Commit 7e5856fc authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Slovak translation

parent 9d378d5b
......@@ -4,4 +4,5 @@ en|English|en.txt
nl|Dutch|nl.txt
de|German|de.txt
ru|Russian (Incomplete)|ru.txt
sk|Slovak|sk.txt
sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt
\ No newline at end of file
#Slovak language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Marián Hikaník
#General strings
CHOICE_YES|OK
CHOICE_NO|Nie
CHOICE_CANCEL|Storno
BUTTON_OK|OK
BUTTON_CANCEL|Storno
BUTTON_HELP|Pomocník
#Item names
THEME|Theme
FONT|Font
BITMAP|Bitmap
SUBBITMAP|SubBitmap
WINDOW|Window
LAYOUT|Layout
ANCHOR|Anchor
BUTTON|Button
CHECKBOX|Checkbox
GROUP|Group
IMAGE|Image
PANEL|Panel
PLAYTREE|Playtree
RADIALSLIDER|RadialSlider
SLIDER|Slider
SLIDERBG|SliderBackground
TEXT|Text
VIDEO|Video
UNNAMED|%t #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Súbor
MENU_FILE_MN|S
MENU_FILE_NEW|Nový
MENU_FILE_NEW_MN|N
MENU_FILE_OPEN|Otvoriť
MENU_FILE_OPEN_MN|O
MENU_FILE_SAVE|Uložiť
MENU_FILE_SAVE_MN|U
MENU_FILE_TEST|Otestovať vzhľad v programe VLC...
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|Exportovať ako súbor VLT...
MENU_FILE_VLT_MN|X
MENU_FILE_PNG|Uložiť náhľad ako obrázok...
MENU_FILE_PNG_MN|V
MENU_FILE_EXIT|Ukončiť
MENU_FILE_EXIT_MN|B
MENU_EDIT|Upraviť
MENU_EDIT_MN|B
MENU_EDIT_UNDO|Dozadu
MENU_EDIT_UNDO_MN|R
MENU_EDIT_REDO|Opakovať
MENU_EDIT_REDO_MN|W
MENU_EDIT_THEME|Nastavenia vzhľadu
MENU_EDIT_THEME_MN|T
MENU_EDIT_VARS|Všeobecné premenné
MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Nastavenia
MENU_EDIT_PREFS_MN|E
MENU_EDIT_UP|Posunúť vybraný objekt nahor
MENU_EDIT_DOWN|Posunúť vybraný objekt nadol
MENU_EDIT_LEFT|Posunúť vybraný objekt doľava
MENU_EDIT_RIGHT|Posunúť vybraný objekt doprava
MENU_HELP|Pomocník
MENU_HELP_MN|H
MENU_HELP_DOC|Pomocník
MENU_HELP_DOC_MN|O
MENU_HELP_ABOUT|O programe
MENU_HELP_ABOUT_MN|P
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Zdrojové súbory
WIN_RES_ADD_BMP|Pridať novú bitmapu alebo pod-bitmapu
WIN_RES_ADD_FONT|Pridať nový druh písma
WIN_RES_COPY|Duplikovať vybraný zdroj
WIN_RES_EDIT|Upraviť vybraný zdroj
WIN_RES_DELETE|Vymazať vybraný zdroj
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Pridať bitmapu(y)
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Pridať pod-bitmapu
WIN_RES_BITMAPS|Obrázky
WIN_RES_FONTS|Druhy písma
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Okno
WIN_WIN_ADD|Pridať nové okno
WIN_WIN_ADD_LAY|Pridať nové rozloženie do vybraného okna
WIN_WIN_MOVE_UP|Presunúť vybrané rozloženie v zozname nahor (pri otvorení vzhľadu sa otvorí posledný vzhľad v zozname)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Presunúť vybrané rozloženie v zozname nadol (pri otvorení vzhľadu sa otvorí posledný vzhľad v zozname)
WIN_WIN_COPY|Duplikovať vybrané rozloženie alebo okno
WIN_WIN_EDIT|Upraviť vybrané rozloženie alebo okno
WIN_WIN_DELETE|Vymazať vybrané rozloženie alebo okno
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Objekty
WIN_ITEMS_ADD|Pridať nový objekt
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Posunúť vybraný objekt v zozname nahor
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Posunúť vybraný objekt v zozname nahor
WIN_ITEMS_COPY|Duplikovať vybraný objekt
WIN_ITEMS_EDIT|Upraviť vybraný objekt
WIN_ITEMS_DELETE|Vymazať vybraný objekt
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Pridať nový objekt na vybraný panel
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Vitajte v editore VLC Skin
WELCOME_MSG|Čo chcete robiť?
WELCOME_NEW|Vytvoriť nový súbor so vzhľadom
WELCOME_OPEN|Otvoriť súbor so vzhľadom
WELCOME_QUIT|Ukončiť program
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Nastavenia
WIN_PREFS_UPDATE_L|Aktivovať automatické aktualizácie:
WIN_PREFS_LANG_L|Jazyk:
WIN_PREFS_LAF_L|Vzhľad programu:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Niektoré nastavenia sa aktivujú až po reštartovaní programu.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Upraviť pod-bitmapu
ZOOM_FACTOR|Faktor zväčšenia:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Všeobecné premenné
WIN_VARS_NOTE|<html>Tieto premenné sa týkajú len náhľadu.<br>Simulujú stav programu VLC.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Slider Position
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Nastavenia vzhľadu
WIN_THEME_NAME|Názov:
WIN_THEME_AUTHOR|Autor:
WIN_THEME_EMAIL|E-mailová adresa autora:
WIN_THEME_WEB|Webstránka autora:
WIN_THEME_MAGNET|Magnetizmus:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Ak je vzdialenosť medzi okrajom okna a okrajom obrazovky menšia ako táto hodnota, pripojí sa okno na okraj obrazovky
WIN_THEME_ALPHA|Priesvitnosť:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Priesvitnosť okna. Zadajte hodnotu v rozmedzí od 1 (takmer neviditeľné do 255 (úplne viditeľné).
WIN_THEME_MOVEALPHA|Priesvitnosť pri pohybe:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Priesvitnosť okna, keď sa pohybuje
WIN_THEME_INFO_TITLE|Informácie o vzhľade
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Nastavenia vzhľadu
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Upraviť akciu
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Akcie
ACTIONS_DIALOGS|Otvoriť dialóg
ACTIONS_PLAYLIST|Zoznam skladieb (playlist)
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Vzhľad
ACTIONS_VLC_PLAY|Prehrať
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pozastaviť
ACTIONS_VLC_STOP|Stop
ACTIONS_VLC_FASTER|Prehrávať rýchlejšie
ACTIONS_VLC_SLOWER|Prehrávať pomalšie
ACTIONS_VLC_MUTE|Stlmiť hlasitosť
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zvýšiť hlasitosť
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Znížiť hlasitosť
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Zapnutie/vypnutie celoobrazovkového režimu
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Vytvoriť snímku z videa
ACTIONS_VLC_ONTOP|Aktivovať/deaktivovať vždy v popredí
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizovať VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Ukončiť VLC
ACTIONS_EQ_ENABLE|Aktivovať ekvalizér
ACTIONS_EQ_DISABLE|Deaktivovať ekvalizér
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Zmeniť vzhľad
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otvoriť súbor (jednoducho)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otvoriť súbor (pokročilým spôsobom)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otvoriť priečinok
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otvoriť médium
ACTIONS_DIALOGS_NET|Otvoriť sieťové umiestnenie
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Zobraziť hlásenia
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Nastavenia
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informácie o súbore
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nomálne okno s playlistom
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Konvertovať/streamovať
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Celé vyskakovacie menu
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Vyskakovacie menu Audio
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Vyskakovacie menu Video
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Rôzne nastavenia vyskakovacieho menu
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Pridať nový objekt
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Vymazať vybraný objekt
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Prehrať ďalší objekt
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Prehrať predchádzajúci objekt
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Aktivovať/deaktivovať náhodné poradie
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Aktivovať/deaktivovať opakovanie playlistu
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Aktivovať/deaktivovať opakovanie aktuálneho objektu
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Zoradiť podľa abecedy
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Načítať zo súboru
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Uložiť do súboru
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Ďalší titul
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Predchádzajúci titul
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Ďalšia kapitola
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Predchádzajúca kapitola
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Hlavné menu
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Zobraziť okno
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Zatvoriť okno
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maximalizovať okno
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Obnoviť okno
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Zmeniť rozloženie okna
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Neurobiť nič.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Zobraziť dialóg na otvorenie iného vzhľadu.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Zobraziť jednoduchý dialóg na otvorenie súboru.
ACTION_DESC_FILE|Zobraziť rozšírený dialóg na otvorenie súboru.
ACTION_DESC_DIRECTORY|Zobraziť dialóg na otvorenie priečinka
ACTION_DESC_DISC|Zobraziť dialóg na otvorenie média.
ACTION_DESC_NET|Zobraziť dialóg na otvorenie sieťového streamu.
ACTION_DESC_MSG|Zobraziť zoznam hlásení.
ACTION_DESC_PREFS|Otvoriť nastavenia.
ACTION_DESC_FILEINFO|Zobraziť informácie o súbore.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Zobraziť normálne okno s playlistom.
ACTION_DESC_WIZARD|Zobraziť dialóg pre konverziu/uloženie a streamovanie.
ACTION_DESC_POPUP|Zobraziť celé vyskakovacie menu.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Zobraziť vyskakovacie menu Audio.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Zobraziť vyskakovacie menu Video.
ACTION_DESC_MISCPU|Zobraziť menu s nastaveniami prehrávanie a inými nastaveniami.
ACTION_DESC_EQENABLE|Aktivovať ekvalizér.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Deaktivovať ekvalizér.
ACTION_DESC_PLAY|Spustiť prehrávanie.
ACTION_DESC_PAUSE|Pozastaviť prehrávanie.
ACTION_DESC_STOP|Zastaviť prehrávanie.
ACTION_DESC_FASTER|Prehrávať rýchlejšie.
ACTION_DESC_SLOWER|Prehrávať pomalšie.
ACTION_DESC_MUTE|Aktivovať/deaktivovať stlmenie hlasitosti.
ACTION_DESC_VOLUP|Zvýšiť hlasitosť.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Znížiť hlasitosť.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Prepnúť na celoobrazovkový režim.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Urobiť snímku z videa.
ACTION_DESC_ONTOP|Aktivovať/deaktivovať vždy v popredí.
ACTION_DESC_MIN|Minimalizovať VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Ukončiť VLC.
ACTION_PL_ADD|Pridať do zoznamu skladieb nový objekt.
ACTION_PL_DEL|Odstrániť vybraný objekt zo zoznamu skladieb.
ACTION_PL_NEXT|Prehrať ďalší objekt v zozname skladieb.
ACTION_PL_PREV|Prehrať predchádzajúci objekt v zozname skladieb.
ACTION_PL_SORT|Abecedne zoraďovať zoznamy skladieb.
ACTION_PL_LOAD|Načítať zoznam skladieb zo súboru.
ACTION_PL_SAVE|Uložiť zoznam skladieb do súboru.
ACTION_DVD_NEXTT|Prehrať ďalší titul na DVD.
ACTION_DVD_PREVT|Prehrať predchádzajúci titul na DVD.
ACTION_DVD_NEXTC|Prehrať ďalšiu kapitolu na DVD.
ACTION_DVD_PREVC|Prehrať predchádzajúcu kapitolu na DVD.
ACTION_DVD_MENU|Vyvolať hlavné menu DVD.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|aktivovať
ACTION_DEACTIVATE|deaktivovať
ACTION_RANDOM|Náhodné poradie prehrávania v zozname skladieb %s
ACTION_LOOP|Opakovanie zoznamu skladieb %s
ACTION_REPEAT|Opakovanie aktuálne prehrávaného objektu %s
ACTION_SHOW|Zobraziť okno s ID %i
ACTION_HIDE|Skryť okno s ID %i
ACTION_MAXIMIZE|Maximalizovať okno s ID %i
ACTION_UNMAXIMIZE|Obnoviť okno s ID %i
ACTION_LAYOUT|Zmeniť rozloženie okna s ID %i
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|
SBGGEN_PREV|< Späť
SBGGEN_NEXT|Ďalej >
SBGGEN_CANCEL|Prerušiť
SBGGEN_FINISH|Ukončiť
SBGGEN_DESCR|Vitajte vo Generátore pozadia posuvníkov. Táto funkcia Vám pomôže pri tvorbe pozadia posuvníkov.
SBGGEN_FIRST|Ako prvé si prosím zvoľte veľkosť pozadia a to, či bude posuvník prebiehať zľava-doprava alebo zhora-nadol.
SBGGEN_WIDTH|Šírka:
SBGGEN_HEIGHT|Výška:
SBGGEN_LEFT_M|Vzdialenosť doľava:
SBGGEN_RIGHT_M|Vzdialenosť doprava:
SBGGEN_TOP_M|Vzdialenosť nahor:
SBGGEN_BTM_M|Vzdialenosť nadol:
SBGGEN_SECOND|Ďalej si zvoľte obrázky pre príslušné časti pozadia.
SBGGEN_NOTE|Obrázky v ďalšej časti sú len zástupným symbolom pre tú-ktorú časť pozadia.
SBGGEN_IMAGE|Súbor s obrázkom:
SBGGEN_OPEN|Prehľadávať...
SBGGEN_RESIZE|Zmena veľkosti:
SBGGEN_TILE|Dlaždice
SBGGEN_STRETCH|Roztiahnuť
SBGGEN_BG|Pozadie
SBGGEN_OVERLAY|Prekrývanie
SBGGEN_LEFT_E|Ľavý okraj
SBGGEN_RIGHT_E|Pravý okraj
SBGGEN_TOP_E|Horný okraj
SBGGEN_BTM_E|Dolný okraj
SBGGEN_MIDDLE|Stredná časť
SBGGEN_PROGRESS|Vytvára sa pozadie...
#Message dialogues
#%v - version
ABOUT_TITLE|O programe VLC Skin Editor %v
#%y - current year
#%w - website
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y Tím VideoLAN</h3>Zverejnené pod licenciou GPL 2+<br><br><b>Vedúci programátor:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Webstránka:</b> %w<br><br><b>Poďakovanie:</b><br>Timothy Gerard Endresovi za vytvorenie prístupu k registrom a podporu TAR (Public Domain)<br>The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) za ikony (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyrilovi Deguetovi (asmax@via.ecp.fr) a Olivierovi Teuli&egrave;reovi (ipkiss@via.ecp.fr) za kód na vyhodnocovanie Booleanových výrazov (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|Importovať súbor VLT
#%f - name of the folder
VLT_EX_MSG|Súbor VLT sa rozbalí do podpriečinka "%f".\nChcete pokračovať?
VLT_EX_YES|Rozbaliť
VLT_EX_NO|Nerozbaľovať
VLT_EX_PROGRESS|Súbor VLT sa rozbaľuje...
XML_PARSING_PROGRESS|Analyzuje sa súbor XML...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) v rámci priečinka so súborom XML
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (písma Open & True Type) v rámci priečinka so súborom XML
DUPLICATE_MSG|Zadajte prosím schému premenovávania duplicitných objektov.\n%oldid% sa nahradí pôvodným ID.
DEL_CONFIRM_TITLE|Potvrdenie vymazania
DEL_CONFIRM_MSG|Naozaj chcete "%n" vymazať?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Zmeny neboli uložené
EXIT_CONFIRM_MSG|Chcete vykonané zmeny pred ukončením uložiť?
UPDATE_TITLE|Aktualizácia programu
UPDATE_MSG|Pre program Skin Editor sa našla aktualizácia.\nVaša verzia: %v\nNajnovšia verzia: %c\n Chcete program Skin Editor aktualizovať?
VLT_PROGRESS|Vytvára sa súbor VLT...
VLT_SUCCESS_MSG|Súbor VLT bol úspešne vytvorený
VLT_SUCCESS_TITLE|Súbor VLT bol uložený
DOWNLOAD_PROGRESS|Sťahuje sa...
CONNECT_PROGRESS|Pripája sa...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Aktualizácia ukončená
UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizácia bola úspešne stiahnutá a nainštalovaná.\nProgram sa teraz reštartuje.
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Chyba pri otváraní súboru.
ERROR_FILENEXIST_MSG|Súbor "%f" sa nenašiel a preto ho nebolo možné otvoriť
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Rozbaliť súbor VLT
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|Súbor VLT sa nedá rozbaliť
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Súbor XML sa nenašiel.
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Súbor "theme.xml" sa nepodarilo nájsť v rámci súboru VLT.\nPokúste sa otvoriť XML súbor sami.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Chyba
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|Program VLC Media Player sa nepodarilo otvoriť
ERROR_BROWSE_TITLE|Chyba
ERROR_BROWSE_MSG|Nepodarilo sa otvoriť prehliadač.\nOtvorte prosím manuálne túto webstránku:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Pod-bitmapu nebolo možné pridať
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nebola vybraná žiadna pod-bitmapa!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Zvolený zdroj nie je bitmapou!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Chyba
ERROR_RES_DEL_INUSE|Zdroj nebolo možné vymazať, pretože sa ešte používa v súbore so vzhľadom.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Chyba
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Nevybrali ste žiadne okno!
ERROR_UPDATE_TITLE|Chyba pri aktualizácii!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Chyba pri ukladaní
ERROR_SAVEPNG_MSG|Súbor s obrázkom nebolo možné uložiť
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Chyba
ERROR_NEWSKIN_MSG|Nebolo možné vytvoriť nový súbor.
ERROR_HEADER_INVALID|Zdá sa, že tento súbor nie je správnym súborom so vzhľadom!\nNesprávne záhlavie:
ERROR_SKIN_INVALID|Zvolený súbor nie je súborom so vzhľadom!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Verzia tohto vzhľadu ešte nie je podporovaná!
ERROR_SAVE_TITLE|Chyba pri ukladaní
ERROR_SAVE_MSG|Súbor so vzhľadom nebolo možné uložiť.
ERROR_ALPHA_TITLE|Chybná hodnota priehľadnosti
ERROR_ALPHA_MSG|Zadajte prosím správnu hodnotu priehľadnosti v rozmedzí od 0 do 255.
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Obrázok v strednej časti sa nepodarilo načítať! Na vytvorenie pozadia je potrebná aspoň stredná časť.
ERROR_VLT_TITLE|Chyba
ERROR_VLT_MSG|Súbor VLT sa nepodarilo vytvoriť
ERROR_ID_INVALID_TITLE|Chybné ID
ERROR_ID_INVALID_MSG|Zadajte prosím správne ID!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|Objekt s ID "%i" už existuje.\nZvoľte si prosím iné ID.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Neplatná šírka
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Zadajte prosím platnú šírku.
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Neplatná výška
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Zadajte prosím platnú výšku.
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Neplatný súbor
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Zadajte prosím platný súbor.
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Zadaný súbor s obrázkom nebolo možné načítať!\nZvoľte si prosím nejaký iný.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Neplatné číslo jednotlivého obrázka
ERROR_NBFRAMES_MSG|Počet jednotlivých obrázkov nemôže byť menší ako 1!
ERROR_OTF_TITLE|Písma typu OFT nie sú podporované
ERROR_OTF_MSG|Vybrali ste si písmo typu OpenType. Program VLC zobrazuje takéto písma korektne, VLC Skin Editor to však nedokáže.\nV náhľade sa preto použije iný typ písma.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Neplatná veľkosť
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Zadajte prosím platnú veľkosť.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Neplatné rozmery
ERROR_OUTSIDE_MSG|Zadané rozmery sa nachádzajú mimo pôvodného obrázka.
ERROR_BITMAP_NEXIST|Obrázok "%i" neexistuje!
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Neplatný obrázok!
ERROR_BITMAP_LOAD|Súbor s obrázkom "%i" nemožno načítať.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Chyba
ERROR_NOSTATE|Zadajte aspoň jednu podmienku pre stav!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Neplatná podmienka
ERROR_FONT_NEXIST|Písmo "%i" neexistuje.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Neplatný druh písma
ERROR_POINTS_INVALID|Zadajte prosím platné body Bézeriovej krivky.
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Neplatná Bézeriova krivka
ERROR_RADIALSLIDER|Radiálne posuvníky nie sú v programe Skin Editor zatiaľ podporované.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nepodporované
#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Neznámy vzhľad
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Neznámy autor
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Neznámy e-mail
#History
HIST_ITEM_ADD|pridať %t
HIST_ITEM_DEL|vymazať %t
HIST_ITEM_EDIT|upraviť %t
HIST_ITEM_MOVE|presunúť %t
HIST_RES_DEL|vymazať %t "%i"
#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* Atribút musí byť zadaný
#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|Všeobecné atribúty
WIN_ITEM_ID|ID*:
WIN_ITEM_ID_TIP|Názov a identifikácia tohto objektu. Tieto údaje možno použiť len raz.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Šírka:
WIN_ITEM_HEIGHT|Výška:
WIN_ITEM_VISIBLE|Viditeľnosť:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Vľavo hore:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Udáva, na ktorý roh okna sa bude orientovať horný ľavý roh objektu – pre prípad zmeny veľkosti okna
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Vpravo dole:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Udáva, na ktorý roh okna sa bude orientovať dolný pravý roh objektu – pre prípad zmeny veľkosti okna
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Dodržiavať pomer X:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Ak sa bude dodržiavať pomer X, zachová si objekt svoju relatívnu horizontálnu polohu voči oknu aj pri zmene veľkosti okna
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Dodržiavať pomer Y:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Ak sa bude dodržiavať pomer Y, zachová si objekt svoju relatívnu vertikálnu polohu voči oknu aj pri zmene veľkosti okna.
WIN_ITEM_HELP|Pomocný text:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Textová premenná '$H' obsahuje hodnotu, zadanú a zobrazovanú v čase, keď sa nad objektom nachádza kurzor.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Krátke info (tip):
FILE_INDIR|v rovnakom priečinku ako súbor XML
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Nastavenia bitmapy
WIN_BITMAP_FILE|Súbor*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Cesta k súboru s obrázkom, relatívna voči miestu uloženia súboru XML
WIN_BITMAP_OPEN|Prehľadávať...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Priehľadná farba:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Farba časti obrázka, ktorá má byť priehľadná. V prípade, že ide o PNG obrázok s vrstvou priehľadnosti, zahrnie sa aj táto vrstva.
WIN_BITMAP_CHOOSE|Vybrať...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Počet jednotlivých obrázkov:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Pre animované obrázky. Toto je počet vertikálne usporiadaných jednotlivých obrázkov, ktoré sú obsiahnuté v tomto obrázku.
WIN_BITMAP_FPS|Jednotlivé obrázky za sekundu:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Platí pre animované obrázky. Tento počet obrázkov sa bude zobrazovať za sekundu.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Atribúty animácií
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Výber priehľadnej farby
#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|Nastavenia pod-bitmapy
WIN_SBMP_BOUNDS|Pozícia a veľkosť
#Font
WIN_FONT_TITLE|Nastavenia písma
WIN_FONT_FILE|Súbor*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Súbor, ktorý obsahuje písmo.
WIN_FONT_OPEN|Prehľadávať...
WIN_FONT_SIZE|Veľkosť:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Nastavenia vzhľadu
WIN_LAYOUT_GENERAL|Všeobecné atribúty
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Veľkosť
WIN_LAYOUT_WIDTH|Predvolená šírka*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Pôvodná šírka vzhľadu.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Predvolená výška*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Pôvodná výška vzhľadu.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimálna šírka:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimálna šírka vzhľadu. Ak ju nastavíte na hodnotu -1, nebude môcť byť okno užšie ako je predvolená šírka
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimálna výška:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimálna výška vzhľadu. Ak ju nastavíte na hodnotu -1, nebude môcť byť okno nižšie ako je predvolená výška
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximálna šírka:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximálna šírka vzhľadu. Ak ju nastavíte na hodnotu -1, nebude môcť byť okno širšie ako je predvolená šírka
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maximálna výška:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Minimálna výška vzhľadu. Ak ju nastavíte na hodnotu -1, nebude môcť byť okno vyššie ako je predvolená výška
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Nastavenia okien
WIN_WINDOW_X_TIP|Predvolená pozícia na obrazovke
WIN_WINDOW_Y_TIP|Predvolená pozícia na obrazovke
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Udáva, či sa má okno zobraziť pri otvorení vzhľadu.
WIN_WINDOW_DD|Ťahaj & pusť:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Udáva, či sa do okna môžu súbory s médiami pridávať technikou Ťahaj & pusť.
WIN_WINDOW_PD|Okamžite prehrať:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Udáva, či sa súbory s médiami majú ihneď po pridaní prehrať, alebo sa pripoja na koniec playlistu.
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Nastavenia funkcie Ťahaj & pusť
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Nastavenia ukotvenia
WIN_ANCHOR_POINTS|Body:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Body Bezériovej krivky, ktoré znázorňujú ukotvenie. Pre ukotvenie na súradniciach (0,0) môžete toto políčko ponechať prázdne.
WIN_ANCHOR_RANGE|Dosah:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Oblasť dosahu efektu
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priorita*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Intenzita kotiev v porovnaní s inými kotvami.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Ohraničenie
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Nastavenia tlačidiel
WIN_BUTTON_UP|Normálny obraz*:
WIN_BUTTON_OVER|Obrázok pri dotyku s myšou:
WIN_BUTTON_DOWN|Obrázok pri kliknutí myšou:
WIN_BUTTON_ACTION|Akcia:
WIN_BUTTON_ATTR|Atribúty tlačidla
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Nastavenia výberových boxov
WIN_CHECKBOX_UP|Normálny obraz*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Obrázok pri dotyku s myšou:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Obrázok pri kliknutí myšou:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Akcia
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Podmienka:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Podmienka, ktorá udáva aký status dostane výberový box.
WIN_CHECKBOX_STATE|Stav výberového boxu
WIN_CHECKBOX_STATE1|Stav 1 (podmienka nesplnená):
WIN_CHECKBOX_STATE2|Stav 2 (podmienka splnená):
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Nastavenia obrázka
WIN_IMAGE_IMAGE|Obrázok*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID obrázka
WIN_IMAGE_RESIZE|Zmena veľkosti:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Udáva, ako sa zachová obrázok pri zmene veľkosti
WIN_IMAGE_ACTION|Akcia:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Akcia, ktorá sa spustí po kliknutí na obrázok.
WIN_IMAGE_ACTION2|Akcia pri dvojkliknutí:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Akcia, ktorá sa spustí po dvojitom kliknutí na obrázok.
WIN_IMAGE_ATTR|Atribúty obrázka
#Group
WIN_GROUP_TITLE|Nastavenia skupiny
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Nastavenia panela
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Rozmery
WIN_PANEL_WIDTH|Šírka*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Výška*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Nastavenia stromu
WIN_PLAYTREE_FONT|Písmo*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Obrázok na pozadí:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|Ak nezadáte žiaden obrázok, vyplní sa pozadie striedavo obidvomi farbami.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Farba na pozadí 1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Farba na pozadí 2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Farba výberu:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Farba textu:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Farba textu pri prehrávaní:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Ploché zoznamy:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Udáva, či majú mať zoznamy stromovú štruktúru, alebo sa majú zobrazovať "plocho".
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Obrázok objektu:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Otvorený priečinok s obrázkom:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Zatvorený priečinok s obrázkom:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Upraviť posuvník stromu
WIN_PLAYTREE_ATTR|Atribúty stromu
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Vybrať...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Vybrať farbu
#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Nastavenia posuvníka
WIN_SLIDER_UP|Normálny obraz*:
WIN_SLIDER_OVER|Obrázok pri prejdení myši:
WIN_SLIDER_DOWN|Obrázok pri kliknutí myši:
WIN_SLIDER_POINTS|Body*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Hrúbka:
WIN_SLIDER_VALUE|Hodnota*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Strom
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Aktivovať pozadie
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Upraviť...
WIN_SLIDER_ATTR|Atribúty posuvníka
WIN_SLIDER_BG|Pozadie posuvníka
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Nastavenia pozadia posuvníka
WIN_SBG_WIZARD|Otvoriť generátor pozadí posuvníka...
WIN_SBG_IMAGE|Obrázok*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Horizontálne jednotlivé obrázky:
WIN_SBG_NBVERT|Vertikálne jednotlivé obrázky:
WIN_SBG_PADHORIZ|Horizontálna vzdialenosť:
WIN_SBG_PADVERT|Vertikálna vzdialenosť:
WIN_SBG_ATTR|Pozadie atribútov
#Text
WIN_TEXT_TITLE|Nastavenia textu
WIN_TEXT_TEXT|Text*:
WIN_TEXT_FONT|Písmo:
WIN_TEXT_COLOR|Farba:
WIN_TEXT_CHOOSE|Vybrať...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Vybrať farbu textu
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Smer
WIN_TEXT_SCROLLING|Rolovanie:
WIN_TEXT_ATTR|Atribúty textu
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Nastavenia videa
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Prispôsobiť veľkosť:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Udáva, či sa okno prispôsobí veľkosti videa.
WIN_VIDEO_ATTR|Atribúty videa
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment