Commit b16a9bf7 authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Catalan translation

parent 03375a1d
#Catalan language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Xènia Albà
#General strings
CHOICE_YES|Sí
CHOICE_NO|No
CHOICE_CANCEL|Cancel·la
BUTTON_OK|D'acord
BUTTON_CANCEL|Cancel·la
BUTTON_HELP|Ajuda
#Item names
THEME|Tema
FONT|Lletra
BITMAP|Mapa de bits
SUBBITMAP|Mapa de bits inferior
WINDOW|Finestra
LAYOUT|Format
ANCHOR|Àncora
BUTTON|Botó
CHECKBOX|Quadre de selecció
GROUP|Grup
IMAGE|Imatge
PANEL|Quadre
PLAYTREE|Playtree
RADIALSLIDER|Botó lliscant radial
SLIDER|Botó lliscant
SLIDERBG|Lliscant de fons
TEXT|Text
VIDEO|Vídeo
UNNAMED|Sense nom %t #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Fitxer
MENU_FILE_MN|F
MENU_FILE_NEW|Nou
MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Obre
MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Desa
MENU_FILE_SAVE_MN|S
MENU_FILE_TEST|Prova de l'aparença en el VLC...
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|Exporta com VLT...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Desa la previsualització actual com una imatge...
MENU_FILE_PNG_MN|p
MENU_FILE_EXIT|Surt
MENU_FILE_EXIT_MN|x
MENU_EDIT|Edita
MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Desfés
MENU_EDIT_UNDO_MN|U
MENU_EDIT_REDO|Refés
MENU_EDIT_REDO_MN|R
MENU_EDIT_THEME|Configuració del tema
MENU_EDIT_THEME_MN|T
MENU_EDIT_VARS|Variables globals
MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Preferències
MENU_EDIT_PREFS_MN|P
MENU_EDIT_UP|Mou l'element seleccionat amunt
MENU_EDIT_DOWN|Mou l'element seleccionat avall
MENU_EDIT_LEFT|Mou l'element seleccionat a l'esquerra
MENU_EDIT_RIGHT|Mou l'element seleccionat a la dreta
MENU_HELP|Ajuda
MENU_HELP_MN|H
MENU_HELP_DOC|Ajuda en línia
MENU_HELP_DOC_MN|O
MENU_HELP_ABOUT|Quant a
MENU_HELP_ABOUT_MN|A
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Recursos
WIN_RES_ADD_BMP|Afegeix un nou mapa de bits o un mapa de bits inferior
WIN_RES_ADD_FONT|Afegeix un nou tipus de lletra
WIN_RES_COPY|Crea una còpia del recurs seleccionat
WIN_RES_EDIT|Edita el recurs seleccionat
WIN_RES_DELETE|Esborra el recurs seleccionat
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Afegeix mapes de bit
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Afegeix mapes de bit inferiors
WIN_RES_BITMAPS|Mapes de bits
WIN_RES_FONTS|Lletres
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Finestra
WIN_WIN_ADD|Afegeix una nova finestra
WIN_WIN_ADD_LAY|Afegeix un nou format a la finestra seleccionada
WIN_WIN_MOVE_UP|Mou el format seleccionat cap amunt en jerarquia (l'últim format és el format per defecte de la finestra)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Mou el format seleccionat cap avall en jerarquia (l'últim format és el format per defecte de la finestra)
WIN_WIN_COPY|Crea una còpia de la finestra o format seleccionats
WIN_WIN_EDIT|Edita la finestra o format seleccionats
WIN_WIN_DELETE|Esborra finestra o format seleccionats
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Elements
WIN_ITEMS_ADD|Afegeix un nou element
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Mou l'element seleccionat cap amunt en jerarquia
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Mou l'element seleccionat cap avall en jerarquia
WIN_ITEMS_COPY|Crea una còpia de l'element seleccionat
WIN_ITEMS_EDIT|Edita l'element seleccionat
WIN_ITEMS_DELETE|Esborra l'element seleccionat
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Afexeix-lo al quadre seleccionat
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Benvingut/da a l'editor d'aparença del VLC
WELCOME_MSG|Què us agradaria fer?
WELCOME_NEW|Crea una nova aparença
WELCOME_OPEN|Obre una aparença existent
WELCOME_QUIT|Surt
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Preferències
WIN_PREFS_UPDATE_L|Habilita l'actualització automàtica
WIN_PREFS_LANG_L|Llengua:
WIN_PREFS_LAF_L|Programa d'aspecte i comportament:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Alguns paràmetres només tenen efecte quan el programa es reinicia.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Edita el mapa de bits inferior
ZOOM_FACTOR|Factor d'escala:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Variables globals
WIN_VARS_NOTE|<html>Aquestes variables només efecten la previsualització.<br>Simulen l'estat del VLC.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Posició del botó lliscant
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Configuració del tema
WIN_THEME_NAME|Nom:
WIN_THEME_AUTHOR|Autor:
WIN_THEME_EMAIL|Correu electrònic de l'autor:
WIN_THEME_WEB|Pàgina web de l'autor:
WIN_THEME_MAGNET|Imant:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Quan la distància entre el contorn de la pantalla i una àncora d'una finestra és menor que aquest valor, la finestra s'enganxa al contorn.
WIN_THEME_ALPHA|Opacitat:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Defineix la transparència alfa de les finestres. El valor ha d'estar entre 1 (pràcticament transperència total) i 255 (opacitat total). S'haurien d'evitar valors baixos.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Opacitat quan es mou:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Defineix la transparència alfa de les finestres quan es mouen.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Informació del tema
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atributs del tema
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Edita la seqüència d'accions
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Accions
ACTIONS_DIALOGS|Mostra el diàleg
ACTIONS_PLAYLIST|Llista de reproducció
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Aparença
ACTIONS_VLC_PLAY|Reprodueix
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pausa
ACTIONS_VLC_STOP|Atura
ACTIONS_VLC_FASTER|Reprodueix més ràpidament
ACTIONS_VLC_SLOWER|Reprodueix més lentament
ACTIONS_VLC_MUTE|Sense so
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Puja el volum
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Baixa el volum
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Passa al mode de pantalla completa
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Captura una instantània
ACTIONS_VLC_ONTOP|Commuta sempre a la part superior
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimitza el VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Surt del VLC
ACTIONS_EQ_ENABLE|Habilita l'equalitzador
ACTIONS_EQ_DISABLE|Deshabilita l'equalitzador
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Canvia l'aparença
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Obre un fitxer (simple)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Obre un fitxer (ampliada)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Obre un directori
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Obre un disc
ACTIONS_DIALOGS_NET|Obre un flux de la xarxa
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Registre de missatges
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Preferències
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informació del fitxer
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Llista de reproducció sense aparença
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Assistent per la transmissió/reproducció
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Menú emergent complet
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Menú emergent dels paràmetres d'àudio
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Menú emergent dels paràmetres de vídeo
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Menú emergent d'altres paràmetres
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Afegeix un nou element
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Elimina l'element seleccionat
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Reprodueix l'element següent
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Reprodueix l'element anterior
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Reprodueix en un ordre aleatori/normal
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Repeteix la llista de reproducció/Reprodueix un sol cop
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Habilita/deshabilita la repetició de l'element actual
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Ordena alfabèticament
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Càrrega des d'un fitxer
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Desa-ho en un fitxe
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Títol següent
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Títol anterior
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Capítol següent
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Capítol anterior
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Menú principal
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Mostra una finestra
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Oculta una finestra
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maximitza una finestra
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Desmaximitza una finestra
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Canvia el format d'una finestra
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|NO facis res.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Mostra el quadre de diàleg per carregar una nova aparença.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Mostra el quadre de diàleg simple de "Obre un fitxer".
ACTION_DESC_FILE|Mostra el quadre de diàleg ampliat de "Obre un fitxer".
ACTION_DESC_DIRECTORY|Mostra el quadre de diàleg "Obre un directori".
ACTION_DESC_DISC|Mostra el quadre de diàleg "Obre un disc".
ACTION_DESC_NET|Mostra el quadre de diàleg "Obre un flux de la xarxa".
ACTION_DESC_MSG|Mostra el quadre de diàleg del registre de missatges.
ACTION_DESC_PREFS|Mostra el quadre de diàleg de les preferències.
ACTION_DESC_FILEINFO|Mostra el quadre de diàleg de la informació del fitxer.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Mostra la finestra per defecte (sense aparença) de la llista de reproducció.
ACTION_DESC_WIZARD|Mostra el quadre de diàleg de l'"Assistent per la transmissió/reproducció".
ACTION_DESC_POPUP|Mostra el menú emergent complet.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Mostra el menú emergent dels paràmetres d'àudio.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Mostra el menú emergent dels paràmetres de vídeo.
ACTION_DESC_MISCPU|Mostra el menú emergent del control de playback i les opcions generals.
ACTION_DESC_EQENABLE|Habilita el filtre d'equalització d'àudio.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Deshabilita el filtre d'equalització d'àudio.
ACTION_DESC_PLAY|Reprodueix l'element actual de la llista de reproducció.
ACTION_DESC_PAUSE|Pausa el playback.
ACTION_DESC_STOP|Atura el playback.
ACTION_DESC_FASTER|Reprodueix més ràpidament.
ACTION_DESC_SLOWER|Reprodueix més lentament.
ACTION_DESC_MUTE|Commuta al mode sense so.
ACTION_DESC_VOLUP|Puja el volum.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Baixa el volum.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Passa al mode de pantalla completa.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Captura una instantània del vídeo.
ACTION_DESC_ONTOP|Commuta a l'estat "sempre a la part superior".
ACTION_DESC_MIN|Minimitza el VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Surt del VLC.
ACTION_PL_ADD|Afegeix un nou element a la llista de reproducció.
ACTION_PL_DEL|Elimina els elements seleccionats de la llista de reproducció.
ACTION_PL_NEXT|Reprodueix el següent element de la llista de reproducció.
ACTION_PL_PREV|Reprodueix l'element anterior de la llista de reproducció.
ACTION_PL_SORT|Ordena la llista alfabèticament.
ACTION_PL_LOAD|Carrega un fitxer de llista de reproducció extern.
ACTION_PL_SAVE|Desa l'actual llista de reproducció en un fitxer.
ACTION_DVD_NEXTT|Vés al següent títol del DVD.
ACTION_DVD_PREVT|Vés al títol anterior del DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Vés al següent capítol del DVD..
ACTION_DVD_PREVC|Vés al capítol anterior del DVD.
ACTION_DVD_MENU|Vés al menú principal del DVD.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Activat
ACTION_DEACTIVATE|Deactivat
ACTION_RANDOM|%s que els elements de la llista de reproducció siguin reproduïts en ordre aleatori.
ACTION_LOOP|%s que la llista de reproducció es repeteixi quan s'arribi al final.
ACTION_REPEAT|%s que l'element actual es repeteixi després que s'arribi al seu final.
ACTION_SHOW|Mostra la finestra amb l'identificador %i
ACTION_HIDE|Oculta la finestra amb l'identificador %i
ACTION_MAXIMIZE|Maximitza la finestra amb l'identificador %i
ACTION_UNMAXIMIZE|Desmaximitza la finestra amb l'identificador %i
ACTION_LAYOUT|Fixa el format de la finestra amb l'identificador %i al %l
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Generador de presentacions com a fons
SBGGEN_PREV|< Anterior
SBGGEN_NEXT|Següent >
SBGGEN_CANCEL|Cancel·la
SBGGEN_FINISH|Finalitza
SBGGEN_DESCR|Welcome to the slider background generator. It will help you to create a neat slider from your images, in just a few steps.
SBGGEN_FIRST|As a first step, please choose whether the slider is going from left to right or from the bottom to the top and what size the background should have.
SBGGEN_WIDTH|Width:
SBGGEN_HEIGHT|Height:
SBGGEN_LEFT_M|Left margin:
SBGGEN_RIGHT_M|Right margin:
SBGGEN_TOP_M|Top margin:
SBGGEN_BTM_M|Bottom margin:
SBGGEN_SECOND|In the following step you have to choose the correct image files associated to the different parts of your slider.
SBGGEN_NOTE|Note that the icons are just examples to illustrate what the different parts represent. They are not a preview of the images that will be used in the background generation.
SBGGEN_IMAGE|Image file:
SBGGEN_OPEN|Open...
SBGGEN_RESIZE|Resize behaviour:
SBGGEN_TILE|Tile
SBGGEN_STRETCH|Stretch
SBGGEN_BG|Background
SBGGEN_OVERLAY|Overlay image
SBGGEN_LEFT_E|Left edge
SBGGEN_RIGHT_E|Right edge
SBGGEN_TOP_E|Top edge
SBGGEN_BTM_E|Bottom edge
SBGGEN_MIDDLE|Middle part
SBGGEN_PROGRESS|Generating the background...
#Message dialogues
#%v - version
ABOUT_TITLE|About VLC Skin Editor %v
#%y - current year
#%w - website
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y The VideoLAN Team</h3>Released under terms of the GPL 2+<br><br><b>Lead programmer:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Website:</b> %w<br><br><b>Credits:</b><br>Timothy Gerard Endres for registry access and TAR support (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) for some icons (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) and Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) for the Boolean Expression Evaluator and Bezier code (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Importing a VLT file
#%f - name of the folder
VLT_EX_MSG|The VLT file will be unpacked to a subfolder called "%f".\nDo you want to continue?
VLT_EX_YES|Yes, unpack
VLT_EX_NO|No, cancel
VLT_EX_PROGRESS|Unpacking VLT file...
XML_PARSING_PROGRESS|Parsing XML...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) inside the XML file's directory
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) inside the XML file's directory
DUPLICATE_MSG|Please enter the rename pattern for the duplicated objects.\n%oldid% will be replaced by the old ID of the object.
DEL_CONFIRM_TITLE|Deletion confirmation
DEL_CONFIRM_MSG|Do you really want to delete "%n"?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Your modifications were not saved
EXIT_CONFIRM_MSG|Would you like to save your skin before exiting?
UPDATE_TITLE|Update found
UPDATE_MSG|There is an update available for the Skin Editor.\nYour version: %v\nLatest version: %c\nDo you want to update the Skin Editor now?
VLT_PROGRESS|Creating VLT file...
VLT_SUCCESS_MSG|VLT file has been successfully created.
VLT_SUCCESS_TITLE|VLT file created
DOWNLOAD_PROGRESS|Downloading...
CONNECT_PROGRESS|Connecting...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Finished updating
UPDATE_SUCCESS_MSG|Update was successfully downloaded and installed.\nVLC Skin Editor will restart now
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Error while opening file
ERROR_FILENEXIST_MSG|The file "%f" does not exist and thus could not be opened!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Could not unpack VLT file
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT file could not be unpacked!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Could not find theme.xml
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Could not find "theme.xml" inside the unpacked contents of the VLT file.\nTry opening it manually.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Error
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC media player could not be launched
ERROR_BROWSE_TITLE|Could not launch Browser
ERROR_BROWSE_MSG|The browser could not be launched.\nPlease go to the following URL manually:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Could not add SubBitmap
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|No parent Bitmap has been selected!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|The selected resource is not a Bitmap!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Could not delete resource
ERROR_RES_DEL_INUSE|Resource is still used in the skin, thus it cannot be deleted.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Could not add layout
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|No parent window selected!
ERROR_UPDATE_TITLE|Error while updating!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Error while saving image
ERROR_SAVEPNG_MSG|Could not save image.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Error while creating new skin file!
ERROR_NEWSKIN_MSG|The new skin file could not be created.
ERROR_HEADER_INVALID|File appears not to be a valid VLC Theme!\nInvalid header:
ERROR_SKIN_INVALID|Selected file is not a valid VLC skin file!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|The version of the theme used in the selected skin is not yet supported!
ERROR_SAVE_TITLE|Error while saving the skin file!
ERROR_SAVE_MSG|Skin file could not be saved.
ERROR_ALPHA_TITLE|Opacity value not valid
ERROR_ALPHA_MSG|Please enter a valid opacity! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Could not load middle image!\nAt least the middle part of the slider is needed to generate a slider background.
ERROR_VLT_TITLE|Could not create VLT file
ERROR_VLT_MSG|VLT file could not be created!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID not valid
ERROR_ID_INVALID_MSG|Please enter a valid ID!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|The ID "%i" already exists.\nPlease choose another one.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Width not valid
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Please enter a valid width!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Height not valid
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Please enter a valid height!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|File not valid
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Please choose a valid file!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|The given bitmap file could not be loaded!\nPlease choose another one.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Invalid number of frames
ERROR_NBFRAMES_MSG|The number of frames cannot be smaller than 1
ERROR_OTF_TITLE|OTF not supported
ERROR_OTF_MSG|You have chosen an OpenType font, VLC will display it correctly but the Skin Editor can not display it.\nYou will see another font in the preview.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Invalid size
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Please enter a valid size.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Dimensions not valid
ERROR_OUTSIDE_MSG|Specified dimensions are outside the parent bitmap!
ERROR_BITMAP_NEXIST|The bitmap %i does not exist.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Image not valid!
ERROR_BITMAP_LOAD|The image file for the bitmap %i could not be loaded.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Error while loading images
ERROR_NOSTATE|Please provide the state condition!
ERROR_NOSTATE_TITLE|State not valid
ERROR_FONT_NEXIST|The font %i does not exist.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Font not valid!
ERROR_POINTS_INVALID|Please enter valid bezier points!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Points not valid!
ERROR_RADIALSLIDER|Radial Sliders are not yet supported by the Skin Editor.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Not supported
#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Unnamed Theme
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Unknown Author
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Unknown
#History
HIST_ITEM_ADD|Add %t
HIST_ITEM_DEL|Delete %t
HIST_ITEM_EDIT|Edit %t
HIST_ITEM_MOVE|Move %t
HIST_RES_DEL|Delete %t "%i"
#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* Attribute must be specified.
#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|General attributes
WIN_ITEM_ID|ID*:
WIN_ITEM_ID_TIP|Name and identification of the %t. Must be unique.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Width:
WIN_ITEM_HEIGHT|Height:
WIN_ITEM_VISIBLE|Visibility:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Lefttop:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Indicate to which corner of the Layout the top-left-hand corner of this item is attached to, in case of resizing.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Rightbottom:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Indicate to which corner of the Layout the bottom-right-hand corner of this item is attached to, in case of resizing.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Keep X Ratio:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|When set to true, the behaviour of the horizontal resizing is changed. For example, if initially the space to the left of the control is twice as big as the one to its right, this will stay the same during any horizontal resizing. The width of the control stays constant.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Keep Y Ratio:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|When set to true, the behaviour of the vertical resizing is changed. For example, if initially the space to the top of the control is twice as big as the one to its bottom, this will stay the same during any vertical resizing. The height of the control stays constant.
WIN_ITEM_HELP|Help text:
WIN_ITEM_HELP_TIP|The variable '$H' will be expanded to this value when the mouse hovers the current control.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Tooltip:
FILE_INDIR|in the same folder as the XML file
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Bitmap settings
WIN_BITMAP_FILE|File*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Indicates the path and name of the used image file.
WIN_BITMAP_OPEN|Open...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alphacolor:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Transparency color of the bitmap in hexadecimal format. If your PNG file specifies a transparency mask, it will be taken into account too.
WIN_BITMAP_CHOOSE|Choose...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Number of frames:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|This attribute is needed to define animated bitmaps; it is the number of frames (images) contained in your animation. All the different frames are just images laid vertically in the bitmap.
WIN_BITMAP_FPS|Frames per second:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Only used in animated bitmaps; it is the number of frames (images) per seconds of the animation.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Animation attributes
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Choose alphacolor
#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|SubBitmap settings
WIN_SBMP_BOUNDS|Position and dimension attributes
#Font
WIN_FONT_TITLE|Font settings
WIN_FONT_FILE|File*:
WIN_FONT_FILE_TIP|The file containing the used TrueType or OpenType font.
WIN_FONT_OPEN|Open...
WIN_FONT_SIZE|Size:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Layout settings
WIN_LAYOUT_GENERAL|General attributes
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Dimensions
WIN_LAYOUT_WIDTH|Initial width*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Initial width of the layout.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Initial height*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Initial height of the layout.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimum width:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimum width of the layout. Only used when resizing the layout. If this value is set to "-1", the initial width will be used as minimum width.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimum height:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimum height of the layout. Only used when resizing the layout. If this value is set to "-1", the initial height will be used as minimum height.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximum width:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximum width of the layout. Only used when resizing the layout. If this value is set to "-1", the initial width will be used as maximum width.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maximum height:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximum height of the layout. Only used when resizing the layout. If this value is set to "-1", the initial height will be used as maximum height.
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Window settings
WIN_WINDOW_X_TIP|Initial distance of the window to the left edge of the screen.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Initial distance of the window to the top edge of the screen.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Indicates whether the window should appear when VLC is started. Since VLC remembers the skin windows position and visibility, this attribute will only be used the first time the skin is started.
WIN_WINDOW_DD|Drag and drop:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Indicates whether drag and drop of media files is allowed on this window.
WIN_WINDOW_PD|Play on drop:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Indicates whether a dropped file is played directly (true) or only enqueued (false). This attribute has no effect if dragdrop is set to "false".
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Drag and drop options
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Anchor settings
WIN_ANCHOR_POINTS|Points:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Points defining the Bezier curve followed by the anchor. You don't need to change this parameter if all you want is a punctual anchor.
WIN_ANCHOR_RANGE|Range:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Range of the anchor's area of effect, in pixels.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priority*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Each anchor has a priority (priority attribute), and the anchor with the highest priority is the winner, which means that when moving its window all the other anchored windows will move too. To break the effect of 2 anchored windows, you need to move the window whose anchor has the lower priority.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Boundaries
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Button settings
WIN_BUTTON_UP|Normal image*:
WIN_BUTTON_OVER|Image when hovered:
WIN_BUTTON_DOWN|Image when clicked:
WIN_BUTTON_ACTION|Action:
WIN_BUTTON_ATTR|Button Attributes
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Checkbox settings
WIN_CHECKBOX_UP|Normal image*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Image when hovered:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Image when clicked:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Action:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Condition:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Boolean expression specifying the checkbox's state: false -> state #1, true -> state #2
WIN_CHECKBOX_STATE|Checkbox state
WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Condition is not fulfilled):
WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Condition is fulfilled):
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Image settings
WIN_IMAGE_IMAGE|Image*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID of a Bitmap
WIN_IMAGE_RESIZE|Resize mode:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Specify the behaviour of the image when it is resized.
WIN_IMAGE_ACTION|Action:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Action triggered by a click on the image.
WIN_IMAGE_ACTION2|Double-click action:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Action triggered by a double-click on the image.
WIN_IMAGE_ATTR|Image attributes
#Group
WIN_GROUP_TITLE|Group settings
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Panel settings
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Dimensions
WIN_PANEL_WIDTH|Width*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Height*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Playtree settings
WIN_PLAYTREE_FONT|Font*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Background image:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID of a Bitmap, used as the background image. When no bitmap is specified, the background will be filled using the bgcolor1 and bgcolor2 attributes.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Background color #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Background color #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Selection color:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Text color:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Playing text color:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Flat playlist:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Indicates whether the playlist should use the tree structure or be completely \"flat\" (only show the leafs of the tree).
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Item icon:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Open folder icon:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Closed folder icon:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Edit Playlist's slider (scrollbar)
WIN_PLAYTREE_ATTR|Playtree attributes
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Choose...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Choose color
#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Slider settings
WIN_SLIDER_UP|Normal image*:
WIN_SLIDER_OVER|Image when hovered:
WIN_SLIDER_DOWN|Image when clicked:
WIN_SLIDER_POINTS|Points*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Thickness:
WIN_SLIDER_VALUE|Value*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Playtree scrolling
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Enable Background
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Edit...
WIN_SLIDER_ATTR|Slider attributes
WIN_SLIDER_BG|Slider background
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Slider background settings
WIN_SBG_WIZARD|Open Slider Background Generator...
WIN_SBG_IMAGE|Image*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Horizontal frames:
WIN_SBG_NBVERT|Vertical frames:
WIN_SBG_PADHORIZ|Horizontal padding:
WIN_SBG_PADVERT|Vertical padding:
WIN_SBG_ATTR|Background attributes
#Text
WIN_TEXT_TITLE|Text settings
WIN_TEXT_TEXT|Text*:
WIN_TEXT_FONT|Font:
WIN_TEXT_COLOR|Color:
WIN_TEXT_CHOOSE|Choose...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Choose text color
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Alignment:
WIN_TEXT_SCROLLING|Scrolling:
WIN_TEXT_ATTR|Text attributes
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Video settings
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Autoresize:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Indicate whether the layout should be automatically resized to fit the dimensions of the played video.
WIN_VIDEO_ATTR|Video attributes
\ No newline at end of file
#Available languages
#language code|Human-readable name|language file
en|English|en.txt
ca|Catalan (Incomplete)|ca.txt
nl|Dutch|nl.txt
de|German|de.txt
ru|Russian (Incomplete)|ru.txt
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment