Commit 7deb4526 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Lithuanian translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent f1578bee
!insertmacro LANGFILE_EXT Lithuanian
${LangFileString} Name_Section01 "Leistuvë (bûtinai)"
${LangFileString} Name_Section02a "Meniu „Pradëti“ nuoroda"
${LangFileString} Name_Section01 "Įvairialypės terpės kūrinių grotuvas (būtinas)"
${LangFileString} Name_Section02a "„Pradžios“ meniu nuoroda"
${LangFileString} Name_Section02b "Darbalaukio nuoroda"
${LangFileString} Name_Section03 "Mozilla papildinys"
${LangFileString} Name_Section34 "Naršyklės papildinys"
${LangFileString} Name_Section03 "Mozilla (Firefox) papildinys"
${LangFileString} Name_Section04 "ActiveX papildinys"
${LangFileString} Name_Section05 "Diskø grojimas"
${LangFileString} Name_Section06 "Rinkmenø tipø susiejimai"
${LangFileString} Name_SectionGroupAudio "Garso rinkmenos"
${LangFileString} Name_SectionGroupVideo "Vaizdo rinkmenos"
${LangFileString} Name_SectionGroupOther "Kitos rinkmenos"
${LangFileString} Name_Section07 "Vietinis meniu"
${LangFileString} Name_Section08 "Iðtrinti nustatymus ir podëlá"
${LangFileString} Desc_Section01 \
"Pati leistuvë"
${LangFileString} Desc_Section02a \
"Pridedamas þenkliukas prie meniu „Pradëti“"
${LangFileString} Desc_Section02b \
"Pridedamas þenkliukas darbalaukyje"
${LangFileString} Desc_Section03 \
"VLC papildinys, skirtas „Mozilla“ ir „Mozilla Firefox“ programoms"
${LangFileString} Desc_Section04 \
"VLC papildinys, skirtas ActiveX"
${LangFileString} Desc_Section05 \
"DVD ir CD grojimo pasiûlymas"
${LangFileString} Desc_Section06 \
"VLC leistuvë tampa pagrindine programa nurodytoms rinkmenoms atverti"
${LangFileString} Desc_Section07 \
"Pridedamas vietinis meniu („Groti su VLC“ ir „Papildyti á VLC grojaraðtá“)"
${LangFileString} Desc_Section08 \
"Iðtrina anksèiau ádiegtos VLC leistuvës nuostatas ir podëlio rinkmenas"
${LangFileString} Name_Section91 "Paðalinti"
${LangFileString} Name_Section92 "Iðtrinti nustatymus ir podëlá"
${LangFileString} Desc_Section91 \
"Paðalinti VLC leistuvæ ir visus jos elementus"
${LangFileString} Desc_Section92 \
"Iðtrina VLC leistuvës nuostatas ir podëlio rinkmenas"
${LangFileString} Name_Section05 "Disko grojimas"
${LangFileString} Name_Section06 "Failų tipų susiejimai"
${LangFileString} Name_SectionGroupAudio "Garso failai"
${LangFileString} Name_SectionGroupVideo "Video failai"
${LangFileString} Name_SectionGroupOther "Kita"
${LangFileString} Name_Section07 "Kontekstinis meniu"
${LangFileString} Name_Section08 "Ištrinti ankstesnes VLC nuostatas bei podėlį"
${LangFileString} Desc_Section01 "Pats kūrinių grotuvas"
${LangFileString} Desc_Section02a "Prideda ženkliukus prie jūsų „Pradžios“ meniu – kad būtų lengviau pasiekti"
${LangFileString} Desc_Section02b "Prideda ženkliukus jūsų darbalaukyje – kad būtų lengviau pasiekti"
${LangFileString} Desc_Section03 "VLC Mozilla ir Mozilla Firefox papildinys"
${LangFileString} Desc_Section04 "VLC ActiveX papildinys"
${LangFileString} Desc_Section05 "DVD ir CD atkūrimo registracija"
${LangFileString} Desc_Section06 "Priskiria VLC grotuvą numatytąją programa nurodytam failų tipui"
${LangFileString} Desc_Section07 "Pridėti kontekstini meniu punktą („Paleisti per VLC“ ir „Įtraukti į VLC grojaraštį“)"
${LangFileString} Desc_Section08 "Ištrinti VLC media grotuvo nustatymus bei podėlį likusius po ankstesnių instaliacijų"
${LangFileString} Name_Section91 "Pašalinti"
${LangFileString} Name_Section92 "Ištrinti ankstesnius VLC nustatymus bei podėlį"
${LangFileString} Desc_Section91 "Pašalinti VLC media grotuvą ir visus jo komponentus"
${LangFileString} Desc_Section92 "Ištrinti VLC media grotuvo nustatymus bei podėlį"
${LangFileString} ShellAssociation_Play "Groti"
${LangFileString} ContextMenuEntry_PlayWith "Groti su VLC leistuve"
${LangFileString} ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Papildyti VLC leistuvës grojaraðtá"
${LangFileString} Link_VisitWebsite "Aplankyti á VideoLAN VLC leistuvës svetainæ"
${LangFileString} Name_InstTypeRecommended "Numatytasis"
${LangFileString} Name_InstTypeMinimum "Minimalus"
${LangFileString} ContextMenuEntry_PlayWith "Leisti per VLC grotuvą"
${LangFileString} ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Įtraukti į VLC grojaraštį"
${LangFileString} Link_VisitWebsite "Aplankyti VideoLAN VLC grotuvo tinklalapį"
${LangFileString} Name_InstTypeRecommended "Rekomenduojamas"
${LangFileString} Name_InstTypeMinimum "Mažiausias"
${LangFileString} Name_InstTypeFull "Pilnas"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVD "Groti DVD"
${LangFileString} Action_OnArrivalAudioCD "Groti garso CD"
${LangFileString} Action_OnArrivalVCDMovie "Groti VCD"
${LangFileString} Action_OnArrivalSVCDMovie "Groti SVCD"
${LangFileString} Action_OnArrivalVideoFiles "Groti vaizdo kûrinius"
${LangFileString} Action_OnArrivalMusicFiles "Groti garso kûrinius"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVDAudio "Groti garso DVD"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVD "Žiūrėti DVD filmą"
${LangFileString} Action_OnArrivalAudioCD "Klausytis garso CD"
${LangFileString} Action_OnArrivalVCDMovie "Žiūrėti VCD filmą"
${LangFileString} Action_OnArrivalSVCDMovie "Žiūrėti SVCD filmą"
${LangFileString} Action_OnArrivalVideoFiles "Žiūrėti video failus"
${LangFileString} Action_OnArrivalMusicFiles "Klausytis garso failų"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVDAudio "Klausytis garso DVD"
${LangFileString} License_NextText "Dabar jau žinote savo teises. Jei norite tęsti, spustelėkite mygtuką Toliau"
${LangFileString} Detail_CheckProcesses "Tikrinami procesai..."
${LangFileString} MessageBox_VLCRunning "VLC atrodo veikia ir dabar bus uždarytas."
${LangFileString} MessageBox_VLCUnableToClose "Diegimo programai nepavyko uždaryti VLC, padarykite tai rankiniu būdu."
${LangFileString} MessageBox_InstallAborted "Diegimas nutrauktas"
${LangFileString} Reinstall_Headline "Jau įdiegtas"
${LangFileString} Reinstall_HeadlineInstall "Pasirinkite kaip norite įdiegti VLC"
${LangFileString} Reinstall_HeadlineMaintenance "Pasirinkite techninės priežiūros funkciją atlikti."
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "Ankstesnė VLC versija jau įdiegta. Pasirinkite veiksmą, kurį norite atlikti ir spustelėkite Toliau."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "Naujesnė VLC versija jau įdiegta! Nerekomenduojama grįžti prie ankstesnės versijos. Pasirinkite veiksmą, kurį norite atlikti ir spustelėkite Toliau."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} jau įdiegtas. Pasirinkite veiksmą, kurį norite atlikti ir spustelėkite Toliau."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "Atnaujinti VLC naudojant anksesnius nustatymus (rekomenduojama)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "Grąžinti ankstesnę VLC versiją naudojant ankstesnius nustatymus (rekomenduojama)"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Pridėti / pašalinti / iš naujo diegti komponentus"
${LangFileString} Reinstall_OptionAdvanced "Keisti nustatymus (patyrusiems)"
${LangFileString} Reinstall_OptionUninstall "Pašalinti VLC"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment