Commit a07e33cd authored by Rafaël Carré's avatar Rafaël Carré

nsis danish translation: fix quoting

parent 715ed9df
......@@ -18,7 +18,7 @@ StrCpy $Desc_Section03 "VLC-udvidelsesmodulet til Mozilla og Mozilla Firefox"
StrCpy $Desc_Section04 "VLC-udvidelsesmodulet for ActiveX"
StrCpy $Desc_Section05 "Registrering af DVD- og CD-afspilning"
StrCpy $Desc_Section06 "Angiver VLC-medieafspilleren som standardprogram til den angive filtype"
StrCpy $Desc_Section07 "Tilføj elementer i kontekstmenu (\"Afspil med VLC\" og \"Tilføj til VLCs afspilningsliste\")"
StrCpy $Desc_Section07 'Tilføj elementer i kontekstmenu ("Afspil med VLC" og "Tilføj til VLCs afspilningsliste")'
StrCpy $Desc_Section08 "Sletter resterende filer af VLC-medieafspillerens præferencer og cache fra tidligere installationer"
StrCpy $Name_Section91 "Afinstallér"
StrCpy $Name_Section92 "Slet præferencer og cache"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment