vi.po 1020 KB
Newer Older
1
# Vietnamese translation
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
2
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
3
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
#
5
# Translators:
6 7 8
# Anh Phan <vietnamesel10n@gmail.com>, 2009-2010,2013-2014
# Sortale <sortale.zerok@gmail.com>, 2014
# Pham Kieu Thanh <thanhpk@live.com>, 2013
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
13
"POT-Creation-Date: 2018-02-26 18:24+0100\n"
14 15
"PO-Revision-Date: 2014-06-27 23:01+0000\n"
"Last-Translator: Sortale <sortale.zerok@gmail.com>\n"
16 17
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/vi/)\n"
18
"Language: vi\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
23

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
24
#: include/vlc_common.h:1040
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
25 26 27 28 29 30
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
31 32 33 34 35 36
"Chương trình này được phát hành dưới dạng phần mềm miễn phí mã nguồn mở.\n"
"Chương trình tuân theo các điều khoản của hiệp hội Mã Nguồn Mở GNU;\n"
"vui lòng xem thông tin về Bản Quyền để biết thêm chi tiết.\n"
"Được thiết kế bởi nhóm VideoLAN; xem tập tin Tác Giả để biết thêm chi tiết.\n"
"Hiện tại VLC đã phát hành phiên bản dành riêng cho Android, phiên bản này có "
"thể được tải về từ trang chủ.\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
37

38
#: include/vlc_config_cat.h:33
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
39
msgid "VLC preferences"
40
msgstr "Tùy biến"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
41

42
#: include/vlc_config_cat.h:35
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
43
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
44
msgstr "Chọn\"Tùy chọn nâng cao\" để có thêm các lựa chọn khác."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
45

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
46
#: include/vlc_config_cat.h:38
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
47
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
48
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:223
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
49
#: modules/gui/qt/menus.cpp:1093
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
50 51 52
msgid "Interface"
msgstr "Giao diện"

53
#: include/vlc_config_cat.h:39
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
54 55 56
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Thiết lập giao diện"

57
#: include/vlc_config_cat.h:41
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
58 59 60
msgid "Main interfaces settings"
msgstr "Thiết lập giao diện chính"

61
#: include/vlc_config_cat.h:43
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
62 63 64
msgid "Main interfaces"
msgstr "Giao diện chính"

65
#: include/vlc_config_cat.h:44
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
66 67 68
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Các thiết lập cho giao diện chính"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
69
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
70 71 72
msgid "Control interfaces"
msgstr "Giao diện điều khiển"

73
#: include/vlc_config_cat.h:47
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
74 75 76
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Thiết lập giao diện điều khiển"

77
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
78
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:237
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
79 80 81
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Thiết lập phím tắt"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
82
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3115 src/libvlc-module.c:1492
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
83
#: modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
84
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
85
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
86
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:96
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
87
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:229
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
88
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:572
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
89
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:225
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
90
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
91
#: modules/stream_out/es.c:94 modules/stream_out/transcode/transcode.c:182
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
92
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
93
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:721 modules/gui/qt/ui/profiles.h:752
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
94 95 96
msgid "Audio"
msgstr "Audio"

97
#: include/vlc_config_cat.h:54
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
98
msgid "Audio settings"
99
msgstr "Thiết lập Audio"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
100

101
#: include/vlc_config_cat.h:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
102 103 104
msgid "General audio settings"
msgstr "Thiết lập chung cho Audio"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
105 106
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:81
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:750 modules/gui/qt/ui/profiles.h:760
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
107 108 109
msgid "Filters"
msgstr "Bộ lọc"

110
#: include/vlc_config_cat.h:59
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
111
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
112
msgstr "Bộ lọc Audio dùng để xử lý việc phân luồng Audio."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
113

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
114 115 116 117
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/libvlc-module.c:166
msgid "Audio resampler"
msgstr "Audio resampler"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
118
#: include/vlc_config_cat.h:63 src/audio_output/output.c:260
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
119
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:424 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:425
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
120 121 122
msgid "Visualizations"
msgstr "Hiệu ứng"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
123
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/output.c:321
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
124
#: src/libvlc-module.c:206
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
125 126 127
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Hiệu ứng Audio"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
128
#: include/vlc_config_cat.h:66 include/vlc_config_cat.h:78
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
129 130 131
msgid "Output modules"
msgstr "Phương thức xuất dữ liệu"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
132
#: include/vlc_config_cat.h:67
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
133
msgid "General settings for audio output modules."
134
msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
135

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
136
#: include/vlc_config_cat.h:69 src/libvlc-module.c:2027
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
137
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:196
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
138
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:211
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
139 140 141
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Tổng quan"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
142
#: include/vlc_config_cat.h:70
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
143
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
144
msgstr "Tổng hợp thiết lập audio và module."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
145

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
146
#: include/vlc_config_cat.h:73 src/input/es_out.c:3159 src/libvlc-module.c:142
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
147
#: src/libvlc-module.c:1551 modules/access/imem.c:64
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
148
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:160
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
149
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:427 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:82
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
150
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:91
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
151 152
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:231
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:374
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
153
#: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:573
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
154
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
155
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
156
#: modules/stream_out/es.c:102 modules/stream_out/transcode/transcode.c:153
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
157
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
158
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:722 modules/gui/qt/ui/profiles.h:726
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
159
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:326
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
160 161 162
msgid "Video"
msgstr "Video"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
163
#: include/vlc_config_cat.h:74
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
164 165 166
msgid "Video settings"
msgstr "Thiết lập Video"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
167
#: include/vlc_config_cat.h:76
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
168 169 170
msgid "General video settings"
msgstr "Thiết lập chung cho Video"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
171
#: include/vlc_config_cat.h:79
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
172 173 174
#, fuzzy
msgid "General settings for video output modules."
msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
175

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
176
#: include/vlc_config_cat.h:82
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
177
msgid "Video filters are used to process the video stream."
178
msgstr "Bộ lọc Video dùng để xử lý việc phân luồng Video."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
179

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
180
#: include/vlc_config_cat.h:84
181
msgid "Subtitles / OSD"
182
msgstr "Phụ đề / Hiển thị màn hình"
183

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
184
#: include/vlc_config_cat.h:85
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
185 186 187 188 189 190
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
"Thiết lập cho phần Hiển Thị Trên Màn Hình, phụ đề và \"độ trễ phụ đề hình ảnh"
"\""

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
#: include/vlc_config_cat.h:88
#, fuzzy
msgid "Splitters"
msgstr "Cắt ghép"

#: include/vlc_config_cat.h:89
msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
msgstr ""

#: include/vlc_config_cat.h:97
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
201
msgid "Input / Codecs"
202
msgstr "Dữ liệu đầu vào/Codec"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
203

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
204
#: include/vlc_config_cat.h:98
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
205
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
206
msgstr "Thiết lập cho dữ liệu đầu ra, ghép tín hiệu, giải và mã hóa dữ liệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
207

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
208
#: include/vlc_config_cat.h:101
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
209 210 211
msgid "Access modules"
msgstr "Phương thức truy cập"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
212
#: include/vlc_config_cat.h:103
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
213 214 215 216
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
217 218 219
"Các thiết lập liên quan đến những phương thức truy cập dữ liệu khác nhau. "
"Đây là phần thiết lập chung nếu như bạn muốn loại bỏ HTTP proxy hoặc các "
"thiết lập về bộ nhớ đệm."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
220

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
221
#: include/vlc_config_cat.h:107
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
222 223 224
msgid "Stream filters"
msgstr "Bộ lọc luồng"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
225
#: include/vlc_config_cat.h:109
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
226 227 228 229
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
230 231
"Bộ lọc luồng là phần module cho phép thực hiện các tác động nâng cao lên dữ "
"liệu đầu vào. Cẩn thận khi thao tác..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
232

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
233
#: include/vlc_config_cat.h:112
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
234
msgid "Demuxers"
235
msgstr "Tách tín hiệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
236

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
237
#: include/vlc_config_cat.h:113
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
238
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
239 240 241
msgstr ""
"Tách tín hiệu dùng để tách audio (phần tiếng) và video (phần hình) thành các "
"luồng riêng lẻ."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
242

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
243
#: include/vlc_config_cat.h:115
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
244
msgid "Video codecs"
245
msgstr "Video codecs"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
246

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
247
#: include/vlc_config_cat.h:116
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
248
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
249
msgstr "Thiết lập dành cho video, hình ảnh hoặc nén và giải mã audio+video."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
250

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
251
#: include/vlc_config_cat.h:118
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
252
msgid "Audio codecs"
253
msgstr "Audio codecs"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
254

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
255
#: include/vlc_config_cat.h:119
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
256
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
257
msgstr "Thiết lập dành riêng cho audio đối với giải mã và nén mã."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
258

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
259
#: include/vlc_config_cat.h:121
260
msgid "Subtitle codecs"
261
msgstr "Codec của phụ đề"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
262

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
263
#: include/vlc_config_cat.h:122
264
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
265
msgstr "Thiết lập dành cho phụ đề, teletext và giải mã cùng mã hóa CC ."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
266

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
267
#: include/vlc_config_cat.h:124
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
268
msgid "General input settings. Use with care..."
269
msgstr "Thiết lập việc xuất dữ liệu. Thao tác cẩn trọng..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
270

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
271
#: include/vlc_config_cat.h:127 src/libvlc-module.c:1962
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
272
#: modules/access/avio.h:50
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
273
msgid "Stream output"
274
msgstr "Luồng dữ liệu đầu vào"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
275

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
276
#: include/vlc_config_cat.h:129
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
277 278 279 280 281 282 283 284 285
msgid ""
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
286 287 288 289 290 291 292
"Thiết lập cho việc xuất dữ liệu của luồng tín hiệu được sử dụng khi luồng "
"tín hiệu nằm ở phía máy chủ hoặc khi tiến hành lưu các luồng dữ liệu đầu "
"vào.\n"
"Các luồng sẽ được trộn lẫn vào nhau và sau đó được gửi đi bằng module \"truy "
"cập dữ liệu đầu ra\", module này vừa có thể lưu luồng dữ liệu được nói đến "
"thành một tập tin tạm thời, vừa có khả năng phân luồng cho chính luồng dữ "
"liệu đó (sử dụng các giao thức UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
293 294 295
"Các phương thức phân luồng Sout cho phép điều khiển tiến trình phân luồng "
"(chuyển mã, nhân bản...)."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
296
#: include/vlc_config_cat.h:137
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
297
msgid "General stream output settings"
298
msgstr "Thiết lập chung cho phần xuất dữ liệu từ luồng dữ liệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
299

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
300
#: include/vlc_config_cat.h:139
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
301
msgid "Muxers"
302
msgstr "Trộn tín hiệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
303

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
304
#: include/vlc_config_cat.h:141
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
305 306 307 308 309 310
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
311 312 313 314 315
"Dồn tín hiệu có thể được sử dụng để tạo ra các định dạng đơn giản của dữ "
"liệu nhằm đưa vào các luồng dữ liệu cơ bản (video, audio,...).\n"
"Thiết lập này cho phép bạn bắt chương trình luôn luôn thể hiện việc dồn tín "
"hiệu riêng biệt. Bạn không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể chỉnh các thông số mặc định sẵn có đối với việc dồn tín hiệu."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
316

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
317
#: include/vlc_config_cat.h:147
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
318
msgid "Access output"
319
msgstr "Truy cập dữ liệu đầu ra"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
320

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
321
#: include/vlc_config_cat.h:149
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
322 323 324 325 326 327
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
328 329 330 331
"Module truy cập dữ liệu đầu ra kiểm soát việc gửi đi các luồng dữ liệu được "
"dồn vào nhau. Thiết lập này sẽ cho phép bạn luôn buộc chương trình phải có "
"một cơ chế truy cập dữ liệu đầu ra bắt buộc. Bạn không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể chỉnh các thông số mặc định cho việc truy cập dữ liệu đầu ra."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
332

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
333
#: include/vlc_config_cat.h:154
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
334
msgid "Packetizers"
335
msgstr "Đóng gói dữ liệu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
336

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
337
#: include/vlc_config_cat.h:156
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
338 339 340 341 342 343
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
344 345 346 347 348
"Đóng gói dữ liệu được sử dụng dưới vai trò \"tiền xử lý\" các luồng thông "
"tin trước khi trộn tín hiệu vào luồng. Thiết lập này cho phép bạn bắt buộc "
"sử dụng việc đóng gói dữ liệu. Bạn không nên chọn phần này.\n"
"Bạn cũng có thể chỉnh sửa các thông số mặc định cho từng dữ liệu được đóng "
"gói."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
349

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
350
#: include/vlc_config_cat.h:162
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
351 352 353
msgid "Sout stream"
msgstr "Luồng Sout"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
354
#: include/vlc_config_cat.h:163
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
355 356 357 358 359 360
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Luồng Sout là phương thức cho bạn có thể xây dựng các chuỗi xử lý sout. Hãy "
361 362
"đọc thêm tài liều về Cách Phân Luồng để biết thêm chi tiết. Bạn có thể chỉnh "
"sửa các tùy chọn mặc định với từng module luồng dạng sout tại đây."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
363

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
364
#: include/vlc_config_cat.h:168
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
365 366 367
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
368
#: include/vlc_config_cat.h:169
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
369
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
370
msgstr "Bản hoàn thiện cho Video Theo Yêu Cầu"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
371

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
372
#: include/vlc_config_cat.h:173 src/libvlc-module.c:2070
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
373
#: src/playlist/engine.c:233 modules/demux/playlist/playlist.c:64
374
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/demux/playlist/wpl.c:99
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
375 376
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:294
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:856
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
377
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:109
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
378
#: modules/gui/qt/components/playlist/playlist.cpp:165
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
379
#: modules/gui/qt/components/playlist/selector.cpp:227
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
380
#: modules/gui/qt/dialogs/playlist.cpp:39 modules/gui/qt/menus.cpp:1120
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
381 382 383
msgid "Playlist"
msgstr "Danh sách"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
384
#: include/vlc_config_cat.h:174
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
385 386 387 388
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
389 390 391
"Thiết lập này liên quan đến các điều khiển với Danh Sách video/audio (vd như "
"chế độ bật/phát lại danh sách) và các module thêm các tập tin mới vào Danh "
"Sách một cách tự động (thông qua module \"service discovery\")."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
392

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
393
#: include/vlc_config_cat.h:178
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
394
msgid "General playlist behaviour"
395
msgstr "Thao tác chung đối với Danh Sách"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
396

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
397
#: include/vlc_config_cat.h:179
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
398
msgid "Services discovery"
399
msgstr "Khám Phá các dịch vụ khác"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
400

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
401
#: include/vlc_config_cat.h:180
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
402 403 404 405
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
406 407
"Module \"Khám Phá Các Dịch Vụ Khác\" là thao tác thuận lợi cho việc thêm các "
"đối tượng vào Danh Sách."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
408

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
409
#: include/vlc_config_cat.h:184 src/libvlc-module.c:1862
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
410 411
#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:93
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1308
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
412 413 414
msgid "Advanced"
msgstr "Nâng cao"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
415
#: include/vlc_config_cat.h:185
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
416
msgid "Advanced settings. Use with care..."
417
msgstr "Thiết lập nâng cao. Cẩn thận khi thao tác..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
418

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
419
#: include/vlc_config_cat.h:187
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
420 421 422
msgid "Advanced settings"
msgstr "Thiết lập nâng cao"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
423
#: include/vlc_intf_strings.h:46
424
msgid "&Open File..."
425
msgstr "&Mở Tập Tin..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
426

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
427
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
428
msgid "&Advanced Open..."
429
msgstr "&Mở tập tin nâng cao..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
430

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
431 432
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
433
msgstr "Mở t&hư mục..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
434 435 436

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
437
msgstr "Mở &Thư mục..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
438

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
439
#: include/vlc_intf_strings.h:50
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
440
msgid "Select one or more files to open"
441
msgstr "Chọn một hay nhiều tập tin để mở"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
442

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
443 444 445 446 447 448
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Chọn thư mục"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
449
msgstr "Chọn thư mục"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
450 451

#: include/vlc_intf_strings.h:55
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
452
msgid "Media &Information"
453
msgstr "Thông &tin về tập tin"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
454

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
455
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
456
msgid "&Codec Information"
457
msgstr "&Thông tin codec"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
458

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
459
#: include/vlc_intf_strings.h:57
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
460
msgid "&Messages"
461
msgstr "&Thông điệp"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
462

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
463
#: include/vlc_intf_strings.h:58
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
464
msgid "Jump to Specific &Time"
465
msgstr "Chọn lựa thời gian p&hát"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
466

467
#: include/vlc_intf_strings.h:59
468
msgid "Custom &Bookmarks"
469
msgstr "Đánh dấu tự c&họn"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
470

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
471
#: include/vlc_intf_strings.h:60
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
472
msgid "&VLM Configuration"
473
msgstr "&Chỉnh sửa VLM"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
474

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
475
#: include/vlc_intf_strings.h:62
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
476
msgid "&About"
477
msgstr "&Thông tin về VLC"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
478

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
479 480 481
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/oldrc.c:71
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:64
#: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:394
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
482 483 484 485
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:385 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:497
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:504 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1339
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1340 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:1341
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:228
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
486 487
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:107
#: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:539 modules/gui/qt/ui/open.h:261
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
488
msgid "Play"
489
msgstr "Bật"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
490

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
491 492
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
493
msgstr "Loại bỏ những đối tượng đã chọn"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
494

495
#: include/vlc_intf_strings.h:67
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
496 497 498
msgid "Information..."
msgstr "Thông tin..."

499
#: include/vlc_intf_strings.h:68
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
500
msgid "Create Directory..."
501
msgstr "Tạo thư mục..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
502

503
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
504
msgid "Create Folder..."
505
msgstr "Tạo thư mục..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
506

507
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
508
msgid "Rename Directory..."
509
msgstr "Đổi tên ổ đĩa..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
510 511 512

#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Rename Folder..."
513
msgstr "Đổi tên thư mục..."
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
514 515

#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
516
msgid "Show Containing Directory..."
517
msgstr "Hiển thị thư mục chứa..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
518

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
519
#: include/vlc_intf_strings.h:73
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
520
msgid "Show Containing Folder..."
521
msgstr "Hiển thị thư mục chứa..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
522

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
523
#: include/vlc_intf_strings.h:74
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
524
msgid "Stream..."
525
msgstr "Luồng dữ liệu..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
526

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
527
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
528 529 530
msgid "Save..."
msgstr "Lưu..."

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
531
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:447
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
532
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
533
msgid "Repeat All"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
534 535
msgstr "Lặp lại tất cả"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
536
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:467
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
537
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:398
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
538
msgid "Repeat One"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
539 540
msgstr "Lặp lại một lần"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
541
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1429
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
542
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:397
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
543 544
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:111
#: modules/gui/qt/components/controller.hpp:124
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
545 546 547
msgid "Random"
msgstr "Ngẫu nhiên"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
548
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/VLCCoreInteraction.m:425
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
549 550
msgid "Random Off"
msgstr "Tắt chế độ ngẫu nhiên"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
551

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
552
#: include/vlc_intf_strings.h:83
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
553
msgid "Add to Playlist"
554
msgstr "Thêm vào Danh Sách"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
555

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
556
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:235
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
557
msgid "Add File..."
558
msgstr "Thêm tập tin..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
559

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
560
#: include/vlc_intf_strings.h:86
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
561
msgid "Add Directory..."
562
msgstr "Thêm thư mục.."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
563

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
564
#: include/vlc_intf_strings.h:87
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
565
msgid "Add Folder..."
566
msgstr "Thêm thư mục..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
567

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
568
#: include/vlc_intf_strings.h:89
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
569
msgid "Save Playlist to &File..."
570
msgstr "Lưu Danh Sách &và Tập tin..."
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
571

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
572 573
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
#: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
574 575 576
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
577
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
578
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:281
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
579
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1292
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
580 581 582
msgid "Waves"
msgstr "Sóng"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
583
#: include/vlc_intf_strings.h:100
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Chào mừng bạn đến phần trợ giúp của VLC</"
"h2><h3>VLC được chuyển sang Việt Ngữ bởi Vietnamese Translation Software</"
"h3><h3>VLC hiện đã có trên Android - Hãy thử ngay!</h3><h3>VLC đang rất cần "
"sự trợ giúp của các bạn trong công tác Việt Hóa chương trình</h3><p>Hiện tại "
"phiên bản dịch của VLC rất cần sự đóng góp về mặt dịch thuật, mong các bạn "
"nào có thiện nguyện, hãy tham gia vào công tác chuyển ngữ cho VLC.</"
"p><p>Phiên bản dịch thuật dành cho VLC hiện đã được đưa lên trang Transifex."
"com theo dạng Clouding Translation. Bạn có thể dễ dàng đóng góp bản dịch/góp "
"ý/hoàn thiện/bổ sung thêm phần dịch thuật nhằm giúp VLC trở nên gần gũi với "
"người dùng Việt Nam hơn</p><p>Bạn không cần phải có kiến thức về lập trình, "
"chỉ cần bạn có niềm đam mê với kiến thức về HD cũng như nếu bạn là thành "
"viên của Hdvietnam hay hội Hdvnbits hoặc đến từ box Multimedia của Voz hay "
"là các thần dân trung thành từ TinhTe, hãy giúp VLC trở nên phổ biến hơn với "
"giao diện được Việt Hóa theo phong cách dễ sử dụng và dễ dàng tiếp cận bởi "
"nhiều người Việt hơn nữa.</p><p>Việc Việt Hóa chương trình hiện đã được đơn "
"giản hóa theo cách trực diện với phong cách Cloud Computing - phong cách "
"\"đám mây\" hiện đang là xu hướng chung trong lĩnh vực hợp tác về dịch thuật "
"cho các phần mềm. Chỉ cần bạn truy cập vào <a href=\"https://www.transifex."
"com/projects/p/vlc-trans/language/vi/\">đường dẫn này</a> sau khi đã đăng ký "
"làm thành viên của website transifex, và nhấn vào nút \"Join Team\" và chờ "
"trong vòng 24h là bạn đã có thể tham gia vào việc Việt Hóa chương trình VLC."
"</p><p>Nếu bạn còn phân vân về việc các thuật ngữ được sử dụng trong VLC sẽ "
"gây khó khăn cho bạn thì bạn sẽ không phải lo về vấn đề đó, vì các phần "
"thuật ngữ được sử dụng từ các người dịch khác sẽ hiển thị trong phần "
"Suggestion hoặc Glossary và bạn có thể tự tạo một Glossary - danh sách từ "
"vựng - theo ý bạn ngay chính phần bạn dịch, hỗ trợ bạn dịch tốt hơn và đồng "
"bộ hơn với các dịch giả khác. Ngoài ra, còn có chức năng nhận xét về phần "
"dịch mà bạn có thể đăng khi cảm thấy phần dịch nào chưa phù hợp hoặc cần "
"chỉnh sửa.</p><p>Nếu một phần dịch nào đó đã được dịch bởi một dịch giả "
"khác, bạn vẫn có thể tham gia vào công tác chỉnh sửa để hoàn thiện phần dịch "
"đó hơn nữa. Việc quyết định sử dụng phần dịch từ dịch giả nào sẽ được quyết "
"định thông qua lựa chọn đa số và các quyết định này sẽ được vote trong ngay "
"chính trang transifex, tức trang hỗ trợ dịch cho VLC.</p><p>Nếu bạn là thành "
"viên từ diễn đàn Hdvietnam hay Hdvnbits hoặc Voz, TinhTe và các diễn đàn "
"khác chuyên về HD, Audio, thì mong các bạn dành chút thời gian đóng góp cho "
"dự án VLC trong việc dịch thuật và chuẩn hóa các phiên bản Việt Ngữ thêm nữa."
"</p><h3>Cảnh báo về bảo mật</h3><p>Trong thời gian gần đây, chúng tôi muốn "
"nhắc nhở bạn rằng, hiện đang xuất hiện những xu hướng mang tính đầy quan "
"ngại về phía người dùng, việc bảo mật và bảo toàn thông tin là một điều cực "
"kỳ quan trọng dù cho vị trí hay công việc mà bạn đang thực hiện là ở dạng "
"nào đi chăng nữa, bảo mật thông tin không bao giờ là một vấn đề quá cũ để "
"lưu ý đến</p><p>Với những gì đang diễn ra tại Việt Nam, chính sách bóp nghẹt "
"thông tin liên quan đến kiểm soát chặt chẽ Facebook, tiến tới kiểm soát toàn "
"diện thông tin trên diện rộng, và trên hết, gần đây là sự xuất hiện của "
"trình duyệt Cờ rôm, một bản sao của trình duyệt Chrome từ phía Google, nhưng "
"Cờ Rôm đã tiến hành các động thái do thám bí mật nhằm ăn cắp các thông tin "
"cá nhân từ người dùng.</p><p>Song hành với đó là trình duyệt cốc cốc, vốn "
"mang nặng tính kiểm duyệt thông tin, được xem như một Bách Độ thứ hai tại "
"Việt Nam, thì việc bạn cần cẩn trọng trong việc tiếp cận thông tin là điều "
"hoàn toàn phải được lưu ý ngay từ bây giờ.</p><p>Zing mp3 hay các sản phẩm "
"của Zing về âm nhạc, gần đây chứa các báo cáo về mã độc được cài đặt trong "
"chính tập tin mp3 được tải từ trang này. Đồng thời, khi nghe nhạc và tải "
"nhạc tại NhạcCuảTui, các bạn cũng cần lưu ý không cài đặt bất kỳ gợi ý nào "
"trong chính trình duyệt, nếu không, sẽ dẫn đến hậu quả là mất đi thông tin "
"về chính bạn do vô tình tiếp tay cho các phần mềm gián điệp được cài vào hệ "
"thống.</p><h3>Hướng dẫn người dùng</h3><p>Giao diện chính của VLC hiện đã "
"được chuyển ngữ, tuy nhiên, đa số các trang về Documentation vẫn hiện còn bỏ "
"ngỏ. Nếu bạn có hứng thú, hãy thử tìm đọc và góp phần Việt Hóa nếu bạn thích."
"</p><p>Bạn có thể tìm thấy các phần mà bạn thắc mắc tại trang web <a href="
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695
"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Nếu bạn lần đầu tiên sử dụng "
"VLC, hãy đọc phần<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"VLC_for_dummies\"><em>Giới thiệu chương trình VLC</em></a>.</p><p>Bạn sẽ "
"được hướng dẫn về việc sử dụng chương trình tại<br>\"<a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>tài liệu cách mở một file với "
"VLC </em></a>\" .</p><p>Về phần lưu trữ,chuyển đổi định dạng file, chuyển "
"mã, mã hóa, dồn kênh và phân luồng âm thanh, bạn sẽ tìm thấy các thông tin "
"hữu ích tại <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
"\">Tài liệu phân luồng</a>.</p><p>Nếu bạn thấy bổi rối với các thuật ngữ "
"trong chương trình, hãy truy cập vào trang <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Knowledge_Base\">Kiến Thức Cơ Bản</a>.</p><p>Để có thể thao tác với các "
"phím tắt, bạn hãy đọc phần <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">Phím "
"Tắt</a> .</p><h3>Trợ giúp trực tuyến</h3><p>Trước khi có câu hỏi nào, bạn "
"hãy dành chút thời gian xem qua <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
"faq.html\">Các Câu Hỏi Thường Gặp</a>.</p><p>Sau đó bạn có thể đăng thắc mắc "
"(trợ giúp) của mình lên phần <a href=\"http://forum.videolan.org\">Diễn đan "
"VLC</a>, hay <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">email cho "
"chúng tôi</a> hoặc chat trực tiếp với chúng tôi bằng IRCl (<em>#videolan</"
"em> trên irc.freenode.net).</p><h3>Đóng góp cho VLC</h3><p>Bạn có thể trợ "
"giúp chúng tôi bằng cách dành thời gian của bạn cho cộng đồng VLC trên mạng "
"internet, thiết kế giao diện, phiên dịch các tài liệu hướng dẫn, thử nghiệm "
"và viết mã. Bạn cũng có thể đóng góp cho chúng tôi về vật chất thông qua quỹ "
"của VLC. Và dĩ nhiên bạn có thể phát triển <b>tự mình phát triển</b> VLC.</"
"p></body></html>"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
696
#: src/audio_output/filters.c:267
697
msgid "Audio filtering failed"
698
msgstr "Chế độ lọc Audio gặp lỗi"
699

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
700
#: src/audio_output/filters.c:268
701
#, c-format
702
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
703
msgstr "Số lượng tối đa dành cho bộ lọc (%u) đã đạt giới hạn cho phép."
704

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
705
#: src/audio_output/output.c:263 src/config/core.c:380 src/input/es_out.c:943
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
706
#: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:243
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
707
#: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:999 modules/video_filter/postproc.c:235
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
708 709 710
msgid "Disable"
msgstr "Vô hiệu"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
711
#: src/audio_output/output.c:266 modules/visualization/visual/visual.c:142
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
712 713 714
msgid "Spectrometer"
msgstr "Máy đo quang phổ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
715
#: src/audio_output/output.c:269
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
716 717 718
msgid "Scope"
msgstr "Phạm vi"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
719
#: src/audio_output/output.c:272
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
720 721 722
msgid "Spectrum"
msgstr "Quang phổ"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
723
#: src/audio_output/output.c:275
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
724 725
#, fuzzy
msgid "VU meter"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
726 727
msgstr "Máy đo điện"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
728
#: src/audio_output/output.c:314 src/libvlc-module.c:201
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
729 730 731
msgid "Audio filters"
msgstr "Bộ lọc Audio"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
732
#: src/audio_output/output.c:327
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
733
msgid "Replay gain"
734
msgstr "Phát lại lần nữa"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
735

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
736 737
#: src/audio_output/output.c:345 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:420
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:421
738
msgid "Stereo audio mode"
739
msgstr "Chế độ stereo audio"
740

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
741 742 743 744 745 746
#: src/audio_output/output.c:421 modules/access/v4l2/v4l2.c:267
#: modules/audio_output/alsa.c:76
msgid "Mono"
msgstr "Mono"

#: src/audio_output/output.c:428
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
747 748 749 750
#, fuzzy
msgid "Original"
msgstr "Số ID gốc"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
751
#: src/audio_output/output.c:434 src/libvlc-module.c:197
752
msgid "Dolby Surround"
753
msgstr "Âm thanh Nổi"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
754

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
755
#: src/audio_output/output.c:439 src/libvlc-module.c:196
756 757
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
758
#: modules/codec/twolame.c:70
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
759 760 761
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
762
#: src/audio_output/output.c:448 src/input/es_out.c:3256
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
763 764
#: src/libvlc-module.c:197 src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368
#: src/misc/actions.c:81 modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
765
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
766 767
#: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
#: modules/control/gestures.c:85
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
768 769 770
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:217
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:290
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:312
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
771 772 773 774 775
#: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
#: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1231
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1273
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1283
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
776
msgid "Left"
777
msgstr "Bên Trái"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
778

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
779
#: src/audio_output/output.c:451 src/libvlc-module.c:197
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
780 781
#: src/libvlc-module.c:295 src/libvlc-module.c:368 src/misc/actions.c:109
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
782
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
783 784
#: modules/codec/subsdec.c:167 modules/codec/zvbi.c:83
#: modules/control/gestures.c:85
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
785 786 787
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:218
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:292
#: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:314
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
788 789 790
#: modules/spu/audiobargraph_v.c:65 modules/spu/logo.c:80
#: modules/spu/marq.c:129 modules/spu/mosaic.c:170 modules/spu/rss.c:171
#: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1232
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
791
msgid "Right"
792
msgstr "Bên Phải"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
793

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
794
#: src/audio_output/output.c:455 src/libvlc-module.c:196
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
795 796 797
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Đảo ngược stereo"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
798
#: src/audio_output/output.c:463 src/libvlc-module.c:198
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
799 800 801 802 803
#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
msgid "Headphones"
msgstr "Tai nghe"

#: src/config/core.c:370 modules/access/dtv/access.c:91
804 805
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
806
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
807
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
808
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:370
809 810 811
msgid "Automatic"
msgstr "Tự động"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
812
#: src/config/file.c:452
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
813 814 815
msgid "boolean"
msgstr "Lô-gíc"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
816
#: src/config/file.c:452 src/config/help.c:426
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
817 818 819
msgid "integer"
msgstr "số nguyên"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
820
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:476
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
821 822 823
msgid "float"
msgstr "số thực"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
824
#: src/config/file.c:473 src/config/help.c:383
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
825 826 827
msgid "string"
msgstr "chuỗi"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
828
#: src/config/help.c:164
829
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
830
msgstr "De biet them thong tin tro giup, go '-H'."
831

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
832
#: src/config/help.c:168
833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""
868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
"Cach su dung: %s [tuychon] [luongdulieu] ...\n"
"Ban co the hieu chinh mot hoac nhieu luong du lieu bang che do dong lenh.\n"
"Cac luong du lieu se duoc dua vao hang doi trong danh sach.\n"
"Doi tuong dau tien trong danh sach se duoc uu tien phat.\n"
"\n"
"Cau truc cau lenh tuy chon:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
900

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
901 902 903
#: src/config/help.c:490
#, fuzzy
msgid "(default enabled)"
904 905
msgstr "(mặc định mở)"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
906 907 908
#: src/config/help.c:491
#, fuzzy
msgid "(default disabled)"
909 910
msgstr "(mặc định tắt)"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
911
#: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
912 913 914
msgid "Note:"
msgstr "Ghi chú:"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
915
#: src/config/help.c:651
916
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
917
msgstr "them --advanced vao dong lenh nay de hien thi cac tuy chon nang cao."
918

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
919
#: src/config/help.c:656
920
#, c-format
921 922 923 924
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
925 926
"%u module không được hiển thị vì những module này đòi hỏi có sự tác động của "
"phần tùy chọn nâng cao.\n"
927

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
928
#: src/config/help.c:663
929 930 931 932
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
933 934
"Không có module nào được tìm thấy. Sử dụng --list hoặc --list-verbose để "
"liệt kê các module sẵn có."
935

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
936
#: src/config/help.c:721
937
#, c-format
938
msgid "VLC version %s (%s)\n"
939
msgstr "Phiên bản VLC %s (%s)\n"
940

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
941
#: src/config/help.c:722
942
#, c-format
943
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
944
msgstr "Được biên soạn bởi %s on %s (%s)\n"
945

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
946
#: src/config/help.c:724
947 948 949 950
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Người lập trình: %s\n"

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
951
#: src/config/help.c:753
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
952
#, c-format
953 954 955 956 957
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
958
"Nội dung trợ giúp trợ giúp bị lỗi: vlc-help.txt file.\n"
959

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
960
#: src/config/help.c:768
961 962 963 964 965
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
966
"Nhấn phím QUAY LẠI để tiếp tục...\n"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
967

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
968 969
#: src/darwin/error.c:37
msgid "Unknown error"
970
msgstr "Lỗi chưa biết"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
971

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
972
#: src/input/control.c:204
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
973 974 975
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Phần đánh dấu %i"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
976

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
977
#: src/input/decoder.c:1882
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
978
msgid "No description for this codec"
979
msgstr "Không có mô tả cho codec này"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
980

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
981
#: src/input/decoder.c:1884
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
982
msgid "Codec not supported"
983
msgstr "Codec này không được hỗ trợ"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
984

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
985
#: src/input/decoder.c:1885
986
#, c-format
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
987
msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
988
msgstr "VLC không thể giải mã định dạng \"%4.4s\" (%s)"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
989

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
990
#: src/input/decoder.c:1889
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
991
msgid "Unidentified codec"
992
msgstr "Codec chưa được nhận dạng"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
993

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
994
#: src/input/decoder.c:1890
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
995
msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
996
msgstr "VLC không thể xác định được dạng audio hoặc codec của video"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
997

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
998
#: src/input/decoder.c:1901
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
999 1000
msgid "packetizer"
msgstr "đóng gói"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1001

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
1002
#: src/input/decoder.c:1901
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
1003 1004
msgid "decoder"
msgstr "giải mã"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1005

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
1006 1007
#: src/input/decoder.c:1909 src/input/decoder.c:2191
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:365 modules/codec/avcodec/encoder.c:879
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
1008 1009 1010
#: modules/stream_out/es.c:349 modules/stream_out/es.c:362
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Phân luồng / Chuyển mã xảy ra lỗi"
Phan Anh's avatar
Phan Anh committed
1011

Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed
1012
#: src/input/decoder.c:1910
Jean-Baptiste Kempf's avatar
Jean-Baptiste Kempf committed