hy.po 1.23 MB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# $Id$
#
#
# Eduard Babayan <edo248@gmail.com>, 2010.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
11
"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
12
"PO-Revision-Date: 2010-09-21 15:58+0400\n"
13 14
"Last-Translator: Eduard Babayan <edo248@gmail.com>\n"
"Language-Team: VLC Armenian <edo248@gmail.com>\n"
15
"Language: hy\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19 20 21 22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"X-Poedit-Language: Armenian\n"
"X-Poedit-Country: ARMENIA\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
23
#: include/vlc_common.h:927
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
#, fuzzy
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Այս ծրագիրը գալիս է առանց ԵՐԱՇԽԻՔԻ, այնքանով, որքանով թույլ է օրենքով. \n"
" Դուք կարող եք վերաբաշխել այն տակ պայմանների համաձայն GNU General Public "
"License; \n"
" տեսնում ֆայլի անունով պատճենահանման համար մանրամասների. \n"
" գրավոր կողմից VideoLAN թիմը, տես հեղինակների ֆայլի. \n"

37
#: include/vlc_config_cat.h:33
38
msgid "VLC preferences"
39
msgstr "VLC նախընտրանքներ"
40

41
#: include/vlc_config_cat.h:35
42 43 44 45
#, fuzzy
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Ընտրել \" Ընդլայնված Options \"տեսնել բոլոր ընտրանքներ\"."

46
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
47 48
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
49 50 51
msgid "Interface"
msgstr "Ինտերֆեյս"

52
#: include/vlc_config_cat.h:39
53 54 55 56
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Պարամետրեր համար VLC ի ինտերֆեյս"

57
#: include/vlc_config_cat.h:41
58
msgid "Main interfaces settings"
59
msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսների կարգավորումներ"
60

61
#: include/vlc_config_cat.h:43
62
msgid "Main interfaces"
63
msgstr "Գլխավոր ինտերֆեյսներ"
64

65
#: include/vlc_config_cat.h:44
66 67 68 69
#, fuzzy
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Պարամետրեր համար հիմնական ինտերֆեյսի"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
70
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
71
msgid "Control interfaces"
72
msgstr "Ղեկավարման ինտերֆեյսներ"
73

74
#: include/vlc_config_cat.h:47
75 76 77 78
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Պարամետրեր համար VLC հսկողության ինտերֆեյս"

79
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
80
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
81 82 83
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Կոճակների կարգավորումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
84 85 86
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
87
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
88
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
89 90
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
91
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
92
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
93
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
94
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
95 96 97
msgid "Audio"
msgstr "Ձայն"

98
#: include/vlc_config_cat.h:54
99
msgid "Audio settings"
100
msgstr "Ձայնի կարգավորումներ"
101

102
#: include/vlc_config_cat.h:56
103 104 105
msgid "General audio settings"
msgstr "Ընդհանուր ձայնային կարգավորումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
106 107
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
108 109 110
msgid "Filters"
msgstr "Զտիչներ"

111
#: include/vlc_config_cat.h:59
112 113 114 115
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
msgstr "Ձայնային ֆիլտրերի օգտագործվում են գործընթացի ձայնային հոսքի."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
116 117
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
118 119 120
msgid "Visualizations"
msgstr "Վիզուալիզացումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
121 122
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
#: src/libvlc-module.c:195
123
msgid "Audio visualizations"
124
msgstr "Ձայնային Վիզուալիզացիա"
125

126
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
127 128 129
msgid "Output modules"
msgstr "Ելքային մոդուլներ"

130
#: include/vlc_config_cat.h:65
131 132 133
msgid "General settings for audio output modules."
msgstr "Ձայնի ելքի մոդուլների ընդհանուր ղեկավարում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
134
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
135
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
136
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
137 138 139
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Տարբեր"

140
#: include/vlc_config_cat.h:68
141
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
142 143
msgstr "Տարբեր ձայնային կարգավորումներ եւ մոդուլներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
144 145 146
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
147
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
148
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
149
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
150 151
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
152
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
153
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
154
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
155 156
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
157 158 159
msgid "Video"
msgstr "Վիդեո"

160
#: include/vlc_config_cat.h:72
161
msgid "Video settings"
162
msgstr "Վիդեոյի կարգավորումներ"
163

164
#: include/vlc_config_cat.h:74
165 166 167
msgid "General video settings"
msgstr "Ընդհանուր վիդեո կարգավորումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
168
#: include/vlc_config_cat.h:77
169
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
170 171
msgid "General settings for video output modules."
msgstr "Ձայնի ելքի մոդուլների ընդհանուր ղեկավարում"
172

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
173
#: include/vlc_config_cat.h:80
174 175 176 177
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to process the video stream."
msgstr "Վիդեո ֆիլտրերի օգտագործվում են գործընթացի վիդեո հոսքի\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
178
#: include/vlc_config_cat.h:82
179
#, fuzzy
180 181 182
msgid "Subtitles / OSD"
msgstr "Ենթագրեր և OSD"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
183
#: include/vlc_config_cat.h:83
184
#, fuzzy
185 186 187 188 189 190
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
"Պարամետրեր կապված On-Screen-Ցուցադրել, տեքստային բացատրություններով եւ \" "
"խուփ Ենթանկարներ \""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
191
#: include/vlc_config_cat.h:91
192 193 194
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Մուտք / Կոդեկներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
195
#: include/vlc_config_cat.h:92
196 197 198 199
#, fuzzy
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "Պարամետրեր համար միջոցներ, demultiplexing, ապակոդավորման եւ կոդավորման"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
200
#: include/vlc_config_cat.h:95
201
msgid "Access modules"
202
msgstr "Միանալու մոդուլներ"
203

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
204
#: include/vlc_config_cat.h:97
205 206 207 208 209 210 211 212
#, fuzzy
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Պարամետրեր կապված տարբեր մուտք մեթոդներով. Ընդհանուր կարգավորումներ կարող եք "
"փոխել են HTTP պրոքսի անձ կամ քեշացման կարգավորումներ."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
213
#: include/vlc_config_cat.h:101
214
msgid "Stream filters"
215
msgstr "Հոսքի զտիչներ"
216

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
217
#: include/vlc_config_cat.h:103
218 219 220 221
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
msgstr ""
222 223
"Հոսք զտիչները հատուկ մոդուլներ են, որոնք թույլ են տալիս բարդ "
"գործողություններ VLC-ի մուտքում: Օգտագործել զգուշությամբ..."
224

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
225
#: include/vlc_config_cat.h:106
226 227 228
msgid "Demuxers"
msgstr "Դեմուլտիպլեքսորներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
229
#: include/vlc_config_cat.h:107
230 231 232 233 234
#, fuzzy
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
msgstr ""
"Դեմուլտիպլեքսորներ օգտագործվում են առանձին աուդիո եւ վիդեո հոսանքներին."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
235
#: include/vlc_config_cat.h:109
236
msgid "Video codecs"
237
msgstr "Վիդեոյի կոդեկներ"
238

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
239
#: include/vlc_config_cat.h:110
240 241 242 243 244 245
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
msgstr ""
"Պարամետրեր համար վիդեո, պատկերներ կամ վիդեո + ձայնային ապակոդավորիչներ եւ "
"կոդավորիչներ\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
246
#: include/vlc_config_cat.h:112
247 248 249
msgid "Audio codecs"
msgstr "Ձայնային կոդեկներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
250
#: include/vlc_config_cat.h:113
251 252 253 254
#, fuzzy
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Պարամետրեր համար աուդիո միայն ապակոդավորիչներ եւ կոդավորիչներ\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
255
#: include/vlc_config_cat.h:115
256 257
#, fuzzy
msgid "Subtitle codecs"
258 259
msgstr "Ենթագրերի կոդեկներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
260
#: include/vlc_config_cat.h:116
261
#, fuzzy
262
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
263 264 265 266
msgstr ""
"Պարամետրեր համար ենթաբաժինը, Տելետեքստ եւ ՍԴ ապակոդավորիչներ եւ կոդավորիչներ"
"\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
267
#: include/vlc_config_cat.h:118
268 269 270
msgid "General input settings. Use with care..."
msgstr "Մուտքի կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
271 272
#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
#: modules/access/avio.h:50
273
msgid "Stream output"
274
msgstr "Ելքի Հոսք"
275

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
276
#: include/vlc_config_cat.h:123
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
#, fuzzy
msgid ""
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"հոսք\" տողը պարամետրեր օգտագործվում են, երբ գործում է որպես Հոսքային սերվերի "
"վրա, կամ երբ փրկում ժամանող հոսանքներին. \n"
" հոսքերի են առաջին muxed եւ ուղարկվում միջոցով \"մուտք ելքը \" մոդուլ, որ "
"կարող է կամ պահպանել հոսքի մի ֆայլ, կամ հոսքային այն (UDP, HTTP, RTP / "
"RTSP). \n"
" Sout հոսքերի modules թույլ ընդլայնված հոսքի վերամշակման (transcoding, "
"Բազմացնող ...)."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
295
#: include/vlc_config_cat.h:131
296 297 298
msgid "General stream output settings"
msgstr "Հոսքային ելքի ղեկավարում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
299
#: include/vlc_config_cat.h:133
300
msgid "Muxers"
301
msgstr "Մուլտիպլեքսորներ"
302

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
303
#: include/vlc_config_cat.h:135
304 305 306 307 308 309 310
#, fuzzy
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
311 312 313 314
"մուլտիպլեքսորներ ստեղծել encapsulation ձեւաչափերով, որոնք օգտագործվում են "
"դնելու բոլոր տարրական հոսքերի (վիդեո, ձայն, ...) միասին. Այս կարգաբերումները "
"թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է որոշակի մուլտիպլեքսոր. Դուք պետք է, թերեւս "
"հիմա էլ պարզվում է. \n"
315 316 317
" Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
"մուլտիպլեքսոր ."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
318
#: include/vlc_config_cat.h:141
319
msgid "Access output"
320
msgstr "Կառավարել ելքը"
321

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
322
#: include/vlc_config_cat.h:143
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
#, fuzzy
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
"Մուտքի թողարկման modules վերահսկում ուղիները, որոնց միջոցով muxed հոսքերի "
"ուղարկվում են. Այս կարգաբերումները թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է որոշակի "
"մուտք տողը մեթոդ է. Դուք պետք է, թերեւս հիմա էլ պարզվում է. \n"
" Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
"մուտքի տողը. "

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
336
#: include/vlc_config_cat.h:148
337
msgid "Packetizers"
338
msgstr "Փաթեթավորիչներ"
339

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
340
#: include/vlc_config_cat.h:150
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353
#, fuzzy
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
"Packetizers են օգտագործվում է \" preprocess \"տարրական հոսքերի առաջ muxing. "
"Այս կարգաբերումները թույլ է տալիս Ձեզ միշտ ստիպում է փաթեթավորիչ. Դուք պետք "
"է, թերեւս հիմա էլ պարզվում է. \n"
" Դուք կարող եք նաեւ սահմանել լռությամբ պարամետրերի համար յուրաքանչյուր "
"փաթեթավորիչ\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
354
#: include/vlc_config_cat.h:156
355 356 357
msgid "Sout stream"
msgstr "Sout հոսք"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
358
#: include/vlc_config_cat.h:157
359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
#, fuzzy
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""
"Sout հոսք մոդուլներ թույլ են տալիս կառուցել sout վերամշակման շղթա. Խնդրում "
"ենք վերաբերում են Հոսքի Օգնություն ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Howto լրացուցիչ "
"տեղեկությունների համար. Դուք կարող եք կարգավորել լռությամբ ընտրանքներ համար "
"յուրաքանչյուր sout հոսքի մոդուլը այստեղ."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
370
#: include/vlc_config_cat.h:162
371 372 373
msgid "VOD"
msgstr "VOD"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
374
#: include/vlc_config_cat.h:163
375 376 377 378
#, fuzzy
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "VLC ի իրականացման Վիդեո պահանջով`"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
379 380 381 382
#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
383
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
384
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
385
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
386
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
387 388 389
msgid "Playlist"
msgstr "Երգացանկ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
390
#: include/vlc_config_cat.h:168
391 392 393 394 395 396 397 398 399
#, fuzzy
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Պարամետրեր կապված երգացանկ վարքը (օրինակ ընթացք եղանակով) եւ մոդուլներ, "
"որոնք ավտոմատ կերպով ավելացնել նյութերը է երգացանկ (\" ծառայությունը "
"բացահայտում \"modules)."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
400
#: include/vlc_config_cat.h:172
401 402 403
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Երգացանկի վարքը"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
404
#: include/vlc_config_cat.h:173
405
msgid "Services discovery"
406
msgstr "Ծառայությունների հայտնաբերում"
407

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
408
#: include/vlc_config_cat.h:174
409 410 411 412
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
413 414
"Ծառայությունների հայտնաբերման մոդուլները ավտոմատ կերպով ավելացնում են տարրե "
"երգացանկում."
415

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
416 417
#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
418 419 420
msgid "Advanced"
msgstr "Ընդլայնված "

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
421
#: include/vlc_config_cat.h:179
422 423 424
msgid "Advanced settings. Use with care..."
msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ. Օգտագործեք զգուշությամբ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
425
#: include/vlc_config_cat.h:181
426 427 428
msgid "Advanced settings"
msgstr "Ընդլայնված կարգավորումներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
429
#: include/vlc_input.h:568
430
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
431 432
msgid "Subtitle track added"
msgstr "Ենթագրերի գիծ"
433

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
434
#: include/vlc_interface.h:140
435 436 437
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
438 439
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
440 441 442 443 444 445 446
msgstr ""
"\n"
" Զգուշացում` եթե դուք չեք կարող մուտք գործել GUI այլեւս բաց է հրաման-Գիծ "
"պատուհանում, գնում են պանակ, որտեղ տեղադրել եք VLC ու վարում է \"vlc-I qt "
"\" \n"

#: include/vlc_intf_strings.h:46
447 448
msgid "&Open File..."
msgstr "&Բացել Ֆայլ..."
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

#: include/vlc_intf_strings.h:47
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "&Ընդլայնված Բացում..."

#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Բացել Պ&անակ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
msgstr "Բացել &Պանակ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:50
msgid "Select one or more files to open"
464
msgstr "Ընտրել մեկ կամ ավելի ֆայլեր բացելու համար"
465 466 467

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
468
msgstr "Ընտրել Պանակ"
469 470 471

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
472
msgstr "Ընտրել Պանակ"
473 474 475

#: include/vlc_intf_strings.h:55
msgid "Media &Information"
476
msgstr "Ֆայլի Տեղեկություններ"
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487

#: include/vlc_intf_strings.h:56
msgid "&Codec Information"
msgstr "&Կոդեկի տվյալներ"

#: include/vlc_intf_strings.h:57
msgid "&Messages"
msgstr "&Հաղորդագրություններ"

#: include/vlc_intf_strings.h:58
msgid "Jump to Specific &Time"
488
msgstr "Անցնել կոնկրետ &պահի"
489

490
#: include/vlc_intf_strings.h:59
491 492
#, fuzzy
msgid "Custom &Bookmarks"
493 494 495 496 497 498 499 500
msgstr "&Էջանիշեր"

#: include/vlc_intf_strings.h:60
msgid "&VLM Configuration"
msgstr "&VLM Լարում"

#: include/vlc_intf_strings.h:62
msgid "&About"
501
msgstr "&Ծրագրի Մասին"
502

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
503 504 505 506 507
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
508
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
509
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
510 511 512 513 514
msgid "Play"
msgstr "Միացնել"

#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
515
msgstr "Հեռացնել Ընտրվածը"
516

517
#: include/vlc_intf_strings.h:67
518 519 520
msgid "Information..."
msgstr "Տեղեկություն..."

521
#: include/vlc_intf_strings.h:68
522
msgid "Create Directory..."
523
msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
524

525
#: include/vlc_intf_strings.h:69
526
msgid "Create Folder..."
527
msgstr "Ստեղծել Պանակ..."
528

529
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
#, fuzzy
msgid "Rename Directory..."
msgstr "Ստեղծել Պանակ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Rename Folder..."
msgstr "Ստեղծել Պանակ..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
540
msgid "Show Containing Directory..."
541
msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
542

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
543
#: include/vlc_intf_strings.h:73
544
msgid "Show Containing Folder..."
545
msgstr "Ցույց տալ Պարունակող պանակը..."
546

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
547
#: include/vlc_intf_strings.h:74
548
msgid "Stream..."
549
msgstr "Հոսք..."
550

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
551
#: include/vlc_intf_strings.h:75
552 553 554
msgid "Save..."
msgstr "Պահել..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
555 556
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
557 558 559
msgid "Repeat All"
msgstr "Կրկնել բոլորը"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
560 561
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
562 563 564
msgid "Repeat One"
msgstr "Կրկնել Մեկը"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
565 566
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
567 568
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
569 570 571
msgid "Random"
msgstr "Պատահական"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
572
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
573 574 575
msgid "Random Off"
msgstr "Պատահականը Անջատել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
576
#: include/vlc_intf_strings.h:83
577 578 579
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Ավելացնել երգացանկում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
580
#: include/vlc_intf_strings.h:85
581 582 583
msgid "Add File..."
msgstr "Ավելացնել Ֆայլ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
584
#: include/vlc_intf_strings.h:86
585
msgid "Add Directory..."
586
msgstr "Ավելացնել Պանակ..."
587

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
588
#: include/vlc_intf_strings.h:87
589 590 591
msgid "Add Folder..."
msgstr "Ավելացնել պանակ..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
592
#: include/vlc_intf_strings.h:89
593 594 595
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Պահել երգացանկը &Ֆայլում..."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
596 597
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
598 599 600
msgid "Search"
msgstr "Որոնել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
601 602
#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
603 604 605
msgid "Waves"
msgstr "Ալիքներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
606
#: include/vlc_intf_strings.h:100
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666
#, fuzzy
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""
"<html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"Տեքստ/html; "
"charset=utf-8\" /> </ ղեկավար> <body><iframe src=\"http://translate.google."
"com/translate_un?"
"hl=en&sl=en&tl=hy&prev=_t&lang=en&usg=ALkJrhiNdhwt1nk4OOgELjxSlqmowHysAA\" "
"width=0 height=0 frameborder=0 style=\"width:0px;height:0px;border:0px;\"></"
"iframe> <h2> Բարի գալուստ VLC մեդիա նվագարկիչ Օգնություն </ Հ 2> <h3> "
"Documentation </ h3> <p> Դուք կարող եք գտնել VLC փաստաթղթերը VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\"> Այստեղհղվողէջերը </ a > կայք. </ p> <p> "
"Եթե դուք նորեկ է VLC մեդիա նվագարկիչ, ապա կարդացեք <br> <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"> <em > ներածություն VLC "
"մեդիա նվագարկիչ: </ em> </ a>. </ p> <p> Դուք գտնել որոշ տեղեկություններ, թե "
"ինչպես օգտվել խաղացող է <br> \"<a href = \" http:// wiki.videolan.org / "
"Documentation: Play_HowTo \"> <em> Ինչպես խաղալ ֆայլերի հետ VLC մեդիա "
"նվագարկիչ: </ em> </ a> \" փաստաթղթի. </ p> <p> համար բոլոր փրկող, վերծանել, "
"transcoding , կոդավորում, muxing եւ Հոսքային խնդիրները, դուք պետք է գտնի "
"օգտակար տեղեկատվություն <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Streaming_HowTo\"> Հոսքի Documentation </ a>. </ p> <p > Եթե վստահ չեք մասին "
"տերմիններ, խնդրում եմ խորհրդակցեք <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
"Knowledge_Base\"> գիտ¿ելիքների հենք </ a>. </ p> <p> հասկանալու հիմնական "
"ստեղնաշարի դյուրանցումներ, կարդացեք <a href=\"http://wiki.videolan.org/Կոճակ"
"\"> դյուրանցումները </ a> էջ. </ p> <h3> Օգնություն </ h3> <p> Մինչ խնդրելու "
"ցանկացած հարցի , դիմեք ինքներդ են <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
"faq.html\"> ՀՏՀ </ a>. </ p> <p> Դուք կարող ապա ստանում (եւ տալիս ) "
"օգնություն <a href=\"http://forum.videolan.org\"> Ֆորումներ </ a>, <a href "
"= \"http://www.videolan.org/vlc/lists.html \"> փոստային-ցուցակներով </ a> "
"կամ մեր Պահել ալիքը (<em> # videolan </ em> վրա irc.freenode.net). </ p> "
"<h3> նպաստել ծրագրի </ h3> <p> Դուք կարող եք օգնել VideoLAN ծրագրի տալով ձեր "
"որոշ ժամանակ օգնել է համայնքի, նախագծել սկիներ, թարգմանել է փաստաթղթերը, "
"ստուգել եւ ծածկագիրը. Դուք նաեւ կարող եք տալ միջոցների եւ նյութական օգնել "
"մեզ. Եվ իհարկե, կարող եք <b > նպաստել </ b> VLC մեդիա նվագարկիչ. </ p> </ "
"մարմնի> </ html> "

667 668 669 670 671 672 673 674 675 676
#: src/audio_output/filters.c:247
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Ձայնային զտման ձախողվեց"

#: src/audio_output/filters.c:248
#, fuzzy, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "առավելագույն թիվը շուտով ֆիլտրերը (%d) ձեռք է բերվել."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
677 678 679
#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
#: modules/video_filter/postproc.c:234
680 681 682
msgid "Disable"
msgstr "Անջատել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
683
#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
684
msgid "Spectrometer"
685
msgstr "Սպեկտրաչափ"
686

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
687
#: src/audio_output/output.c:235
688
msgid "Scope"
689
msgstr "Գրաֆիկ"
690

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
691
#: src/audio_output/output.c:238
692
msgid "Spectrum"
693
msgstr "Սպեկտր"
694

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
695
#: src/audio_output/output.c:241
696
msgid "Vu meter"
697
msgstr "Vu Չափիչ"
698

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
699
#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
700
msgid "Audio filters"
701
msgstr "Ձայնի զտիչներ"
702

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
703
#: src/audio_output/output.c:291
704 705 706 707
#, fuzzy
msgid "Replay gain"
msgstr "Replay ուժեղացում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
708 709
#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
710
#, fuzzy
711 712
msgid "Stereo audio mode"
msgstr "Ստերեո ռեժիմ"
713

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
714
#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
715 716
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"
717

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
718
#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
719 720
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
721
#: modules/codec/twolame.c:70
722 723 724
msgid "Stereo"
msgstr "Ստերեո"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
725 726 727
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
728
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
729
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
730 731
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
732 733 734 735 736
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
737 738 739
msgid "Left"
msgstr "Ձախ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
740 741 742
#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
743
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
744
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
745 746
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
747 748 749
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
750 751 752
msgid "Right"
msgstr "Աջ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
753
#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
754 755 756
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Տեղերով փոխել ստերեոն"

757 758 759 760 761
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
762
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
763 764 765
msgid "Automatic"
msgstr "Ավտոմատ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
766
#: src/config/file.c:460
767 768 769
msgid "boolean"
msgstr "բուլյան"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
770
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
771 772 773
msgid "integer"
msgstr "ամբողջ թիվ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
774
#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
775 776 777
msgid "float"
msgstr "սահող"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
778
#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
779 780 781
msgid "string"
msgstr "տող"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
782
#: src/config/help.c:161
783
#, fuzzy
784 785 786
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "ստանալու սպառիչ օգնության, օգտվել '-H\" \"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
787
#: src/config/help.c:165
788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""
"օգտագործման:%s [ընտրանքներ] [հոսքի] ... \n"
" Դուք կարող եք նշել մեկից հոսքերի վրա commandline. Նրանք կլինեն enqueued է "
"երգացանկ. \n"
" առաջին կետ նշված կլինի խաղացել առաջին. ( n) \n"
" Ընտրանքներ, ոճեր: \n"
" - տարբերակը: Մի գլոբալ տարբերակը, որ սահմանվում համար տեւողությունը "
"ծրագրի. \n"
"-տարբերակը Մեկ նամակ տարբերակն է գլոբալ - տարբերակը. \n"
": տարբերակը Մի տարբերակ է, որ միայն վերաբերում է հոսքային ուղղակիորեն առաջ \n"
", եւ որ overrides նախորդ կարգավորումներ. \n"
" \n"
" Stream MRL syntax: \n"
" [[մուտք] [/ դեմուլտիպլեքսոր ]://] URL [@ [title] [: գլխում] [- [title] [: "
"գլխում]]] [: տարբերակը = արժեքը ...]{ n) \n"
" շատերը գլոբալ - ընտրանքներ կարող է նաեւ օգտագործվել որպես MRL կոնկրետ "
"`ընտրանքներ. \n"
" Բազմաթիվ: տարբերակ = արժեք զույգ կարելի է ձեւավորել. \n"
" \n"
" URL syntax: \n"
" [Ֆայլ: / /] ֆայլի անվան, միաշարք մեդիա ֆայլ \n"
" http://ip:port/file HTTP URL \n"
" FTP : / / IP: պորտ / file FTP URL \n"
" MMS: / / IP: պորտ / file MMS URL \n"
" էկրանին: / / Screen գերում \n"
" [dvd ://][ սարքը] [@ raw_device] DVD սարքի \n"
" [VCD ://][ սարքը] VCD սարքը \n"
" [cdda ://][ սարքը] Ձայն CD սարքը \n"
" udp ://[[< աղբյուր հասցեն >]@[< կապել հասցեն> ] [: <bind port>]] \n"
" UDP հոսքի կողմից ուղարկված մի Հոսքային սերվերի \n"
" vlc: / / դադար: <seconds> հատուկ կետ է դադար է երգացանկ որոշ ժամանակ \n"
" vlc: / / հեռանալ հատուկ կետ թողնել VLC \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
855
#: src/config/help.c:435
856 857 858
msgid " (default enabled)"
msgstr " (լռությամբ թույլտրված)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
859
#: src/config/help.c:436
860 861 862
msgid " (default disabled)"
msgstr " (լռությամբ չթույլտրված)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
863
#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
864 865 866
msgid "Note:"
msgstr "Նշում."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
867
#: src/config/help.c:593
868 869 870 871
#, fuzzy
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr "add - Ընդլայնված Ձեր հրամանի տող է տեսնել ընդլայնված ընտրանքներ\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
872
#: src/config/help.c:598
873
#, fuzzy, c-format
874 875 876 877 878 879 880
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
"%d մոդուլ (ներ) չեն ցուցադրվում, քանի որ նրանք միայն ունեն ընդլայնված "
"ընտրանքներ. \n"
msgstr[1] ""
881 882 883
"%d մոդուլ (ներ) չեն ցուցադրվում, քանի որ նրանք միայն ունեն ընդլայնված "
"ընտրանքներ. \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
884
#: src/config/help.c:605
885 886 887 888 889 890 891 892
#, fuzzy
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
"Ոչ համապատասխան մոդուլային գտնվել. Օգտագործեք - ցուցակի կամ - ցուցակը-"
"շատախոս է ցուցակում առկա մոդուլներ."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
893
#: src/config/help.c:666
894 895 896 897
#, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
msgstr "VLCի տարբերակ %s (%s) \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
898
#: src/config/help.c:667
899 900 901 902
#, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
msgstr "Կոմպիլացված է %s-ի կողմից %s (%s) -ի վրա\n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
903
#: src/config/help.c:669
904 905 906 907
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Կոմպիլյատոր` %s \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
908 909
#: src/config/help.c:698
#, fuzzy, c-format
910 911 912 913 914 915 916
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
"\n"
" Տպված բովանդակություն vlc-help.txt ֆայլ. \n"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
917
#: src/config/help.c:713
918 919 920 921 922 923 924
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
" Սեղմեք ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ բանալին շարունակել ... \n"
925

926 927 928 929
#: src/config/keys.c:56
#, fuzzy
msgid "Backspace"
msgstr "Հետ"
930

931 932 933 934
#: src/config/keys.c:57
#, fuzzy
msgid "Brightness Down"
msgstr "Պայծառություն"
935

936 937 938 939
#: src/config/keys.c:58
#, fuzzy
msgid "Brightness Up"
msgstr "Պայծառություն"
940

941
#: src/config/keys.c:59
942
#, fuzzy
943 944
msgid "Browser Back"
msgstr "Ման գալ"
945

946 947 948
#: src/config/keys.c:60
msgid "Browser Favorites"
msgstr ""
949

950 951 952 953
#: src/config/keys.c:61
#, fuzzy
msgid "Browser Forward"
msgstr "Քայլ Առաջ"
954

955
#: src/config/keys.c:62
956
#, fuzzy
957 958
msgid "Browser Home"
msgstr "Ման գալ"
959

960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974
#: src/config/keys.c:63
#, fuzzy
msgid "Browser Refresh"
msgstr "Թարմացնել"

#: src/config/keys.c:64
#, fuzzy
msgid "Browser Search"
msgstr "Ման գալ"

#: src/config/keys.c:65
#, fuzzy
msgid "Browser Stop"
msgstr "Ման գալ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
975
#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
976
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
977 978
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
979 980 981 982 983
msgid "Delete"
msgstr "Ջնջել"

#: src/config/keys.c:67
msgid "Down"
984 985
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
986
#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
987 988
msgid "End"
msgstr "Վերջ"
989

990 991 992 993
#: src/config/keys.c:69
#, fuzzy
msgid "Enter"
msgstr "Կենտրոն"
994

995 996 997
#: src/config/keys.c:70
msgid "Esc"
msgstr ""
998

999
#: src/config/keys.c:71
1000
#, fuzzy
1001 1002
msgid "F1"
msgstr "1"
1003

1004 1005 1006
#: src/config/keys.c:72
msgid "F10"
msgstr ""
1007

1008 1009 1010 1011
#: src/config/keys.c:73
#, fuzzy
msgid "F11"
msgstr "X11"
1012

1013 1014 1015 1016
#: src/config/keys.c:74
#, fuzzy
msgid "F12"
msgstr "1 / 2"
1017

1018 1019 1020 1021
#: src/config/keys.c:75
#, fuzzy
msgid "F2"
msgstr "2"
1022

1023 1024 1025
#: src/config/keys.c:76
msgid "F3"
msgstr ""
1026

1027
#: src/config/keys.c:77
1028
#, fuzzy
1029 1030
msgid "F4"
msgstr "4"
1031

1032 1033 1034
#: src/config/keys.c:78
msgid "F5"
msgstr ""
1035

1036 1037 1038
#: src/config/keys.c:79
msgid "F6"
msgstr ""
1039

1040 1041 1042
#: src/config/keys.c:80
msgid "F7"
msgstr ""
1043

1044 1045 1046
#: src/config/keys.c:81
msgid "F8"
msgstr ""
1047

1048 1049 1050
#: src/config/keys.c:82
msgid "F9"
msgstr ""
1051

1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150
#: src/config/keys.c:83
msgid "Home"
msgstr ""

#: src/config/keys.c:84
#, fuzzy
msgid "Insert"
msgstr "Բաց Disc"

#: src/config/keys.c:86
#, fuzzy
msgid "Media Angle"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:87
#, fuzzy
msgid "Media Audio Track"
msgstr "Ձայնային Գիծ"

#: src/config/keys.c:88
#, fuzzy
msgid "Media Forward"
msgstr "Քայլ Առաջ"

#: src/config/keys.c:89
#, fuzzy
msgid "Media Menu"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:90
#, fuzzy
msgid "Media Next Frame"
msgstr "Հաջորդ կադր"

#: src/config/keys.c:91
#, fuzzy
msgid "Media Next Track"
msgstr "Հաջորդ են տանում"

#: src/config/keys.c:92
#, fuzzy
msgid "Media Play Pause"
msgstr "Միացնել / Ընդմիջել"

#: src/config/keys.c:93
#, fuzzy
msgid "Media Prev Frame"
msgstr "Ֆայլերի Որոնիչ"

#: src/config/keys.c:94
#, fuzzy
msgid "Media Prev Track"
msgstr "Ֆայլերի Որոնիչ"

#: src/config/keys.c:95
#, fuzzy
msgid "Media Record"
msgstr "Գրանցել"

#: src/config/keys.c:96
#, fuzzy
msgid "Media Repeat"
msgstr "Չկրկնել"

#: src/config/keys.c:97
#, fuzzy
msgid "Media Rewind"
msgstr "Մամուլի Zip"

#: src/config/keys.c:98
#, fuzzy
msgid "Media Select"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:99
#, fuzzy
msgid "Media Shuffle"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:100
#, fuzzy
msgid "Media Stop"
msgstr "Մամուլի Zip"

#: src/config/keys.c:101
#, fuzzy
msgid "Media Subtitle"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:102
#, fuzzy
msgid "Media Time"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

#: src/config/keys.c:103
#, fuzzy
msgid "Media View"
msgstr "Մեդիա Ֆայլեր"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1151
#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184
msgid "Menu"
msgstr "Մենյու"

#: src/config/keys.c:105
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Down"
msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"

#: src/config/keys.c:106
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Left"
msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"

#: src/config/keys.c:107
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Right"
msgstr "Պիկ բարձրություն"

#: src/config/keys.c:108
#, fuzzy
msgid "Mouse Wheel Up"
msgstr "Մկնիկի իրադարձությունները"

#: src/config/keys.c:109
#, fuzzy
msgid "Page Down"
msgstr "Էջ"

#: src/config/keys.c:110
#, fuzzy
msgid "Page Up"
msgstr "Էջ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196
#: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
msgid "Pause"
msgstr "Ընդմիջել"

#: src/config/keys.c:112
msgid "Print"
msgstr ""

#: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1197 1198 1199
msgid "Space"
msgstr "Space"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1200
#: src/config/keys.c:115
1201 1202 1203
msgid "Tab"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1204 1205 1206
#: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1207 1208 1209
msgid "Unset"
msgstr "Ընտրված չէ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1210
#: src/config/keys.c:117
1211 1212 1213
msgid "Up"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1214
#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1215 1216 1217
msgid "Volume Down"
msgstr "Ձայնը Իջացնել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1218
#: src/config/keys.c:119
1219 1220 1221 1222
#, fuzzy
msgid "Volume Mute"
msgstr "Ձայնը բարձրացնել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1223
#: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1224 1225 1226
msgid "Volume Up"
msgstr "Ձայնը Բարձրացնել"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1227
#: src/config/keys.c:121
1228 1229 1230 1231
#, fuzzy
msgid "Zoom In"
msgstr "Խոշորացում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1232
#: src/config/keys.c:122
1233 1234 1235 1236
#, fuzzy
msgid "Zoom Out"
msgstr "Խոշորացում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1237
#: src/config/keys.c:250
1238 1239 1240 1241
#, fuzzy
msgid "Ctrl+"
msgstr "Ctrl + L"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1242
#: src/config/keys.c:251
1243 1244 1245
msgid "Alt+"
msgstr ""

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1246
#: src/config/keys.c:252
1247 1248 1249 1250
#, fuzzy
msgid "Shift+"
msgstr "Shift + L"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1251
#: src/config/keys.c:253
1252 1253 1254 1255
#, fuzzy
msgid "Meta+"
msgstr "Մետալ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1256
#: src/config/keys.c:254
1257 1258 1259 1260
#, fuzzy
msgid "Command+"
msgstr "Հրաման"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1261 1262 1263 1264 1265
#: src/darwin/error.c:37
#, fuzzy
msgid "Unknown error"
msgstr "Անհայտ Վիդեո"

1266 1267 1268 1269 1270
#: src/input/control.c:226
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Էջանիշել %i"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1271
#: src/input/decoder.c:252
1272 1273 1274
msgid "packetizer"
msgstr "փաթեթավորիչ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1275
#: src/input/decoder.c:252
1276 1277 1278
msgid "decoder"
msgstr "դեկոդեր"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1279 1280 1281 1282
#: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
#: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1283 1284 1285 1286
#, fuzzy
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Հոսքի / Transcoding ձախողվեց"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1287
#: src/input/decoder.c:262
1288 1289 1290 1291
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC could not open the %s module."
msgstr "VLC չի կարող բացել%s մոդուլի\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1292
#: src/input/decoder.c:454
1293 1294 1295
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "VLCն չի կարող բացել ապակոդավորիչ մոդուլը"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1296 1297 1298 1299 1300
#: src/input/decoder.c:691
msgid "No description for this codec"
msgstr ""

#: src/input/decoder.c:693
1301
#, fuzzy
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1302 1303
msgid "Codec not supported"
msgstr "Վիդեո Կառավարում չի պահպանվել"
1304

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1305
#: src/input/decoder.c:694
1306
#, fuzzy, c-format
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313
msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
msgstr "VLCն չի կարող բացել \"%s\" ֆայլը"

#: src/input/decoder.c:698
#, fuzzy
msgid "Unidentified codec"
msgstr "Վիդեոյի կոդեկ"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1314

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322
#: src/input/decoder.c:699
#, fuzzy
msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
msgstr "VLCն չի կարող բացել ապակոդավորիչ մոդուլը"

#: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
#: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1323 1324 1325
msgid "Track"
msgstr "Գործ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1326
#: src/input/es_out.c:1137
1327 1328 1329 1330
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1331 1332 1333
#: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1334 1335 1336
msgid "Program"
msgstr "Ծրագիր"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1337
#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1338 1339 1340 1341
#, fuzzy
msgid "Scrambled"
msgstr "Scrambled"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1342
#: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1343 1344 1345
msgid "Yes"
msgstr "Այո"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1346
#: src/input/es_out.c:2012
1347 1348 1349 1350
#, fuzzy, c-format
msgid "Closed captions %u"
msgstr "փակ վերնագրեր%u"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1351
#: src/input/es_out.c:2870
1352 1353 1354 1355
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Հոսք%d"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1356
#: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1357 1358 1359
msgid "Subtitle"
msgstr "Ենթագիր"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1360 1361 1362 1363
#: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
#: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1364 1365 1366
msgid "Type"
msgstr "Տեսակ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1367
#: src/input/es_out.c:2897
1368 1369 1370 1371
#, fuzzy
msgid "Original ID"
msgstr "բնօրինակը ID-ն"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1372
#: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1373 1374
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1375 1376
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1377 1378 1379
msgid "Codec"
msgstr "Կոդեկ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1380 1381 1382
#: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1383 1384 1385
msgid "Language"
msgstr "Լեզու"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1386 1387 1388
#: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1389 1390 1391
msgid "Description"
msgstr "Նկարագրություն"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1392 1393
#: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1394 1395 1396
msgid "Channels"
msgstr "Կանալներ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1397 1398
#: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1399 1400 1401
msgid "Sample rate"
msgstr "Դիսկրետացման հաճախություն"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1402
#: src/input/es_out.c:2929
1403 1404 1405 1406
#, c-format
msgid "%u Hz"
msgstr "%u Հց"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1407
#: src/input/es_out.c:2939
1408 1409 1410
msgid "Bits per sample"
msgstr "Բիթ/կտորում"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1411 1412
#: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1413
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1414 1415
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1416 1417 1418
msgid "Bitrate"
msgstr "Բիթրեյթ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1419
#: src/input/es_out.c:2944
1420 1421 1422 1423
#, c-format
msgid "%u kb/s"
msgstr "%u կբ/վ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1424
#: src/input/es_out.c:2956
1425 1426 1427 1428
#, fuzzy
msgid "Track replay gain"
msgstr "Հետեւել replay ուժեղացում`"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1429
#: src/input/es_out.c:2958
1430 1431 1432 1433
#, fuzzy
msgid "Album replay gain"
msgstr "ալբոմը replay ուժեղացում`"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1434
#: src/input/es_out.c:2959
1435 1436 1437 1438
#, c-format
msgid "%.2f dB"
msgstr "%.2f դբ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1439 1440
#: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1441 1442 1443
msgid "Resolution"
msgstr "Թույլատվություն"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1444
#: src/input/es_out.c:2973
1445 1446 1447 1448
#, fuzzy
msgid "Display resolution"
msgstr "Ցույց տալ բանաձեւ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1449 1450 1451 1452 1453 1454
#: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
#: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
#: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
#: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1455 1456 1457
msgid "Frame rate"
msgstr "Կադրերի արագութուն"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1458
#: src/input/es_out.c:2994
1459
#, fuzzy
1460 1461 1462
msgid "Decoded format"
msgstr "Ապակոդավորված"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1463
#: src/input/input.c:2311
1464
msgid "Your input can't be opened"
1465
msgstr "Ձեր գրածը չի կարող բացվել"
1466

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1467
#: src/input/input.c:2312
1468 1469 1470 1471 1472 1473
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"VLC չի կարողանում բացել MRL '%s'. Ստուգեք տեղեկամատյանում Մանրամասների համար"
"\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1474
#: src/input/input.c:2425
1475 1476 1477 1478
#, fuzzy
msgid "VLC can't recognize the input's format"
msgstr "VLC չի կարող ճանաչել մուտքագրման ի ֆորմատ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1479
#: src/input/input.c:2426
1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
msgstr ""
"ձեւաչափը '%s' չի կարող հայտնաբերվել. Դեռ նայում տեղեկամատյանում Մանրամասների "
"համար\"."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1487 1488 1489
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1490
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1491 1492 1493
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1494
msgid "Title"
1495
msgstr "Վերնագիր"
1496

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1497 1498
#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1499 1500 1501
msgid "Artist"
msgstr "Արտիստ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1502 1503
#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1504 1505 1506
msgid "Genre"
msgstr "Ոճ"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1507
#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1508 1509 1510
msgid "Copyright"
msgstr "Հեղինակային իրավունք"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1511 1512
#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1513 1514 1515
msgid "Album"
msgstr "Ալբոմ"

1516
#: src/input/meta.c:60
1517
msgid "Track number"
1518
msgstr "Հերթական համար"
1519

1520
#: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1521
msgid "Rating"
1522
msgstr "Վարկանիշ"
1523

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1524
#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1525 1526 1527
msgid "Date"
msgstr "Ամսաթիվ"

1528
#: src/input/meta.c:64
1529
msgid "Setting"
1530
msgstr "Կարգավորումը"
1531

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1532 1533
#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1534 1535 1536
msgid "URL"
msgstr "URL"

1537
#: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1538
msgid "Now Playing"
1539
msgstr "Ընթացիկ"
1540

1541
#: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
1542
#: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1543
msgid "Publisher"
1544
msgstr "Հրատարակիչ"
1545

1546
#: src/input/meta.c:69
1547
msgid "Encoded by"
1548
msgstr "Կոդավորել է՝"
1549

1550
#: src/input/meta.c:70
1551 1552 1553
msgid "Artwork URL"
msgstr "Պատկերի URL"

1554
#: src/input/meta.c:71
1555 1556