diff --git a/lang/languages.txt b/lang/languages.txt index 9ff5159fe96e62f24a256053e3d34f768233466c..df810ffa155065348853aa945ff77e097f3e4103 100644 --- a/lang/languages.txt +++ b/lang/languages.txt @@ -14,4 +14,5 @@ sr-cyr|Serbian (Cyrillic)|sr.cyr.txt sk|Slovak|sk.txt tr|Turkish|tr.txt es|Spanish|es.txt -sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt \ No newline at end of file +sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt +zh-tw|Traditional Chinese|zh-tw.txt \ No newline at end of file diff --git a/lang/sk.txt b/lang/sk.txt index c0954cc8fdb1c93ef7fd5b05da4f5493d267699b..93d75570e18ebbf875a4cd4095588e2a23ecb056 100644 --- a/lang/sk.txt +++ b/lang/sk.txt @@ -1,4 +1,4 @@ -#Slovak language file for VLC Skin Editor +#Slovak language file for VLC Skin Editor #Author/s: Marián Hikaník #General strings @@ -10,22 +10,22 @@ BUTTON_CANCEL|Storno BUTTON_HELP|Pomocník #Item names -THEME|Theme -FONT|Font -BITMAP|Bitmap -SUBBITMAP|SubBitmap -WINDOW|Window -LAYOUT|Layout -ANCHOR|Anchor -BUTTON|Button -CHECKBOX|Checkbox -GROUP|Group -IMAGE|Image +THEME|Téma +FONT|Písmo +BITMAP|Bitmapa +SUBBITMAP|Pod-bitmapa +WINDOW|Okno +LAYOUT|Rozloženie +ANCHOR|Kotva +BUTTON|Tlačidlo +CHECKBOX|Políčko pre výber +GROUP|Skupina +IMAGE|Obrázok PANEL|Panel -PLAYTREE|Playtree -RADIALSLIDER|RadialSlider -SLIDER|Slider -SLIDERBG|SliderBackground +PLAYTREE|Strom +RADIALSLIDER|Radiálny posuvník +SLIDER|Posuvník +SLIDERBG|Pozadie posuvníka TEXT|Text VIDEO|Video UNNAMED|%t #%i @@ -133,7 +133,7 @@ ZOOM_FACTOR|Faktor zväčšenia: #Global variables editing window WIN_VARS_TITLE|Všeobecné premenné WIN_VARS_NOTE|Tieto premenné sa týkajú len náhľadu.
Simulujú stav programu VLC. -WIN_VARS_SLIDER|Slider Position +WIN_VARS_SLIDER|Pozícia posuvníka #Theme options window WIN_THEME_TITLE|Nastavenia vzhľadu @@ -144,7 +144,7 @@ WIN_THEME_WEB|Webstránka autora: WIN_THEME_MAGNET|Magnetizmus: WIN_THEME_MAGNET_TIP|Ak je vzdialenosť medzi okrajom okna a okrajom obrazovky menšia ako táto hodnota, pripojí sa okno na okraj obrazovky WIN_THEME_ALPHA|Priesvitnosť: -WIN_THEME_ALPHA_TIP|Priesvitnosť okna. Zadajte hodnotu v rozmedzí od 1 (takmer neviditeľné do 255 (úplne viditeľné). +WIN_THEME_ALPHA_TIP|Priesvitnosť okna. Zadajte hodnotu v rozmedzí od 1 (takmer neviditeľné) do 255 (úplne viditeľné). WIN_THEME_MOVEALPHA|Priesvitnosť pri pohybe: WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Priesvitnosť okna, keď sa pohybuje WIN_THEME_INFO_TITLE|Informácie o vzhľade @@ -164,13 +164,11 @@ ACTIONS_VLC_PAUSE|Pozastaviť ACTIONS_VLC_STOP|Stop ACTIONS_VLC_FASTER|Prehrávať rýchlejšie ACTIONS_VLC_SLOWER|Prehrávať pomalšie -ACTIONS_VLC_NEXTFRAME|vlc.nextFrame() ACTIONS_VLC_MUTE|Stlmiť hlasitosť ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zvýšiť hlasitosť ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Znížiť hlasitosť ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Zapnutie/vypnutie celoobrazovkového režimu ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Vytvoriť snímku z videa -ACTIONS_VLC_TOGGLERECORD|vlc.toggleRecord() ACTIONS_VLC_ONTOP|Aktivovať/deaktivovať vždy v popredí ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizovať VLC ACTIONS_VLC_QUIT|Ukončiť VLC @@ -236,13 +234,11 @@ ACTION_DESC_PAUSE|Pozastaviť prehrávanie. ACTION_DESC_STOP|Zastaviť prehrávanie. ACTION_DESC_FASTER|Prehrávať rýchlejšie. ACTION_DESC_SLOWER|Prehrávať pomalšie. -ACTION_DESC_NEXTFRAME|vlc.nextFrame() ACTION_DESC_MUTE|Aktivovať/deaktivovať stlmenie hlasitosti. ACTION_DESC_VOLUP|Zvýšiť hlasitosť. ACTION_DESC_VOLDOWN|Znížiť hlasitosť. ACTION_DESC_FULLSCREEN|Prepnúť na celoobrazovkový režim. ACTION_DESC_SNAPSHOT|Urobiť snímku z videa. -ACTION_DESC_TOGGLERECORD|vlc.toggleRecord() ACTION_DESC_ONTOP|Aktivovať/deaktivovať vždy v popredí. ACTION_DESC_MIN|Minimalizovať VLC. ACTION_DESC_QUIT|Ukončiť VLC. @@ -258,9 +254,9 @@ ACTION_DVD_PREVT|Prehrať predchádzajúci titul na DVD. ACTION_DVD_NEXTC|Prehrať ďalšiu kapitolu na DVD. ACTION_DVD_PREVC|Prehrať predchádzajúcu kapitolu na DVD. ACTION_DVD_MENU|Vyvolať hlavné menu DVD. -#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices -#%i = Window ID textfield -#%l = Layout ID textfield +#%s = Výber s možnosťami ACTION_ACTIVATE a ACTION_DEACTIVE +#%i = Textové pole pre ID okna +#%l = Textové pole pre ID rozloženia a vzhľadu ACTION_ACTIVATE|aktivovať ACTION_DEACTIVATE|deaktivovať ACTION_RANDOM|Náhodné poradie prehrávania v zozname skladieb %s @@ -273,13 +269,13 @@ ACTION_UNMAXIMIZE|Obnoviť okno s ID %i ACTION_LAYOUT|Zmeniť rozloženie okna s ID %i #Slider background generator -SBGGEN_TITLE| +SBGGEN_TITLE|Generátor pozadí posuvníkov SBGGEN_PREV|< Späť SBGGEN_NEXT|Ďalej > SBGGEN_CANCEL|Prerušiť SBGGEN_FINISH|Ukončiť -SBGGEN_DESCR|Vitajte vo Generátore pozadia posuvníkov. Táto funkcia Vám pomôže pri tvorbe pozadia posuvníkov. +SBGGEN_DESCR|Vitajte v Generátore pozadia posuvníkov. Táto funkcia Vám pomôže pri tvorbe pozadia posuvníkov. SBGGEN_FIRST|Ako prvé si prosím zvoľte veľkosť pozadia a to, či bude posuvník prebiehať zľava-doprava alebo zhora-nadol. SBGGEN_WIDTH|Šírka: SBGGEN_HEIGHT|Výška: @@ -307,13 +303,13 @@ SBGGEN_MIDDLE|Stredná časť SBGGEN_PROGRESS|Vytvára sa pozadie... #Message dialogues -#%v - version +#%v - verzia ABOUT_TITLE|O programe VLC Skin Editor %v -#%y - current year -#%w - website -ABOUT_MSG|

Copyright 2007-%y Tím VideoLAN

Zverejnené pod licenciou GPL 2+

Vedúci programátor: Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)
Webstránka: %w

Poďakovanie:
Timothy Gerard Endresovi za vytvorenie prístupu k registrom a podporu TAR (Public Domain)
The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) za ikony (Creative Commons BY-SA 2.5)
Cyrilovi Deguetovi (asmax@via.ecp.fr) a Olivierovi Teulièreovi (ipkiss@via.ecp.fr) za kód na vyhodnocovanie Booleanových výrazov (GPL 2+) +#%y - aktuálny rok +#%w - webstránka +ABOUT_MSG|

Copyright 2007-%y Tím VideoLAN

Zverejnené pod licenciou GPL 2+

Vedúci programátor: Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)
Webstránka: %w

Poďakovanie:
Timothy Gerard Endresovi za vytvorenie prístupu k registrom a podporu TAR (Public Domain)
The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) za ikony (Creative Commons BY-SA 2.5)
Cyrilovi Deguetovi (asmax@via.ecp.fr) a Olivierovi Teulièreovi (ipkiss@via.ecp.fr) za kód na vyhodnocovanie výrazov typu Boolean výrazov (GPL 2+) VLT_EX_TITLE|Importovať súbor VLT -#%f - name of the folder +#%f - názov priečinka VLT_EX_MSG|Súbor VLT sa rozbalí do podpriečinka "%f".\nChcete pokračovať? VLT_EX_YES|Rozbaliť VLT_EX_NO|Nerozbaľovať diff --git a/lang/zh-tw.txt b/lang/zh-tw.txt new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b4dd0d4c0caabe8fb44f1597a70332d791457b9 --- /dev/null +++ b/lang/zh-tw.txt @@ -0,0 +1,606 @@ +#Traditional Chinese language file for VLC Skin Editor +#Author/s: alan@stable + +#General strings +CHOICE_YES|是 +CHOICE_NO|否 +CHOICE_CANCEL|取消 +BUTTON_OK|確定 +BUTTON_CANCEL|取消 +BUTTON_HELP|說明 + +#Item names +THEME|佈景主題 +FONT|字型 +BITMAP|點陣圖 +SUBBITMAP|子點陣圖 +WINDOW|視窗 +LAYOUT|配置 +ANCHOR|作者 +BUTTON|按鈕 +CHECKBOX|核取方塊 +GROUP|群組 +IMAGE|圖像 +PANEL|面板 +PLAYTREE|播放樹 +RADIALSLIDER|弧形滑桿 +SLIDER|滑桿 +SLIDERBG|滑桿背景 +TEXT|文字 +VIDEO|視訊 +UNNAMED|未命名 %t #%i + +#The Menu bar and its entries +#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value +MENU_FILE|檔案(F) +MENU_FILE_MN|F +MENU_FILE_NEW|新增(N) +MENU_FILE_NEW_MN|N +MENU_FILE_OPEN|開啟(O)... +MENU_FILE_OPEN_MN|O +MENU_FILE_SAVE|儲存(S) +MENU_FILE_SAVE_MN|S +MENU_FILE_TEST|在 VLC 中測試面板(T) +MENU_FILE_TEST_MN|T +MENU_FILE_VLT|匯出為 VLT(V)... +MENU_FILE_VLT_MN|V +MENU_FILE_PNG|儲存面前預覽為圖像(P)... +MENU_FILE_PNG_MN|P +MENU_FILE_EXIT|結束(X) +MENU_FILE_EXIT_MN|X +MENU_EDIT|編輯(E) +MENU_EDIT_MN|E +MENU_EDIT_UNDO|復原(U) +MENU_EDIT_UNDO_MN|U +MENU_EDIT_REDO|重做(R) +MENU_EDIT_REDO_MN|R +MENU_EDIT_THEME|面板設定(S) +MENU_EDIT_THEME_MN|S +MENU_EDIT_VARS|全域變數(G) +MENU_EDIT_VARS_MN|G +MENU_EDIT_PREFS|喜好設定(P) +MENU_EDIT_PREFS_MN|P +MENU_EDIT_UP|上移選取項目 +MENU_EDIT_DOWN|下移選取項目 +MENU_EDIT_LEFT|左移選取項目 +MENU_EDIT_RIGHT|右移選取項目 +MENU_HELP|說明(H) +MENU_HELP_MN|H +MENU_HELP_DOC|線上說明(O) +MENU_HELP_DOC_MN|O +MENU_HELP_ABOUT|關於(A) +MENU_HELP_ABOUT_MN|A + +#The toolbar +TOOLBAR_OPEN|開啟面板... +TOOLBAR_SAVE|儲存面板修改 +TOOLBAR_UNDO|復原 +TOOLBAR_REDO|重做 +TOOLBAR_MOVE|項目移動工具 +TOOLBAR_PATH|滑桿編輯工具 + +#Resource Window +WIN_RES_TITLE|資源 +WIN_RES_ADD_BMP|新增點陣圖或子點陣圖 +WIN_RES_ADD_FONT|新增字型 +WIN_RES_COPY|建立選取資源的複本 +WIN_RES_EDIT|編輯選取的資源 +WIN_RES_DELETE|刪除選取的資源 +WIN_RES_PU_ADD_BMP|加入點陣圖 +WIN_RES_PU_ADD_SBMP|加入子點陣圖 +WIN_RES_BITMAPS|點陣圖 +WIN_RES_FONTS|字型 + +#Windows window +WIN_WIN_TITLE|視窗 +WIN_WIN_ADD|新增視窗 +WIN_WIN_ADD_LAY|新增配置到選取的視窗 +WIN_WIN_MOVE_UP|上移選取配置的層次 (上次配置是視窗的預設配置) +WIN_WIN_MOVE_DOWN|下移選取配置的層次 (上次配置是視窗的預設配置) +WIN_WIN_COPY|建立選取視窗或配置的複製 +WIN_WIN_EDIT|編輯選取的視窗或配置 +WIN_WIN_DELETE|刪除選取的視窗或配置 + +#Items window +WIN_ITEMS_TITLE|項目 +WIN_ITEMS_ADD|新增項目 +WIN_ITEMS_MOVE_UP|上移選取項目的層次 +WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|下移選取項目的層次 +WIN_ITEMS_COPY|建立選取項目的複本 +WIN_ITEMS_EDIT|編輯選取的項目 +WIN_ITEMS_DELETE|刪除選取的項目 +WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|加入到選取的面板 + +#Welcome dialog +WELCOME_TITLE|歡迎使用 VLC 面板編輯器 +WELCOME_MSG|您希望做什麼? +WELCOME_NEW|建立新面板 +WELCOME_OPEN|開啟現有的面板 +WELCOME_QUIT|離開 + +#Preferences window +WIN_PREFS_TITLE|喜好設定 +WIN_PREFS_UPDATE_L|啟用自動更新: +WIN_PREFS_LANG_L|語言: +WIN_PREFS_LAF_L|程式外觀: +WIN_PREFS_TBAR_L|顯示工具列: +WIN_PREFS_RESTART_L|某些設定只有在重新啟動程式時生效。 + +#SubBitmap Edit and Skin Preview window +WIN_SBMP_EDIT_TITLE|編輯子點陣圖 +ZOOM_FACTOR|縮放係數: + +#Global variables editing window +WIN_VARS_TITLE|全域變數 +WIN_VARS_NOTE|這些值只影響預覽。
它們模擬 VLC 的狀態。 +WIN_VARS_SLIDER|滑桿位置 + +#Theme options window +WIN_THEME_TITLE|面板設定 +WIN_THEME_NAME|名稱: +WIN_THEME_AUTHOR|作者: +WIN_THEME_EMAIL|作者的電子郵件: +WIN_THEME_WEB|作者的網頁: +WIN_THEME_MAGNET|磁性: +WIN_THEME_MAGNET_TIP|當螢幕邊框和視窗錨點之間的距離小於這個值,視窗將吸附到邊框 +WIN_THEME_ALPHA|不透明度: +WIN_THEME_ALPHA_TIP|設定視窗時的 alpha 透明度。 值必須介於 1 (最接近全透明) 和 255 (全不透明) 之間。 應避免太低的值。 +WIN_THEME_MOVEALPHA|移動時不透明度: +WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|設定在移動視窗時的 alpha 透明度。 +WIN_THEME_INFO_TITLE|佈景主題資訊 +WIN_THEME_ATTR_TITLE|佈景主題屬性 + +#Action Editor +WIN_ACTIONS_TITLE|編輯動作序列 + +#Popup menu in the action editor +ACTIONS_PU|動作 +ACTIONS_DIALOGS|顯示對話方塊 +ACTIONS_PLAYLIST|播放清單 +ACTIONS_DVD|DVD +ACTIONS_WINDOWS|面板 +ACTIONS_VLC_PLAY|播放 +ACTIONS_VLC_PAUSE|暫停 +ACTIONS_VLC_STOP|停止 +ACTIONS_VLC_FASTER|播放加快 +ACTIONS_VLC_SLOWER|播放減慢 +ACTIONS_VLC_NEXTFRAME|播放下個框架 +ACTIONS_VLC_MUTE|靜音 +ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|提高音量 +ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|降低音量 +ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|切換全螢幕模式 +ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|拍照 +ACTIONS_VLC_TOGGLERECORD|切換錄製 +ACTIONS_VLC_ONTOP|切換最上層顯示 +ACTIONS_VLC_MINIMIZE|最小化 VLC +ACTIONS_VLC_QUIT|離開 VLC +ACTIONS_EQ_ENABLE|啟用等化器 +ACTIONS_EQ_DISABLE|停用等化器 +ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|變更面板 +ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|開啟檔案 (簡單) +ACTIONS_DIALOGS_FILE|開啟檔案 (擴充) +ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|開啟目錄 +ACTIONS_DIALOGS_DISC|開啟光碟 +ACTIONS_DIALOGS_NET|開啟網路串流 +ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|訊息日誌 +ACTIONS_DIALOGS_PREFS|喜好設定 +ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|檔案資訊 +ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|未面板化的播放清單 +ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|串流精靈 +ACTIONS_DIALOGS_POPUP|完整快顯功能表 +ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|音訊設定快顯功能表 +ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|視訊設定快顯功能表 +ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|雜項設定快顯功能表 +ACTIONS_PLAYLIST_ADD|新增項目 +ACTIONS_PLAYLIST_DEL|移取選取的項目 +ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|播放下個項目 +ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|播放上個項目 +ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|以隨機/標準順序播放 +ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|循環播放清單/播放一次 +ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|啟用/停用目前項目的重複 +ACTIONS_PLAYLIST_SORT|依字母順序排序 +ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|從檔案載入 +ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|儲存到檔案 +ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|下個標題 +ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|上個標題 +ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|下個章節 +ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|上個章節 +ACTIONS_DVD_ROOTMENU|主功能表 +ACTIONS_WINDOWS_SHOW|顯示視窗 +ACTIONS_WINDOWS_HIDE|隱藏視窗 +ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|最大化視窗 +ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|還原視窗 +ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|變更視窗的配置 + +#Action descriptions +ACTION_DESC_NONE|不動作。 +ACTION_DESC_CHANGESKIN|顯示對話方塊以載入新面板。 +ACTION_DESC_FILESIMPLE|顯示簡單 [開啟檔案] 對話方塊。 +ACTION_DESC_FILE|顯示擴充 [開啟檔案] 對話方塊。 +ACTION_DESC_DIRECTORY|顯示 [開啟目錄] 對話方塊。 +ACTION_DESC_DISC|顯示 [開啟光碟] 對話方塊。 +ACTION_DESC_NET|顯示 [開啟網路串流] 對話方塊。 +ACTION_DESC_MSG|顯示 [訊息日誌] 對話方塊。 +ACTION_DESC_PREFS|顯示 [喜好設定] 對話方塊。 +ACTION_DESC_FILEINFO|顯示 [檔案資訊] 對話方塊。 +ACTION_DESC_PLAYLIST|顯示 預設 (未面板化) 播放清單視窗。 +ACTION_DESC_WIZARD|顯示 [串流精靈] 對話方塊。 +ACTION_DESC_POPUP|顯示完整快顯功能表。 +ACTION_DESC_AUDIOPU|顯示音訊設定快顯功能表。 +ACTION_DESC_VIDEOPU|顯示視訊設定快顯功能表。 +ACTION_DESC_MISCPU|顯示包含播放控制和一般選項的快顯功能表。 +ACTION_DESC_EQENABLE|啟用等化器音訊篩選器。 +ACTION_DESC_EQDISABLE|停用等化器音訊篩選器。 +ACTION_DESC_PLAY|播放目前播放清單項目。 +ACTION_DESC_PAUSE|暫停播放。 +ACTION_DESC_STOP|停止播放。 +ACTION_DESC_FASTER|播放加快。 +ACTION_DESC_SLOWER|播放減慢。 +ACTION_DESC_NEXTFRAME|前進一個框架播放 (逐一框架播放)。 +ACTION_DESC_MUTE|切換靜音。 +ACTION_DESC_VOLUP|降低音量。 +ACTION_DESC_VOLDOWN|提高音量。 +ACTION_DESC_FULLSCREEN|切換全螢幕模式。 +ACTION_DESC_SNAPSHOT|取得視訊快照。 +ACTION_DESC_TOGGLERECORD|切換播放的錄製。 +ACTION_DESC_ONTOP|切換 [最上層顯示] 狀態。 +ACTION_DESC_MIN|最小化 VLC。 +ACTION_DESC_QUIT|離開 VLC。 +ACTION_PL_ADD|新增項目到播放清單。 +ACTION_PL_DEL|從播放清單移除選取的項目。 +ACTION_PL_NEXT|播放播放清單中下個項目。 +ACTION_PL_PREV|播放播放清單中上個項目。 +ACTION_PL_SORT|依字母順序排序播放清單。 +ACTION_PL_LOAD|載入外部播放清單檔案。 +ACTION_PL_SAVE|儲存目前播放清單到檔案。 +ACTION_DVD_NEXTT|移至 DVD 下個標題。 +ACTION_DVD_PREVT|移至 DVD 上個標題。 +ACTION_DVD_NEXTC|移至 DVD 下個章節。 +ACTION_DVD_PREVC|移至 DVD 上個章節。 +ACTION_DVD_MENU|移至 DVD 的根選單。 +#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices +#%i = Window ID textfield +#%l = Layout ID textfield +ACTION_ACTIVATE|啟用 +ACTION_DEACTIVATE|停用 +ACTION_RANDOM|%s 項目在播放清單中以隨機順序播放。 +ACTION_LOOP|%s 在到達播放清單結尾時重複。 +ACTION_REPEAT|%s 在到達播放清單結尾後重複目前項目。 +ACTION_SHOW|顯示 ID %i 的視窗 +ACTION_HIDE|隱藏 ID %i 的視窗 +ACTION_MAXIMIZE|最大化 ID %i 的視窗 +ACTION_UNMAXIMIZE|還原 ID %i 的視窗 +ACTION_LAYOUT|設定 ID %i 到 %l 的視窗配置 + +#Slider background generator +SBGGEN_TITLE|滑桿背景產生器 +SBGGEN_PREV|< 上一步 +SBGGEN_NEXT|下一步 > +SBGGEN_CANCEL|取消 +SBGGEN_FINISH|完成 + +SBGGEN_DESCR|歡迎使用滑桿背景產生器。 它將協助您從圖片建立整齊的滑桿,只要幾個步驟。 +SBGGEN_FIRST|第一步,請選擇滑桿的方向為從左到右或從下到上,和背景應有的大小。 +SBGGEN_WIDTH|寬度: +SBGGEN_HEIGHT|高度: +SBGGEN_LEFT_M|左邊界: +SBGGEN_RIGHT_M|右邊界: +SBGGEN_TOP_M|上邊界: +SBGGEN_BTM_M|下邊界: +SBGGEN_SECOND|在以下步驟,您必須選擇目前的圖片檔關聯到滑桿的不同部分。 +SBGGEN_NOTE|請注意,圖示只是範例以說明所呈現的不同部份。 將不會有圖片的預覽用在背景產生中。 + +SBGGEN_IMAGE|圖像檔案: +SBGGEN_OPEN|開啟... +SBGGEN_RESIZE|調整大小行為: +SBGGEN_TILE|標題 +SBGGEN_STRETCH|延展 + +SBGGEN_BG|背景 +SBGGEN_OVERLAY|重疊圖像 +SBGGEN_LEFT_E|左邊緣 +SBGGEN_RIGHT_E|右邊緣 +SBGGEN_TOP_E|上邊緣 +SBGGEN_BTM_E|下邊緣 +SBGGEN_MIDDLE|中間部分 + +SBGGEN_PROGRESS|正在產生背景... + +#Message dialogues +#%v - version +ABOUT_TITLE|關於 VLC 面板編輯器 %v +#%y - current year +#%w - website +ABOUT_MSG|

著作權 2007-%y The VideoLAN Team

以 GPL 2+ 條款發佈

首席程式設計: Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)
網站: %w

製作群 :
Timothy Gerard Endres 於登錄檔存取和 TAR 支援 (Public Domain)
The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) 於一些圖示 (Creative Commons BY-SA 2.5)
Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) 和 Olivier Teulière (ipkiss@via.ecp.fr) 於 Boolean Expression Evaluator 和 Bezier 碼 (GPL 2+) +VLT_EX_TITLE|正在匯入 VLT 檔案 +#%f - name of the folder +VLT_EX_MSG|VLT 檔案將解封裝到名為「%f」的子目錄。\n您要繼續嗎? +VLT_EX_YES|是,解封裝 +VLT_EX_NO|否,取消 +VLT_EX_PROGRESS|正在解封裝 VLT 檔案... +XML_PARSING_PROGRESS|正在分析 XML... +ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|在 XML 檔案目錄內的 *.png (可攜式網路圖形) +ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|在 XML 檔案目錄內的 *.otf/*.ttf (Open & True Type 字型) +DUPLICATE_MSG|清輸入重複物件的重新命名樣式。\n%oldid% 將由物件的舊 ID 所取代。 +DEL_CONFIRM_TITLE|刪除確認 +DEL_CONFIRM_MSG|您真的確定要刪除「%n」嗎? +EXIT_CONFIRM_TITLE|您的修改已儲存 +EXIT_CONFIRM_MSG|您希望在結束前儲存您的面板嗎? +UPDATE_TITLE|發現更新 +UPDATE_MSG|有 [面板編輯器] 可以使用的更新。\n您的版本: %v\n最新版本: %c\n您要立即更新 [面板編輯器] 嗎? +VLT_PROGRESS|建立 VLT 檔案... +VLT_SUCCESS_MSG|VLT 檔案已成功建立。 +VLT_SUCCESS_TITLE|VLT 檔案已建立 +DOWNLOAD_PROGRESS|正在下載... +CONNECT_PROGRESS|正在連線... +UPDATE_SUCCESS_TITLE|已完成更新 +UPDATE_SUCCESS_MSG|更新已成功下載及更新。\nVLC 面板編輯器將立即重新啟動 + +#Error messages +ERROR_FILENEXIST_TITLE|在開啟檔案時錯誤 +ERROR_FILENEXIST_MSG|檔案「%f」不存在,因此無法開啟! +ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|無法解封裝 VLT 檔案 +ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT 檔案無法解封裝! +ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|找不到 theme.xml +ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|在 VLT 檔案解封裝的內容中找不到「theme.xml」。\n請嘗試手動開啟。 +ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|錯誤 +ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|無法啟動 VLC 媒體播放程式 +ERROR_BROWSE_TITLE|無法啟動瀏覽器 +ERROR_BROWSE_MSG|無法啟動瀏覽器。\n請手動移至以下 URL:\n%u +ERROR_ADD_SBMP_TITLE|無法加入子點陣圖 +ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|未選取上層點陣圖! +ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|選取的資源非點陣圖! +ERROR_RES_DEL_TITLE|無法刪除資源 +ERROR_RES_DEL_INUSE|資源仍然在面板中使用,因此無法開啟。 +ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|無法加入配置 +ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|未選取上層視窗! +ERROR_UPDATE_TITLE|更新時錯誤! +ERROR_SAVEPNG_TITLE|儲存圖片時錯誤 +ERROR_SAVEPNG_MSG|無法儲存圖片。 +ERROR_NEWSKIN_TITLE|在建立新面板時錯誤! +ERROR_NEWSKIN_MSG|新的面板檔案無法建立。 +ERROR_HEADER_INVALID|檔案似乎不是有效的 VLC 佈景主題!\n無效的標頭: +ERROR_SKIN_INVALID|選取的檔案不是有效的 VLC 面板! +ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|選取面板中所使用的佈景主題版本尚未支援! +ERROR_SAVE_TITLE|在儲存面板檔案時錯誤! +ERROR_SAVE_MSG|面板檔案無法儲存。 +ERROR_ALPHA_TITLE|不透明值無效 +ERROR_ALPHA_MSG|請輸入有效的不透明! (0-255) +ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|無法載入中間圖像!\n至少需要滑桿的中間部分以建立滑桿的背景。 +ERROR_VLT_TITLE|無法建立 VLT 檔案 +ERROR_VLT_MSG|VLT 檔案無法建立! +ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID 無效 +ERROR_ID_INVALID_MSG|請輸入有效的 ID! +ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID「%i」已經存在。\n請選擇另一個。 +ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|寬度無效 +ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|請輸入有效的寬度! +ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|高度無效 +ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|請輸入有效的高度! +ERROR_FILE_INVALID_TITLE|檔案無效 +ERROR_FILE_INVALID_MSG|請選擇有效的檔案! +ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|給予的點陣圖檔案無法載入!\n請選擇另一個。 +ERROR_NBFRAMES_TITLE|畫面數無效 +ERROR_NBFRAMES_MSG|畫面數不能小於 1 +ERROR_OTF_TITLE|OTF 不支援 +ERROR_OTF_MSG|您必須選擇 OpenType 字型, VLC 將正確顯示,但 [面板編輯器] 無法顯示。\n您將在預覽中看到另一個字型。 +ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|大小無效 +ERROR_SIZE_INVALID_MSG|請輸入有效的大小。 +ERROR_OUTSIDE_TITLE|尺寸無效 +ERROR_OUTSIDE_MSG|指定的尺寸在上層點陣圖之外! +ERROR_BITMAP_NEXIST|點陣圖 %i 不存在。 +ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|圖片無效! +ERROR_BITMAP_LOAD|點陣圖 %i 的圖像檔無法載入。 +ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|在載入點陣圖時錯誤 +ERROR_NOSTATE|請提供狀態條件! +ERROR_NOSTATE_TITLE|狀態無效 +ERROR_FONT_NEXIST|字型 %i 不存在。 +ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|檔案無效! +ERROR_POINTS_INVALID|請輸入有效的貝茲點! +ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|點無效! +ERROR_RADIALSLIDER|面板編輯器尚未支援 [弧形滑桿]。 +ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|不支援 + +#Other strings +THEMEINFO_NAME_DEFAULT|未知佈景主題 +THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|未知作者 +THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|未知 + +#History +HIST_ITEM_ADD|新增 %t +HIST_ITEM_DEL|刪除 %t +HIST_ITEM_EDIT|編輯 %t +HIST_ITEM_MOVE|移動 %t +HIST_RES_DEL|刪除 %t "%i" + +#Editing dialogues +#General strings +NOTE_STARRED|* 屬性必須指定。 + +#Common strings +WIN_ITEM_GENERAL|一般屬性 +WIN_ITEM_ID|ID*: +WIN_ITEM_ID_TIP|%t 的名稱和 ID 必須唯一。 +WIN_ITEM_X|X: +WIN_ITEM_Y|Y: +WIN_ITEM_WIDTH|寬度: +WIN_ITEM_HEIGHT|高度: +WIN_ITEM_VISIBLE|可見性: +WIN_ITEM_LEFTTOP|左上: +WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|指示在調整大小時這個項目的左上角要附加到配置的哪個角落。 +WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|右下: +WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|指示在調整大小時這個項目的右下角要附加到配置的哪個角落。 +WIN_ITEM_XKEEPRATIO|保持 X 比例: +WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|當設定為 true 時,變更調整水平大小的行為。 例如,如果最初空間到控制項左側是到右側的兩倍大,則在任何調整水平大小期間保持相同。 控制項的寬度保持不變。 +WIN_ITEM_YKEEPRATIO|保持 Y 比例: +WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|當設定為 true 時,變更調整垂直大小的行為。 例如,如果最初空間到控制項上方是到下方的兩倍大,則在任何調整垂直大小期間保持相同。 控制項的高度保持不變。 +WIN_ITEM_HELP|說明文字: +WIN_ITEM_HELP_TIP|當滑鼠暫留目前控制項時,變數「$H」將擴充為這個值。 +WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|工具列: +FILE_INDIR|與 XML 檔案相同的資料夾中 + +#Bitmap +WIN_BITMAP_TITLE|點陣圖設定 +WIN_BITMAP_FILE|檔案*: +WIN_BITMAP_FILE_TIP|指示所使用圖像檔的路徑和名稱。 +WIN_BITMAP_OPEN|開啟... +WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alpha 色彩: +WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|點陣圖的透明色,以 16 進位格式。 如果您的 PNG 檔案指定透明遮罩,也將同時考慮。 +WIN_BITMAP_CHOOSE|選擇... +WIN_BITMAP_NBFRAMES|畫面數: +WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|這個屬性是定義動態的點陣圖所需,是動畫中所包含的畫面 (圖像) 數。 所有不同的畫面只是點陣圖中圖像的垂直舖設。 +WIN_BITMAP_FPS|每秒畫面: +WIN_BITMAP_FPS_TIP|只在動態的點陣圖中使用,這是動畫的每秒畫面 (圖像) 數。 +WIN_BITMAP_ANIMATION|動畫屬性 +WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|選擇 Alpha 色彩 + +#SubBitmap +WIN_SBMP_TITLE|子點陣圖設定 +WIN_SBMP_BOUNDS|位置和尺寸屬性 + +#Font +WIN_FONT_TITLE|字型設定 +WIN_FONT_FILE|檔案*: +WIN_FONT_FILE_TIP|檔案包含所使用的 TrueType 或 OpenType 字型。 +WIN_FONT_OPEN|開啟... +WIN_FONT_SIZE|大小: + +#Layout +WIN_LAYOUT_TITLE|配置設定 +WIN_LAYOUT_GENERAL|一般屬性 +WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|尺寸 +WIN_LAYOUT_WIDTH|初始寬度*: +WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|配置的初始寬度。 +WIN_LAYOUT_HEIGHT|初始高度*: +WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|配置的初始高度。 +WIN_LAYOUT_MINWIDTH|最小寬度: +WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|配置的最小寬度,只有在調整配置大小時使用。 如果這個值設定為「-1」初始的寬度將作為最小寬度。 +WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|最小高度: +WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|配置的最小高度,只有在調整配置大小時使用。 如果這個值設定為「-1」初始的高度將作為最小高度。 +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|最大寬度: +WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|配置的最大寬度,只有在調整配置大小時使用。 如果這個值設定為「-1」初始的寬度將作為最大寬度。 +WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|最大高度: +WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|配置的最大高度,只有在調整配置大小時使用。 如果這個值設定為「-1」初始的高度將作為最大高度。 + +#Window +WIN_WINDOW_TITLE|視窗設定 +WIN_WINDOW_X_TIP|視窗到螢幕左邊緣的初始距離。 +WIN_WINDOW_Y_TIP|視窗到螢幕上邊緣的初始距離。 +WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|指示當 VLC 啟動時,視窗應顯示的位置。 由於 VLC 會記住面板視窗的位置和可見性,這個屬性只有在面板首次啟動時使用。 +WIN_WINDOW_DD|拖放: +WIN_WINDOW_DD_TIP|指示是否允許媒體檔案拖放到這個視窗。 +WIN_WINDOW_PD|拖放播放: +WIN_WINDOW_PD_TIP|指示拖放的檔案是直接播放 (true) 或僅排入佇列 (false)。 如果 [拖放] 設定為「false」則這個屬性沒有作用。 +WIN_WINDOW_DD_PANEL|拖放選項 + +#Anchor +WIN_ANCHOR_TITLE|作者設定 +WIN_ANCHOR_POINTS|點: +WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|點定義貝茲曲線所跟隨的錨點。 如果您只要使用預設錨點,則不需變更這個參數。 +WIN_ANCHOR_RANGE|範圍: +WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|錨點區域影響的範圍,單位像素。 +WIN_ANCHOR_PRIORITY|優先順序*: +WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|每個錨點有優先順序 (優先順序屬性),最高優先順序的錨點是贏家,代表在移動它的視窗時,所有其它錨定的視窗也會移動。 若要中斷 2 個錨定視窗的效果,您需要移動有較低優先順序錨點的視窗。 +WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|邊界 + +#Button +WIN_BUTTON_TITLE|按鈕設定 +WIN_BUTTON_UP|一般圖像*: +WIN_BUTTON_OVER|移至上方圖像: +WIN_BUTTON_DOWN|按一下圖像: +WIN_BUTTON_ACTION|動作: +WIN_BUTTON_ATTR|按鈕屬性 + +#Checkbox +WIN_CHECKBOX_TITLE|核取方塊設定 +WIN_CHECKBOX_UP|一般圖像*: +WIN_CHECKBOX_OVER|移至上方圖像: +WIN_CHECKBOX_DOWN|按一下圖像: +WIN_CHECKBOX_ACTION|動作: +WIN_CHECKBOX_CONDITION|條件: +WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|布林運算式指定核取方塊的狀態: false -> 狀態 #1, true -> 狀態 #2 +WIN_CHECKBOX_STATE|核取方塊狀態 +WIN_CHECKBOX_STATE1|狀態 #1 (不符合條件): +WIN_CHECKBOX_STATE2|狀態 #2 (符合條件): + +#Image +WIN_IMAGE_TITLE|圖像設定 +WIN_IMAGE_IMAGE|圖像*: +WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|點陣圖的 ID +WIN_IMAGE_RESIZE|調整大小模式: +WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|指定調整圖片大小時的行為。 +WIN_IMAGE_ACTION|動作: +WIN_IMAGE_ACTION_TIP|在圖片按一下所觸發的動作。 +WIN_IMAGE_ACTION2|按兩下動作: +WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|在圖片按兩下所觸發的動作。 +WIN_IMAGE_ATTR|圖像屬性 +WIN_IMAGE_ART|在可用時以封面藝術取代圖像 + +#Group +WIN_GROUP_TITLE|群組設定 + +#Panel +WIN_PANEL_TITLE|面板設定 +WIN_PANEL_DIMENSIONS|尺寸 +WIN_PANEL_WIDTH|寬度*: +WIN_PANEL_HEIGHT|高度*: + +#Playtree +WIN_PLAYTREE_TITLE|播放樹設定 +WIN_PLAYTREE_FONT|字型*: +WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|背景圖像: +WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|作為背景圖像的點陣圖 ID。 未指定點陣圖時,將使用 [背景色 #1] 和 [背景色 #2] 屬性填滿背景。 +WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|背景色 #1: +WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|背景色 #2: +WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|選取色彩: +WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|文字色彩: +WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|正在播放文字色彩: +WIN_PLAYTREE_FLAT|平面播放清單: +WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|指示播放清單應使用樹狀結構或完全「平面」 (只顯示樹葉)。 +WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|項目圖示: +WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|開啟資料夾圖示: +WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|已關閉資料夾圖示: +WIN_PLAYTREE_SLIDER|編輯播放清單的滑桿 (捲軸) +WIN_PLAYTREE_ATTR|播放樹屬性 +WIN_PLAYTREE_CHOOSE|選擇... +WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|選擇色彩 + +#Slider +WIN_SLIDER_TITLE|滑桿設定 +WIN_SLIDER_UP|一般圖像*: +WIN_SLIDER_OVER|移至上方圖像: +WIN_SLIDER_DOWN|按一下圖像: +WIN_SLIDER_POINTS|點*: +WIN_SLIDER_THICKNESS|厚度: +WIN_SLIDER_VALUE|值*: +WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|播放樹捲動 +WIN_SLIDER_BG_ENABLE|啟用背景 +WIN_SLIDER_BG_EDIT|編輯... +WIN_SLIDER_ATTR|滑桿屬性 +WIN_SLIDER_BG|滑桿背景 + +#Slider background +WIN_SBG_TITLE|滑桿背景設定 +WIN_SBG_WIZARD|開啟滑桿背景產生器... +WIN_SBG_IMAGE|圖像*: +WIN_SBG_NBHORIZ|水平框架: +WIN_SBG_NBVERT|垂直框架: +WIN_SBG_PADHORIZ|水平間距: +WIN_SBG_PADVERT|垂直間距: +WIN_SBG_ATTR|背景屬性 + +#Text +WIN_TEXT_TITLE|文字設定 +WIN_TEXT_TEXT|文字*: +WIN_TEXT_FONT|字型: +WIN_TEXT_COLOR|色彩: +WIN_TEXT_CHOOSE|選擇... +WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|選擇文字色彩 +WIN_TEXT_ALIGNMENT|對齊: +WIN_TEXT_SCROLLING|捲動: +WIN_TEXT_ATTR|文字屬性 + +#Video +WIN_VIDEO_TITLE|視訊設定 +WIN_VIDEO_AUTORESIZE|自動調整大小: +WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|指示是否應自動調整配置大小以適合播放視訊的尺寸。 +WIN_VIDEO_ATTR|視訊屬性 \ No newline at end of file