Commit ee0cde9d authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Swedish translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent 14e21a7a
......@@ -2,9 +2,9 @@
${LangFileString} Name_Section01 "Mediaspelare (nödvändig)"
${LangFileString} Name_Section02a "Genväg på startmenyn"
${LangFileString} Name_Section02b "Genväg på skrivbordet"
${LangFileString} Name_Section34 "Webbinsticksmoduler"
${LangFileString} Name_Section03 "Mozilla-insticksmodul"
${LangFileString} Name_Section04 "ActiveX-insticksmodul"
${LangFileString} Name_Section34 "Insticksmoduler"
${LangFileString} Name_Section03 "Mozilla-tillägg"
${LangFileString} Name_Section04 "ActiveX-tillägg"
${LangFileString} Name_Section05 "Skivuppspelning"
${LangFileString} Name_Section06 "Filtypsassociationer"
${LangFileString} Name_SectionGroupAudio "Ljudfiler"
......@@ -19,7 +19,7 @@ ${LangFileString} Desc_Section03 "VLC-insticksmodul för Mozilla Firefox"
${LangFileString} Desc_Section04 "VLC-insticksmodul för ActiveX"
${LangFileString} Desc_Section05 "Uppspelningsregistrering för DVD och CD"
${LangFileString} Desc_Section06 "Ställer in VLC media player som standardprogram för de valda filtyperna"
${LangFileString} Desc_Section07 "Lägger till objekt i högerklicksmenyn ('Spela upp med VLC' och 'Lägg till i VLCs spellista')"
${LangFileString} Desc_Section07 "Lägger till objekt i högerklicksmenyn (\"Spela upp i VLC media player\" och \"Lägg till i VLC media player-listan\")"
${LangFileString} Desc_Section08 "Raderar inställningar och cachefiler som lämnats kvar från tidigare installationer av VLC media player"
${LangFileString} Name_Section91 "Avinstallera"
${LangFileString} Name_Section92 "Radera inställningar och cache"
......@@ -48,8 +48,8 @@ ${LangFileString} Reinstall_Headline "Redan installerad"
${LangFileString} Reinstall_HeadlineInstall "Välj hur du vill installera VLC."
${LangFileString} Reinstall_HeadlineMaintenance "Välj ett underhållsalternativ att utföra."
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "En äldre version av VLC är installerad på ditt system. Välj åtgärden du vill utföra och klicka på Nästa för att fortsätta."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "En nyare version av VLC är redan installerad! Det är inte rekommenderat att du nedgraderar till en äldre version. Välj åtgärden du vill utföra och klicka på Nästa för att fortsätta."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} är redan installerad. Välj den åtgärd du vill utföra och klicka på Fortsätt för att fortsätta."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "En nyare version av VLC är redan installerad! Det rekommenderas inte att du nedgraderar till en äldre version. Välj åtgärden du vill utföra och klicka på Nästa för att fortsätta."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} är redan installerad. Välj den åtgärd du vill utföra och klicka på Nästa för att fortsätta."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "Uppgradera VLC med föregående inställningar (rekommenderas)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "Nedgradera VLC med föregående inställningar (rekommenderas)"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Lägg till/Ta bort/Ominstallera komponenter"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment