Commit 05a68c5f authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Scots Gaelic translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent a84cc810
......@@ -13,13 +13,13 @@ ${LangFileString} Name_SectionGroupOther "Eile"
${LangFileString} Name_Section07 "Clàran-taice co-theacsail"
${LangFileString} Name_Section08 "Sguab às na roghainnean is an tasgadan"
${LangFileString} Desc_Section01 "Cluicheadair nam meadhanan e fhèin."
${LangFileString} Desc_Section02a "Cuir ìomhaigheagan ris a' chlàr-taice tòiseachaidh airson grad-inntrigeadh"
${LangFileString} Desc_Section02a "Cuir ìomhaigheagan ris a\' chlàr-taice tòiseachaidh airson grad-inntrigeadh"
${LangFileString} Desc_Section02b "Cuir ìomhaigheagan air an deasg airson grad-inntrigeadh"
${LangFileString} Desc_Section03 "Plugan VLC airson Mozilla is Firefox"
${LangFileString} Desc_Section04 "Am plugan ActiveX"
${LangFileString} Desc_Section05 "Clàradh airson cluich DVDan is CDan"
${LangFileString} Desc_Section06 "Suidhichidh seo cluicheadair mheadhanan VLC mar an aplacaid bhunaiteach airson a leithid ud a dh'fhaidhle."
${LangFileString} Desc_Section07 "Cuir buill cho-theacsail ris a' chlàr-taice (\"Cluich le VLC\" agus \"Cuir ri liosta-chluiche VLC\")"
${LangFileString} Desc_Section06 "Suidhichidh seo cluicheadair mheadhanan VLC mar an aplacaid bhunaiteach airson a leithid ud a dh\'fhaidhle."
${LangFileString} Desc_Section07 "Cuir buill cho-theacsail ris a\' chlàr-taice (\"Cluich le VLC\" agus \"Cuir ri liosta-chluiche VLC\")"
${LangFileString} Desc_Section08 "Sguabaidh seo às roghainnean is faidhlichean san tasgadan aig VLC a tha air fhàgail o stàlaidhean roimhe"
${LangFileString} Name_Section91 "Dì-stàlaich"
${LangFileString} Name_Section92 "Sguab ås na roghainnean is an tasgadan"
......@@ -40,18 +40,18 @@ ${LangFileString} Action_OnArrivalVideoFiles "Cluich faidhlichean video"
${LangFileString} Action_OnArrivalMusicFiles "Cluich faidhlichean fuaime"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVDAudio "Cluich DVD fuaime"
${LangFileString} License_NextText "Tha thu eòlach air do chòraichean a-nis. Briog air \"Air adhart\" airson leantainn air adhart."
${LangFileString} Detail_CheckProcesses "A' sgrùdadh an adhartais..."
${LangFileString} MessageBox_VLCRunning "Tha coltas gu bheil VLC a' dol agus thèid a dhùnadh an-dràsta."
${LangFileString} MessageBox_VLCUnableToClose "Cha b' urrainn dhan stàlaichear VLC a dhùnadh, feuch is dùin e thu fhèin."
${LangFileString} Detail_CheckProcesses "A\' sgrùdadh an adhartais..."
${LangFileString} MessageBox_VLCRunning "Tha coltas gu bheil VLC a\' dol agus thèid a dhùnadh an-dràsta."
${LangFileString} MessageBox_VLCUnableToClose "Cha b\' urrainn dhan stàlaichear VLC a dhùnadh, feuch is dùin e thu fhèin."
${LangFileString} MessageBox_InstallAborted "Sguireadh dhen stàladh!"
${LangFileString} Reinstall_Headline "Air a stàladh mu thràth"
${LangFileString} Reinstall_HeadlineInstall "Cuir romhad mar a stàlaichear VLC dhut."
${LangFileString} Reinstall_HeadlineMaintenance "Tagh an obair-ghlèidhidh a tha ri dhèanamh."
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "Tha tionndadh nas sine de VLC stàlaichte air an t-siostam agad. Tagh an gnìomh a bu toigh leat dèanamh is briog air \"Air adhart\" gus leantainn air adhart."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "Tha tionndadh nas ùire de VLC stàlaichte mu thràth! Cha mholamaid dhut tionndadh nas sine a chur 'na àite. Tagh an gnìomh a bu toigh leat dèanamh is briog air \"Air adhart\" gus leantainn air adhart."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "Tha tionndadh nas ùire de VLC stàlaichte mu thràth! Cha mholamaid dhut tionndadh nas sine a chur \'na àite. Tagh an gnìomh a bu toigh leat dèanamh is briog air \"Air adhart\" gus leantainn air adhart."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "Tha VLC ${VERSION} air a stàladh mu thràth. Tagh an gnìomh a bu toigh leat dèanamh is briog air \"Air adhart\" gus leantainn air adhart."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "Àrdaich VLC, a' cleachdadh nan seann-roghainnean (mholamaid seo)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "Ìslich VLC a' cleachdadh nan seann-roghainnean (mholamaid seo)"
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "Àrdaich VLC, a\' cleachdadh nan seann-roghainnean (mholamaid seo)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "Ìslich VLC a\' cleachdadh nan seann-roghainnean (mholamaid seo)"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Cuir ris/Thoir air falbh/Ath-stàlaich co-phàirtean"
${LangFileString} Reinstall_OptionAdvanced "Atharraich na roghainnean (adhartach)"
${LangFileString} Reinstall_OptionUninstall "Dì-stàlaich VLC"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment