pl.txt 26.2 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605
#Polish language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Michał Trzebiatowski

#General strings
CHOICE_YES|Tak
CHOICE_NO|Nie
CHOICE_CANCEL|Anuluj
BUTTON_OK|OK
BUTTON_CANCEL|Anuluj
BUTTON_HELP|Pomoc

#Item names
THEME|Motyw
FONT|Czcionka
BITMAP|Bitmapa
SUBBITMAP|PodBitmapa
WINDOW|Okno
LAYOUT|Wygląd
ANCHOR|Kotwica
BUTTON|Przycisk
CHECKBOX|Pole wyboru
GROUP|Grupa
IMAGE|Obraz
PANEL|Panel
PLAYTREE|Drzewo odtwarzania
RADIALSLIDER|Suwak radialny
SLIDER|Suwak
SLIDERBG|Suwak tła
TEXT|Tekst
VIDEO|Wideo
UNNAMED|Bez nazwy %t #%i

#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Plik
MENU_FILE_MN|P
MENU_FILE_NEW|Nowy
MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Otwórz...
MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Zapisz
MENU_FILE_SAVE_MN|Z
MENU_FILE_TEST|Testuj skórę w VLC
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|Eksportuj jako VLT...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Zapisz aktualny podgląd jako obraz...
MENU_FILE_PNG_MN|a
MENU_FILE_EXIT|Wyjdź
MENU_FILE_EXIT_MN|W
MENU_EDIT|Edytuj
MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Cofnij
MENU_EDIT_UNDO_MN|C
MENU_EDIT_REDO|Ponów
MENU_EDIT_REDO_MN|n
MENU_EDIT_THEME|Ustawienia skór
MENU_EDIT_THEME_MN|U
MENU_EDIT_VARS|Zmienne globalne
MENU_EDIT_VARS_MN|g
MENU_EDIT_PREFS|Preferencje
MENU_EDIT_PREFS_MN|P
MENU_EDIT_UP|Przenieś zaznaczony element w górę
MENU_EDIT_DOWN|Przenieś zaznaczony element w dół
MENU_EDIT_LEFT|Przenieś zaznaczony element w lewo
MENU_EDIT_RIGHT|Przenieś zaznaczony element w prawo
MENU_HELP|Pomoc
MENU_HELP_MN|P
MENU_HELP_DOC|Pomoc online
MENU_HELP_DOC_MN|c
MENU_HELP_ABOUT|O
MENU_HELP_ABOUT_MN|O

#The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Otwórz skórę...
TOOLBAR_SAVE|Zapisz zmiany skóry
TOOLBAR_UNDO|Cofnij
TOOLBAR_REDO|Ponów
TOOLBAR_MOVE|Narzędzie przenoszące elementy
TOOLBAR_PATH|Narzędzie edytowania suwaka

#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Zasoby
WIN_RES_ADD_BMP|Dodaj nową Bitmapę lub PodBitmapę
WIN_RES_ADD_FONT|Dodaj nową czcionkę
WIN_RES_COPY|Utwórz kopię wybranego zasobu
WIN_RES_EDIT|Edytuj wybrany zasób
WIN_RES_DELETE|Usuń wybrany zasób
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Dodaj Bitmapę/y
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Dodaj PodBitmapę/y
WIN_RES_BITMAPS|Bitmapy
WIN_RES_FONTS|Czcionki

#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Windows
WIN_WIN_ADD|Dodaj nowe okno
WIN_WIN_ADD_LAY|Dodaj nowy wygląd dla wybranego okna
WIN_WIN_MOVE_UP|Przenieś wybrany wygląd w gorę w hierarchii (ostatni wygląd to domyślny wygląd okna)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Przenieś wybrany wygląd w dół w hierarchii (ostatni wygląd to domyślny wygląd okna)
WIN_WIN_COPY|Stwórz kopię wybranego okna lub wyglądu
WIN_WIN_EDIT|Edytuj wybrane okno lub wygląd
WIN_WIN_DELETE|Usuń wybrane okno lub wygląd

#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Elementy
WIN_ITEMS_ADD|Dodaj nowy element
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Przenieś zaznaczony element w gorę w hierarchii
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Przenieś zaznaczony element w dół w hierarchii
WIN_ITEMS_COPY|Stwórz kopię wybranego elementu
WIN_ITEMS_EDIT|Edytuj wybrany element
WIN_ITEMS_DELETE|Usuń wybrany element
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Dodaj do wybranego Panelu

#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Zapraszamy do edytora skór VLC
WELCOME_MSG|Co chcesz zrobić?
WELCOME_NEW|Stwórz nową skórkę
WELCOME_OPEN|Otwórz istniejącą skórę
WELCOME_QUIT|Zamknij

#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Preferencje
WIN_PREFS_UPDATE_L|Włącz automatyczną aktualizację:
WIN_PREFS_LANG_L|Język:
WIN_PREFS_LAF_L|Wygląd i zachowanie programu:
WIN_PREFS_TBAR_L|Pokaż pasek narzędzi:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Niektóre ustawienia zadziałają dopiero po ponownym uruchomieniu programu.</i></html>

#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Edytuj PodBitmapę
ZOOM_FACTOR|Współczynnik skali:

#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Zmienne globalne
WIN_VARS_NOTE|<html>Zmienne te mają wpływ tylko na podgląd.<br>Symulują one stan VLC.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Pozycja suwaka

#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Ustawienia skóry
WIN_THEME_NAME|Nazwa:
WIN_THEME_AUTHOR|Autor:
WIN_THEME_EMAIL|E-Mail autora:
WIN_THEME_WEB|Strona internetowa autora:
WIN_THEME_MAGNET|Magnes:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Gdy odległość pomiędzy brzegu ekranu i kotwicą okna jest mniejsza niż ta wartość, okno przyklei się do brzegu
WIN_THEME_ALPHA|Nieprzezroczystość:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Ustawia przezroczystości alfy dla okien. Wartość musi być między 1 (prawie całkowita przejrzystość) i 255 (całkowita nieprzezroczystość).  Należy unikać niskich wartości.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Nieprzezroczystość przy przenoszeniu:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Ustawia przezroczystości alfy dla okien, gdy są przenoszone.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Informacje skóry
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atrybuty skóry

#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Edytuj sekwencję akcji

#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Akcje
ACTIONS_DIALOGS|Pokaż dialog
ACTIONS_PLAYLIST|Lista odtwarzania
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Skóra
ACTIONS_VLC_PLAY|Odtwarzaj
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauza
ACTIONS_VLC_STOP|Zatrzymaj
ACTIONS_VLC_FASTER|Odtwarzaj szybciej
ACTIONS_VLC_SLOWER|Odtwarzaj wolniej
ACTIONS_VLC_NEXTFRAME|Odtwórz następną klatkę
ACTIONS_VLC_MUTE|Wycisz dźwięk
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zwiększ głośność
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Zmniejsz głośność
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Włącz lub wyłącz tryb pełnoekranowy
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Zrób zrzut ekranu
ACTIONS_VLC_TOGGLERECORD|Włącz lub wyłącz nagrywanie
ACTIONS_VLC_ONTOP|Włącz lub wyłącz zawsze na wierzchu
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizuj VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Zamknij VLC
ACTIONS_EQ_ENABLE|Włącz korektor
ACTIONS_EQ_DISABLE|Wyłącz korektor
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Zmień skórę
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otwórz plik (prosto)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otwórz plik (wersja rozszerzona)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otwórz katalog
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otwórz nośnik
ACTIONS_DIALOGS_NET|Otwórz strumień sieciowy
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Pokazuj dziennik
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Preferencje
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informacje pliku
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nieoskórowana lista odtwarzania
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Kreator strumieniowania
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Pełne menu podręczne
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Menu podręczne ustawień dźwięku
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Menu podręczne ustawień wideo
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Menu podręczne różnych ustawień
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Dodaj nową pozycję
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Usuń zaznaczoną pozycję
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Odtwórz następny element
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Odtwórz poprzedni element
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Włącz lub wyłącz odtwarzanie losowe
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Włącz lub wyłącz powtarzanie listy odtwarzania
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Włącz lub wyłącz powtarzanie bieżącej pozycji
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Sortuj alfabetycznie
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Wczytaj z pliku
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Zapisz do pliku
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Następny tytuł
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Poprzedni tytuł
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Następny rozdział
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Poprzedni rozdział
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Główne menu
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Pokaż okno
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Ukryj okno
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maksymalizuj okno
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Przywróć okno
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Zmień wygląd okna

#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Nic nie rób.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Pokaż okno dialogowe, aby otworzyć nową skórę.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Pokaż proste okno dialogowe "Otwórz plik".
ACTION_DESC_FILE|Pokaż rozszerzone okno dialogowe "Otwórz plik".
ACTION_DESC_DIRECTORY|Pokaż okno dialogowe "Otwórz katalog".
ACTION_DESC_DISC|Pokaż okno dialogowe "Otwórz płytę".
ACTION_DESC_NET|Pokaż okno dialogowe "Otwórz strumień sieciowy".
ACTION_DESC_MSG|Pokaż okno dialogowe raportu komunikatów.
ACTION_DESC_PREFS|Pokaż okno dialogowe preferencji.
ACTION_DESC_FILEINFO|Pokaż okno dialogowe informacji o pliku.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Pokaż domyślne (nieoskórowane) okno listy odtwarzania.
ACTION_DESC_WIZARD|Pokaż okno dialogowe "Kreator strumieniowania".
ACTION_DESC_POPUP|Pokaż pełne menu podręczne.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Pokaż menu podręczne ustawień dźwięku.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Pokaż menu podręczne ustawień wideo.
ACTION_DESC_MISCPU|Pokaż menu podręczne zawierające sterowanie odtwarzaniem i ogólne opcje.
ACTION_DESC_EQENABLE|Włącz filtr korektora dźwięku.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Wyłącz filtr korektora dźwięku.
ACTION_DESC_PLAY|Odtwórz bieżącą pozycję listy odtwarzania.
ACTION_DESC_PAUSE|Wstrzymaj odtwarzanie.
ACTION_DESC_STOP|Zatrzymaj odtwarzanie.
ACTION_DESC_FASTER|Odtwarzaj szybciej.
ACTION_DESC_SLOWER|Odtwarzaj wolniej.
ACTION_DESC_NEXTFRAME|Przesuwa odtwarzanie o jedną klatkę (odtwarzanie klatka po klatce).
ACTION_DESC_MUTE|Włącz lub wyłącz wyciszenie dźwięku.
ACTION_DESC_VOLUP|Zwiększ głośność.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Zmniejsz głośność.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Przełącz tryb pełnoekranowy.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Zrób zrzut ekranu obrazu.
ACTION_DESC_TOGGLERECORD|Włącz lub wyłącz nagrywanie odtwarzania.
ACTION_DESC_ONTOP|Włącz lub wyłącz status "Zawsze na wierzchu".
ACTION_DESC_MIN|Minimalizuj VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Zamknij VLC.
ACTION_PL_ADD|Dodaj nową pozycję do listy odtwarzania.
ACTION_PL_DEL|Usuń zaznaczoną pozycję z listy odtwarzania.
ACTION_PL_NEXT|Odtwórz następną pozycję na liście odtwarzania.
ACTION_PL_PREV|Odtwórz poprzednią pozycję na liście odtwarzania.
ACTION_PL_SORT|Sortuj listę odtwarzania w kolejności alfabetycznej.
ACTION_PL_LOAD|Otwórz zewnętrzny plik listy odtwarzania.
ACTION_PL_SAVE|Zapisz bieżącą listę odtwarzania do pliku.
ACTION_DVD_NEXTT|Przejdź do następnego tytułu na płycie DVD.
ACTION_DVD_PREVT|Przejdź do poprzedniego tytułu na płycie DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Przejdź do następnego rozdziału na płycie DVD.
ACTION_DVD_PREVC|Przejdź do poprzedniego rozdziału na płycie DVD.
ACTION_DVD_MENU|Przejdź do głównego menu na płycie DVD.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Włącz
ACTION_DEACTIVATE|Wyłącz
ACTION_RANDOM|%s odtwarzanie pozycji z listy odtwarzania w kolejności losowej.
ACTION_LOOP|%s powtórkę listy po zakończeniu odtwarzania.
ACTION_REPEAT|%s powtórkę bieżącej pozycji po zakończeniu odtwarzania.
ACTION_SHOW|Pokaż okno z identyfikatorem %i
ACTION_HIDE|Ukryj okno z identyfikatorem %i
ACTION_MAXIMIZE|Maksymalizuj okno z identyfikatorem %i
ACTION_UNMAXIMIZE|Przywróć okno z identyfikatorem %i
ACTION_LAYOUT|Ustaw wygląd okna z identyfikatorem %i na %l

#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Generator tła suwaka
SBGGEN_PREV|< Wstecz
SBGGEN_NEXT|Dalej >
SBGGEN_CANCEL|Anuluj
SBGGEN_FINISH|Zakończ

SBGGEN_DESCR|Zapraszamy do generatora tła suwaka. Pomoże Ci w zaledwie kilku krokach, stworzyć suwak z twoich obrazów.
SBGGEN_FIRST|Jako pierwszy krok zdecyduj, czy kierunek suwaka będzie z lewej do prawej lub z dołu do góry i jaki rozmiar będzie miało tło.
SBGGEN_WIDTH|Szerokość:
SBGGEN_HEIGHT|Wysokość:
SBGGEN_LEFT_M|Lewy margines:
SBGGEN_RIGHT_M|Prawy margines:
SBGGEN_TOP_M|Górny margines:
SBGGEN_BTM_M|Dolny margines:
SBGGEN_SECOND|W następnym kroku musisz wybrać prawidłowe pliki graficzne powiązane z różnymi częściami suwaka.
SBGGEN_NOTE|Przedstawione w kolejnym kroku ikony, są tylko przykładem (a nie podglądem) określającym części tła suwaka.

SBGGEN_IMAGE|Plik obrazu:
SBGGEN_OPEN|Otwórz...
SBGGEN_RESIZE|Ustawienia rozmiaru:
SBGGEN_TILE|Kafelkuj
SBGGEN_STRETCH|Rozciągnij

SBGGEN_BG|Tło
SBGGEN_OVERLAY|Nakłada obrazu
SBGGEN_LEFT_E|Lewy brzeg
SBGGEN_RIGHT_E|Prawy brzeg
SBGGEN_TOP_E|Górny brzeg
SBGGEN_BTM_E|Dolny brzeg
SBGGEN_MIDDLE|Środkowa część

SBGGEN_PROGRESS|Tworzenie tła...

#Message dialogues
#%v - version
ABOUT_TITLE|O VLC Skin Editor %v
#%y - current year
#%w - website
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y The VideoLAN Team</h3>Wydany w ramach licencji GPL 2+<br><br><b>Główny programista:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Strona internetowa:</b> %w<br><br><b>Kredyty:</b><br>Timothy Gerard Endres za dostęp do rejestru oraz wsparcie TAR (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) za niektóre ikony (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) i Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) za Boolean Expression Evaluator i kod Béziera (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Importowanie pliku VLT
#%f - name of the folder
VLT_EX_MSG|Plik VLT zostanie rozpakowany do podfolderu o nazwie "%f".\nCzy chcesz kontynuować?
VLT_EX_YES|Tak, rozpakuj
VLT_EX_NO|Nie, anuluj
VLT_EX_PROGRESS|Rozpakowanie pliku VLT...
XML_PARSING_PROGRESS|Analizowanie XML...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*. png (Portable Network Graphic) w katalogu zawartym w pliku XML
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open i True type fonts) w katalogu zawartym w pliku XML
DUPLICATE_MSG|Podaj wzór zamiany nazwy podwójnych obiektów.\n%oldid% zostanie zastąpiony przez stary identyfikator obiektu.
DEL_CONFIRM_TITLE|Potwierdzenie usunięcia
DEL_CONFIRM_MSG|Czy na pewno chcesz usunąć "%n"?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Twoje zmiany nie zostały zapisane
EXIT_CONFIRM_MSG|Chcesz zapisać skórę przed zamknięciem edytora?
UPDATE_TITLE|Znaleziono aktualizacje
UPDATE_MSG|Jest dostępna aktualizacja dla edytora skór.\nTwoja wersja: %v\nNajnowsza wersja: %c\nCzy chcesz teraz zaktualizować edytora skór?
VLT_PROGRESS|Tworzenie pliku VLT...
VLT_SUCCESS_MSG|Plik VLT został pomyślnie utworzony.
VLT_SUCCESS_TITLE|Utworzony plik VLT
DOWNLOAD_PROGRESS|Pobieranie...
CONNECT_PROGRESS|Łączenie...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Zakończono aktualizację
UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizacja została pomyślnie pobrana i zainstalowana.\nTeraz edytor skór VLC zostanie ponowne uruchomiony

#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Błąd otwierania pliku
ERROR_FILENEXIST_MSG|Plik "%f" nie istnieje, a zatem nie można go otworzyć!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Błąd rozpakowania pliku VLT
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT plik nie może zostać rozpakowany!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Nie znaleziono theme.xml
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nie można znaleźć "theme.xml" wewnątrz rozpakowanej zawartości pliku VLT.\nSpróbuj otworzyć go ręcznie.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Błąd VLC media playera
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|Nie można uruchomić VLC media playera
ERROR_BROWSE_TITLE|Błąd przeglądarki
ERROR_BROWSE_MSG|Nie można uruchomić przeglądarki.\nProszę ręcznie podaj adres URL:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Błąd dodania PodBitmapy
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nie wybrano żadnej Bitmapy!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Wybrany zasób nie jest Bitmapą!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Błąd usuwania zasobu
ERROR_RES_DEL_INUSE|Zasób jest nadal używany w skórze, dlatego nie może zostać usunięty.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Błąd dodania wygładu
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Nie wybrano żadnego okna!
ERROR_UPDATE_TITLE|Błąd aktualizacji!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Błąd zapisywania obrazu
ERROR_SAVEPNG_MSG|Nie można zapisać obrazu.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Błąd utworzenia pliku skóry!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Nie można utworzyć nowego pliku skóry.
ERROR_HEADER_INVALID|Plik wydaje się być nieprawidłowym motywem VLC!\nNieprawidłowy nagłówek:
ERROR_SKIN_INVALID|Wybrany plik jest nieprawidłowym plikiem skóry VLC!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Wersja motywu w wybranej skórze nie jest jeszcze obsługiwana!
ERROR_SAVE_TITLE|Błąd zapisywania pliku skóry!
ERROR_SAVE_MSG|Nie można zapisać pliku skóry.
ERROR_ALPHA_TITLE|Błąd wartości nieprzezroczystości
ERROR_ALPHA_MSG|Podaj prawidłową wartość nieprzezroczystości! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nie można otworzyć środkowego obrazu!\nŚrodkowa cześć suwaka jest co najmniej potrzebna do utworzenia tła suwaka.
ERROR_VLT_TITLE|Błąd utworzenia pliku VLT
ERROR_VLT_MSG|Nie można utworzyć pliku VLT!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy identyfikator
ERROR_ID_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy identyfikator!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|Identyfikator "%i" już istnieje.\nWybierz inny.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Nieprawidłowa szerokość
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Podaj prawidłową szerokość!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Nieprawidłowa wysokość
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Podaj prawidłową wysokość!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy plik
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy plik!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Nie można otworzyć podanego pliku bitmapy!\nWybierz inny.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Nieprawidłowa liczba klatek
ERROR_NBFRAMES_MSG|Liczba klatek nie może być mniejsza niż 1
ERROR_OTF_TITLE|Czcionka OTF nie jest obsługiwana
ERROR_OTF_MSG|Wybrałeś czcionkę typu OpenType, VLC wyświetla ją poprawnie, ale nie ten edytor.\nZobaczysz inną czcionkę w podglądzie.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy rozmiar
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy rozmiar.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Nieprawidłowe wymiary
ERROR_OUTSIDE_MSG|Określone wymiary są poza oryginalnej bitmapy!
ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i nie istnieje.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Nieprawidłowy obraz!
ERROR_BITMAP_LOAD|Nie można otworzyć pliku obrazu dla bitmapy %i.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Błąd otwierania obrazów
ERROR_NOSTATE|Podaj warunek stanu!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Nieprawidłowy stan
ERROR_FONT_NEXIST|Czcionka %i nie istnieje.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Nieprawidłowa czcionka!
ERROR_POINTS_INVALID|Podaj prawidłowe punkty krzywej Béziera!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Nieprawidłowe krzywe Béziera!
ERROR_RADIALSLIDER|Suwaki radialne nie są jeszcze obsługiwane przez edytora skór.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nie obsługiwane

#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Nienazwany motyw
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Nieznany autor
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Nieznany

#History
HIST_ITEM_ADD|Dodaj %t
HIST_ITEM_DEL|Usuń %t
HIST_ITEM_EDIT|Edytuj %t
HIST_ITEM_MOVE|Przenieś %t
HIST_RES_DEL|Usuń %t "%i"

#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* Atrybut musi być określony.

#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|Atrybuty ogólne
WIN_ITEM_ID|Identyfikator*:
WIN_ITEM_ID_TIP|Nazwa i identyfikacja obiektu %t. Muszą być unikatowe.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Szerokość:
WIN_ITEM_HEIGHT|Wysokość:
WIN_ITEM_VISIBLE|Widzialność:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Lewy górny:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Określ, do którego rogu okna wyglądu, dopasowany będzie lewy górny róg obiektu, w przypadku zmiany rozmiaru okna.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Prawy dolny:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Określ, do którego rogu okna wyglądu, dopasowany będzie prawy dolny róg obiektu, w przypadku zmiany rozmiaru okna.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Zachowaj proporcję poziomą:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Włącz zachowanie rozmiaru poziomego, aby nie uległ zmianie. Na przykład, jeśli lewy odstęp obiektu jest o dwa razy większy niż prawy, szerokość pozioma nie zostaje zmieniona podczas zmiany rozmiaru.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Zachowaj proporcję pionową:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Włącz zachowanie rozmiaru pionowego, aby nie uległ zmianie. Na przykład, jeśli górny odstęp obiektu jest o dwa razy większy niż dolny, wysokość pionowa nie zostaje zmieniona podczas zmiany rozmiaru.
WIN_ITEM_HELP|Tekst pomocniczy:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Zmienna '$H' otrzymuje określą wartość, gdy mysz jest nad obiektem.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Podpowiedź:
FILE_INDIR|w tym samym katalogu co plik XML

#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Ustawienia bitmapy
WIN_BITMAP_FILE|Plik*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Wskazuje ścieżkę i nazwę używanego pliku obrazu.
WIN_BITMAP_OPEN|Otwórz...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Kolor przejrzystości:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Kolor przejrzystości bitmapy w formacie szesnastkowym. Jeśli plik PNG określa maskę przejrzystości, także będzie brana pod uwagę.
WIN_BITMAP_CHOOSE|Wybierz...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Liczba klatek:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Ten atrybut określa liczbę klatek (obrazów) zawartych w animacji. To są tylko obrazy położone pionowo w bitmapie.
WIN_BITMAP_FPS|Klatek na sekundę:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Stosowane tylko w animowanych bitmapach. To jest liczba klatek (obrazów) na sekundę w animacji.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Atrybuty animacji
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor przejrzystości

#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|Ustawienia PodBitmapy
WIN_SBMP_BOUNDS|Atrybuty położenia i wymiaru

#Font
WIN_FONT_TITLE|Ustawienia czcionki
WIN_FONT_FILE|Plik*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Plik zawiera używane czcionki TrueType i OpenType.
WIN_FONT_OPEN|Otwórz...
WIN_FONT_SIZE|Rozmiar:

#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Ustawienia wyglądu
WIN_LAYOUT_GENERAL|Atrybuty ogólne
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Wymiary
WIN_LAYOUT_WIDTH|Początkowa szerokość*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Początkowa szerokość wyglądu.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Początkowa wysokość*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Początkowa wysokość wyglądu.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimalna szerokość:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimalna szerokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być cieńsze niż szerokość wstępna.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimalna wysokość:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimalna wysokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być mniejsze niż wysokość wstępna.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maksymalna szerokość:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maksymalna szerokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być grubsze niż szerokość wstępna.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maksymalna wysokość:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maksymalna wysokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być większe niż wysokość wstępna.

#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Ustawienia okna
WIN_WINDOW_X_TIP|Początkowa odległość okna do lewej krawędzi ekranu.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Początkowa odległość okna do górnej krawędzi ekranu.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Ustawia pojawianie okna przy uruchomianiu VLC. Ponieważ VLC zapamięta pozycję skóry okna i widoczności, atrybut ten zostanie wykorzystany tylko przy pierwszym uruchomianiu skóry.
WIN_WINDOW_DD|Przeciągnij i upuść:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Ustawia przeciąganie i upuszczanie plików multimedialnych w tym oknie.
WIN_WINDOW_PD|Odtwórz przy upuszczeniu:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Ustawia, czy upuszczony plik jest bezpośrednio odtwarzany (włączone), czy tylko dodany do listy (wyłączone). Ten atrybut nie ma wpływu, jeśli przeciąganie i upuszczenie jest wyłączone.
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Ustawienia przeciągania i upuszczenia

#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Ustawienia kotwicy
WIN_ANCHOR_POINTS|Punkty:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Punkty określające krzywą Béziera następującej kotwicy. Nie musisz zmieniać tego parametru, gdy chcesz otrzymać punktualną kotwicę.
WIN_ANCHOR_RANGE|Zakres:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Zakres wpływu obszaru kotwicy, w pikselach.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priorytet*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Każda kotwica ma swój priorytet (atrybut priorytetu), a kotwica z najwyższym priorytetem zwycięża, co oznacza, że po przeniesieniu jej okna, wszystkie inne zakotwiczone  okna będą też przenoszone. Aby przerwać ten efekt dwóch zakotwiczonych okien, musisz przenieść okno z niższym priorytetem kotwicy.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Granice

#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Ustawienia przycisku
WIN_BUTTON_UP|Zwykły obraz*:
WIN_BUTTON_OVER|Obraz przy nadjechaniu:
WIN_BUTTON_DOWN|Obraz przy kliknięciu:
WIN_BUTTON_ACTION|Akcja:
WIN_BUTTON_ATTR|Atrybuty przycisku

#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Ustawienia pola wyboru
WIN_CHECKBOX_UP|Zwykły obraz*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Obraz przy nadjechaniu:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Obraz przy kliknięciu:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Akcja:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Warunek:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Wyrażenie logiczne określające stan pola: ważne -> stan #1, nieważne-> stan #2
WIN_CHECKBOX_STATE|Stan pola wyboru
WIN_CHECKBOX_STATE1|Stan #1 (warunek nie jest spełniony):
WIN_CHECKBOX_STATE2|Stan #2 (warunek jest spełniony):

#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Ustawienia obrazu
WIN_IMAGE_IMAGE|Obraz*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|Identyfikator Bitmapy
WIN_IMAGE_RESIZE|Tryb zmiany rozmiaru:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Określa zachowanie obrazu, gdy zmieniany jest rozmiar.
WIN_IMAGE_ACTION|:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Akcja wywołana kliknięciem na obraz.
WIN_IMAGE_ACTION2|Akcja podwójnego kliknięcia:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Akcja wywołana podwójnym kliknięciem na obraz.
WIN_IMAGE_ATTR|Atrybuty obrazu

#Group
WIN_GROUP_TITLE|Ustawienia grupy

#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Ustawienia panelu
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Wymiary
WIN_PANEL_WIDTH|Szerokość*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Wysokość*:

#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Ustawienia drzewa odtwarzań
WIN_PLAYTREE_FONT|Czcionka*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Obraz tła:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|Identyfikator Bitmapy, używany jako obraz tła. Gdy nie określono bitmapy, tło wypełnione zostanie dwoma atrybutami koloru.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Kolor tła #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Kolor tła #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Kolor wyboru:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Kolor tekstu:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Kolor tekstu odtwarzania:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Płaska lista odtwarzania:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Ustaw czy lista odtwarzania używa strukturę drzewa lub jest jest całkowicie \"płaska\" (pokazuj tylko liście drzewa).
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Ikona pozycji:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Ikona otwartego folderu:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Ikona zamkniętego folderu:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Edytuj suwak listy odtwarzania (pasek przewijania)
WIN_PLAYTREE_ATTR|Atrybuty drzewa odtwarzań
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Wybierz...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor

#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Ustawienia suwaka
WIN_SLIDER_UP|Zwykły obraz*:
WIN_SLIDER_OVER|Obraz przy nadjechaniu:
WIN_SLIDER_DOWN|Obraz przy kliknięciu:
WIN_SLIDER_POINTS|Punkty*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Grubość:
WIN_SLIDER_VALUE|Wartość*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Przewijanie drzewa odtwarzań
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Włącz tło
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Edytuj...
WIN_SLIDER_ATTR|Atrybuty suwaka
WIN_SLIDER_BG|Tło suwaka

#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Ustawienia tła suwaka
WIN_SBG_WIZARD|Otwórz generatora tła suwaka...
WIN_SBG_IMAGE|Obraz*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Poziome klatki:
WIN_SBG_NBVERT|Pionowe klatki:
WIN_SBG_PADHORIZ|Poziome wyrównanie:
WIN_SBG_PADVERT|Pionowe wyrównanie:
WIN_SBG_ATTR|Atrybuty tła

#Text
WIN_TEXT_TITLE|Ustawienia tekstu
WIN_TEXT_TEXT|Tekst*:
WIN_TEXT_FONT|Czcionka:
WIN_TEXT_COLOR|Kolor:
WIN_TEXT_CHOOSE|Wybierz...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor tekstu
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Wyrównanie:
WIN_TEXT_SCROLLING|Przewijanie:
WIN_TEXT_ATTR|Atrybuty tekstu

#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Ustawienia widea
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Automatyczna zmiana rozmiaru:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Ustaw, czy motyw powinien dopasowany być automatycznie do wymiarów odtwarzanego widea.
WIN_VIDEO_ATTR|Atrybuty widea