Commit 247ac9d8 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Slovak translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent 88a01f91
......@@ -19,7 +19,7 @@ ${LangFileString} Desc_Section03 "Prídavný modul pre prehliadač Mozilla a Moz
${LangFileString} Desc_Section04 "Prídavný modul pre ActiveX"
${LangFileString} Desc_Section05 "Zaregistruje program ako prehrávač DVD a CD"
${LangFileString} Desc_Section06 "Nastaví prehrávač VLC Media Player ako predvolenú aplikáciu pre špecifikovaný typ súboru"
${LangFileString} Desc_Section07 "Pridá položky kontextového menu ('Prehrať v programe VLC' a 'Pridať do playlistu programu VLC')"
${LangFileString} Desc_Section07 "Pridá položky kontextového menu (\'Prehrať v programe VLC\' a \'Pridať do playlistu programu VLC\')"
${LangFileString} Desc_Section08 "Vymaže nastavenia prehrávača VLC media player a vyrovnávaciu pamäť z predchádzajúcich inštalácií"
${LangFileString} Name_Section91 "Odinštalovať"
${LangFileString} Name_Section92 "Vymazať nastavenia a vyrovnávaciu pamäť"
......@@ -33,7 +33,7 @@ ${LangFileString} Name_InstTypeRecommended "Odporúčaná konfigurácia"
${LangFileString} Name_InstTypeMinimum "Minimálna konfigurácia"
${LangFileString} Name_InstTypeFull "Úplná inštalácia"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVD "Prehrať film na DVD"
${LangFileString} Action_OnArrivalAudioCD "Prehrať zvukové CD"
${LangFileString} Action_OnArrivalAudioCD "Prehrávať zvukové CD"
${LangFileString} Action_OnArrivalVCDMovie "Prehrať film na VCD"
${LangFileString} Action_OnArrivalSVCDMovie "Prehrať film na SVCD"
${LangFileString} Action_OnArrivalVideoFiles "Prehrať súbory s videom"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment