Commit 4889fe66 authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Update of Slovak translation by Marian Hikanik

Added Traditional Chinese translation by VideoLAN forums user "fei"
parent 68c33505
......@@ -14,4 +14,5 @@ sr-cyr|Serbian (Cyrillic)|sr.cyr.txt
sk|Slovak|sk.txt
tr|Turkish|tr.txt
es|Spanish|es.txt
sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt
\ No newline at end of file
sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt
zh-tw|Traditional Chinese|zh-tw.txt
\ No newline at end of file
#Slovak language file for VLC Skin Editor
#Slovak language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Marián Hikaník
#General strings
......@@ -10,22 +10,22 @@ BUTTON_CANCEL|Storno
BUTTON_HELP|Pomocník
#Item names
THEME|Theme
FONT|Font
BITMAP|Bitmap
SUBBITMAP|SubBitmap
WINDOW|Window
LAYOUT|Layout
ANCHOR|Anchor
BUTTON|Button
CHECKBOX|Checkbox
GROUP|Group
IMAGE|Image
THEME|Téma
FONT|Písmo
BITMAP|Bitmapa
SUBBITMAP|Pod-bitmapa
WINDOW|Okno
LAYOUT|Rozloženie
ANCHOR|Kotva
BUTTON|Tlačidlo
CHECKBOX|Políčko pre výber
GROUP|Skupina
IMAGE|Obrázok
PANEL|Panel
PLAYTREE|Playtree
RADIALSLIDER|RadialSlider
SLIDER|Slider
SLIDERBG|SliderBackground
PLAYTREE|Strom
RADIALSLIDER|Radiálny posuvník
SLIDER|Posuvník
SLIDERBG|Pozadie posuvníka
TEXT|Text
VIDEO|Video
UNNAMED|%t #%i
......@@ -133,7 +133,7 @@ ZOOM_FACTOR|Faktor zväčšenia:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Všeobecné premenné
WIN_VARS_NOTE|<html>Tieto premenné sa týkajú len náhľadu.<br>Simulujú stav programu VLC.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Slider Position
WIN_VARS_SLIDER|Pozícia posuvníka
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Nastavenia vzhľadu
......@@ -144,7 +144,7 @@ WIN_THEME_WEB|Webstránka autora:
WIN_THEME_MAGNET|Magnetizmus:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Ak je vzdialenosť medzi okrajom okna a okrajom obrazovky menšia ako táto hodnota, pripojí sa okno na okraj obrazovky
WIN_THEME_ALPHA|Priesvitnosť:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Priesvitnosť okna. Zadajte hodnotu v rozmedzí od 1 (takmer neviditeľné do 255 (úplne viditeľné).
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Priesvitnosť okna. Zadajte hodnotu v rozmedzí od 1 (takmer neviditeľné) do 255 (úplne viditeľné).
WIN_THEME_MOVEALPHA|Priesvitnosť pri pohybe:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Priesvitnosť okna, keď sa pohybuje
WIN_THEME_INFO_TITLE|Informácie o vzhľade
......@@ -164,13 +164,11 @@ ACTIONS_VLC_PAUSE|Pozastaviť
ACTIONS_VLC_STOP|Stop
ACTIONS_VLC_FASTER|Prehrávať rýchlejšie
ACTIONS_VLC_SLOWER|Prehrávať pomalšie
ACTIONS_VLC_NEXTFRAME|vlc.nextFrame()
ACTIONS_VLC_MUTE|Stlmiť hlasitosť
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zvýšiť hlasitosť
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Znížiť hlasitosť
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Zapnutie/vypnutie celoobrazovkového režimu
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Vytvoriť snímku z videa
ACTIONS_VLC_TOGGLERECORD|vlc.toggleRecord()
ACTIONS_VLC_ONTOP|Aktivovať/deaktivovať vždy v popredí
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizovať VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Ukončiť VLC
......@@ -236,13 +234,11 @@ ACTION_DESC_PAUSE|Pozastaviť prehrávanie.
ACTION_DESC_STOP|Zastaviť prehrávanie.
ACTION_DESC_FASTER|Prehrávať rýchlejšie.
ACTION_DESC_SLOWER|Prehrávať pomalšie.
ACTION_DESC_NEXTFRAME|vlc.nextFrame()
ACTION_DESC_MUTE|Aktivovať/deaktivovať stlmenie hlasitosti.
ACTION_DESC_VOLUP|Zvýšiť hlasitosť.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Znížiť hlasitosť.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Prepnúť na celoobrazovkový režim.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Urobiť snímku z videa.
ACTION_DESC_TOGGLERECORD|vlc.toggleRecord()
ACTION_DESC_ONTOP|Aktivovať/deaktivovať vždy v popredí.
ACTION_DESC_MIN|Minimalizovať VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Ukončiť VLC.
......@@ -258,9 +254,9 @@ ACTION_DVD_PREVT|Prehrať predchádzajúci titul na DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Prehrať ďalšiu kapitolu na DVD.
ACTION_DVD_PREVC|Prehrať predchádzajúcu kapitolu na DVD.
ACTION_DVD_MENU|Vyvolať hlavné menu DVD.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
#%s = Výber s možnosťami ACTION_ACTIVATE a ACTION_DEACTIVE
#%i = Textové pole pre ID okna
#%l = Textové pole pre ID rozloženia a vzhľadu
ACTION_ACTIVATE|aktivovať
ACTION_DEACTIVATE|deaktivovať
ACTION_RANDOM|Náhodné poradie prehrávania v zozname skladieb %s
......@@ -273,13 +269,13 @@ ACTION_UNMAXIMIZE|Obnoviť okno s ID %i
ACTION_LAYOUT|Zmeniť rozloženie okna s ID %i
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|
SBGGEN_TITLE|Generátor pozadí posuvníkov
SBGGEN_PREV|< Späť
SBGGEN_NEXT|Ďalej >
SBGGEN_CANCEL|Prerušiť
SBGGEN_FINISH|Ukončiť
SBGGEN_DESCR|Vitajte vo Generátore pozadia posuvníkov. Táto funkcia Vám pomôže pri tvorbe pozadia posuvníkov.
SBGGEN_DESCR|Vitajte v Generátore pozadia posuvníkov. Táto funkcia Vám pomôže pri tvorbe pozadia posuvníkov.
SBGGEN_FIRST|Ako prvé si prosím zvoľte veľkosť pozadia a to, či bude posuvník prebiehať zľava-doprava alebo zhora-nadol.
SBGGEN_WIDTH|Šírka:
SBGGEN_HEIGHT|Výška:
......@@ -307,13 +303,13 @@ SBGGEN_MIDDLE|Stredná časť
SBGGEN_PROGRESS|Vytvára sa pozadie...
#Message dialogues
#%v - version
#%v - verzia
ABOUT_TITLE|O programe VLC Skin Editor %v
#%y - current year
#%w - website
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y Tím VideoLAN</h3>Zverejnené pod licenciou GPL 2+<br><br><b>Vedúci programátor:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Webstránka:</b> %w<br><br><b>Poďakovanie:</b><br>Timothy Gerard Endresovi za vytvorenie prístupu k registrom a podporu TAR (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) za ikony (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyrilovi Deguetovi (asmax@via.ecp.fr) a Olivierovi Teuli&egrave;reovi (ipkiss@via.ecp.fr) za kód na vyhodnocovanie Booleanových výrazov (GPL 2+)</html>
#%y - aktuálny rok
#%w - webstránka
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y Tím VideoLAN</h3>Zverejnené pod licenciou GPL 2+<br><br><b>Vedúci programátor:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Webstránka:</b> %w<br><br><b>Poďakovanie:</b><br>Timothy Gerard Endresovi za vytvorenie prístupu k registrom a podporu TAR (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) za ikony (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyrilovi Deguetovi (asmax@via.ecp.fr) a Olivierovi Teuli&egrave;reovi (ipkiss@via.ecp.fr) za kód na vyhodnocovanie výrazov typu Boolean výrazov (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Importovať súbor VLT
#%f - name of the folder
#%f - názov priečinka
VLT_EX_MSG|Súbor VLT sa rozbalí do podpriečinka "%f".\nChcete pokračovať?
VLT_EX_YES|Rozbaliť
VLT_EX_NO|Nerozbaľovať
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment