Commit 9d378d5b authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Dutch translation

New DTD
parent 10e2da3f
#Available languages
#language code|Human-readable name|language file
en|English|en.txt
nl|Dutch|nl.txt
de|German|de.txt
ru|Russian (Incomplete)|ru.txt
sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt
\ No newline at end of file
#Dutch language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Daniel Dreibrodt
#Translator: Myckel Habets
#General strings
CHOICE_YES|Ja
CHOICE_NO|Nee
CHOICE_CANCEL|Annuleren
BUTTON_OK|Ok
BUTTON_CANCEL|Annuleren
BUTTON_HELP|Help
#Item names
THEME|Thema
FONT|Lettertype
BITMAP|Bitmap
SUBBITMAP|SubBitmap
WINDOW|Venster
LAYOUT|Layout
ANCHOR|Anker
BUTTON|Knop
CHECKBOX|Selectievakje
GROUP|Groep
IMAGE|Afbeelding
PANEL|Paneel
PLAYTREE|Afspeellijst
RADIALSLIDER|Radiale schuif
SLIDER|Schuif
SLIDERBG|Schuifachtergrond
TEXT|Tekst
VIDEO|Video
UNNAMED|Naamloos %t #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Bestand
MENU_FILE_MN|B
MENU_FILE_NEW|Nieuw
MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Openen
MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Opslaan
MENU_FILE_SAVE_MN|S
MENU_FILE_TEST|Test thema in VLC...
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|Exporteer als VLT...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Sla huidige voorbeeld op als afbeelding...
MENU_FILE_PNG_MN|f
MENU_FILE_EXIT|Afsluiten
MENU_FILE_EXIT_MN|A
MENU_EDIT|Bewerken
MENU_EDIT_MN|w
MENU_EDIT_UNDO|Ongedaan maken
MENU_EDIT_UNDO_MN|O
MENU_EDIT_REDO|Herhalen
MENU_EDIT_REDO_MN|H
MENU_EDIT_THEME|Thema-instellingen
MENU_EDIT_THEME_MN|T
MENU_EDIT_VARS|Globale variabelen
MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Voorkeuren
MENU_EDIT_PREFS_MN|V
MENU_EDIT_UP|Verplaats geselecteerde item omhoog
MENU_EDIT_DOWN|Verplaats geselecteerde item omlaag
MENU_EDIT_LEFT|Verplaats geselecteerde item naar links
MENU_EDIT_RIGHT|Verplaats geselecteerde item naar rechts
MENU_HELP|Help
MENU_HELP_MN|H
MENU_HELP_DOC|Online help
MENU_HELP_DOC_MN|l
MENU_HELP_ABOUT|Over
MENU_HELP_ABOUT_MN|O
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Bronnen
WIN_RES_ADD_BMP|Een nieuwe bitmap of subbitmap toevoegen
WIN_RES_ADD_FONT|Een nieuw lettertype toevoegen
WIN_RES_COPY|Maak een kopie van de geselecteerde bron
WIN_RES_EDIT|Bewerk de geselecteerde bron
WIN_RES_DELETE|Verwijder de geselecteerde bron
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Bitmap(pen) toevoegen
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Subbitmap toevoegen
WIN_RES_BITMAPS|Bitmappen
WIN_RES_FONTS|lettertypen
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Vensters
WIN_WIN_ADD|Een nieuw venster toevoegen
WIN_WIN_ADD_LAY|Een nieuwe layout aan het geselecteerde venster toevoegen
WIN_WIN_MOVE_UP|Verplaats de geselecteerde layout omhoog in hiërarchie (laatste layout is de standaardlayout voor het venster)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Verplaats de selected layout omlaag in hiërarchie (laatste layout is de standaardlayout voor het venster)
WIN_WIN_COPY|Maak een kopie van het geselecteerde venster of de geselecteerde layout
WIN_WIN_EDIT|Bewerk het geselecteerde venster of de geselecteerde layout
WIN_WIN_DELETE|Verwijder het geselecteerde venster of de geselecteerde layout
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Objecten
WIN_ITEMS_ADD|Een nieuw object toevoegen
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Verplaats geselecteerd object omhoog in hiërarchie
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Verplaats geselecteerd object omlaag in hiërarchie
WIN_ITEMS_COPY|Maak een kopie van het geselecteerde object
WIN_ITEMS_EDIT|Bewerk het geselecteerde object
WIN_ITEMS_DELETE|Verwijder het geselecteerde object
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Toevoegen aan geselecteerd paneel
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Welkom bij de VLC Themabewerker
WELCOME_MSG|Wat wilt u gaan doen?
WELCOME_NEW|Een nieuw thema maken
WELCOME_OPEN|Een bestaande thema openen
WELCOME_QUIT|Afsluiten
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Voorkeuren
WIN_PREFS_UPDATE_L|Auto-update activeren:
WIN_PREFS_LANG_L|Taal:
WIN_PREFS_LAF_L|Programma-uiterlijk:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Enkele instellingen worden pas van kracht na een herstart van het programma.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Subbitmap bewerken
ZOOM_FACTOR|Schalingsfactor:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Globale variabelen
WIN_VARS_NOTE|<html>Deze variabelen hebben alleen invloed op het voorbeeld.<br>Ze simuleren de status van VLC.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Schuifpositie
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Thema-instellingen
WIN_THEME_NAME|Naam:
WIN_THEME_AUTHOR|Auteur:
WIN_THEME_EMAIL|Email van auteur:
WIN_THEME_WEB|Website van auteur:
WIN_THEME_MAGNET|Magneet:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Als de afstand tussen de rand van het scherm en een anker van een venster minder dan deze waarde is,
zal het venster aan de schermrand plakken
WIN_THEME_ALPHA|Ondoorzichtigheid:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Zet de alfa-transparantie van de vensters. De waarde moet tussen 1 (bijna volledig transparant) en 255 (totaal ondoorzichtig) liggen. Lage waarden zouden vermeden moeten worden.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Ondoorzichtigheid bij verplaatsing:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Zet de alfa-transparantie van de vensters als deze verplaatst worden.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Thema-informatie
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Thema-attributen
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Actiesequentie bewerken
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Actie's
ACTIONS_DIALOGS|Een dialoogvenster weergeven
ACTIONS_PLAYLIST|Afspeellijst
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Thema
ACTIONS_VLC_PLAY|Afspelen
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pause
ACTIONS_VLC_STOP|Stop
ACTIONS_VLC_FASTER|Sneller afspelen
ACTIONS_VLC_SLOWER|Langzamer afspelen
ACTIONS_VLC_MUTE|Het volume dempen
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Het volume verhogen
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Het volume verlagen
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Schermvullende modus wisselen
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Een schermopname nemen
ACTIONS_VLC_ONTOP|Altijd bovenop wisselen
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|VLC minimaliseren
ACTIONS_VLC_QUIT|VLC Afsluiten
ACTIONS_EQ_ENABLE|Equalizer activeren
ACTIONS_EQ_DISABLE|Equalizer deactiveren
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Thema veranderen
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Bestand openen (eenvoudig)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Bestand openen (geavanceerd)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Directorie openen
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Schijf openen
ACTIONS_DIALOGS_NET|Netwerk openen
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Berichten
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Voorkeuren
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Bestandsinformatie
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Afspeellijst zonder thema
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Streamen
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Volledig menu
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Audio-instellingen menu
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Video-instellingen menu
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Overige instellingen menu
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Een nieuw item toevoegen
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Geselecteerde item verwijderen
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Volgende item afspelen
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Vorige item afspelen
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Afspelen in willekeurige/normale volgorde
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Afspeellijst herhalen/eenmalig afspelen
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Herhaling van huidige item activeren/deactiveren
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Alfabetisch sorteren
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Openen van bestand
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|opslaan naar bestand
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Volgende titel
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Vorige titel
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Volgende hoofdstuk
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Vorige hoofdstuk
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Hoofdmenu
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Een venster weergeven
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Een venster verbergen
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Een venster maximaliseren
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Een venster demaximaliseren
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|De layout van een venster veranderen
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Doe niets.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Geef een dialoogvenster om een nieuwe thema te laden weer.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Geef het eenvoudige "Bestand openen" dialoogvenster weer.
ACTION_DESC_FILE|Geef het geavanceerde "Bestand openen" dialoogvenster weer.
ACTION_DESC_DIRECTORY|Geef het "Directorie openen" dialoogvenster weer.
ACTION_DESC_DISC|Geef het "Schijf openen" dialoogvenster weer.
ACTION_DESC_NET|Geef het "Netwerk openen" dialoogvenster weer.
ACTION_DESC_MSG|Geef het Berichtenvenster weer.
ACTION_DESC_PREFS|Geef het voorkeurenvenster weer.
ACTION_DESC_FILEINFO|Geef het bestandsinformatievenster weer.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Geef het standaard (zonder thema) afspeellijstvenster weer.
ACTION_DESC_WIZARD|Geef het "Streamen" dialoogvenster weer.
ACTION_DESC_POPUP|Geef het volledige popup-menu weer.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Geef het audio-instellingen popup-menu weer.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Geef het video-instellingen popup-menu weer.
ACTION_DESC_MISCPU|Geef het popup-menu met afspeelbesturing en algemene opties weer.
ACTION_DESC_EQENABLE|Activeer de equalizer audiofilter.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Deactiveer de equalizer audio-filter.
ACTION_DESC_PLAY|Speel het huidige afspeellijstitem af.
ACTION_DESC_PAUSE|Pauzeer het afspelen.
ACTION_DESC_STOP|Stop het afspelen.
ACTION_DESC_FASTER|Sneller afspelen.
ACTION_DESC_SLOWER|Langzamer afspelen.
ACTION_DESC_MUTE|Audio dempen/ontdempen.
ACTION_DESC_VOLUP|Verhoog het volume.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Verlaag het volume.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Wissel de schermvullende modus.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Neem een schermopname van de video.
ACTION_DESC_ONTOP|Wissel de "altijd bovenop" status.
ACTION_DESC_MIN|Minimaliseer VLC.
ACTION_DESC_QUIT|VLC afsluiten.
ACTION_PL_ADD|Een nieuw item aan de afspeellijst toevoegen.
ACTION_PL_DEL|Verwijder geselecteerde items van de afspeellijst.
ACTION_PL_NEXT|Speel de volgende item in de afspeellijst af.
ACTION_PL_PREV|Speel de vorige item in de afspeellijst af.
ACTION_PL_SORT|Sorteer de afspeellijst op alfabetische volgorde.
ACTION_PL_LOAD|Laad een extern afspeellijstbestand.
ACTION_PL_SAVE|Sla de huidige afspeellijst op naar een bestand.
ACTION_DVD_NEXTT|Ga naar de volgende titel op de DVD.
ACTION_DVD_PREVT|Ga naar de vorige titel op de DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Ga naar het volgende hoofdstuk op de DVD.
ACTION_DVD_PREVC|Ga naar het vorige hoofdstuk op de DVD.
ACTION_DVD_MENU|Ga naar het hoofdmenu op de DVD.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Activeren
ACTION_DEACTIVATE|Deactiveren
ACTION_RANDOM|%s om ervoor te zorgen dat de items in de afspeellijst willekeurig afgespeeld worden.
ACTION_LOOP|%s om ervoor te zorgen dat de afspeellijst herhaald wordt als het einde bereikt is.
ACTION_REPEAT|%s om ervoor te zorgen dat de huidige item herhaald wordt als het einde van de item bereikt is.
ACTION_SHOW|Geef het venster met het ID %i weer
ACTION_HIDE|Verberg het venster met het ID %i
ACTION_MAXIMIZE|Maximaliseer het venster met het ID %i
ACTION_UNMAXIMIZE|Onmaximaliseer het venster met het ID %i
ACTION_LAYOUT|Zet de layout van het venster met het ID %i naar %l
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Schuiverachtergrond generator
SBGGEN_PREV|< Vorige
SBGGEN_NEXT|Volgende >
SBGGEN_CANCEL|Annuleren
SBGGEN_FINISH|Voltooien
SBGGEN_DESCR|Welkom bij de schuiverachtergrond generator. Het zal u helpen om in een paar stappen gave schuivers van uw afbeeldingen te maken.
SBGGEN_FIRST|Als een eerste stap, kies of de schuiver van links naar rechts of van boven naar beneden zal gaan en welke grootte de achtergrond moet hebben.
SBGGEN_WIDTH|Breedte:
SBGGEN_HEIGHT|Hoogte:
SBGGEN_LEFT_M|Marge links:
SBGGEN_RIGHT_M|Marge rechts:
SBGGEN_TOP_M|Marge boven:
SBGGEN_BTM_M|Marge onder:
SBGGEN_SECOND|In de volgende stap moet u de juiste afbeelding kiezen om met de verschillende delen van uw schuiver te associeren.
SBGGEN_NOTE|NB: De icoontjes zijn slechts voorbeelden om te illustreren wat de verschillende delen zijn. Zij zijn geen voorbeeld van de afbeeldingen die in de achtergrondgeneratie gebruikt zullen worden.
SBGGEN_IMAGE|Afbeeldingsbestand:
SBGGEN_OPEN|Openen...
SBGGEN_RESIZE|Schalingsgedrag:
SBGGEN_TILE|Tegelen
SBGGEN_STRETCH|Strekken
SBGGEN_BG|Achtergrond
SBGGEN_OVERLAY|Overlapafbeelding
SBGGEN_LEFT_E|Linkerrand
SBGGEN_RIGHT_E|Rechterrand
SBGGEN_TOP_E|Bovenrand
SBGGEN_BTM_E|Onderrand
SBGGEN_MIDDLE|Middenstuk
SBGGEN_PROGRESS|Aanmaken van de achtergrond...
#Message dialogues
#%v - version
ABOUT_TITLE|Over VLC themabewerker %v
#%y - current year
#%w - website
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y Het VideoLAN Team</h3>Uitgegeven onder de voorwaarden van de GPL 2+<br><br><b> Hoofdprogrammeur:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Website:</b> %w<br><br><b>Dankbetuiging:</b><br>Timothy Gerard Endres voor registertoegang en TAR ondersteuning (Publiek Domein)<br>Het Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) voor enkele ikoontjes (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) en Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) voor de Boolean Expressie Evaluator en Bezier code (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Importeer een VLT bestand
#%f - name of the folder
VLT_EX_MSG|Het VLT bestand zal worden uitgepakt in de map genaamd "%f".\nWilt u doorgaan?
VLT_EX_YES|Ja, uitpakken
VLT_EX_NO|Nee, annuleren
VLT_EX_PROGRESS|Uitpakken van VLT bestand...
XML_PARSING_PROGRESS|Inlezen XML...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) binnen de directory van het XML bestand
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) binnen de directory van het XML bestand
DUPLICATE_MSG|Please enter the rename pattern for the duplicated objects.\n%oldid% will be replaced by the old ID of the object.
DEL_CONFIRM_TITLE|Verwijderingsbevestiging
DEL_CONFIRM_MSG|Wilt u "%n" echt verwijderen?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Uw aanpassingen werden niet opgeslagen
EXIT_CONFIRM_MSG|Wilt u uw thema opslaan voordat u afsluit?
UPDATE_TITLE|Update gevonden
UPDATE_MSG|Er is een update voor de themabewerker beschikbaar.\nUw versie: %v\nNieuwste versie: %c\nWilt u de themabewerker nu updaten?
VLT_PROGRESS|VLT bestand aanmaken...
VLT_SUCCESS_MSG|VLT bestand is succesvol aangemaakt.
VLT_SUCCESS_TITLE|VLT bestand aangemaakt
DOWNLOAD_PROGRESS|Downloaden...
CONNECT_PROGRESS|Verbinden...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Update voltooid
UPDATE_SUCCESS_MSG|De update was succesvol gedownload en geinstalleerd.\n VLC themabewerker zal nu herstarten
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Fout tijdens openen van bestand
ERROR_FILENEXIST_MSG|Het bestand "%f" bestaat niet en kon dus niet worden geopend!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Kon VLT bestand niet uitpakken
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT bestand kon niet worden uitgepakt!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Kon theme.xml niet vinden
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Kon "theme.xml" niet in de uitgepakte inhoud van het VLT bestand vinden.\nProbeer het handmatig te openen.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Fout
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC mediaspeler kon niet opgestart worden
ERROR_BROWSE_TITLE|Kon browser niet starten
ERROR_BROWSE_MSG|De browser kon niet gestart worden.\nGa a.u.b. handmatig naar het volgende webadres:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Kon SubBitmap niet toevoegen
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Geen ouder-Bitmap is geselecteerd!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|De geselecteeerde bron is geen Bitmap!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Kon bron niet verwijderen
ERROR_RES_DEL_INUSE|Bron is nog steeds in gebruik door het thema en kan daarom niet verwijderd worden.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Kon layout niet toevoegen
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Geen oudervenster geselecteerd!
ERROR_UPDATE_TITLE|Fout tijdens updaten!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Fout tijdens opslaan afbeeldingsbestand
ERROR_SAVEPNG_MSG|Kon afbeeldingsbestand niet opslaan.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Fout tijdens aanmaken nieuw themabestand!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Het nieuwe themabestand kon niet aangemaakt worden.
ERROR_HEADER_INVALID|Bestand lijkt geen geldig VLC thema te zijn!\nOngeldige header:
ERROR_SKIN_INVALID|Geselecteerd bestand is geen geldig VLC themabestand!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|De versie van het thema is nog niet ondersteund!
ERROR_SAVE_TITLE|Fout tijdens het opslaan van het themabestand!
ERROR_SAVE_MSG|Themabestand kon niet opgeslagen worden.
ERROR_ALPHA_TITLE|Ondoorzichtigheidswaarde niet geldig
ERROR_ALPHA_MSG|Voer a.u.b. een geldige ondoorzichtigheid in! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Kon de middelste afbeelding niet laden!\nHet middelste gedeelte van de schuiver is ten minste nodig om een schuiverachtergrond te genereren.
ERROR_VLT_TITLE|Kon VLT bestand niet aanmaken
ERROR_VLT_MSG|VLT bestand kon niet aangemaakt worden!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID niet geldig
ERROR_ID_INVALID_MSG|Voer a.u.b. een geldige ID in!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|De ID "%i" bestaat reeds.\nKies een andere.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Breedte niet geldig
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Voer a.u.b. een geldige breedte in!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Hoogte niet geldig
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Voer a.u.b. een geldige hoogte in!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Bestand niet geldig
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Kies a.u.b. een geldig bestand!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Het opgegeven bitmapbestand kon niet geladen worden!\nKies a.u.b. een andere.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Ongeldig aantal frames
ERROR_NBFRAMES_MSG|Het aantal frames kan niet kleiner dan 1 zijn
ERROR_OTF_TITLE|OTF niet ondersteund
ERROR_OTF_MSG|U heeft een OpenType lettertype gekozen, VLC zal deze correct weergeven, maar de Themabewerker kan dit niet weergeven.\nU zal een ander lettertype in het voorbeeld zien.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Ongeldige grootte
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Voer a.u.b. een geldige grootte in.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Dimensies ongeldig
ERROR_OUTSIDE_MSG|Opgegeven dimensies bevinden zicht buiten de ouder-bitmap!
ERROR_BITMAP_NEXIST|De bitmap %i bestaat niet.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Afbeelding niet geldig!
ERROR_BITMAP_LOAD|Het afbeeldingsbestand voor de bitmap %i kon niet geladen worden.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Fout tijdens laden van afbeeldingen
ERROR_NOSTATE|Geef a.u.b. een statusconditie op!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Status ongeldig
ERROR_FONT_NEXIST|Het lettertype %i bestaat niet.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Lettertype ongeldig!
ERROR_POINTS_INVALID|Voer a.u.b. geldige bezierpunten in!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Punten ongeldig!
ERROR_RADIALSLIDER|Radiale Schuivers worden nog niet ondersteund door de Themabewerker.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Niet ondersteund
#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Thema naamloos
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Onbekende auteur
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Onbekend
#History
HIST_ITEM_ADD|%t toevoegen
HIST_ITEM_DEL|%t verwijderen
HIST_ITEM_EDIT|%t bewerken
HIST_ITEM_MOVE|%t verplaatsen
HIST_RES_DEL|Verwijderen van %t "%i"
#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* Attribuut moet opgegeven worden.
#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|Algemene attributen
WIN_ITEM_ID|ID*:
WIN_ITEM_ID_TIP|Naam en identificatie van de %t. Moet uniek zijn.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Breedte:
WIN_ITEM_HEIGHT|Hoogte:
WIN_ITEM_VISIBLE|Zichtbaarheid:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Linksboven:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Geef aan welke hoek van de layout de linksboven hoek van dit object mee verbonden is, in geval van schalen.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Rechtsbeneden:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Geef aan welke hoek van de layout de rechtsbeneden hoek van dit object mee verbonden is, in geval van schalen.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Behoud X ratio:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Indien waar wordt het gedrag van horizontaal schalen veranderd. Bijvoorbeeld, als de witruimte links van de aansturing twee keer zo groot is als rechts, zal dit bij horizontaal schalen gelijk blijven. De breedte van de aansturing blijft gelijk.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Behoud Y ratio:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Indien waar wordt het gedrag van verticaal schalen veranderd. Bijvoorbeeld, als de witruimte boven van de aansturing twee keer zo groot is als beneden, zal dit bij verticaal schalen gelijk blijven. De hoogte van de aansturing blijft gelijk.
WIN_ITEM_HELP|Helptekst:
WIN_ITEM_HELP_TIP|De variabele '$H' zal aangegeven worden als de muis over de huidige aansturing gaat.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Hulptip:
FILE_INDIR|in dezelfde map als het XML bestand
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Bitmap settings
WIN_BITMAP_FILE|Bestand*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Geef het pad en de naam van de te gebruiken afbeelding aan.
WIN_BITMAP_OPEN|Openen...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alfakleur:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Transparantiekleur van de bitmap in hexadecimale formaat. Als uw PNG bestand ook een transparantiemasker opgeeft, zal dat ook meegenomen worden.
WIN_BITMAP_CHOOSE|Kiezen...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Aantal frames:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Deze attribuut is nodig om geanimeerde bitmaps te definieren; dit is het aantal frames (beelden) in uw animatie. Alle verschillende frames zijn gewoon afbeeldingen die verticaal in de bitmap gelegd worden.
WIN_BITMAP_FPS|Frames per seconde:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Alleen gebruikt bij geanimeerde bitmaps; dit is het aantal frames (beelden) per seconde van de animatie.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Animatieattributen
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Kies alfakleur
#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|SubBitmapinstellingen
WIN_SBMP_BOUNDS|Positie- en dimensieattributen
#Font
WIN_FONT_TITLE|lettertype-instellingen
WIN_FONT_FILE|Bestand*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Het bestand met de te gebruiken TrueType of OpenType lettertype.
WIN_FONT_OPEN|Openen...
WIN_FONT_SIZE|Grootte:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Layoutinstellingen
WIN_LAYOUT_GENERAL|Algemene attributen
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Dimensies
WIN_LAYOUT_WIDTH|Initiele breedte*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Initiele breedte van de layout.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Initiele hoogte*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Initiele hoogte van de layout.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimale breedte:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimale breedte van de layout. Alleen gebruikt bij schalen van de layout. Als deze waarde naar "-1" ingesteld wordt, dan zal de initiele breedte als minimale breedte gelden.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimale hoogte:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimale hoogte van de layout. Alleen gebruikt bij schalen van de layout. Als deze waarde naar "-1" ingesteld wordt, dan zal de initiele hoogte als minimale hoogte gelden.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximale breedte:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximale breedte van de layout. Alleen gebruikt bij schalen van de layout. Als deze waarde naar "-1" ingesteld wordt, dan zal de initele breedte als maximale breedte gelden.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maximale hoogte:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximale hoogte van de layout. Alleen gebruikt bij schalen van de layout. Als deze waarde naar "-1" ingesteld wordt, dan zal de initele hoogte als maximale hoogte gelden.
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Vensterinstellingen
WIN_WINDOW_X_TIP|Initiele afstand van het venster tot de linkerrand van het scherm.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Initiele afstand van het venster tot de bovenrand van het scherm.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Geeft aan of het venster weergegeven moet worden als VLC start. Omdat VLC de themavenster positie en zichtbaarheid onthoudt, zal deze attribuut alleen de eerste keer dat de thema geladen wordt gebruikt worden.
WIN_WINDOW_DD|KLik en sleep:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Geeft aan of mediabestanden naar dit venster gesleept mogen worden.
WIN_WINDOW_PD|Afspelen bij toevoeging:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Geeft aan of een bestand die naar dit venster gesleept wordt direct afgespeeld moet worden (waar) of dat het aan de afspeellijst toegevoegd moet worden (fout). Deze attribuut heeft geen effect als "Klik en sleep" op fout staat.
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Klik en sleep opties
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Ankerinstellingen
WIN_ANCHOR_POINTS|Punten:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Punten die de Bezier curve gevolgd door het anker aangeven. U hoeft deze parameter niet te veranderen als u alleen maar een puntanker wilt.
WIN_ANCHOR_RANGE|Bereik:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Bereik van het anker's gebied van effect, in pixels.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Prioriteit*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Elk anker heeft een prioriteit (priotiteit attribuut) en het anker met de hoogste prioriteit is de winnaar, wat betekend dat als u zijn venster verplaatst alle andere verankerde vensters ook zullen verplaatsen/ Om het effect van 2 verankerde vensters te breken, moet u het venster met een lagere prioriteit anker verplaatsen.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Begrenzingen
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Knopinstellingen
WIN_BUTTON_UP|Normale afbeelding*:
WIN_BUTTON_OVER|Afbeelding bij muis erover:
WIN_BUTTON_DOWN|Afbeelding bij geklik:
WIN_BUTTON_ACTION|Actie:
WIN_BUTTON_ATTR|Knopattributen
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Selectievakje-instellingen
WIN_CHECKBOX_UP|Normale afbeelding*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Afbeelding bij muis erover:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Afbeelding bij geklik:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Actie:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Conditie:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Booleaanse expressie die de status van het selectievakje aangeeft: fout -> status #1, waar -> status #2
WIN_CHECKBOX_STATE|Selectievakje status
WIN_CHECKBOX_STATE1|Status #1 (Conditie niet bereikt):
WIN_CHECKBOX_STATE2|Status #2 (Condition bereikt):
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Afbeeldingsinstellingen
WIN_IMAGE_IMAGE|Afbeelding*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID van een Bitmap
WIN_IMAGE_RESIZE|Schalingsmodus:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Specificeert het gedrag als de afbeelding geschaald wordt.
WIN_IMAGE_ACTION|Actie:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Actie bij een klik op de afbeelding.
WIN_IMAGE_ACTION2|Dubbelklik actie:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Actie bij een dubbelklik op de afbeelding.
WIN_IMAGE_ATTR|Afbeeldingsattributen
#Group
WIN_GROUP_TITLE|Groepinstellingen
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Paneelinstellingen
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Dimensies
WIN_PANEL_WIDTH|Breedte*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Hoogte*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Afspeellijstinstellingen
WIN_PLAYTREE_FONT|Lettertype*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Achtergrondafbeelding:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID van een Bitmap, gebruikt als achtergrondafbeelding. Als geen bitmap opgegeven is, zal de achtergrond gevuld worden met de bgcolor1 en bgcolor2 attributen.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Achtergrondkleur #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Achtergrondkleur #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Selectiekleur:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Tekstkleur:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Tekstkleur bij afspelen:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Platte afspeellijst:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Geeft aan of de afspeellijst een boomstructuur moet hebben of compleet \"plat\" (alleen de bladeren van de boom weergeven) moet zijn
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Item icoon:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Open map icoon:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Gesloten map icoon:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Bewerk schuiver van afspeellijst (scrollbalk)
WIN_PLAYTREE_ATTR|Afspeellijstattributen
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Kiezen...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Kies kleur
#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Schuiverinstellingen
WIN_SLIDER_UP|Normale afbeelding*:
WIN_SLIDER_OVER|Afbeelding bij muis erover:
WIN_SLIDER_DOWN|Afbeelding bij geklik:
WIN_SLIDER_POINTS|Punten*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Dikte:
WIN_SLIDER_VALUE|Waarde*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Afspeellijst scrollen
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Achtergrond activeren
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Bewerken...
WIN_SLIDER_ATTR|Schuiverattributen
WIN_SLIDER_BG|Schuiverachtergrond
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Schuiverachtergrondinstellingen
WIN_SBG_WIZARD|Open schuiverachtergrond generator...
WIN_SBG_IMAGE|Afbeelding*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Horizontale frames:
WIN_SBG_NBVERT|Verticale frames:
WIN_SBG_PADHORIZ|Horizontale marge:
WIN_SBG_PADVERT|Verticale marge:
WIN_SBG_ATTR|Achtergrondattributen
#Text
WIN_TEXT_TITLE|Tekstinstellingen
WIN_TEXT_TEXT|Tekst*:
WIN_TEXT_FONT|Lettertype:
WIN_TEXT_COLOR|Kleur:
WIN_TEXT_CHOOSE|Kiezen...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Kies een tekstkleur
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Uitlijning:
WIN_TEXT_SCROLLING|Scrollen:
WIN_TEXT_ATTR|Tekstattributen
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Video-instellingen
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Autoschaling:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Geeft aan of de layout automatisch geschaald moet worden zodat deze binnen de dimensies van de afspelende video past.
WIN_VIDEO_ATTR|Video-attributen
......@@ -91,13 +91,15 @@
<!-- Grouping elements -->
<!ELEMENT Group (Group|Image|Button|Playlist|Slider|RadialSlider|Text|Checkbox|
Anchor|Video|Playtree|Panel)+>
<!ATTLIST Group
<!ATTLIST Group
id CDATA "none"
x CDATA "0"
y CDATA "0"
>
<!ELEMENT Panel (Group|Image|Button|Playlist|Slider|RadialSlider|Text|Checkbox|
Anchor|Video|Playtree|Panel)+>
<!ATTLIST Panel
<!ATTLIST Panel
id CDATA "none"
x CDATA "0"
y CDATA "0"
lefttop CDATA "lefttop"
......@@ -110,7 +112,8 @@
<!-- Anchors -->
<!ELEMENT Anchor EMPTY>
<!ATTLIST Anchor
<!ATTLIST Anchor
id CDATA "none"
x CDATA "0"
y CDATA "0"
lefttop CDATA "lefttop"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment