Commit b0310261 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Dutch translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent 12c22c75
......@@ -10,7 +10,7 @@ ${LangFileString} Name_Section06 "Bestandstype-toewijzingen"
${LangFileString} Name_SectionGroupAudio "Audiobestanden"
${LangFileString} Name_SectionGroupVideo "Videobestanden"
${LangFileString} Name_SectionGroupOther "Andere"
${LangFileString} Name_Section07 "Contextmenu's"
${LangFileString} Name_Section07 "Contextmenu\'s"
${LangFileString} Name_Section08 "Voorkeuren en buffers wissen"
${LangFileString} Desc_Section01 "De mediaspeler zelf"
${LangFileString} Desc_Section02a "Pictogrammen aan het startmenu toevoegen voor eenvoudige toegang"
......@@ -18,8 +18,8 @@ ${LangFileString} Desc_Section02b "Pictogram aan het bureaublad toevoegen voor e
${LangFileString} Desc_Section03 "De VLC Mozilla- en Mozilla-Firefox-plugin"
${LangFileString} Desc_Section04 "De VLC ActiveX-plugin"
${LangFileString} Desc_Section05 "Dvd- en cd-afspeelregistratie"
${LangFileString} Desc_Section06 "Stelt VLC Media Player als standaardtoepassing in voor het opgegeven bestandstype"
${LangFileString} Desc_Section07 "Contextmenu-ingangen toevoegen ('Afspelen met VLC Media Player',...)"
${LangFileString} Desc_Section06 "Stelt VLC Media Player in als standaardtoepassing in voor het opgegeven bestandstype"
${LangFileString} Desc_Section07 "Contextmenu-ingangen toevoegen (\'Afspelen met VLC Media Player\',...)"
${LangFileString} Desc_Section08 "Verwijdert voorkeuren en bufferbestanden die van vorige installaties van VLC Media Player overgebleven zijn"
${LangFileString} Name_Section91 "Verwijderen"
${LangFileString} Name_Section92 "Voorkeuren en buffers wissen"
......@@ -52,6 +52,6 @@ ${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "Er is al een nieuwere versie van VLC g
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} is al geïnstalleerd. Selecteer de handeling die u wilt uitvoeren en klik op Volgende om verder te gaan."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "VLC bijwerken en vorige instellingen behouden (aanbevolen)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "VLC downgraden en vorige instellingen behouden (aanbevolen)"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Componenten toevoegen/verwijderen/herinstalleren"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Componenten toevoegen, verwijderen of opnieuw installeren"
${LangFileString} Reinstall_OptionAdvanced "Instellingen wijzigen (geavanceerd)"
${LangFileString} Reinstall_OptionUninstall "VLC verwijderen"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment