Public
Authored by hang9898

xoso minh ngoc

bạn rồi sẽ tốt hơn thôi mà, chả có gì cả, quá đơn giản vs bạn. Bạn chưa cố gắng hết sức đúng ko vậy hãy cố gắng đi chứ, bạn có thê làm tốt hơn nữa mà

Edited
1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment