Commit 52cc759c authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Estonian translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent c8ae7fef
!insertmacro LANGFILE_EXT Estonian
${LangFileString} Name_Section01 "Meediaesitaja (kohustuslik)"
${LangFileString} Name_Section01 "Meediaesitaja (vajalik)"
${LangFileString} Name_Section02a "Start menüü otsetee"
${LangFileString} Name_Section02b "Otsetee töölaual"
${LangFileString} Name_Section02b "Töölaua otsetee"
${LangFileString} Name_Section34 "Veebi pluginad"
${LangFileString} Name_Section03 "Mozilla plugin"
${LangFileString} Name_Section04 "ActiveX plugin"
${LangFileString} Name_Section05 "Plaatide taasesitamine"
${LangFileString} Name_Section06 "Failitüüpidega seostamine"
${LangFileString} Name_Section05 "Ketaste taasesitus"
${LangFileString} Name_Section06 "Failitüübi seosed"
${LangFileString} Name_SectionGroupAudio "Audiofailid"
${LangFileString} Name_SectionGroupVideo "Videofailid"
${LangFileString} Name_SectionGroupOther "Teised"
${LangFileString} Name_Section07 "Kontekstimenüü kirje"
${LangFileString} Name_Section08 "Eelistuste ja puhvri kustutamine"
${LangFileString} Desc_Section01 \
"Meediaesitaja ise"
${LangFileString} Desc_Section02a \
"Lisab ikoonid start menüüsse lihtsaks juurdepääsuks"
${LangFileString} Desc_Section02b \
"Lisab ikooni töölauale lihtsaks juurdepääsuks"
${LangFileString} Desc_Section03 \
"VLC Mozilla ja Mozilla Firefox-i plugin"
${LangFileString} Desc_Section04 \
"VLC ActiveX-i plugin"
${LangFileString} Desc_Section05 \
"DVD ja CD taasesitajaks registreerimine"
${LangFileString} Desc_Section06 \
"Määrab VLC meediaesitaja vaikimisi rakenduseks valitud failitüüpidele"
${LangFileString} Desc_Section07 \
"Lisa kontekstmenüü kirjed ('Esita VLC-ga' ja 'Lisa VLC esitusloendisse')"
${LangFileString} Desc_Section08 \
"Kustutab VLC meediaesitaja eelistused ja puhverfailid eelmisest paigaldusest"
${LangFileString} Name_SectionGroupOther "Muu"
${LangFileString} Name_Section07 "Konteksti menüü"
${LangFileString} Name_Section08 "Kustuta eelistused ja vahemälu"
${LangFileString} Desc_Section01 "Meediaesitaja ise"
${LangFileString} Desc_Section02a "Lisab ikoonid su start menüüle kergeks ligipääsuks"
${LangFileString} Desc_Section02b "Lisab ikoonid su töölauale kergeks ligipääsuks"
${LangFileString} Desc_Section03 "VLC Mozilla ja Mozilla Firefox plugin"
${LangFileString} Desc_Section04 "VLC ActiveX plugin"
${LangFileString} Desc_Section05 "DVD ja CD taasesitus registratsioon"
${LangFileString} Desc_Section06 "Määrab VLC meediaesitaja vaikimisi rakenduseks sellele faili tüübile"
${LangFileString} Desc_Section07 "Lisa konteksti menüüle (\'Mängi VLC\'ga\' ja \'Lisa VLC esitusloendisse\')"
${LangFileString} Desc_Section08 "Kustutab VLC meediaesitaja eelistused ja vahemälu failide ülejäägid eelmistest installerimistest"
${LangFileString} Name_Section91 "Eemalda"
${LangFileString} Name_Section92 "Kustuta eelistused ja puhver"
${LangFileString} Desc_Section91 \
"Eemalda VLC meediaesitaja ja kõik tema komponendid"
${LangFileString} Desc_Section92 \
"Kustutab VLC meediaesitaja eelistused ja puhvri failid"
${LangFileString} Name_Section92 "Kustuta eelistused ja vahemälu"
${LangFileString} Desc_Section91 "Eemalda VLC meediaesitaja ja kõik selle lisad"
${LangFileString} Desc_Section92 "Kustutab VLC meediaesitaja eelistused ja vahemälu failid"
${LangFileString} ShellAssociation_Play "Esita"
${LangFileString} ContextMenuEntry_PlayWith "Esita VLC-ga"
${LangFileString} ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Lisa VLC esitusloendisse"
${LangFileString} Link_VisitWebsite "Külasta VideoLAN VLC meediaesitaja kodulehte"
${LangFileString} Name_InstTypeRecommended "Soovituslik"
${LangFileString} ContextMenuEntry_PlayWith "Esita VLC meediaesitajaga"
${LangFileString} ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Lisa VLC meediaesitaja esitusloendisse"
${LangFileString} Link_VisitWebsite "Külasta VideoLAN VLC meediaesitaja veebilehte"
${LangFileString} Name_InstTypeRecommended "Soovitatud"
${LangFileString} Name_InstTypeMinimum "Minimaalne"
${LangFileString} Name_InstTypeFull "Täielik"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVD "DVD filmi esitamine"
${LangFileString} Action_OnArrivalAudioCD "Audio-CD esitamine"
${LangFileString} Action_OnArrivalVCDMovie "VCD filmi esitamine"
${LangFileString} Action_OnArrivalSVCDMovie "SVCD filmi esitamine"
${LangFileString} Action_OnArrivalVideoFiles "Videofailide esitamine"
${LangFileString} Action_OnArrivalMusicFiles "Audiofailide esitamine"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVDAudio "Audio-DVD esitamine"
${LangFileString} License_NextText "Oled nüüd teadlik oma õigustest. Jätkamiseks klõpsa Edasi."
${LangFileString} Name_InstTypeFull "Täieli"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVD "Esita DVD film"
${LangFileString} Action_OnArrivalAudioCD "Esita audio-CD"
${LangFileString} Action_OnArrivalVCDMovie "Esita VCD film"
${LangFileString} Action_OnArrivalSVCDMovie "Esita SVCD film"
${LangFileString} Action_OnArrivalVideoFiles "Esita videofailid"
${LangFileString} Action_OnArrivalMusicFiles "Esita audiofailid"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVDAudio "Esita audio DVD"
${LangFileString} License_NextText "Sa oled nüüd teadlik oma õigustest. Vajuta Edasi, et jätkata"
${LangFileString} Detail_CheckProcesses "Kontrollin protsessi..."
${LangFileString} MessageBox_VLCRunning "VLC tundub töötavat ning see suletakse nüüd."
${LangFileString} MessageBox_VLCUnableToClose "See installeerija ei suutnud sulgeda VLC\'d, palun tehke seda manuaalselt."
${LangFileString} MessageBox_InstallAborted "Installeerimine katkestatud!"
${LangFileString} Reinstall_Headline "Juba installeeritud"
${LangFileString} Reinstall_HeadlineInstall "Vali kuidas sa tahad installeerida VLC\'d."
${LangFileString} Reinstall_HeadlineMaintenance "Valige hoolduse seade, et sooritada."
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "Vanem versioon VLC\'st on juba installeeritud su süsteemis. Vali tehe mida soovite sooritada ning vajutage Edasi, et jätkata."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "Uuem versioon VLC\'st on juba installeeritud! Ei ole soovitatud minna tagasi vanemale versioonile. Vali tehe mida soovite sooritada ning vajutage Edasi, et jätkata."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} on juba installeeritud. Vali tehe mida soovite sooritada ning vajutage Edasi, et jätkata."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "Uuenda VLC\'d kasutades eelmisi seadeid (soovitatud)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "Madalda VLC\'d kasutades eelmisi seadeid (soovitatud)"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Lisa/Eemalda/Installi uuesti komponendid"
${LangFileString} Reinstall_OptionAdvanced "Muuda seadeid (edasijõudnud)"
${LangFileString} Reinstall_OptionUninstall "Eemalda VLC"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment