Commit 0b4968d6 authored by Pau Iranzo's avatar Pau Iranzo Committed by Christoph Miebach

l10n: Catalan update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 0cb56c40
......@@ -1218,7 +1218,7 @@ msgstr "Còdec de subtítol de destinació"
#: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy
msgid "Codec not supported"
msgstr "Mòdul de la sortida de vídeo"
msgstr "Port del client"
#: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format
......@@ -3357,7 +3357,6 @@ msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
msgstr "Llista de revocació de certificats HTTP/TLS"
#: src/libvlc-module.c:846
#, fuzzy
msgid ""
"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
"revoked certificates in TLS sessions."
......@@ -5079,7 +5078,7 @@ msgstr "imprimeix la informació de la versió"
#: src/libvlc-module.c:2690
#, fuzzy
msgid "core program"
msgstr "Trieu un perfil"
msgstr "programa principal"
#: src/misc/update.c:473
#, c-format
......@@ -13092,12 +13091,12 @@ msgstr "Descodificador de subtítols USF"
#: modules/codec/substx3g.c:40
#, fuzzy
msgid "tx3g subtitles decoder"
msgstr "Descodificador del subtítol de text"
msgstr "Descodificador de subtítols DVB"
#: modules/codec/substx3g.c:41
#, fuzzy
msgid "tx3g subtitles"
msgstr "Subtítols DVB"
msgstr "Subtítols de teletext"
#: modules/codec/svcdsub.c:47
msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
......@@ -14949,7 +14948,7 @@ msgstr "+----[ fi de l'ajuda ]"
#: modules/control/rc.c:965
#, fuzzy
msgid "Press pause to continue."
msgstr "Escriu «menu select» o «pause» per continuar."
msgstr "Premeu «menu select» o «pause» per continuar."
#: modules/control/rc.c:1191 modules/control/rc.c:1446
#: modules/control/rc.c:1490
......@@ -19647,7 +19646,6 @@ msgstr ""
"yourip:8080 per defecte."
#: modules/gui/macosx/wizard.m:265
#, fuzzy
msgid ""
"Use this to stream to several computers using the Microsoft MMS protocol. "
"This protocol is used as transport method by many Microsoft's software. Note "
......@@ -22830,7 +22828,7 @@ msgstr "Obre una aparença..."
#: modules/hw/vdpau/adjust.c:182
#, fuzzy
msgid "VDPAU adjust video filter"
msgstr "Filtre de vídeo de mirall"
msgstr "Filtre de vídeo gradfun"
#: modules/hw/vdpau/avcodec.c:45
#, fuzzy
......@@ -22883,7 +22881,7 @@ msgstr "Qualitat del remostreig"
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy
msgid "High quality scaling level"
msgstr "Remostratge de l'àudio d'alta qualitat"
msgstr "Nivell de postprocessament de la qualitat de vídeo"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy
......@@ -23747,7 +23745,7 @@ msgstr ""
#: modules/mux/ogg.c:50
#, fuzzy
msgid "Index size ratio"
msgstr "Mantén la relació d'aspecte"
msgstr "Fitxer índex"
#: modules/mux/ogg.c:52
msgid "Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size."
......@@ -26676,7 +26674,7 @@ msgstr "Extreu el filtre de vídeo del component RGB"
#: modules/video_filter/freeze.c:77
#, fuzzy
msgid "Freezing interactive video filter"
msgstr "Filtre de desentrellaçat de vídeo"
msgstr "Filtre de vídeo del trencaclosques interactiu"
#: modules/video_filter/freeze.c:78
#, fuzzy
......@@ -30630,12 +30628,12 @@ msgstr "Direcció del mirall"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:58
#, fuzzy
msgid "Default: 90sec"
msgstr "Per defecte"
msgstr "Flux per defecte"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:61
#, fuzzy
msgid "Chromaprint stream output"
msgstr "Sortida de flux del fitxer"
msgstr "S'està obtenint el flux de sortida"
#: modules/text_renderer/platform_fonts.c:82
msgid ""
......@@ -30692,411 +30690,6 @@ msgstr "Reproductor multimèdia VLC - Interfície del web"
msgid "Streaming Output"
msgstr "Sortida de flux"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Trieu la sortida d'àudio preferida i configureu-la aquí."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr ""
#~ "Aquests mòduls presten funcions de xarxa a les altres parts del VLC."
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ msgstr ""
#~ "Aquests són els paràmetres generals per als mòduls de codificació de "
#~ "vídeo/àudio/subtítol."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "Aquí es poden configurar els proveïdors de diàleg."
#~ msgid ""
#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
#~ "example by setting the subtitle type or file name."
#~ msgstr ""
#~ "En aquesta secció podeu forçar el comportament del desmultiplexor de "
#~ "subtítols, per exemple definint el tipus de subtítol o el nom del fitxer."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "No hi ha un descodificador adient"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "El VLC no admet aquest format de vídeo o àudio «%4.4s». Malauradament no "
#~ "és possible solucionar-ho."
#~ msgid ""
#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
#~ msgstr ""
#~ "Camí addicional perquè el VLC pugui cercar els seus mòduls. Podeu afegir "
#~ "diferents camins mitjançant la concatenació amb «PATH_SEP» per separar-"
#~ "los."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Política de la portada de l'àlbum"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Trieu com baixar la portada de l'àlbum."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Només la descàrrega manual"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Quan la pista comença a reproduir-se"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Quan s'afegeix la pista"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Carrega la biblioteca multimèdia"
#~ msgid ""
#~ "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
#~ msgstr ""
#~ "Habilita aquesta opció perquè la biblioteca multimèdia basada en SQL es "
#~ "carregui quan s'iniciï el VLC"
#~ msgid "main program"
#~ msgstr "programa principal"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "Accés FFmpeg"
#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
#~ msgstr ""
#~ "La biblioteca de descodificació de l'AACS del vostre sistema no funciona. "
#~ "Potser falten claus."
#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
#~ msgstr "L'VLC no ha pogut obrir el fitxer «%s»."
#~ msgid "TCP address to use"
#~ msgstr "Adreça TCP que s'ha d'utilitzar"
#~ msgid ""
#~ "TCP address to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
#~ "(default localhost). In the case of bargraph incrustation, use localhost."
#~ msgstr ""
#~ "Adreça TCP que s'ha d'utilitzar per comunicar-se amb la part del vídeo de "
#~ "la gràfica de barres (màquina local per defecte). En cas que la gràfica "
#~ "de barres estigui incrustada, utilitzeu la màquina local."
#~ msgid "TCP port to use"
#~ msgstr "Port TCP que s'ha d'utilitzar"
#~ msgid ""
#~ "TCP port to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
#~ "(default 12345). Use the same port as the one used in the rc interface."
#~ msgstr ""
#~ "Adreça TCP que s'ha d'utilitzar per comunicar-se amb la part del vídeo de "
#~ "la gràfica de barres (12345 per defecte). En cas que la gràfica de barres "
#~ "estigui incrustada, utilitzeu la màquina local."
#~ msgid "Force connection reset regularly"
#~ msgstr "Fes que la connexió es reinicii regularment"
#~ msgid ""
#~ "Defines if the TCP connection should be reset. This is to be used when "
#~ "using with audiobargraph_v (default 1)."
#~ msgstr ""
#~ "Determina si la connexió TCP s'ha de reiniciar. S'ha d'utilitzar amb "
#~ "audiobargraph_v (per defecte 1)."
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Filtre d'àudio per a la conversió d'estèreo a mono"
#~ msgid "Discard cropping information"
#~ msgstr "Descarta la informació d'escapçament"
#~ msgid "Discard internal cropping parameters (e.g. from H.264 SPS)."
#~ msgstr ""
#~ "Descarta els paràmetres interns d'escapçament (p.ex. des de H.264 SPS)."
#~ msgid "Video Acceleration (VA) API"
#~ msgstr "Acceleració de vídeo (VA) API"
#~ msgid "Video Decode and Presentation API for Unix (VDPAU)"
#~ msgstr "Descodificador de vídeo i API de presentació per a UNIX (VDPAU)"
#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
#~ msgstr ""
#~ "Si la taxa de bits és 0, feu servir aquest valor per a una qualitat "
#~ "constant"
#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
#~ msgstr "Un valor més gran que 0 habilita el mode de taxa de bits constant"
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Habilita la codificació sense pèrdues"
#~ msgid ""
#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
#~ "perfect reproduction of the original"
#~ msgstr ""
#~ "La codificació sense pèrdues ignora els paràmetres de qualitat i taxa de "
#~ "bits, així s'aconsegueix una reproducció perfecta de l'original."
#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
#~ msgstr "Fase lineal rectangular"
#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
#~ msgstr "Fase lineal diagonal"
#~ msgid "Distance between 'P' frames"
#~ msgstr "Distància entre fotogrames «P»"
#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
#~ msgstr "Nombre de fotogrames «P» per GOP"
#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Amplada dels blocs de compensació de moviment"
#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Alçada dels blocs de compensació de moviment"
#~ msgid "Block overlap (%)"
#~ msgstr "Superposició dels blocs (%)"
#~ msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
#~ msgstr ""
#~ "Percentatge de cada bloc de moviment que els seus veïns superposaran."
#~ msgid "xblen"
#~ msgstr "xblen"
#~ msgid "Total horizontal block length including overlaps"
#~ msgstr ""
#~ "Longitud total de blocs horitzontals amb les superposicions incloses"
#~ msgid "yblen"
#~ msgstr "yblen"
#~ msgid "Total vertical block length including overlaps"
#~ msgstr "Longitud total de blocs verticals amb les superposicions incloses"
#~ msgid "Motion vector precision"
#~ msgstr "Precisió del vector de moviment"
#~ msgid "Motion vector precision in pels."
#~ msgstr "Precisió del vector de moviment en píxels."
#~ msgid "Simple ME search area x:y"
#~ msgstr "Àrea de cerca Simple ME x:y"
#~ msgid ""
#~ "(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching "
#~ "motion vector search with search range of +/-x, +/-y"
#~ msgstr ""
#~ "(No recomanat) Realitza una cerca simple de vectors de moviment amb una "
#~ "coincidència de blocs no jeràrquics amb un interval de cerca de +/-x, +/-y"
#~ msgid "Enable spatial partitioning"
#~ msgstr "Habilita la partició espacial"
#~ msgid "cycles per degree"
#~ msgstr "cicles per grau"
#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
#~ msgstr ""
#~ "Codificador de vídeo Dirac que fa servir la biblioteca dirac-research"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Descodificador de vídeo amb openmash"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr ""
#~ "| menu . . [on|off|amunt|avall|esquerra|dreta|selecciona] utilitza el menú"
#~ msgid "Press menu select or pause to continue."
#~ msgstr "Premeu «menu select» o «pause» per continuar."
#~ msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
#~ msgstr "Escriu «menu select» o «pause» per continuar."
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Salta al punt temporal"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Obre el registre de fallades..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "No enviïs"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "El VLC ha fallat anteriorment"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Voleu enviar els detalls de la fallada a l'equip de desenvolupament del "
#~ "VLC?\n"
#~ "\n"
#~ "Si voleu, podeu introduir un breu comentari sobre el qual estàveu fent "
#~ "abans que el VLC fallés i afegir-hi més informació útil: un enllaç on "
#~ "baixar un fitxer de mostra, un URL d'un flux de xarxa..."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr ""
#~ "Accepto que es puguin posar en contacte amb mi per respondre a aquest "
#~ "informe d'errors."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Només s'enviarà el vostre correu electrònic per defecte, no s'inclourà "
#~ "cap altra informació."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "No ho tornis a demanar"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "No s'ha trobat el registre de fallades"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "No s'han pogut trobar indicis de fallades anteriors."
#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
#~ msgstr "Posa en pausa l'iTunes mentre el VLC està en reproducció"
#~ msgid ""
#~ "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
#~ "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
#~ msgstr ""
#~ "Posa en pausa l'iTunes mentre el VLC comença la reproducció. Si es troba "
#~ "seleccionat, la reproducció d'iTunes es reprendrà novament quan la "
#~ "reproducció del VLC acabi."
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "Obre la carpeta BDMV"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Política de baixada de la portada de l'àlbum"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Mòdul de sortida"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Equalitzador gràfic"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Obtén informació dels elements multimèdia automàticament"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "Obtén més extensions de "
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Sota el vídeo"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "A&juda..."
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Sincronitza amb la pista d'àudio"
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ msgstr ""
#~ "Aquesta opció ometrà/duplicarà els fotogrames de vídeo per sincronitzar "
#~ "la pista de vídeo amb la pista d'àudio."
#~ msgid ""
#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
#~ "encoding rate."
#~ msgstr ""
#~ "El transcodificador ometrà fotogrames si la CPU no pot conservar la taxa "
#~ "de codificació."
#~ msgid "Value of the audio channels levels"
#~ msgstr "Valor dels nivells dels canals d'àudio"
#~ msgid ""
#~ "Value of the audio level of each channels between 0 and 1. Each level "
#~ "should be separated with ':'."
#~ msgstr ""
#~ "Valor del nivell d'àudio de cada canal entre 0 i 1. Cada nivell ha "
#~ "d'estar separat per «:». "
#~ msgid "Alarm"
#~ msgstr "Alarma"
#~ msgid "Signals a silence and displays and alert (0=no alarm, 1=alarm)."
#~ msgstr "Indica un silenci i mostra l'alerta (0=sense alarma, 1=alarma)."
#~ msgid "Spatial luma strength (default 4)"
#~ msgstr "Força de la luminància espacial (per defecte, 4)"
#~ msgid "Spatial chroma strength (default 3)"
#~ msgstr "Força de la crominància espacial (per defecte, 3)"
#~ msgid "Temporal luma strength (default 6)"
#~ msgstr "Força de la luminància temporal (per defecte, 6)"
#~ msgid "Temporal chroma strength (default 4.5)"
#~ msgstr "Força de la crominància temporal (per defecte, 4,5)"
#~ msgid ""
#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
#~ msgstr ""
#~ "Text de la marquesina que s'ha de mostrar. (Cadenes de format "
#~ "disponibles: Relacionades amb el temps: %Y = any, %m = mes, %d = dia, %H "
#~ "= hora, %M = minut, %S = segon, ... Relacionades amb les metadades: $a = "
#~ "artista, $b = àlbum, $c = copyright, $d = descripció, $e = codificat per, "
#~ "$g = gènere, $l = idioma, $n = pista número, $p = s'està reproduint, $r = "
#~ "puntuació, $s = idioma dels subtítols, $t = títol, $u = url, $A = data, "
#~ "$B = taxa de bits de l'àudio (en kb/s), $C = capítol, $D = durada, $F = "
#~ "nom complet amb camí, $I = títol, $L = temps de sobra, $N = nom, $O = "
#~ "idioma de l'àudio, $P = posició (en %), $R = velocitat, $S = velocitat de "
#~ "mostreig de l'àudio (en kHz), $T = temps, $U = editor, $V = volum, $_ = "
#~ "nova línia)"
#~ msgid "iOS OpenGL ES video output (requires UIView)"
#~ msgstr "Sortida de vídeo OpenGL ES de l'iOS (requereix UIview)"
#~ msgid "Mac OS X OpenGL video output (requires drawable-nsobject)"
#~ msgstr ""
#~ "Sortida de vídeo OpenGL de Mac OS X (requereix un nsobject dibuixable)"
#~ msgid "OpenGL acceleration is not supported on your Mac"
#~ msgstr "El vostre Mac no admet l'acceleració OpenGL"
#~ msgid ""
#~ "Your Mac lacks Quartz Extreme acceleration, which is required for video "
#~ "output. It will still work, but much slower and with possibly unexpected "
#~ "results."
#~ msgstr ""
#~ "Al vostre Mac li manca l'acceleració Quartz Extreme necessària per a la "
#~ "sortida de vídeo. Funciona de totes maneres però molt més lent i amb "
#~ "possibles resultats inesperats."
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Utilitza un fitxer de sub&títol"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Política de baixada de la portada de l'àlbum:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Configura la biblioteca multimèdia"
#~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
......@@ -34171,6 +33764,411 @@ msgstr "Sortida de flux"
#~ "(c) 1996-2004 - L'equip de VideoLAN\n"
#~ "\n"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Trieu la sortida d'àudio preferida i configureu-la aquí."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr ""
#~ "Aquests mòduls presten funcions de xarxa a les altres parts del VLC."
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ msgstr ""
#~ "Aquests són els paràmetres generals per als mòduls de codificació de "
#~ "vídeo/àudio/subtítol."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "Aquí es poden configurar els proveïdors de diàleg."
#~ msgid ""
#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
#~ "example by setting the subtitle type or file name."
#~ msgstr ""
#~ "En aquesta secció podeu forçar el comportament del desmultiplexor de "
#~ "subtítols, per exemple definint el tipus de subtítol o el nom del fitxer."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "No hi ha un descodificador adient"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "El VLC no admet aquest format de vídeo o àudio «%4.4s». Malauradament no "
#~ "és possible solucionar-ho."
#~ msgid ""
#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
#~ msgstr ""
#~ "Camí addicional perquè el VLC pugui cercar els seus mòduls. Podeu afegir "
#~ "diferents camins mitjançant la concatenació amb «PATH_SEP» per separar-"
#~ "los."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Política de la portada de l'àlbum"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Trieu com baixar la portada de l'àlbum."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Només la descàrrega manual"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Quan la pista comença a reproduir-se"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Quan s'afegeix la pista"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Carrega la biblioteca multimèdia"
#~ msgid ""
#~ "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
#~ msgstr ""
#~ "Habilita aquesta opció perquè la biblioteca multimèdia basada en SQL es "
#~ "carregui quan s'iniciï el VLC"
#~ msgid "main program"
#~ msgstr "programa principal"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "Accés FFmpeg"
#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
#~ msgstr ""
#~ "La biblioteca de descodificació de l'AACS del vostre sistema no funciona. "
#~ "Potser falten claus."
#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
#~ msgstr "L'VLC no ha pogut obrir el fitxer «%s»."
#~ msgid "TCP address to use"
#~ msgstr "Adreça TCP que s'ha d'utilitzar"
#~ msgid ""
#~ "TCP address to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
#~ "(default localhost). In the case of bargraph incrustation, use localhost."
#~ msgstr ""
#~ "Adreça TCP que s'ha d'utilitzar per comunicar-se amb la part del vídeo de "
#~ "la gràfica de barres (màquina local per defecte). En cas que la gràfica "
#~ "de barres estigui incrustada, utilitzeu la màquina local."
#~ msgid "TCP port to use"
#~ msgstr "Port TCP que s'ha d'utilitzar"
#~ msgid ""
#~ "TCP port to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
#~ "(default 12345). Use the same port as the one used in the rc interface."
#~ msgstr ""
#~ "Adreça TCP que s'ha d'utilitzar per comunicar-se amb la part del vídeo de "
#~ "la gràfica de barres (12345 per defecte). En cas que la gràfica de barres "
#~ "estigui incrustada, utilitzeu la màquina local."
#~ msgid "Force connection reset regularly"
#~ msgstr "Fes que la connexió es reinicii regularment"
#~ msgid ""
#~ "Defines if the TCP connection should be reset. This is to be used when "
#~ "using with audiobargraph_v (default 1)."
#~ msgstr ""
#~ "Determina si la connexió TCP s'ha de reiniciar. S'ha d'utilitzar amb "
#~ "audiobargraph_v (per defecte 1)."
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Filtre d'àudio per a la conversió d'estèreo a mono"
#~ msgid "Discard cropping information"
#~ msgstr "Descarta la informació d'escapçament"
#~ msgid "Discard internal cropping parameters (e.g. from H.264 SPS)."
#~ msgstr ""
#~ "Descarta els paràmetres interns d'escapçament (p.ex. des de H.264 SPS)."
#~ msgid "Video Acceleration (VA) API"
#~ msgstr "Acceleració de vídeo (VA) API"
#~ msgid "Video Decode and Presentation API for Unix (VDPAU)"
#~ msgstr "Descodificador de vídeo i API de presentació per a UNIX (VDPAU)"
#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
#~ msgstr ""
#~ "Si la taxa de bits és 0, feu servir aquest valor per a una qualitat "
#~ "constant"
#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
#~ msgstr "Un valor més gran que 0 habilita el mode de taxa de bits constant"
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Habilita la codificació sense pèrdues"
#~ msgid ""
#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
#~ "perfect reproduction of the original"
#~ msgstr ""
#~ "La codificació sense pèrdues ignora els paràmetres de qualitat i taxa de "
#~ "bits, així s'aconsegueix una reproducció perfecta de l'original."
#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
#~ msgstr "Fase lineal rectangular"
#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
#~ msgstr "Fase lineal diagonal"
#~ msgid "Distance between 'P' frames"
#~ msgstr "Distància entre fotogrames «P»"
#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
#~ msgstr "Nombre de fotogrames «P» per GOP"
#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Amplada dels blocs de compensació de moviment"
#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Alçada dels blocs de compensació de moviment"
#~ msgid "Block overlap (%)"
#~ msgstr "Superposició dels blocs (%)"
#~ msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
#~ msgstr ""
#~ "Percentatge de cada bloc de moviment que els seus veïns superposaran."
#~ msgid "xblen"
#~ msgstr "xblen"
#~ msgid "Total horizontal block length including overlaps"
#~ msgstr ""
#~ "Longitud total de blocs horitzontals amb les superposicions incloses"
#~ msgid "yblen"
#~ msgstr "yblen"
#~ msgid "Total vertical block length including overlaps"
#~ msgstr "Longitud total de blocs verticals amb les superposicions incloses"
#~ msgid "Motion vector precision"
#~ msgstr "Precisió del vector de moviment"
#~ msgid "Motion vector precision in pels."
#~ msgstr "Precisió del vector de moviment en píxels."
#~ msgid "Simple ME search area x:y"
#~ msgstr "Àrea de cerca Simple ME x:y"
#~ msgid ""
#~ "(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching "
#~ "motion vector search with search range of +/-x, +/-y"
#~ msgstr ""
#~ "(No recomanat) Realitza una cerca simple de vectors de moviment amb una "
#~ "coincidència de blocs no jeràrquics amb un interval de cerca de +/-x, +/-y"
#~ msgid "Enable spatial partitioning"
#~ msgstr "Habilita la partició espacial"
#~ msgid "cycles per degree"
#~ msgstr "cicles per grau"
#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
#~ msgstr ""
#~ "Codificador de vídeo Dirac que fa servir la biblioteca dirac-research"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Descodificador de vídeo amb openmash"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr ""
#~ "| menu . . [on|off|amunt|avall|esquerra|dreta|selecciona] utilitza el menú"
#~ msgid "Press menu select or pause to continue."
#~ msgstr "Premeu «menu select» o «pause» per continuar."
#~ msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
#~ msgstr "Escriu «menu select» o «pause» per continuar."
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Salta al punt temporal"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Obre el registre de fallades..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "No enviïs"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "El VLC ha fallat anteriorment"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Voleu enviar els detalls de la fallada a l'equip de desenvolupament del "
#~ "VLC?\n"
#~ "\n"
#~ "Si voleu, podeu introduir un breu comentari sobre el qual estàveu fent "
#~ "abans que el VLC fallés i afegir-hi més informació útil: un enllaç on "
#~ "baixar un fitxer de mostra, un URL d'un flux de xarxa..."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr ""
#~ "Accepto que es puguin posar en contacte amb mi per respondre a aquest "
#~ "informe d'errors."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Només s'enviarà el vostre correu electrònic per defecte, no s'inclourà "
#~ "cap altra informació."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "No ho tornis a demanar"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "No s'ha trobat el registre de fallades"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "No s'han pogut trobar indicis de fallades anteriors."
#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
#~ msgstr "Posa en pausa l'iTunes mentre el VLC està en reproducció"
#~ msgid ""
#~ "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
#~ "playback will be resumed again if VLC playback is finished."