Commit c84d9908 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Romanian translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent c557286c
......@@ -19,7 +19,7 @@ ${LangFileString} Desc_Section03 "VLC Mozilla și plugin-ul Mozilla Firefox"
${LangFileString} Desc_Section04 "Plugin-ul ActiveX VLC"
${LangFileString} Desc_Section05 "Înregistrare DVD-uri și CD-uri de redare"
${LangFileString} Desc_Section06 "Setați VLC media player ca aplicația implicită pentru tipul de fișier specificat"
${LangFileString} Desc_Section07 "Adăuga elemente de meniu ($\"Redare cu VLC$\" și $\"Adăugare la Playlist-ul VLC$\")"
${LangFileString} Desc_Section07 "Adăuga elemente de meniu (\"Redare cu VLC\" și \"Adăugare la Playlist-ul VLC\")"
${LangFileString} Desc_Section08 "Ștergeți VLC Media Player și preferințele fisierelor cache rămase de la instalațiile anterioare"
${LangFileString} Name_Section91 "Dezinstalare"
${LangFileString} Name_Section92 "Ștergeți preferințele și cache-urile"
......@@ -49,7 +49,7 @@ ${LangFileString} Reinstall_HeadlineInstall "Alegeți modul în care doriți să
${LangFileString} Reinstall_HeadlineMaintenance "Alegeți efectuarea opțiunii de întreținere"
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "O versiune mai veche a VLC este instalat pe sistem. Selectați operația pe care doriți să o efectuați și faceți clic pe Următorul pentru a continua."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "O versiune mai nouă a VLC este deja instalată! Nu este recomandat să reveniți la o versiune mai veche. Selectați operația pe care doriți să o efectuați și faceți clic pe Următorul pentru a continua."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} este deja instalat. Selectați operația pe care doriți să o efectuați și faceți clic pe Următorul pentru a continua."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC $ {VERSION} este deja instalat. Selectați operația pe care doriți să o efectuați și faceți clic pe Următorul pentru a continua."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "Actualizare VLC folosind setările anterioare (recomandat)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "Revenire la versiune anterioare VLC folosind setările anterioare (recomandat)"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Adaugă/Elimină/Reinstalează componente"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment