Commit 4a018c4e authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Polish translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent 0b0cd6c8
......@@ -19,8 +19,8 @@ ${LangFileString} Desc_Section03 "Wtyczka VLC Mozilla i Mozilla Firefox"
${LangFileString} Desc_Section04 "Wtyczka VLC ActiveX"
${LangFileString} Desc_Section05 "Rejestracja VLC do odtwarzania płyt DVD i CD"
${LangFileString} Desc_Section06 "Ustawia VLC media player jako domyślną aplikację dla poszczególnego typu pliku"
${LangFileString} Desc_Section07 "Dodaje nowe pozycje do menu kontekstowego ('Odtwórz w VLC' i 'Dodaj do listy odtwarzania VLC')"
${LangFileString} Desc_Section08 "Usuwa ustawienia odtwarzacza VLC media player i pamięci podręcznej poprzednich instalacji"
${LangFileString} Desc_Section07 "Dodaje nowe pozycje do menu kontekstowego (\'Odtwórz w VLC\' i \'Dodaj do listy odtwarzania VLC\')"
${LangFileString} Desc_Section08 "Usuwa ustawienia odtwarzacza multimedialnego VLC i pamięci podręcznej poprzednich instalacji"
${LangFileString} Name_Section91 "Odinstaluj"
${LangFileString} Name_Section92 "Wyczyścić pamięć podręczną i usunąć ustawienia"
${LangFileString} Desc_Section91 "Odinstaluj VLC media player i wszystkie jego składniki"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment