekundę:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Stosowane tylko w animowanych bitmapach. To jest liczba klatek (obrazów) na sekundę w animacji.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Atrybuty animacji
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor przejrzystości
#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|Ustawienia PodBitmapy
WIN_SBMP_BOUNDS|Atrybuty położenia i wymiaru
#Font
WIN_FONT_TITLE|Ustawienia czcionki
WIN_FONT_FILE|Plik*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Plik zawiera używane czcionki TrueType i OpenType.
WIN_FONT_OPEN|Otwórz...
WIN_FONT_SIZE|Rozmiar:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Ustawienia wyglądu
WIN_LAYOUT_GENERAL|Atrybuty ogólne
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Wymiary
WIN_LAYOUT_WIDTH|Początkowa szerokość*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Początkowa szerokość wyglądu.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Początkowa wysokość*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Początkowa wysokość wyglądu.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimalna szerokość:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimalna szerokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być cieńsze niż szerokość wstępna.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimalna wysokość:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimalna wysokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być mniejsze niż wysokość wstępna.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maksymalna szerokość:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maksymalna szerokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być grubsze niż szerokość wstępna.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maksymalna wysokość:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maksymalna wysokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być większe niż wysokość wstępna.
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Ustawienia okna
WIN_WINDOW_X_TIP|Początkowa odległość okna do lewej krawędzi ekranu.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Początkowa odległość okna do górnej krawędzi ekranu.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Ustawia pojawianie okna przy uruchomianiu VLC. Ponieważ VLC zapamięta pozycję skóry okna i widoczności, atrybut ten zostanie wykorzystany tylko przy pierwszym uruchomianiu skóry.
WIN_WINDOW_DD|Przeciągnij i upuść:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Ustawia przeciąganie i upuszczanie plików multimedialnych w tym oknie.
WIN_WINDOW_PD|Odtwórz przy upuszczeniu:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Ustawia, czy upuszczony plik jest bezpośrednio odtwarzany (włączone), czy tylko dodany do listy (wyłączone). Ten atrybut nie ma wpływu, jeśli przeciąganie i upuszczenie jest wyłączone.
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Ustawienia przeciągania i upuszczenia
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Ustawienia kotwicy
WIN_ANCHOR_POINTS|Punkty:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Punkty określające krzywą Béziera następującej kotwicy. Nie musisz zmieniać tego parametru, gdy chcesz otrzymać punktualną kotwicę.
WIN_ANCHOR_RANGE|Zakres:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Zakres wpływu obszaru kotwicy, w pikselach.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priorytet*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Każda kotwica ma swój priorytet (atrybut priorytetu), a kotwica z najwyższym priorytetem zwycięża, co oznacza, że po przeniesieniu jej okna, wszystkie inne zakotwiczone okna będą też przenoszone. Aby przerwać ten efekt dwóch zakotwiczonych okien, musisz przenieść okno z niższym priorytetem kotwicy.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Granice
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Ustawienia przycisku
WIN_BUTTON_UP|Zwykły obraz*:
WIN_BUTTON_OVER|Obraz przy nadjechaniu:
WIN_BUTTON_DOWN|Obraz przy kliknięciu:
WIN_BUTTON_ACTION|Akcja:
WIN_BUTTON_ATTR|Atrybuty przycisku
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Ustawienia pola wyboru
WIN_CHECKBOX_UP|Zwykły obraz*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Obraz przy nadjechaniu:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Obraz przy kliknięciu:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Akcja:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Warunek:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Wyrażenie logiczne określające stan pola: ważne -> stan #1, nieważne-> stan #2
WIN_CHECKBOX_STATE|Stan pola wyboru
WIN_CHECKBOX_STATE1|Stan #1 (warunek nie jest spełniony):
WIN_CHECKBOX_STATE2|Stan #2 (warunek jest spełniony):
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Ustawienia obrazu
WIN_IMAGE_IMAGE|Obraz*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|Identyfikator Bitmapy
WIN_IMAGE_RESIZE|Tryb zmiany rozmiaru:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Określa zachowanie obrazu, gdy zmieniany jest rozmiar.
WIN_IMAGE_ACTION|:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Akcja wywołana kliknięciem na obraz.
WIN_IMAGE_ACTION2|Akcja podwójnego kliknięcia:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Akcja wywołana podwójnym kliknięciem na obraz.
WIN_IMAGE_ATTR|Atrybuty obrazu
#Group
WIN_GROUP_TITLE|Ustawienia grupy
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Ustawienia panelu
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Wymiary
WIN_PANEL_WIDTH|Szerokość*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Wysokość*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Ustawienia drzewa odtwarzań
WIN_PLAYTREE_FONT|Czcionka*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Obraz tła:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|Identyfikator Bitmapy, używany jako obraz tła. Gdy nie określono bitmapy, tło wypełnione zostanie dwoma atrybutami koloru.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Kolor tła #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Kolor tła #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Kolor wyboru:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Kolor tekstu:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Kolor tekstu odtwarzania:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Płaska lista odtwarzania:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Ustaw czy lista odtwarzania używa strukturę drzewa lub jest jest całkowicie \"płaska\" (pokazuj tylko liście drzewa).
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Ikona pozycji:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Ikona otwartego folderu:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Ikona zamkniętego folderu:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Edytuj suwak listy odtwarzania (pasek przewijania)
WIN_PLAYTREE_ATTR|Atrybuty drzewa odtwarzań
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Wybierz...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor
#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Ustawienia suwaka
WIN_SLIDER_UP|Zwykły obraz*:
WIN_SLIDER_OVER|Obraz przy nadjechaniu:
WIN_SLIDER_DOWN|Obraz przy kliknięciu:
WIN_SLIDER_POINTS|Punkty*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Grubość:
WIN_SLIDER_VALUE|Wartość*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Przewijanie drzewa odtwarzań
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Włącz tło
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Edytuj...
WIN_SLIDER_ATTR|Atrybuty suwaka
WIN_SLIDER_BG|Tło suwaka
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Ustawienia tła suwaka
WIN_SBG_WIZARD|Otwórz generatora tła suwaka...
WIN_SBG_IMAGE|Obraz*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Poziome klatki:
WIN_SBG_NBVERT|Pionowe klatki:
WIN_SBG_PADHORIZ|Poziome wyrównanie:
WIN_SBG_PADVERT|Pionowe wyrównanie:
WIN_SBG_ATTR|Atrybuty tła
#Text
WIN_TEXT_TITLE|Ustawienia tekstu
WIN_TEXT_TEXT|Tekst*:
WIN_TEXT_FONT|Czcionka:
WIN_TEXT_COLOR|Kolor:
WIN_TEXT_CHOOSE|Wybierz...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor tekstu
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Wyrównanie:
WIN_TEXT_SCROLLING|Przewijanie:
WIN_TEXT_ATTR|Atrybuty tekstu
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Ustawienia widea
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Automatyczna zmiana rozmiaru:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Ustaw, czy motyw powinien dopasowany być automatycznie do wymiarów odtwarzanego widea.
WIN_VIDEO_ATTR|Atrybuty widea
\ No newline at end of file
......@@ -76,7 +76,7 @@ public class Config {
if(!parent.exists()) parent.mkdirs();
configFile = new File(parent,"VLCSkinEditor.cfg");
} else {
File parent = new File("~/.vlc");
File parent = new File("/home/"+System.getProperty("user.name")+"/.vlc");
if(!parent.exists()) parent.mkdirs();
configFile = new File(parent,"VLCSkinEditor.cfg");
}
......@@ -291,4 +291,4 @@ public class Config {
mainInstance = m;
}
}
\ No newline at end of file
}
......@@ -684,7 +684,7 @@ public class Main extends JFrame implements ActionListener, TreeSelectionListene
}
}
else if(System.getProperty("os.name").indexOf("Linux")!=-1){
vlc_skins_dir = "~/.local/share/vlc/skins2/";
vlc_skins_dir = "/home/"+System.getProperty("user.name")+"/.local/share/vlc/skins2/";
}
if(base_fc==null) base_fc = new JFileChooser();
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment